Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ACCESO A INTERNET A TRAVES DE REDE SEN FIOS (WIFI)

Publicación provisional : 20-05-2011 BOP N 95 -- Publicación definitiva : 25-04-2012 BOP N 78
Redacción Aplicable desde 14-05-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Finalidade do Regulamento
 - Artigo 2. Usuario e aceptacin.
 - Artigo 3. Caractersticas do servizo WIFI municipal
 - Artigo 4. Obrigas do usuario.
 - Artigo 5. Exclusin de garantas.
 - Artigo 6. Responsabilidade.
 - Artigo 7. Altas de usuarios.
 - Artigo 8. Duracin e terminacin do servizo.
 - Artigo 9. Dereitos do aboado.
 - Artigo 10. Deberes do aboado.
 - Artigo 11. Recomendacins tcnicas.
 - Para unha conexin segura rede WIFI, recomndase a utilizacin do SSID con cifrado WPA2, que o servizo dispn. En calquera caso, unha vez asociado rede, o envo do usuario e contrasinal entre o dispositivo porttil e o servidor de autenticacin realiz
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Finalidade do Regulamento  
 

1 As presentes condicins de uso dos servizos de acceso da rede municipal de acceso a internet sen fos (WIFI) teen como finalidade regular a sa utilizacin e determinar as condicins de acceso s contidos e servizos que, a travs de internet, se poen a disposicin do usuario.

2. O Concello de Cabanas poder en calquera momento e sen previo aviso modificar as condicins de uso dos seus contidos e servizos e introducir novas condicins, respectando en todo caso as adquiridas polos usuarios con anterioridade a estas modificacins, salvo aquelas que se refiran s prezos establecidos na correspondente ordenanza municipal e que podern ser revisados coas formalidades que a lexislacin de Rxime Local establece.

   
  Artigo 2. Usuario e aceptacin.  
 

2.1. Usuarios maiores de idade. acceder rede WIFI municipal adquire a condicin de usuario. Esta condicin de usuario implica obrigatoriamente a aceptacin sen reservas de ningunha clase de todos e cada un dos termos das presentes condicins de uso as como das condicins especficas aplicables, no seu caso, contido o servizo seleccionado e as determinacins contidas na Ordenanza Municipal correspondente. En todo caso, calquera uso da rede WIFI municipal est subordinado cumprimento estrito das presentes condicins, das condicins especficas e de calquera aviso legal e recomendacin que fora de aplicacin.

2.2. Usuarios menores de idade: Os menores de idade para acceder e usar a rede WIFI municipal necesitarn obrigatoriamente autorizacin dos seus pais, nais e/ou representantes legais. O Concello de Cabanas considera que si se producise un acceso ou utilizacin por un menor, este conta coa correspondente autorizacin do seu pai, nai e/ou representante legal.

Sern os pais, nais, titores ou representantes legais dos menores responsables do uso que aqueles fagan deste servizos, no ben entendido caso da rede WIFI municipal facilita un acceso libre e transparente a internet, o cal permite o acceso a contidos ou servizos que poden non ser axeitados ou que poidan estar prohibidos para os menores.

A efecto do control que aqueles poidan facer do uso responsable de internet polos menores, existen aplicacins informticas que permiten bloquear e filtrar o acceso s contidos e servizos que consideren non pertinentes para os menores o seu cargo.

   
  Artigo 3. Caractersticas do servizo WIFI municipal  
 

3.1. O Concello de Cabanas faciltalle como usuario acceso s servizos de internet, garantindo un ancho de banda axeitado para unha correcta navegacin.

3.2. O Concello de Cabanas garantir a dispoibilidade e accesibilidade do servizo de acceso WIFI con continuidade. Non obstante, pode acontecer que os cambios de direccin, o establecemento de novas conexins ou a actualizacin da rede WIFI municipal ocasionen interrupcins polo tempo que resulte necesario para realizar ditas tarefas.

3.3. O Concello de Cabanas resrvase a facultade de alterar sen aviso previo e en calquera momento a presentacin e configuracin do portal de acceso no seu caso, as como os seus servizos. Como usuario, recoece e acepta que en calquera instante o Concello de Cabanas poida suspender, desactivar ou suprimir este servizo; tndose nestes dous supostos en conta o establecido na correspondente Ordenanza Municipal respecto prezo do servizo.

   
  Artigo 4. Obrigas do usuario.  
 

4.1. Os usuarios debern utilizar o servizo de acceso WIFI de forma dilixente e correcta, e compromtese a non empregalo para a realizacin de actividades contrarias Lei, moral, s boas costumes aceptadas e/ou con fins ou efectos ilcitos, prohibidos ou lesivos de dereitos e intereses de terceiros. O Concello de Cabanas non se far responsable do incumprimento desta obriga polos usuarios.

4.2. Como usuario, debe absterse de alterar ou manipular as mencins de e demais datos identificativos de dereitos de dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do Concello de Cabanas ou de calquera dos contidos incorporados portal de acceso no seu caso e demais titulares de propiedades intelectuais, sendo da exclusiva responsabilidade do usuario a infraccin e consecuencias de todo orde que conleve o incumprimento destas obrigas.

   
  Artigo 5. Exclusin de garantas.  
 

5.1. Dada a gran cantidade de factores externos a sa responsabilidade na prestacin dun servizo deste tipo, o Concello de Cabanas non garante, nin implcita nin explicitamente, os servizos que o usuario pretenda en toda circunstancia obter de internet. As, a ttulo s enunciativo, o Concello de Cabanas non garantir:

a) A dispoibilidade e continuidade en todo momento e desde calquera lugar do funcionamento do servizo.

b) O acceso sen interrupcins e en todo momento dos servizos de internet.

c) Os niveis de calidade, interoperabilidade, velocidade e funcionalidade dos servizos de internet s que o usuario accede desde a rede WIFI municipal.

d) A adecuacin, idoneidade para un propsito particular e/ou especfico dos servizos ofrecidos desde a rede WIFI municipal.

e) A veracidade, exactitude, exhaustividade, licitude, fiabilidade, actualidade e utilidade dos servizos de internet s que se queira acceder desde a rede WIFI municipal.

f) A ausencia de virus ou outros elementos lesivos nos contidos ou servizos facilitados a travs do servizo de acceso facilitado pola rede WIFI municipal.

g) O acceso non autorizado e/ou alteracin de datos almacenados e transmitidos sobre sitios de internet accedidos a travs da rede WIFI municipal.

5.2. O Concello de Cabanas, salvo que expresamente se indique nas condicins especficas, non intervn na prestacin dos contidos e/ou servizos subministrados por terceiras partes a travs do portal de acceso WIFI. Este Concello tampouco supervisa nin exerce control sobre a sa licitude, exactitude, veracidade, idoneidade, calidade, fiabilidade, autenticidade e/ou utilidade, non ofrecendo polo tanto ningunha clase de garanta sobre os mesmos.

   
  Artigo 6. Responsabilidade.  
 

O usuario coece e acepta de forma voluntaria que a utilizacin da rede WIFI municipal ten lugar, en todo caso, baixo a sa responsabilidade. As e salvo nos casos en que a lei prohiba de forma imperativa limitar a responsabilidade, o Concello fronte o usuario non asume responsabilidade algunha respecto dos usos que faga deste servizo, nin dos datos ou informacins transferidas de ou desde internet. En todo caso, se por calquera razn, algunha das exoneracins de responsabilidade son consideradas invlidas e o Concello puidera ser declarado legalmente responsable dalgn dano ou perda en relacin co servizo, esta responsabilidade estar limitada cantidade efectivamente pagada polo usuario polo citado servizo.

   
  Artigo 7. Altas de usuarios.  
 

7.1. Para empregar o servizo de acceso a internet a travs da rede WIFI municipal, os interesados debern cumprimentar o correspondente documento de alta do servizo WIFI municipal nas oficinas do Concello. Os datos proporcionados polos peticionarios de alta no servizo sern tratados polo Concello de conformidade cos termos publicados na normativa de proteccin de datos persoais. completar e enviar os citados formularios, como usuario consciente e autoriza expresamente Concello de Cabanas para que colecte e trate automaticamente os datos de carcter persoal que se lle solicitaron con arranxo s finalidades e baixo as condicins detalladas na citada poltica de proteccin de datos persoais.

7.2. O Concello de Cabanas adoptou e adoptar as medidas tcnicas e organizativas de seguridade que sexan de obrigado cumprimento de conformidade co estipulado na lexislacin vixente, e incluso compromtese a implantar medidas de seguridade adicionais que excedan dita normativa, buscando un servizo fiable e de alta calidade. Non obstante, como usuario, recoece e acepta que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables, non podendo o Concello de Cabanas garantir a plena seguridade do uso de internet a travs deste servizo.

   
  Artigo 8. Duracin e terminacin do servizo.  
 

A extincin da prestacin do servizo de acceso a internet mediante tecnoloxa sen fos WIFI ter lugar:

a) Por renuncia expresa do seu titular.

b) Por incumprimento das condicins e obrigas establecidas na Ordenanza que regular o servizo.

c) Por razns de interese pblico.

d) Por impago do prezo pblico establecido nos termos indicados na correspondente Ordenanza Municipal.

e) Por imposibilidade de prestacin do servizo por parte do Concello, por condicins tcnicas ou outras circunstancias.

   
  Artigo 9. Dereitos do aboado.  
 

Os dereitos do aboado son:

a) Recibir as claves que lle posibiliten o acceso a internet, desde o seu domicilio, sempre que tecnicamente isto sexa viable.

b) Recibir en depsito o kit necesario para o correcto acceso a internet, nos termos establecidos na correspondente Ordenanza Municipal.

   
  Artigo 10. Deberes do aboado.  
 

Os deberes do aboado son:

a) Pago do prezo pblico establecido na correspondente Ordenanza Municipal.

b) Notificacin de baixa: O aboado que desexe causar baixa no subministro estar obrigado a solicitar por escrito Concello, con 15 das de antelacin, causando baixa o primeiro da do seguinte mes no que se efecte dita solicitude.

c) Non manipulacins dos kits de usuario: O usuario ter absolutamente prohibido a manipulacin dos kits, para obter calquera fin, sen que o Concello tea coecemento diso. De ter o Concello constancia desta circunstancia, dar lugar baixa do servizo, sen que se deriven dereitos de reclamacin algn, includa a devolucin da fianza.

   
  Artigo 11. Recomendacins tcnicas.  
 

Para unha conexin segura rede WIFI, recomndase a utilizacin do SSID con cifrado WPA2, que o servizo dispn. En calquera caso, unha vez asociado rede, o envo do usuario e contrasinal entre o dispositivo porttil e o servidor de autenticacin realizase mediante un protocolo seguro (SSL) sobre HTTPS.

O outro SSID dispoible non emprega cifrado, non sendo aconsellable a sa utilizacin para os servizos de navegacin, correo ou comunicacins que contean datos ou informacins sensibles. En calquera caso tanto para a conexin mediante WPA2 como en aberto recomndase a utilizacin de protocolos seguros como SSL e IPSec para seguridade da transmisin da informacin.

   
  Para unha conexin segura rede WIFI, recomndase a utilizacin do SSID con cifrado WPA2, que o servizo dispn. En calquera caso, unha vez asociado rede, o envo do usuario e contrasinal entre o dispositivo porttil e o servidor de autenticacin realiz  
 

O contido do presente Regulamento e as relacins derivadas da sa aplicacin rxense pola vixente Lei 32/2003, de 3 de novembro, lei xeral de telecomunicacins, Regulamento de desenvolvemento da Lei xeral de telecomunicacins, aprobado por Real Decreto 803/2008, de 23 de maio, Circular 1/2010 da Comisin do Mercado de Telecomunicacins, (BOE 9-8-2010) pola que se regulan as condicins de explotacin de redes e a prestacin de servizos de comunicacins electrnicas polas Administracins Pblicas e demais normas de aplicacin.

Para resolver calquera controversia que puidera derivarse da prestacin de servizos de acceso rede WIFI municipal, como usuario somtese s Tribunais de mbito local, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

   
  Disposicin final.  
 

Este regulamento aprobado polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 25 de abril de 2011, entrar en vigor logo de que se publique enteiramente no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo de quince das a que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios