Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - Regulamento do rexistro municipal de parellas de feito do concello de Cabanas

Publicación provisional : 25-11-2009 BOP N 251 -- Publicación definitiva : 18-02-2010 BOP N 32
Redacción Aplicable desde 08-03-2010

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos.
 - Artigo 1. Obxecto
 - Artigo 2. Solicitantes.
 - Artigo 3. Solicitudes.
 - Artigo 4. Encargado do rexistro.
 - Artigo 5. Inscricins.
 - Artigo 6. Libro do Rexistro.
 - Artigo 7. Libro auxiliar.
 - Artigo 8. Efectos a nivel municipal.
 - Artigo 9. Efectos no Rexistro de Galicia.
 - Artigo 10. Publicidade.
 - Artigo 11. Modificacins.
 - Artigo 12. Extincin da inscricin.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin transitoria.
 - Disposicin final.
 - ANEXO I.
 - ANEXO II.
 - ANEXO III.
 - ANEXO IV.
 - ANEXO V.
 - ANEXO VI.
 - ANEXO VII.
 - ANEXO VIII.
 - ANEXO IX
 - ANEXO X.
   
  Exposicin de motivos.  
 

Vista a inquietude social que xurdiu ultimamente con respecto a que as parellas de feito vexan garantido o seu dereito non discriminacin social en base que establece o artigo 14 da Constitucin e considerando que calquera home ou muller ten dereito a constitur por medio dunha unin efectiva estable unha comunidade de vida que dea lugar creacin dunha familia, a proteccin social, econmica e xurdica da cal deber ser garantida polos poderes pblicos.

Considerando que existen moitas parellas que se atopan, ou se ven obrigadas, a estar marxe da forma institucionalizada historicamente que o matrimonio, sen que por iso tean que estimarse de peor calidade humana ou social as sas relacins persoais ou de menor entidade xurdica as sas obrigas paternofiliais.

Considerando que estas parellas que constiten unins non matrimoniais deberan aproveitar da mesma proteccin social, econmica e xurdica cas unins matrimoniais e as familias por elas orixinadas, para garanti-lo respecto e a promocin dos citados principios fundamentais de libre desenvolvemento da personalidade e de igualdade entre os cidadns.

Por isto, coa finalidade de que poida quedar constancia no mbito da Administracin municipal, tanto a efectos de inscricin no padrn municipal de habitantes, como no resto de asuntos ou servicios a cargo do noso Concello, sen prexuzo doutras finalidades que se puidesen considerar lextimas e sen que en ningn caso isto poida representar alteracin ou intromisin nas competencias que poidan corresponder a outros organismos, como o recoecemento doutras formas de proba de existencia de parella coma as actas notariais de convivencia, creouse o Rexistro municipal de unins non matrimoniais e aprobouse o seu regulamento en data 28 de febreiro de 2001, publicado no BOP n 107 do 11 de maio de 2001.

A lei 10/2007, de 28 de xuo, reforma a disposicin adicional terceira da Lei 2/2006 do 14 de xuo, de dereito civil de Galicia, e no cumprimento do establecido nesta lei, por decreto 248/2007, do 20 de decembro, crase o reglase o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, o cal no Captulo VI, relativo a coordinacin con outros rexistros, no artigo 27 establece normas sobre os rexistros municipais.

Por elo, co obxecto de coordinacin co Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, modifcase o regulamento municipal non termos que se recollen neste novo Regulamento de Parellas de Feito do Concello de Cabanas.

   
  Artigo 1. Obxecto  
 

Este Regulamento ten por obxecto a organizacin e funcionamento do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do concello de Cabanas, que ten carcter administrativo, e no cal podern inscribirse, de xeito totalmente voluntario, as unins non matrimoniais de convivencia entre parellas con intencin ou vocacin de permanencia, na forma e cos requisitos que se establecen no presente regulamento.

   
  Artigo 2. Solicitantes.  
 

Podern solicitar a sa inscricin no Rexistro, todas aquelas parellas, incluso do mesmo sexo, que polo seu libre e pleno consentimento constiten unha unin de convivencia non matrimonial, sexan maiores de idade ou menores emancipados, sen vnculo de consanguinidade ( non poden constitur parella de feito os parentes en lia recta por consanguinidade ou adopcin, e os colaterais por consanguinidade ou adopcin ata o terceiro grao), que ningn deles tea sido declarado incapacitado, non exista vnculo matrimonial por parte de mbolos/as membros da parella e ningn dos membros da parella estea inscrito noutro rexistro de parellas de feito, as como que un/ha dos/das membros da parella posa a vecianza civil galega.

mbolos dous membros da parella debern atoparse empadroados/as cunha antelacin de alomenos dous meses, no mesmo enderezo do concello de Cabanas.

   
  Artigo 3. Solicitudes.  
 

A solicitude de inscricin no Rexistro de Parellas de Feito no Concello de Cabanas, realizarse no modelo normalizado que figura como Anexo I presente regulamento. Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentacin:

a) Fotocopias compulsadas do DNI.

b) Documentacin acreditativa da emancipacin do/a menor, se o caso.

c) Declaracin xurada de non parentesco (Anexo III)

d) Declaracin xurada de non estar incapacitado/a xudicialmente para este acto (Anexo IV)

e) Fe de vida e estado de cada un/ha dos/as membros da parella.

f) Declaracin xurada consonte non est inscrito/a en ningn outro rexistro de parellas de feito (Anexo V).

g) Xustificacin da vecianza civil galega consonte o artigo 14 do cdigo civil.

h) Certificado de convivencia nun enderezo neste concello de Cabanas.

As solicitudes de inscricin podern acompaarse dun convenio regulador das relacins persoais e patrimoniais entre as persoas que integran a parella.

   
  Artigo 4. Encargado do rexistro.  
 

O Rexistro de Parellas de Feito do Concello de Cabanas estar a cargo da Secretara Xeral do Concello.

   
  Artigo 5. Inscricins.  
 

A primeira inscricin no Rexistro de cada parella realizarase, unha vez presentada a solicitude coa documentacin requirida, mediante a comparecencia persoal e conxunta das das persoas perante o/a Secretario/a do Concello, para declarar a existencia entre elas dunha unin de convivencia non matrimonial, a cal formalizarase na folla de inscricin (Anexo II).

Sern obxecto de inscricin as declaracin de constitucin, modificacin e extincins das parellas de feito, as como, os pactos que os membros da parella consideren convenientes para rexer as sas relacins econmicas, sempre que non sexan contrarios s leis, limitativos da igualdade de dereitos que correspondan a cada convivente ou gravemente prexudiciais para cada un deles.

   
  Artigo 6. Libro do Rexistro.  
 

O Rexistro materializarase nun libro rexistro municipal de parellas de feito que estar formado por follas mbiles, foliadas, seladas e legalizadas coa rbrica do Secretario/a do Concello que se encabezar e terminar coas correspondentes dilixencias de apertura e peche.

A primeira inscricin de cada parella ter carcter de inscricin bsica e anexo folla principal engadirase tdolos asentos que se produzan con posterioridade no libro xeral principal relativo a cada unin.

   
  Artigo 7. Libro auxiliar.  
 

O Rexistro ter tamn un libro auxiliar ordenado por apelidos dos inscritos ou inscritas no que se expresar o nmero de pxinas do libro xeral nas que existan anotacins que lles afecten.

   
  Artigo 8. Efectos a nivel municipal.  
 

No mbito competencial do concello de Cabanas, as unins non matrimoniais de convivencia entre parellas de feito inscritas no Rexistro Municipal tern a mesma consideracin xurdica e administrativa que as unins matrimoniais, sen prexuzo doutras formas de proba.

   
  Artigo 9. Efectos no Rexistro de Galicia.  
 

As inscricins practicadas no Rexistro Municipal de Parellas de Feito do concello de Cabanas, tern acceso Rexistro de Parellas de Feito de Galicia nos termos establecidos no artigo 27 do Decreto 248/2007, do 20 de decembro. A tal efecto asinarase o Anexo X polos membros da parella.

   
  Artigo 10. Publicidade.  
 

A publicidade da inscricin do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do concello de Cabanas quedar limitada expedicin de certificacins dos seus asentos por instancia de calquera dos membros da unin, de quen acredite un interese lextimo ou dos rganos xudiciais, nos temos previstos pola lexislacin vixente en materia de proteccin de datos.

   
  Artigo 11. Modificacins.  
 

Calquera modificacin posterior dos datos inscritos en canto convenio e feitos ou circunstancias, deberase efectuar mediante comparecencia persoal e conxunta dos membros da unin de convivencia non matrimonial cumprimentando o Anexo VI.

   
  Artigo 12. Extincin da inscricin.  
 

As inscricins extnguense pola sa cancelacin. No caso de solicitar a cancelacin da inscricin da parella de feito, aquela poder efectuarse de xeito conxunto ou individual, formalizndose nos Anexos VII, VIII ou IX.

As solicitudes conxuntas contern os datos identificativos de cada membro da parella, as coma o lugar e data no que se efecte a sinatura.

As solicitudes individuais, debern ira acompaadas do documento que acredite a comunicacin fehacente outra parte, ags os casos de morte ou declaracin de falecemento, de matrimonio entre os propios membros da parella ou matrimonio de calquera dos compoentes da parella con outra persoa.

   
  Disposicin adicional.  
 

Para o non previsto neste Regulamento, estarase establecido na Lei 2/2006, de 14 de xuo, de Dereito Civil de Galicia, o decreto 248/2007, de 20 de decembro, polo que se crea e regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia e o Cdigo Civil.

   
  Disposicin transitoria.  
 

As inscripcins actuais do Rexistro Municipal de unins non matrimoniais continuarn en vigor ata a sa renovacin nos termos do regulamento vixente, a partir do cal debern adaptarse ao establecido no presente regulamento, sen prexuicio de que dita adaptacin poida realizarse antes da mencionada renovacin.

   
  Disposicin final.  
 

Este regulamento aprobado polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 13 de novembro de 2009, derroga o publicado no BOP n 107 de data 11 de maio de 2001, entrar en vigor logo de que se publique enteiramente no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo de quince das a que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  ANEXO I.  
 

SOLICITUDE DE INSCRICIN.

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

Primeiro Apelido ............ Segundo Apelido ..................... Nome ....

D.N.I./Documento equivalente . Data nacemento .. Estado Civil ...

Nacionalidade .. Domicilio ..

C.P Provincia ........Concello ...Tfno.contacto

Correo electrnico Fillos/as

Primeiro Apelido Segundo Apelido . Nome ...

D.N.I./Documento equivalente . Data nacemento .. Estado Civil ..

Nacionalidade .. Domicilio ..

C.P Provincia ........ Concello ... Tfno.contacto

Correo electrnico Fillos/as

Domicilio da parella

Fillos/as en comn .

Pacto regulador das relacins econmicas e patrimoniais da parella: Si .. Non .

As persoas que abaixo asinan SOLICITAN a inscipcin como parella de feito no Rexistro de Parellas de Feito do Concello de Cabanas para os efectos prvistos no Regulamento sobre Organizacin e Funcionamento do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do Concello de Cabanas, consorte os documentos acreditativos dos requisitos previstos no artigo 2 do devandito Regulamento que se achegan con esta solicitude.

Os solicitantes declaran estar informados de que os datos recollidos neste formulario pasarn a formar parte dun ficheiro de datos de carcter persoal para os efectos previstos na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

E para que as conste asinan esta solicitude en o .

Sinatura, Sinatura

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS

   
  ANEXO II.  
 

FOLLA DE INSCRICIN.

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

EXPEDIENTE N

DATA DA SOLICITUDE DE INSCRICIN ..

N DE REXISTRO DE ENTRADA

Nome e Apelidos D.N.I./Documento equivalente ...

Domicilio . Provincia .. Concello .

Nome e Apelidos D.N.I./Documento equivalente ...

Domicilio . Provincia .. Concello .

Os abaixo asinantes manifestan ser certos tdolos datos consignados na solicitude de inscricin e documentacin achegada coa mesma e recoecen que ambos son mayores de idade, capaces e conviven con intencin ou vocacin de permanencia nunha relacin de afectividade anloga conyugal polo que expresan e conscientemente,

DECLARAN, PERANTE MIN, SECRETARIO/A DO CONCELLO,

A sa vontade de constituir e a constiten neste acto, unha parella de feito e equiparar os seus efectos aos do matrimonio nos termos recollidos na Lei 2/2006, do 14 de xuo, de dereito civil de Galicia.

E para que as conste e para os efectos do cumprimento do requisito previsto na disposicin adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de xuo, de dereito civil de Galicia, na redaccin dada pola Lei 10/2007, do 28 de xuo, asinan esta declaracin no seguinte lugar e data:

En o ..

Os/As Interesados/as O/A Secretario/a,

Dou fe,

   
  ANEXO III.  
 

DECLARACIN XURADA DE NON ESTAR INCAPACITADO XUDICIALMENTE

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

Nome e Apelidos .

D.N.I./Documento equivalente

Domicilio Provincia . Concello .

DECLARA

Que cumpre co requisito de non estar incapacitado judicialmente para os efectos de prestar o seu consentimento para constituir unha parella de feito.

E para que as conste e para os efectos do cumprimento do requisito previsto no artigo 2 do Regulamento sobre Organizacin e Funcionamento do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do Concello de Cabanas, asina esta declaracin xurada no seguinte lugar e data:

En o ..

Sinatura

   
  ANEXO IV.  
 

DECLARACIN XURADA DE NON ESTAR INCAPACITADO XUDICIALMENTE

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

Nome e Apelidos .

D.N.I./Documento equivalente

Domicilio Provincia . Concello .

DECLARA

Que cumpre co requisito de non estar incapacitado judicialmente para os efectos de prestar o seu consentimento para constituir unha parella de feito.

E para que as conste e para os efectos do cumprimento do requisito previsto no artigo 2 do Regulamento sobre Organizacin e Funcionamento do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do Concello de Cabanas, asina esta declaracin xurada no seguinte lugar e data:

En o ..

Sinatura

   
  ANEXO V.  
 

DECLARACIN XURADA SOBRE INEXISTENCIA DOUTRA PARELLA DE FEITO FORMALIZADA

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

Nome e Apelidos ..

D.N.I./Documento equivalente

Domicilio Provincia . Concello .

DECLARA

Que cumpre co requisito de non ter constituda outra parella de feito segundo o esixido polo artigo 2 do Regulamento sobre Organizacin e Funcionamento do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do Concello de Cabanas.

E para que as conste para os efectos sinalados anteriormente, asina esta declaracin xurada no seguinte lugar e data:

En o

Sinatura

   
  ANEXO VI.  
 

SOLICITUDE DE MODIFICACIN DE INSCRICIN

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

Nome e Apelidos .

D.N.I./Documento equivalente

Domicilio Provincia . Concello .

Nome e Apelidos .

D.N.I./Documento equivalente

Domicilio Provincia . Concello .

Comparece/n e di/n que se atopa/n inscrito/a/s como parella de feito neste Rexistro con data . de . de .

SOLICITA/N

A modificacin da sa incricin para facer constar:

- A achega de pacto regulador das condicins econmicas da parella de feito contido no documento de data . que se acompaa con esta solicitude.

- A modificacin do pacto vixente polo contido no documento de data que se acompaa a esta solicitude.

- A modificacin do enderezo da parella que na actualidade ..

En o ..

Sinatura

   
  ANEXO VII.  
 

SOLICITUDE DE CANCELACIN

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

EXPEDIENTE N ..

Nome e Apelidos ...

D.N.I./Documento equivalente

Domicilio Provincia . Concello .

Nome e Apelidos .

D.N.I./Documento equivalente

Domicilio Provincia . Concello .

Comparece/n e di/n que se atopa/n inscrito/a/s como parella de feito neste Rexistro con data . de .. de . e por medio da presente,

SOLICITA/N

A cancelacin da mencionada inscricin no Rexistro de Parellas de Feito do Concello de Cabanas, e que as se faga constar na correspondente folla, sinalndose como causa:

Achgase a documentacin esixida polo artigo 12 do Regulamento do Rexistro Municipal de Parellas de Feito do concello de Cabanas.

En o ..

Sinatura/s

   
  ANEXO VIII.  
 

CANCELACIN DA INSCRICIN

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

EXPEDIENTE N ..

En Cabanas as .. horas do da ..de de .. , comparecen perante o/a Secretario/a do concello de Cabanas, D/D . as persoas que a continuacin se relacionan:

D/D .. con D.N.I. n e domicilio

en Concello . Provincia Telfono

D/D .. con D.N.I. n e domicilio

en Concello .. Provincia .Telfono ...

obxecto da comparecencia manifestar:

Primeiro: Que con data constituiron parella de feito de acordo co establecido no Regulamento Municipal de Parellas de Feito do Concello de Cabanas.

Segundo: Que na actualidade desexan cancelar, e se cancela neste acto, a inscricin no Rexistro de Parellas de Feito do Concello de Cabanas.

En proba do anterior, asinan o presente documento, por duplicado e a un solo efecto, perante min Secretario/a, que dou fe.

Os/As Interesados/as O/A Secretario/a.

   
  ANEXO IX  
 

CANCELACIN DA INSCRICIN

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

EXPEDIENTE N ..

En Cabanas as .. horas do da ..de de .. , comparece perante o/a Secretario/a do concello de Cabanas, D/D . a persoa que a continuacin se relaciona:

D/D .. con D.N.I. n e domicilio

en Concello . Provincia Telfono

obxecto da comparecencia manifestar:

Primeiro: Que con data constituuse parella de feito de acordo co establecido no Regulamento Municipal de Parellas de Feito do Concello de Cabanas.

Segundo: Que na actualidade desexa cancelar, e se cancela neste acto, a inscricin no Rexistro de Parellas de Feito do Concello de Cabanas. A tal efecto achega a documentacin requerida no artigo 12 do Regulamento Municipal de Parellas de Feito do Concello de Cabanas.

En proba do anterior, asina o presente documento, por duplicado e a un solo efecto, perante min Secretario/a, que dou fe.

O/A Interesado/a O/A Secretario/a.

   
  ANEXO X.  
 

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DO CONCELLO DE CABANAS

Por medio do presente OUTORGAMOS O NOSO LIBRE CONSENTIMENTO s efectos de que se remita, por parte do Concello de Cabanas, Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, a copia da parte do expediente que nos afecta, que resulte necesaria e suficiente s efectos do artigo 27 do Decreto da Consellera de Presidencia, Administracins Pblicas e Xustiza, n 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Cabanas, a ..de .de ..

Asdo.: Asdo.: ..

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios