Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA DO CONCELLO DE SANTISO

Publicación provisional : 01-12-2011 BOP N 229 -- Publicación definitiva : 17-02-2011 BOP N 33
Redacción Aplicable desde 07-03-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Obxecto.
 - Artigo 2.Destinatarios.
 - Artigo 3.Solicitudes.
 - Artigo 4.Requisitos.
 - Artigo 5.Procedemento para o seu outorgamento.
 - Artigo 6.Duracin e caducidade da tarxeta.
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I
   
  Artigo 1.Obxecto.  
 

Esta ordenanza ten por obxecto a regulamentacin da expedicin polo Concello de Santiso das tarxetas de estacionamento para persoas con minusvalidez abeiro do disposto nos artigos 27.2 da Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia e artigos 50 e 53 do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  Artigo 2.Destinatarios.  
 

1.Teen dereito a que lles sexa expedida a tarxeta de estacionamento todas aquelas persoas que estando empadroadas neste concello presenten problemas graves de mobilidade como documento acreditativo da sa situacin, con carcter persoal e intransferible, coa finalidade de favorecer o uso de transportes privados e para que o seu titular poida gozar de facilidades de estacionamento relacionadas coa devandita tarxeta.

2.Tern dereito expedicin da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez todos aqueles interesados que tean recoecida a imposibilidade do transporte pblico polos equipos de estimacin e orientacin (EVO) dependentes das seccins de cualificacin e estimacin de minusvalidez.

3.Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa fisica poder empregar a tarxeta en calquera vehculo no que se traslade, anda que este non sexa o propietario do vehculo, ou o condutor deste.

4.Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa xurdica, esta incluir a matrcula de tdolos vehculos habilitados para o transporte de persoas con graves problemas de mobilidade.

   
  Artigo 3.Solicitudes.  
 

As solicitudes para a expedicin da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez, acompaaranse da seguinte documentacin:

1.Solicitude en impreso oficial normalizado (ANEXO 1), que se xunta como anexo a estas normas, e que se obter no Departamento dos Servizos Sociais do Concello.

2.DNI do titular da tarxeta e/ou do representante ou gardador de feito si o caso.

3.Certificado de empadroamento.

4.Unha fotografia tamao carn.

5.Certificado do grao de minusvala emitido polo equipo de valoracin e orientacin (EVO) e expedido polo Departamento Territorial da Consellea de Traballo e Benestar.

   
  Artigo 4.Requisitos.  
 

1.Estar empadroado no Concello de Santiso.

2.Ter recoecida a imposibilidade de utilizacin de transportes pblicos polo equipo de valoracin (EVO), dependente da seccin de valoracin e cualificacin de minusvlidos.

   
  Artigo 5.Procedemento para o seu outorgamento.  
 

1.Unha vez presentada a solicitude no Rexistro Xeral do Concello, coa documentacin pertinente, elevarase o expediente completo Alcalda para que dite a resolucin pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada. Esta resolucin deber ser emitida pola Alcalda, rgano ou persoa na que delegue.

3.A devandita resolucin ser notificada interesado de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

4.0 modelo de tarxeta, que nico para todo o mbito da Comunidade Autnoma de Galicia, axustarase s caractersticas sinaladas no anexo III do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, e deber levar a sinatura ou marca autorizada do titular da tarxeta.

Cando se utilice a tarxeta deber colocarse na parte dianteira do vehculo, de maneira que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control.

   
  Artigo 6.Duracin e caducidade da tarxeta.  
 

1.As tarxetas concedidas polo Concello, tern validez en todo o territorio da Comunidade Europea.

2.No caso de que a cualificacin da minusvalidez sexa permanente, a tarxeta caducar s dez anos da concesin e, no caso de que a cualificacin da minusvalidez sexa provisional, caducar cando transcorra o prazo que sta indique.

3.Para a renovacin deberase seguir o mesmo procedemento que se seguiu para o outorgamento da tarxeta inicial, para tal efecto, un mes antes de que caduque a tarxeta o titular deber solicitar unha nova tarxeta, tendo a obriga de entregar a anterior no momento de retirala.

4.Calquera variacin das condicins que deron orixe expedicin da tarxeta deber ser comunicada s Servizos Sociais no prazo mximo e improrrogable dun mes, de non ser as, o Concello poder anular a sa vixencia.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez publicada ntegramente no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

   
  ANEXO I  
 

SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA

SOLICITANTE:

NOME E APELIDOS:

DNI:

ENDEREZO:

TELEFONOS:

Fixo:

Mvil:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE OU GARDADOR DE FEITO:

NOME E APELIDOS:

DNI:

ENDEREZO:

TELEFONOS:

Fixo:

Mvil:

SOLICITO: a tarxeta de estacionamento para persoas con mobilidade reducida.

DECLARO: que toda a informacin que figura nesta solicitude e nos documentos que se achegan verdadeira, non existindo omisin de datos nin falsedade de documentos.

Santiso, ... de ... de 2...

Asdo.: ...

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANTISO

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios