Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS

Publicación provisional : 14-12-2020 BOP N 213 -- Publicación definitiva : 11-02-2021 BOP N 28
Redacción Aplicable desde 04-03-2021

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - PREMBULO
 - CAPTULO I . DISPOSICINS XERAIS.
 - CAPTULO II. DEBERES DOS USUARIOS DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL
 - CAPTULO III. EMPREGO DA REDE DE SANEAMENTO
 - CAPTULO IV . INSPECCIN E CONTROL
 - CAPTULO V. RXIME DE INFRACCINS E SANCINS
 - Disposicin transitoria.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin derradeira primeira
 - Disposicin derradeira segunda.
 - ANEXO I SOBRE A CONTAMINACIN DOS VERTIDOS
 - ANEXO II VALORES LMITE DE VERTIDO OU DE EMISIN
 - ANEXO III. SOLICITUDE DO PERMISO DE VERTIDO REDE PBLICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
 - ANEXO IV. CLASIFICACIN DOS SECTORES INDUSTRIAIS
 - ANEXO V.CARACTERSTICAS TCNICAS DA ACOMETIDA
   
  NDICE  
 

PREMBULO

CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto.

Artigo 2.- Finalidades.

Artigo 3.- Infraestruturas e instalacins do Servizo Municipal de Saneamento.

Artigo 4.- Definicins.

Artigo 5.- mbito de aplicacin.

Artigo 6.- Explotacin das instalacins do Servizo Municipal de Saneamento. Entidade xestora.

Artigo 7.- Relativo s normas de construcin e urbansticas.

CAPTULO II.- DEBERES DOS USUARIOS DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Artigo 8.- Usuarios suxeitos.

Artigo 9.- Obriga de conexin rede municipal de saneamento.

Artigo 10.- Deberes dos usuarios.

CAPTULO III. EMPREGO DA REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Artigo 11.- Condicins previas conexin.

Artigo 12.- Caractersticas bsicas e requisitos da acometida rede.

Artigo 13.- Prohibicins e limitacins.

Artigo 14.- Condicins para a utilizacin da rede municipal de saneamento.

Artigo 15.- Permiso de vertido.

Artigo 16.- Solicitude do permiso de vertido.

Artigo 17.- Procedemento para a obtencin do permiso de vertido.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertido.

Artigo 19.- Revisin do permiso de vertido.

Artigo 20.- Revogacin do permiso de vertido.Artigo 21.- Tratamento previo conexin.

Artigo 22.- Dispensa do permiso de vertido.

Artigo 23.- Situacins de emerxencia.

Artigo 24.- Censo de vertidos rede municipal de saneamento.

Artigo 25.- Vertidos non canalizados.

CAPTULO IV. INSPECCIN E CONTROL

Artigo 26.- Inspeccin e control por parte da entidade xestora.

Artigo 27.- Autocontrol dos vertidos.

CAPTULO V. RXIME DE INFRACCINS E SANCINS

Artigo 28.- Infraccins.

Artigo 29.- Sancins.

Artigo 30.- Criterios para a gradacin de infraccins e sancins.

Artigo 31.- Prescricin.

Artigo 32.- Potestade sancionadora: rganos competentes, procedemento e medidas cautelares.

Artigo 33.- Reparacin do dano causado, obriga de restauracin, multas coercitivas e execucin subsidiaria.

Artigo 34.- Valoracin de danos.

Disposicin transitoria.- Obtencin do permiso de vertido e documentacin que deben presentar os usuarios xa existentes.

Disposicin derrogatoria Disposicin derradeira primeira Disposicin derradeira segunda

ANEXOS

ANEXO I.- SOBRE A CONTAMINACIN DOS VERTIDOS

A. Vertidos prohibidos.

B. Contaminantes das augas.

C. Vertidos con substancias perigosas.

ANEXO II.- VALORES LMITE DE VERTIDO OU DE EMISIN

ANEXO III.- SOLICITUDE DO PERMISO DE VERTIDO REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO

ANEXO IV.- CLASIFICACIN DOS SECTORES INDUSTRIAIS

ANEXO V.- CARACTERSTICAS TCNICAS DA ACOMETIDA

   
  PREMBULO  
 

Noartigo 45 da Constitucin espaola recoceseo dereito de todos os cidadns a gozar dun medio ambiente idneo para o desenvolvemento da persoa, atribundoselles s administracins pblicas, ademais, a funcin de velar por un emprego mis racional dos recursos naturais, e aos cidadns, o deber de contribur sa conservacin.

Un destes recursos , sen dbida, a auga, un autntico patrimonio natural que ten asociado ao seu uso profundos valores, tanto sociais como ambientais, que cmpre protexer e conservar. O modelo de xestin dos recursos hdricos debe tomar como base o ciclo natural da auga, considerando a sa preservacin en excelente estado como o mellor legado e garanta para as xeracins futuras.

En poltica ambiental son cada vez mis as normas con orixe supranacional as que determinan o contido dos dereitos e obrigas da cidadana, as como as competencias e o xeito de exercelas dos poderes pblicos. No mbito da auga, especialmente, o dereito comunitario ten unha relevancia cada vez maior, con esixencias cada vez mis especficas.

Nesta lia, aDirectiva da Unin Europea 2000/60/CE, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece unmarco comunitario de actuacin no mbito da poltica da auga, establece a necesidade de velar pola proteccin dos ecosistemas acuticos e promover o uso sustentable da auga a longo prazo. Esta Directiva Marco da Auga, en proceso de aplicacin e desenvolvemento, introduce o concepto debo estado ecolxicodos sistemas hidrolxicos como un reto de futuro inmediato. As esixencias da directiva teen que conducir progresivamente recuperacin da calidade fisicoqumica e biolxica das augas superficiais e subterrneas.

Case unha dcada antes, aDirectiva 91/271/CEE, do 21 de maio de 1991, sobretratamento de augas residuais urbanas, abordou o ambicioso reto de protexer o medio ambiente dos efectos negativos das augas residuais, principalmente urbanas, no medio natural, obrigando os Estados membros a adoptar as medidas necesarias para garantir que estas augas fosen tratadas convenientemente antes do seu vertido. Esta normativa foi trasposta no mbito estatal espaol poloReal decreto lei 11/1995, do 28 de decembro, sobre normas aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas, desenvolvido, sa vez, poloReal decreto 509/1996, do 15 de marzo, que establece requisitos tcnicos para os colectores e instalacins de tratamento e para os vertidos que chegan a eles.

Pola sa parte, o actualtexto refundido da Lei de augas, Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, establece entre os seus obxectivos prioritarios protexer e mellorar o medio acutico establecendo medidas especficas para reducir progresivamente os vertidos, as emisins e as perdas de substancias prioritarias, as como eliminar ou suprimir de forma gradual os vertidos, as emisins e as perdas de substancias prioritarias (art. 92, c), e regula detalladamente os vertidos que se poden realizar sobre o medio acutico, ben para prohibilos ou ben para sometelos a limitacins e controis. En particular, o seu artigo 100 establece a prohibicin de realizar vertidos directos ou indirectos de augas e de produtos residuais susceptibles de contaminar as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio pblico hidrulico, ags que se conte coa autorizacin administrativa previa.

En desenvolvemento do citado texto refundido da Lei de augas, oReal decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio pblico hidrulico, concretou algunha das normativas aplicables s estacins depuradoras e s sas redes de colectores. Isto puxo de manifesto a necesidade de actualizar e unificar as normativas existentes, non s no que se refire s limitacins que lles cmpre impor aos vertidos s redes de saneamento, senn tamn no establecemento dun conxunto de condicins tcnicas s actividades que son susceptibles de realizar vertidos de augas residuais rede de saneamento de exclusiva titularidade municipal. As, nas autorizacins de vertido a dominio pblico hidrulico que soliciten comunidades autnomas e entidades locais, esxese a achega de plans de saneamento e control de vertidos a colectores, con especfica atencin progresiva reducin de vertidos de substancias perigosas e o seu control.

sa vez, a Lei 62/2003, do 30 de decembro, no seu artigo 129, incorpora ao dereito espaol a Directiva 2000/60/CE, cuxo prazo de transposicin remataba o 22 de decembro de 2003.

No mbito da nosa comunidade autnoma, o artigo 32 daLei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, declara de interese da Comunidade Autnoma de Galicia o servizo de depuracin de augas residuais e,no seu artigo 27, resrvalle competencia municipalo tratamento das augas residuais e a prestacin do servizo de rede de saneamento, inclundo o control dos vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicacin. O desenvolvemento regulamentario desta norma ten lugar poloDecreto 141/2012, do 21 de xuo, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo pblico de saneamento e depuracin de augas residuais de Galicia, que complementa as a normativa estatal bsica en materia de depuracin de augas residuais urbanas.

As, no marco das atribucins s entidades locais sinaladas, consonte aos prazos que sinala a disposicin transitoria primeira do regulamento marco (dous anos dende a sa entrada en vigor para adaptar as normativas locais, transcorrido o cal ser de aplicacin directa), e basendose nas competencias recoecidas aos municipios en materia de rede de saneamento e tratamento de augas residuais naLei 7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local, e naLei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracin local de Galicia, elabrase estaOrdenanza do servizo de saneamento e depuracin de augas residuais do Concello de Cabanas.

Reglanse nesta Ordenanza as normas que regulan a xestin e o uso da rede de saneamento de titularidade municipal, as como todas as competencias e actuacins que lle corresponden ao Servizo Municipal de Saneamento de Augas Residuais. Mis concretamente, esta Ordenanza regula as condicins para a autorizacin dos vertidos s redes de saneamento pblicas municipais, establecendo limitacins ao vertido, de xeito que non se lles causen efectos prexudiciais s infraestruturas que conforman a propia rede e estacin depuradora, non se produzan riscos para o persoal que explota e mantn o sistema de saneamento, se favoreza o mantemento da rede e non se alteren os procesos de depuracin das augas residuais.

Esta Ordenanza consta de 34 artigos, unha disposicin transitoria, unha derrogatoria, das derradeiras e cinco anexos. En xeral, a Ordenanza especifica e d cumprimento ao regulamento marco autonmico, remitndose a este en todo aquelo que se entendeu que non necesitaba dunha especial regulacin, e regulando especialmente aquelo que se entendeu que responde s peculiaridades propias.

As, destaca a obrigatoriedade da conexin rede municipal para todos os usuarios que realicen vertidos cando se atopen a menos de 100 metros desta (o regulamento marco permite a fixacin desta distancia, sinalando que, de non se establecer, se aplicara subsidiariamente a de 50 metros), detallndose expresamente as excepcins que permiten o uso de sistemas autnomos (fosas spticas ou similares) e sempre baixo supervisin municipal.

Clasifcanse os distintos tipos de usuarios en atencin actividade que xeran e en atencin s augas residuais que producen, clasificacin que interesa para os efectos de obter o correspondente permiso de vertido e, en consecuencia, os lmites cuantitativos e cualitativos que lles sern esixidos aos seus efluentes.

En canto a estes lmites e prohibicins, establcense dous valores lmite:o valor medio diario mximo (VMDM) e o valor instantneo mximo (VIM), de forma que a Ordenanza concreta e adapta os anexos do regulamento autonmico s peculiaridades da rede municipal e da sa instalacin de tratamento, tomando como referencia, ademais, documentos elaborados noutras cidades similares, as como recomendacins tcnicas de entidades como a FEMP, a AES ou o INSHT.

Destaca tamn oANEXO V, que regula as caractersticas tcnicas da acometida para a conexin dun usuario s redes de saneamento, obxecto de obtencin de licenza previa, e que se elaborou partindo da experiencia municipal e do deseo das redes de saneamento existentes no noso concello.

En canto ao rxime sancionador, establcese un importe econmico das sancins ata un mximo de 100.000 euros, de acordo coa potestade atribuda para o efecto s entidades locais no artigo 92.3 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Debe terse en conta que unha regulacin homoxnea dos vertidos debe ir acompaada dunha planificacin e deseo de redes separativas de augas residuais e pluviais en todas as redes municipais de saneamento, de forma que se garanta o proceso biolxico da EDAR, se limite axeitadamente o caudal que cmpre depurar minimizando as entradas de auga pluvial na instalacin e se garantan uns ptimos custos de xestin da instalacin. As mesmo, tanto a situacin presente como a futura sobre as necesidades da rede de saneamento de titularidade municipal demandadas pola realidade social e econmica tvose en conta na redaccin desta Ordenanza.

   
  CAPTULO I . DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1.- Obxecto.

Esta Ordenanza do servizo de saneamento e depuracin de augas residuais do Concello de Cabanas ten por obxecto regular o servizo pblico municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente as condicins dos vertidos das augas residuais e pluviais e os usos da rede de saneamento e colectores de exclusiva titularidade municipal.

Artigo 2.- Finalidades.

Esta Ordenanza dtase para contribur a acadar as seguintes finalidades:

a) Adecuar a calidade da auga dos efluentes da EDAR municipal ao medio receptor, de xeito que se cumpran os lmites impostos a ela na sa autorizacin de vertido, posibilitando ao mesmo tempo unha xestin eficiente desta e do resto das instalacins que conforman o Servizo Municipal de Saneamento, garantindo o seu correcto funcionamento.

b) Previr danos ou alteracins que poidan reducir ou anular a eficacia dos procesos de tratamento da estacin depuradora (sobre todo dos procesos biolxicos), tendo especial coidado na chegada de sobrecargas hidrulicas ou de masas de contaminantes, as como de txicos.

c) Garantir o bo funcionamento de todas as infraestruturas, obras e equipamentos que integran o Servizo Municipal de Saneamento.

d) Evitar poer en risco a sade dos traballadores das redes de saneamento e da planta depuradora, e da poboacin en xeral, pola aparicin de condicins de perigosidade ou toxicidade, xeradas por gases voltiles, substancias alrxicas, substancias corrosivas atmosferas explosivas, organismos patxenos, etc.

e) Posibilitar a reutilizacin das augas residuais.

f) Evitar emisins incontroladas de contaminantes atmosfera.

g) Evitar que os lodos de depuracin das augas residuais urbanas tean concentracins de contaminantes que non permitan o seu aproveitamento ou valorizacin segundo as normas que lles sexan de aplicacin.

Artigo 3.- Infraestruturas e instalacins do Servizo Municipal de Saneamento.

1. Para os efectos desta Ordenanza, entndese por Servizo Municipal de Saneamento o conxunto de bens de dominio pblico municipal, interrelacionados, que forman parte da rede de saneamento, da depuradora de augas residuais e das infraestruturas de vertido.

2. A rede de saneamento (cuxo fin a recollida, transporte e regulacin das augas residuais e pluviais, de ser o caso) est composta por sumidoiros, pozos de rexistro e arquetas, colectores, depsitos de regulacin, depsitos-vertedoiro e bombeos, as como doutras infraestruturas complementarias. Os vertedoiros, conducins de desaugadoiro e os emisarios son infraestruturas de vertido do propio sistema.

3. As acometidas ao sistema non forman parte do sistema pblico de saneamento.

Artigo 4.- Definicins.

Para os efectos desta Ordenanza, entndese por:

1) Acometida:conxunto de elementos que unen a rede de saneamento coa instalacin do inmoble que se pretende sanear. Est composta por:

Arqueta de acometida: sita no lmite da propiedade, serve de conexin entre as tubarias de sada de augas residuais ou pluviais da propiedade e o albaal de acometida.

Albaal: Tramo de tubaria que vai dende a arqueta de acometida, ou lmite da propiedade ata a rede de saneamento.

2) Augas de escorredura pluvial:son as que recollen os embornais ou a rede de pluviais durante os fenmenos de choiva ou despois destes.

3) Augas de infiltracin:son aquelas que proceden do subsolo e penetran na rede de sumidoiros a travs das xuntas e tubaxes defectuosas, conexins e paredes de pozos de rexistro. Tamn teen a sa orixe en incorporacins de mananciais, fontes, achique de sotos e entradas por vertedoiros.

4) Augas brancas:as augas que non foron sometidas a ningn proceso de transformacin, de forma que a sa capacidade potencial de perturbacin do medio natural non significativa e que, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas pblicos de saneamento. As augas pluviais tern carcter de augas brancas ou de augas residuais urbanas, en funcin do seu percorrido de escorredura.

5) Augas residuais urbanas:as augas residuais domsticas ou a mestura destas coas augas residuais non domsticas e/ou con augas de escorredura pluvial e as de infiltracin.

6) Augas residuais domsticas:as augas residuais procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades comerciais que tean posibilidade de xerar vertidos diferentes s das vivendas, basendose na sa propia actividade.

7) Augas residuais non domsticas:as augas residuais vertidas dende establecementos en que se efecte calquera actividade industrial, agrcola, gandeira ou calquera outra que xere vertidos diferentes das domsticas. Entndese por actividade industrial aquela que consiste na producin, transformacin, manipulacin, reparacin e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

8) Autocontrol:seguimento e control dos contaminantes vertidos, e de calquera outro parmetro relacionado con eles, levado a cabo polo titular da actividade ou por unha entidade competente definida por el.

9) Colector:conducin que leva ata o colector principal as augas dun conxunto de sumidoiros ou acometidas.

10) Colector interceptor:conduto que transporta as augas procedentes de varias subcuncas de saneamento ata a estacin depuradora ou ata o punto final de vertido.

11) Colector principal:conducin que transporta ata o colector interceptor ou infraestrutura de control (por exemplo, un depsito regulador ou un depsito-vertedoiro) as augas procedentes dun conxunto de colectores dunha subcunca.

12) Contaminacin:a introducin directa ou indirecta, como consecuencia da actividade humana de substancias ou calor na atmosfera, a auga ou o solo, que poden ser prexudiciais para a sade humana ou para a calidade dos ecosistemas acuticos, ou dos ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuticos, e que lles causen danos aos bens materiais ou deterioren ou dificulten o disfrute e outros usos lextimos do medio.

13) Contaminantes das augas:calquera substancia que poida causar contaminacin, en particular as substancias que se relacionan no anexo I-B desta Ordenanza.

14) Entidade xestora:Administracin pblica que, en cada caso, tea encomendada a xestin das instalacins que conforman o servizo pblico de saneamento, con independencia de que o servizo se preste de forma directa ou indirecta.

15) Estacin depuradora de augas residuais (EDAR):unidade composta por instalacins, estruturas ou mecanismos que permitan unha depuracin por mtodos fsicos, qumicos ou biolxicos da auga residual co fin de adecuar a auga residual aos obxectivos de vertido.

16) Habitante equivalente:carga orgnica biodegradable cunha demanda bioqumica de osxeno en cinco das (DBO5) de 60 gramos de osxeno por da.

17) Mostra:toda porcin de auga que represente o mis exactamente posible o fluxo obxecto de control.

18)Mostra simple: aquela tomada nun tempo e lugar determinados para a sa anlise individual.

19) Mostra composta: a obtida mediante a mestura e homoxeneizacin de varias mostras simples recollidas no mesmo punto en diferentes instantes de tempo. Existen dous tipos de mostra composta.

20) Mostra composta por tempo:a obtida mediante a mestura e homoxeneizacin de varias mostras simples de igual volume, tomadas a intervalos constantes durante o perodo de mostraxe.

21) Mostra composta por caudal:a obtida mediante a mestura e homoxeneizacin de varias mostras simples tomadas de tal xeito que o volume de cada mostra simple proporcional ao caudal ou volume de auga durante o perodo de mostraxe.

22)Mostra integrada:a obtida mediante a mestura e homoxeneizacin de mostras simples recollidas en puntos diferentes e simultaneamente.

23) Planta de tratamento previo:conxunto de infraestruturas, mecanismos e instalacins privadas destinadas ao tratamento das augas residuais dunha ou varias actividades industriais ou comerciais para a sa adecuacin s esixencias desta Ordenanza, posibilitando a sa admisin no sistema municipal de saneamento.

24) Rede de sumidoiros privada ou particular:conxunto de instalacins de propiedade privada que recollen as augas residuais e/ou pluviais procedentes dunha ou varias actividades ou domicilios e as verten rede pblica municipal de saneamento.

25) Seccin de control:cmara ou arqueta, e posibles instalacins e equipamentos complementarios, polos que circulan os vertidos dun usuario e onde podern ser medidas e sometidas a mostraxe para a sa correspondente vixilancia e seguimento, antes da sa incorporacin rede de saneamento.

26) Servizo Pblico Municipal de Saneamento:conxunto de bens de dominio pblico municipal constitudo polas instalacins definidas no artigo 3.

27) Sistema de Xestin Medioambiental (SXMA):o definido polo Regulamento (CE) nmero 1221/2009, do 25 de novembro de 2009.

28)Sistemas unitarios de saneamento:aqueles que constan dunha soa canalizacin pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de choiva asume tamn a funcin de conducir e drenar as augas pluviais, provocndose unha mestura de ambos os dous tipos de augas.

29) Sistemas separativos de saneamento e pluviais:aqueles que dispoen de das redes independentes; unha delas transporta as augas residuais de orixe domstica, comercial, industrial e de infiltracin ata a EDAR, denominada rede de saneamento de augas residuais, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un tratamento previo ao vertido, denominada rede de pluviais.

30) Tratamento previo ao vertido:operacins ou procesos unitarios de depuracin, de calquera tipo que sexan empregados para reducir ou neutralizar a concentracin ou as cargas dun contaminante de forma previa ao seu vertido rede pblica municipal de saneamento.

31) Valorlmite de vertido ou valor lmite de emisin:cantidade ou concentracin dun contaminante ou grupo de substancias contaminantes, cuxo valor non debe ser superado polo vertido dentro dun ou varios perodos determinados.

Nesta Ordenanza aplcanse os seguintes valores lmite: valor medio diario mximo (VMDM) e valor instantneo mximo (VIM).

32) Vertido rede de saneamento: accin ou efecto de verter lquidos, slidos ou gases a unha rede.

Artigo 5.- mbito de aplicacin.

1. Inclense no mbito desta Ordenanza todos os vertidos de augas residuais, de calquera orixe, que se realicen rede de saneamento de titularidade municipal que se refire o artigo 3, ou as que no futuro sexan conectadas.

2. Non se inclen nesta Ordenanza aqueles produtores de vertidos de augas residuais que conten coa oportuna autorizacin administrativa para levar a cabo os vertidos, directa ou indirectamente, no dominio pblico hidrulico ou no dominio martimo-terrestre, sempre que a dita autorizacin estea actualizada e os seus titulares cumpran coas condicins impostas nela. Non obstante, o Concello poder obrigar aos mencionados produtores de vertidos a conectalas ao sistema municipal de saneamento e a cumprir os requisitos recollidos nesta Ordenanza sempre que resulten obrigados a iso segundo o disposto no artigo 9.

Artigo 6.- Explotacin das instalacins do Servizo Municipal de Saneamento. Entidade xestora.

1. O Concello, como titular e responsable pblico da prestacin do servizo de saneamento, levar a cabo a explotacin de todas ou algunhas das instalacins e infraestruturas que o compoen, ben directamente, ben a travs das distintas formas de xestin indirecta de servizos pblicos, ben por si mesmo ou en unin doutras entidades locais.

2. Para os efectos desta Ordenanza, o Concello de Cabanas a entidade xestora do Servizo Municipal de Saneamento, de acordo co sinalado no artigo 4, alnea j) do Decreto 141/2012, do 21 de xuo, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Pblico de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais de Galicia.

Artigo 7.- Relativo s normas de construcin e urbansticas.

1. Sen prexuzo do establecido nesta Ordenanza, a construcin de calquera elemento do saneamento, pblico ou privado, axustarase ao disposto na normativa urbanstica e nas demais Ordenanzas municipais, as como no establecido no Cdigo tcnico da edificacin (CTE) e nas condicins tcnicas definidas polo Concello.

2. Con carcter xeral, as redes pblicas municipais de saneamento podern ser construdas por:

a) O Concello por iniciativa propia, de acordo coas disposicins legais vixentes con recursos propios.

b) O Concello por peticin de particulares, como prolongacin da rede existente, a cargo ntegro dos ditos particulares. Neste caso, o tramo pasa a ser municipal, automaticamente unha vez rematadas as obras e recepcionadas polo propio Concello.

c) O urbanizador, cando as sexa esixible en virtude da lexislacin vixente en materia urbanstica, con todos os dereitos inherentes. Deber cumprir o CTE e demais normas vixentes para as instalacins en edificios e realizar os traballos baixo a supervisin de tcnicos do Concello.

Para iso, e con carcter previo redaccin dun proxecto de urbanizacin, ou execucin de obras de rede de saneamento, deberselle solicitar entidade xestora a informacin necesaria sobre a normativa vixente ao respecto, redes e condicins existentes, sinalizacin dos puntos mis aconsellables para realizar a evacuacin das augas residuais e pluviais, e calquera outro extremo que puidese resultar de interese para o efecto. En vas de nova construcin, o urbanizador deber construr todas as acometidas domiciliarias. Neste caso, deberanse inclur no proxecto de urbanizacin, detallando as sas caractersticas, que se debern axustar normativa tcnica vixente.

d) Calquera outra Administracin competente, ben por acordo, ou por existencia de convenios, ou por estar clasificada tal actuacin como de interese xeral. Nestes casos a entidade xestora solicitaralles s ditas administracins os criterios seguidos no seu deseo, co fin de analizar a sa coherencia e integracin dentro da rede municipal de saneamento e emitir informe ao respecto.

e) Na elaboracin de plans que desenvolvan as normas urbansticas, que afecten s zonas onde se localicen actividades industriais, ser preciso un estudo tcnico sobre a posibilidade de contaminacin por vertidos ou infiltracin de augas residuais industriais. Corresponderalle a sa execucin e elaboracin ao promotor pblico ou privado da devandita iniciativa.

   
  CAPTULO II. DEBERES DOS USUARIOS DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL  
 

Artigo 8.- Usuarios suxeitos.

1. Todas as edificacins, industrias ou explotacins, tanto pblicas como privadas, susceptibles de xerar vertidos, con independencia do seu uso ou usos compartidos, estarn obrigadas a cumprir as disposicins e preceptos desta Ordenanza, tanto nas conexins actuais como nas previstas no futuro.

2. Segundo a orixe e as caractersticas das augas residuais que xeran, os usuarios da rede de saneamento clasifcanse do seguinte xeito:

a)Usuarios domsticos:aqueles que xeran augas residuais domsticas, entendendo por tales aquelas procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domsticas. Aplicarase esta modalidade exclusivamente a locais destinados a vivenda, sempre que neles non se realice actividade industrial, comercial ou profesional de ningn tipo.

b)Usuarios non domsticos:aqueles que xeran augas residuais non domsticas, entendendo por tales aquelas vertidas dende establecementos nos que se efecte calquera actividade comercial, industrial, de servizos, agrcola ou gandeira. Estas augas residuais, polas sas caractersticas, poden presentar nalgn momento determinado unha composicin fisicoqumica, anda que sexa accidentalmente, que supere os valores lmite de emisin establecidos nesta Ordenanza.

sa vez, os usuarios non domsticos poderanse clasificar en:

b. 1) Usuarios comerciais: Son aqueles que utilizan auga destinada s necesidades de locais comerciais, tales como oficinas, despachos, tendas, centros privados de ensino, centros deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes (sen ningn tipo de actividade de lavado, engraxamento ou outros), as como en todos aqueles usos relacionados con hostalara, restauracin, aloxamento e lecer, producindo vertidos tanto de augas residuais domsticas como asimilables a domsticas; a estes usuarios, a xuzo da entidade xestora, poderselles esixir a instalacin dun pretratamento e/ou control previamente conexin rede pblica de saneamento.

b. 2) Usuarios industriais: os que xeran vertidos tras a utilizacin da auga como un elemento directo ou indirecto dun proceso de producin nunha actividade industrial. As caractersticas destes vertidos sern compatibles co seu transporte e depuracin polas diferentes infraestruturas do sistema de saneamento.

b. 3) Usuarios especiais: entenderase por usuarios especiais calquera outro non definido en puntos anteriores, includos os de carcter temporal. En todo caso, teen a condicin de usos especiais os vertidos provisionais por obras, feiras ou outras actividades temporais na va pblica. As caractersticas destes vertidos sern compatibles co seu transporte e depuracin polo sistema de saneamento.

TIPO DE USUARIO

NATUREZA DAS AUGAS RESIDUAIS QUE VERTE

Domsticas

Industriais

Asimilables a domsticas

Non asimilables a domsticas

DOMSTICO

SI

NON

NON

NON DOMSTICO

Comercial

SI

NON

NON

Negocios

SI

SI

NON

Industrial

SI

SI ou NON

SI

Especiais

SI ou NON

SI ou NON

SI ou NON

Artigo 9.- Obriga de conexin rede municipal de saneamento.

1. A conexin rede municipal de saneamento ser obrigatoria para todos os usuarios (domsticos e non domsticos) que se atopen a menos de 100 metros desta. Non obstante, por razns tcnicas, o punto exacto de conexin ou entroncamento coa rede municipal de saneamento ser determinado polos tcnicos municipais anda que se supere esa distancia.

2. Non en tanto, a Entidade Xestora poder dispensar da obrigatoriedade da conexin sinalada no punto anterior, cando se acredite polo usuario a inviabilidade da devandita conexin por razns tcnicas, econmicas ou urbansticas debidamente xustificadas.

3. No caso de que unha actividade xeradora de augas residuais non estea obrigada conexin rede municipal de saneamento, ou esta non sexa posible, deber estar provista de sistemas autnomos de saneamento (fosas spticas ou similares) que non supoan un risco para o medio ambiente. Estes sistemas de depuracin, que implicarn un vertido directo ou indirecto a dominio pblico, debern estar autorizados polo Organismo de cunca ou a Administracin hidrulica competente. Nestes casos, o Servizo Municipal correspondente deber emitir, con carcter previo licenza urbanstica de que se trate, un informe relativo idoneidade do dispositivo proxectado e conforme s mellores tcnicas dispoibles que aseguren a maior eficiencia ambiental do mesmo. Corresponde ao usuario a limpeza peridica, conservacin e mantemento de devanditos sistemas autnomos de depuracin as como o envo a xestor autorizado dos residuos que se xeraron.

4. Os usuarios adoptarn as medidas ou previsins correspondentes para poder conectar as sas redes municipal, sendo os gastos de acometida pola sa conta. A acometida rede municipal de saneamento definida no artigo 4. 1) ter carcter privativo, includo o punto de conexin ou entroncamento coa rede municipal, substanciarase a obtencin da sa licenza conforme o disposto no artigo 12 e realizarase de acordo cos condicionantes tcnicos do anexo

V. Correspndenlles aos usuarios as obrigas de limpeza, conservacin e mantemento da dita acometida a excepcin daqueles casos nos que se demostre que a deficiencia ou dano a reparar non e imputable ao mesmo.

5. Cando, como consecuencia dunha actuacin pblica ou privada autorizada, un usuario pase a dispor dunha rede do sistema pblico de saneamento municipal a menos de 100 metros, deberase conectar obrigatoriamente a esa rede logo de requirimento municipal, e no prazo que este fixe. Clausurarase o sistema autnomo existente (fosa sptica ou dispositivo similar), o que deber ser comprobado e certificado por tcnicos dos servizos municipais. Se no prazo de tres meses dende a posta en servizo da nova acometida non se clausurara o sistema autnomo anterior o Concello proceder a executar os traballos necesarios de forma subsidiaria, correndo os gastos por conta do particular.

A conexin efectuarase de acordo co disposto nesta Ordenanza.

6. En solo urbano non se permite a utilizacin de sistemas autnomos de saneamento (fosas spticas ou similares). Todo usuario deber estar conectado rede de saneamento municipal. Se non existise rede na zona, ou estivese a mis de 100 metros e a zona non estivese includa en polgono, a sa execucin correspndelle ao Concello.

Mentres o Concello non execute ditas obras, permitirase previa a obtencin, cando corresponda, da correspondente autorizacin de vertido emitida polo Organismo de cunca ou pola Administracin hidrulica competente, a utilizacin de fosas spticas ou dispositivos similares, aos que se conectarn as augas provintes dos aseos (inodoros, lavabos, bids e duchas), e tamn das augas grises provintes dos vertedoiros, lavavaixelas, lavadoras ou outros aparellos ou instalacins anlogas.

7. En solo urbanizable e rstico, no que habitualmente non existe saneamento municipal, autorizarase para as construcins provisionais en solo urbanizable e para as permanentes autorizables en solo rstico o emprego de fosas spticas ou similares baixo as premisas sinaladas no punto anterior.

Artigo 10.- Deberes dos usuarios.

O usuario ter os seguintes deberes:

a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento na conta, forma e prazos que determinen as correspondentes Ordenanzas fiscais municipais.

b) Aboar as cantidades que resulten da liquidacin que por erro, fraude ou avara se lles poidan imputar.

c) Verter as augas residuais conforme ao previsto nesta Ordenanza e, de ser o caso, conforme ao previsto nos correspondentes permisos de vertido.

d) Conectarse rede municipal de saneamento cando esta se atope a menos de 100 metros do punto de vertido, solicitando previamente a licenza de acometida e abonando a taxa que determine a correspondente Ordenanza fiscal.

e) Informar entidade xestora acerca de fugas, avaras, perdas ou calquera outro incidente que, por interese propio ou xeral, afecte ou poida afectar s instalacins do Servizo Municipal de Saneamento. Entre estes incidentes inclense as manipulacins de instalacins que poidan causar contaminacin ou perigo para persoas ou bens pblicos ou privados.

f) Comunicarlle entidade xestora de xeito inmediato calquera modificacin nos procesos que infla na calidade do efluente que se verte, as como a comunicacin de calquera circunstancia futura que implique unha variacin das caractersticas cualitativas ou cuantitativas do vertido para os efectos de proceder, de ser o caso, revisin do correspondente permiso de vertido.

g) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalacins do persoal municipal debidamente acreditado, para inspeccionar ou reparar as instalacins, sempre e cando se detecten anomalas que poidan afectar ao normal funcionamento da rede municipal.

h) Respectar o precinto de calquera local, instalacin ou mecanismo desta que afecte ou forme parte do sistema pblico de saneamento.

i) Cumprir as condicins e deberes que figuren no permiso de vertido.

j) Comunicarlle entidade xestora calquera modificacin de domicilio ou titularidade da vivenda ou establecemento, modificacin na instalacin interior (en especial os puntos novos de vertido que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un cambio significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.

k) Cando exista unha alteracin no volume do caudal de vertido que implique un aumento de mis do 10%, deberselle notificar ao Concello para que se poida estudiar a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.

l) Prever as instalacins de bombeo e elevacin naqueles casos en que sexa necesario.

   
  CAPTULO III. EMPREGO DA REDE DE SANEAMENTO  
 

Artigo 11.- Condicins previas conexin.

1. Para a conexin dun usuario ao sistema municipal de saneamento, cmpre que a rede se atope en servizo, e que o vertido do usuario cumpra as condicins establecidas nesta Ordenanza.

2. Para poder efectuar a conexin, todos os edificios debern contar cunha rede separativa interior de augas pluviais e fecais. No caso de que non exista rede separativa na va pblica nesa zona, a conexin entre ambas as das efectuarase sempre fra dos lmites da parcela e entre esta e a rede de saneamento.

Artigo 12.- Requisitos e caractersticas bsicas da acometida ao sistema.

1. Para a conexin dun usuario ao sistema municipal de saneamento ser necesaria a previa obtencin de licenza municipal de acometida ao sistema e, no seu caso, tamn o previo permiso de vertido para os usuarios que sinala o artigo 14, as como o abono das taxas fiscais correspondentes.

Para iso, deberase presentar no Rexistro Municipal a solicitude no modelo homologado correspondente acompaado da seguinte documentacin:

a) Nome do solicitante ou razn social, enderezo e telfono, nome do futuro usuario e enderezo do vertido.

b) Licenza de obra ou licenza de primeira ocupacin.

En caso de novas construcins presentarase ademais:

a) Plano de situacin a escala 1:2000.

b) Plano da rede de desaugadoiro do interior do edificio en planta e alzado, a escalas respectivas de 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifns xerais e a ventilacin area, e distinguindo a rede de augas pluviais e a rede de augas residuais.

c) Descricin das disposicins e dimensins idneas para un correcto desaugadoiro, especificando o material, dimetro e pendente lonxitudinal.

2. Os requisitos e caractersticas bsicas destas acometidas son os que se establecen no anexo VI Caractersticas tcnicas da acometida desta Ordenanza, que ser de preceptiva aplicacin para obter a correspondente licenza.

3. Os establecementos debern unificar, sempre que sexa posible, no interior do edificio ou parcela todos os vertidos xerados polos procesos produtivos e, ao mesmo tempo, respectarn as redes separativas de xeito que non podern verter as augas pluviais na rede interna de augas residuais e viceversa.

4. O Concello conceder licenza de acometida rede municipal de saneamento tras a supervisin da correcta conexin.

5. En caso de concesin de licenza municipal de demolicin a un inmoble que dispuxera de acometida rede municipal de saneamento, deberase esixir nesta o selado da acometida existente co fin de poder recuperala nun futuro para o novo uso do inmoble ou, de ser o caso, para evitar posibles inundacins ou filtracins no solar. Este selado deberselle comunicar entidade xestora.

6. Para os usuarios obrigados a obter o permiso de vertido, a sa obtencin ser requisito previo e preceptivo para conseguir a licenza posterior de acometida.

Artigo 13.- Prohibicins e limitacins.

1. Queda totalmente prohibido:

a) O vertido rede de saneamento das substancias relacionadas no Anexo I-A, Vertidos prohibidos, desta Ordenanza.

b) A dilucin para conseguir os niveis de emisin que permitan su vertido rede de saneamento excepto nos supostos de urxencia ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicacin ao Concello de acordo co disposto no artigo 23.

c) O vertido de augas residuais ou calquera outro tipo de residuos dende camins cisterna ou doutro tipo, rede de saneamento.

d) O vertido s redes de saneamento de augas brancas cando poida adoptarse unha solucin tcnica alternativa por existir no contorno da actividade unha rede separativa ou unha canle pblica.

e) O vertido procedente de actividades agropecuarias e, en concreto cortes e granxas, rede de saneamento municipal. As augas residuais xeradas nesas actividades debern ser xestionadas de acordo coa normativa de aplicacin.

2. Limitacins ao vertido:

a) Os vertidos industriais que contean substancias das relacionadas no Anexo II desta

Ordenanza debern respectar as limitacins al establecidas, sen que poida admitirse a dilucin para conseguir os devanditos lmites.

b) Como norma xeral, o caudal de augas residuais se verter de forma distribuda ao longo do da. En todo caso, como norma xeral, os caudais mximos instantneos non podern superar o triplo do caudal medio diario autorizado. Esta limitacin poder ser variada, en funcin das posibilidades da rede e das estratexias de explotacin pola Entidade Xestora, previa comunicacin ao usuario.

c) A Entidade Xestora poder obrigar a reducir ou regular o caudal do vertido das industrias cando as condicins da rede ou as instalacins de depuracin as o aconsellen, ou en casos en que o mesmo constita un grave risco para o sistema no seu conxunto, includo o medio receptor. Poder ser requirida a imposicin dun rxime de vertido determinado, nun horario e cun caudal especfico debendo o usuario implantar os medios de almacenamiento temporal, regulacin e bombeo precisos. Esta obrigacin poder ter carcter temporal, estacional ou permanente.

d) As actividades con vertidos que incorporen substancias perigosas debern cumprir os valores lmite de emisin establecidos na normativa vixente en materia de augas.

Artigo 14.- Condicins para a utilizacin da rede municipal de saneamento.

1.- En funcin do tipo de usuario e da natureza das augas residuais que se incorporen rede municipal de saneamento, estn obrigados a solicitar o permiso de vertido regulado nos artigos seguintes os usuarios especificados na seguinte tboa:

TIPO DE USUARIO

Domsticas

NATUREZA DAS AUGAS RESIDUAIS QUE VERTE

REQUIRE PERMISO DE VERTIDO

Industriais

Asimilables a domsticas

Non asimilables a domsticas

DOMSTICO

SI

NON

NON

NON

NON DOMSTICO

Comercial

SI

NON

NON

NON

Negocios

SI

SI

NON

SI

Industrial

SI

SI ou NON

SI

SI

Especiais

SI ou NON

SI ou NON

SI ou NON

SI

2. Ademais, quedan obrigados a obter o permiso de vertido ao sistema pblico de saneamento os seguintes usuarios:

a) Os usuarios non domsticos cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epgrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes s epgrafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estatstica, as como aqueloutros usuarios non domsticos cuxo vertido sexa superior a 2.000 metros cbicos anuais.

b) Os usuarios cun volume de vertido inferior a 2.000 metros cbicos anuais pero que orixinen contaminacin especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

c) Todas as actividades que incorporen auga en proceso e/ou estean obrigadas pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliacin ambiental.

d) Os usuarios que utilicen augas cuxa procedencia non sexa de rede de abastecemento municipal.

e) Os concellos cuxa rede de saneamento municipal verta de propiedade deste concello.

3. O resto dos usuarios cuxa actividade xere augas residuais domsticas quedan suxeitos s regulamentacins que dite a entidade xestora e, en todo caso, s prohibicins establecidas no anexo I desta Ordenanza.

4. A entidade xestora poderalle esixir ao peticionario a caracterizacin do vertido por un laboratorio acreditado para determinar o tipo de usuario de que se trata.

5. O permiso de vertido outorgarselle a cada usuario en funcin das caractersticas especficas do seu sector de actividade, da sa compatibilidade cos tratamentos da EDAR, da perigosidade do seu efluente e dos caudais de vertido xerados, o que pode supor un aumento ou unha diminucin dos valores lmite dos parmetros do anexo II; as:

a) A calquera actividade ou instalacin podernselle fixar valores lmite diferentes dos establecidos con carcter xeral no anexo II para aqueles vertidos de augas cuxas circunstancias particulares debidamente xustificadas as o aconsellasen.

b) En casos particulares, podernselle impor limitacins mis estritas en aplicacin da normativa vixente en materia de avaliacin de impacto ambiental, polo seu contido en substancias perigosas includas no anexo I-C, Vertidos con substancias perigosas, ou no anexo II (os parmetros coa nota 10: Parmetros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor e os potenciais usos das augas depuradas).

6. As augas residuais procedentes de usuarios non domsticos cuxas augas presenten graxas, aceites ou outro produto destas caractersticas debern dispor do correspondente separador de graxas construdo na forma axeitada para adecuar os vertidos aos lmites considerados nesta Ordenanza.

7. No caso de vertidos procedentes de colectores ou redes de saneamento doutros termos municipais, ou pertencentes a outras administracins ou organismos dependentes destas, ser titular e responsable do vertido o titular da rede da que provn xusto antes do punto de vertido. Estos vertidos tern consideracin de augas residuais de carcter supramunicipal.

Artigo 15.- Permiso de vertido.

1. Entenderase por permiso de vertido municipal aquel que ten por finalidade comprobar que a evacuacin das augas residuais por medio da rede de saneamiento municipal, ou o vertido directo na estacin depuradora, acomdase s normas establecidas, e que a composicin e caractersticas das augas residuais mantense dentro dos lmites establecidos.

2. No caso de que a evacuacin das augas residuais sexa ao dominio pblico hidrulico ou ao dominio pblico martimo-terrestre, a autorizacin do vertido corresponder ao Organismo de cunca ou Administracin hidrulica competente.

3. O permiso de vertido rede de saneamiento municipal outorgarao o Concello aos usuarios indicados no artigo 14.

4. O outorgamento do devandito permiso faculta aos mencionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais rede de saneamiento nas condicins que nel se establezan.

5. O permiso de vertido estar condicionado ao cumprimento do establecido nesta Ordenanza, e ter, con carcter xeral, excepto por razns xustificadas debidamente motivadas, unha validez mxima de 8 anos, renovable por idnticos perodos, por consentimento expreso da Entidade Xestora e por escrito, sen prexuzo da obrigada revisin antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19. Nos supostos de actividades comprendidas no mbito de aplicacin da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevencin e control integrados da contaminacin (IPPC), a vixencia do permiso someterase ao prazo da autorizacin ambiental integrada.

6. Non se permitir ningunha conexin rede de saneamento municipal en tanto non se tean efectuadas as obras ou instalacins especificamente determinadas, as como as modificacins ou acondicionamentos tcnicos que, vista dos datos aportados na solicitude do permiso de vertido, estableza o Concello. No caso de execucin de novos colectores en viais xa existentes as acometidas podern executarse simultaneamente coa obra principal sempre e cando os particulares interesados cumpran co estipulado na presente ordenanza. A posta en servizo de ditas acometidas vir determinada polo Concello en funcin da operatividade do sistema.

7. En todo caso, o permiso de vertido non se poder entender outorgado por silencio administrativo.

8. Os permisos de vertido emitiranse con carcter intransferible.

9. O prazo mximo para ditar resolucin ser de 6 meses dende que se reciba a solicitude de permiso. Transcorrido devandito prazo sen que se ditara resolucin, a solicitude de permiso de vertido entenderase denegada

Artigo 16.- Solicitude do permiso de vertido.

1. Antes de efectuar ningn vertido de augas residuais ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 deben solicitar do Concello o correspondente permiso de vertido e, para estes efectos, achegarn a documentacin que se indica no anexo III desta Ordenanza.

2. Naqueles casos en que sexa necesario tratamento previo conexin coa rede de saneamento segundo o disposto no artigo 21, ser necesaria a elaboracin dun proxecto redactado por un tcnico competente que, en todo caso, certifique que a actividade cumpre coas condicins de funcionamento e impacto ambiental que fosen establecidas; en especial:

a) Que as estimacins efectuadas dos parmetros de vertido rede son vlidas.

b) Que as instalacins de tratamento e depuracin estn realizadas e son axeitadas.

Ademais, no caso de que se efecte unha caracterizacin, esta deber ser realizada por un organismo de control autorizado ou unha entidade colaboradora da Administracin hidrulica, segundo a Orde MAM 985/2006, do 23 de marzo, que elaborar un informe que incla as medicins, inspeccins e anlises realizadas.

Artigo 17.- Procedemento para a obtencin do permiso de vertido.

1. O procedemento para obter o permiso de vertido, no caso de actividades comprendidas no mbito de aplicacin da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevencin e control integrados da contaminacin (IPPC), ou, de ser o caso, na normativa de execucin que aprobe a Comunidade Autnoma de Galicia, ser o establecido nas mencionadas normas.

2. Noutro caso, sern de aplicacin as normas do procedemento administrativo comn.

3. En ningn caso posible a obtencin do permiso de vertido por silencio administrativo, que ser desestimatorio.

4. De acordo cos datos achegados polo solicitante, o Concello resolver no sentido de:

a) Prohibir totalmente o vertido cando as caractersticas que presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento previo. Neste caso, o interesado deber solicitar a correspondente dispensa de vertido rede de saneamento pblica, xuntando sa solicitude o estudo demostrativo da imposibilidade do vertido rede de colectores de titularidade municipal. A entidade xestora obrigar ao solicitante a proceder desconexin da sa rede privada de saneamento da rede pblica no caso de que xa estivese realizada a acometida.

b) Autorizar o vertido de forma condicionada.

c) Autorizar o vertido sen mis limitacins que as contidas nesta Ordenanza.

5. En todo caso, a denegacin do permiso ser motivada e indicar necesariamente as razns que a determinen, cuxa correccin producir o seu outorgamento.

6. En caso de solicitude de novas acometidas, a obtencin previa do permiso de vertido presentarase xunto solicitude de acometida rede de saneamento municipal.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertido.

O permiso de vertido que outorgue o Concello incluir, como mnimo, os seguintes puntos:

a) Datos de identificacin do titular da actividade e do inmoble, planta, instalacin ou local onde se xera o vertido.

b) Cualificacin do usuario e tipoloxa das augas residuais.

c) Identificacin e localizacin do punto de vertido. A situacin (coordenadas UTM) do punto de conexin coa rede de saneamento municipal.

d) Orixe e caractersticas dos efluentes de augas residuais autorizados.

e) Os valores lmite de emisin, ou valores lmite de vertido, das caractersticas cualitativas do vertido, tanto en valor medio diario mximo como en valor instantneo mximo.

f) Os lmites cuantitativos do vertido, indicando o caudal medio e o caudal mximo instantneo en metros cbicos por hora, da e ano. No caso do caudal mximo, ademais indicarase a sa frecuencia e duracin.

g) Horario de vertido.

h) Caractersticas da seccin de control que deber instalar o titular do vertido segundo o disposto no anexo V, punto 9, ala e), que deber estar operativa en menos de 6 meses dende a concesin do permiso de vertido. Seranlle especificados os equipamentos para a medida de caudal e para a toma de mostras, as como posibles equipamentos para a medida en continuo de determinados parmetros de contaminacin. Especificaranse tamn os equipamentos de rexistro dos valores medidos e o intervalo de rexistro. Estes equipamentos debern permitir, polo menos, a medida e rexistro do caudal instantneo e do caudal totalizado nun perodo determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero. Ademais, no caso de que o caudal se obtea a partir dos calados medidos nunha seccin de control calibrada, o usuario gardar os rexistros das ditas medidas de calado. Como consecuencia dos procesos de inspeccin, a entidade xestora poder solicitar a modificacin das caractersticas da seccin de control.

i) Prazo para adaptarse aos lmites de vertido especificados no propio permiso.

j) O programa de control do vertido. O titular do vertido deber realizar un programa de autocontrol nos supostos de vertidos que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, de acordo co disposto no artigo 27. A Entidade Xestora definir en cada caso particular os vertidos que supoan un risco elevado, en funcin do caudal de vertido, dos contaminantes, ou das cargas contaminantes.

k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertido lle deber remitir entidade xestora, especificando a sa periodicidade.

l) Prazo de validez do permiso de vertido.

m) As actuacins e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en prctica polo titular do permiso de vertido e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicacin de vertidos accidentais e de emerxencia.

n) No seu caso, excepcins temporais dos requirimentos do Anexo II, Nota 11: Parmetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento no prazo que fixe a Entidade Xestora. Rematado o prazo fixado o Concello realizar unha inspeccin para verificar o fin da situacin de excepcin

o) En razn dos riscos da actividade, poderanse requirir para a obtencin do permiso de vertido seguros, avais ou fianzas que cubran os posibles danos derivados dos ditos riscos.

p) Calquera outra condicin que a entidade xestora considere oportuna en razn das caractersticas especficas do caso.

Artigo 19.- Revisin do permiso de vertido.

1. Sen prexuzo do disposto na Lei 16/2002 de IPPC, o permiso de vertido ao sistema deber revisarse cando se produza algn cambio significativo na composicin ou no volume do vertido cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento da sa concesin, ou cando sobrevean outras que xustificaran a sa denegacin ou a sa aprobacin en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase revisin do permiso de vertido:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa, en relacin coa carga total tratada polo sistema de depuracin, e poida dificultar a sa depuracin nas condicins idneas.

b) Cando o efecto aditivo ou sinrxico das augas residuais de diferentes vertidos poida dificultar o tratamento do sistema nas condicins idneas.

c) Cando remate o perodo de vixencia de 8 anos ou o expresamente establecido conforme ao sinalado no artigo 15.5. por razns xustificadas debidamente motivadas.

d) Cando se produza a aprobacin da nova normativa bsica ou sectorial ou modificacins da existente, que afecte ao estipulado nesta ordenanza.

3. O Concello poder modificar as condicins do permiso de vertido cando as circunstancias que motivaron a seu outorgamento fosen alteradas ou sobreviran outras que, de existir con anterioridade, teran xustificada a sa denegacin ou o outorgamento en termos distintos podendo ser o caso de decretar a suspensin temporal ata que ditas circunstancias sexan superadas. Neste suposto, o usuario ser informado, con suficiente antelacin, das posibles modificacins e dispoer do tempo axeitado para adaptarse ao seu cumprimento, de acordo co previsto no seguinte punto.

4. O usuario ser informado con suficiente antelacin das posibles modificacins e ter dereito a formular as alegacins que considere oportunas, fixndoselle un prazo de adaptacin que non exceder dun ano, a contar dende a aprobacin da revisin.

5. Se o titular do permiso non realiza as modificacins no prazo concedido, poderase declarar a caducidade do permiso, sen prexuzo da imposicin das sancins oportunas.

6. En ningn caso a revisin do permiso de vertido comporta para o seu titular dereito a indemnizacin algunha.

Artigo 20.- Revogacin do permiso de vertido.

O permiso de vertido, previa audiencia do seu titular, poder ser revogado nos seguintes supostos:

a) Por peticin do titular do contrato, ao cesar o vertido e, polo tanto, o requirimento do servizo.

b) Por incumprimento, por parte do titular do permiso, das obrigas que deste derivan, ou dos requirimentos efectuados para o seu cumprimento.

c) Cando o titular do servizo perda o seu dominio de uso sobre o inmoble obxecto do contrato.

d) Por revogacin, caducidade ou anulacin da autorizacin ou licenza que permita o desenvolvemento da actividade que causa o vertido.

e) Por cambio de uso das instalacins para as que se outorgou o permiso de vertido.

f) Por incumprimento por parte do usuario dos requirimentos efectuados pola entidade xestora respecto ao tratamento previo dos vertidos ou de reparacin das instalacins para adecuar o vertido s condicins establecidas no correspondente permiso de vertido.

g) Como consecuencia dunha sancin que leve implcita a perda do permiso.

h) A non aceptacin ou incumprimento das modificacins do permiso de vertido impostas como consecuencia dunha revisin.

i) Cando o usuario permita o uso das sas instalacins de vertido a terceiros.

j) Cando se cese nos vertidos por un tempo superior a un ano.

Artigo 21.- Tratamento previo conexin.

1. As augas residuais que non cumpran as limitacins que, para o seu vertido na rede municipal de saneamento, se establecen nesta Ordenanza debern ser obxecto do correspondente tratamento previo polo usuario.

2. As instalacins necesarias para realizar o dito tratamento previo destas augas residuais formarn parte do sistema de saneamento privado, e definiranse suficientemente na solicitude do permiso de vertido, tal como se cita no anexo III, que se xuntar o proxecto correspondente e os estudos e clculos xustificativos da sa eficacia, segundo o sinalado no artigo 16.2.

3. Cando, excepcionalmente, varios usuarios se unan para efectuar conxuntamente un tratamento previo das sas augas residuais, debern obter un permiso de vertido para o efluente final conxunto, con declaracin de todos os usuarios que o compoan. A responsabilidade do cumprimento das condicins establecidas no permiso de vertido ser da comunidade de usuarios e solidariamente de cada un deles. Neste caso, cada un dos usuarios deber instalar antes da confluencia dos vertidos, seccins de control individuais para o control e medicin independente dos efluentes.

4. En calquera caso, o permiso de vertido quedar condicionado eficacia do tratamento previo, de tal xeito que, se este non producise os resultados previstos, quedar sen efecto o dito permiso e prohibido o vertido desas augas residuais rede de saneamento municipal.

Artigo 22.- Dispensa do permiso de vertido.

1. Se non fose posible que as augas residuais que cmpre verter se mantean dentro dos lmites fixados nesta Ordenanza, nin sequera mediante tratamentos previos, o interesado deber desistir na actividade que as produce ou adoptar as previsins necesarias, mediante a realizacin das obras ou instalacins precisas, para que as augas residuais non admisibles na rede de saneamento ou planta depuradora se almacenen e evacen mediante outros medios a outro tipo de planta especial ou depsito de seguridade que garantan un idneo destino final axustado normativa vixente

2. Para estes efectos, o interesado deber solicitar a correspondente dispensa de vertido rede de saneamento, xuntando sa solicitude un estudo demostrativo da imposibilidade de adecuar ese vertido Ordenanza. Coa periodicidade que se determine ao dispensarlle o vertido rede pblica municipal de saneamento, o interesado deber xustificar a sa situacin en relacin coa eliminacin do vertido.

Artigo 23.- Situacins de emerxencia.

1. Se durante o funcionamento dunha actividade se producise un vertido accidental, ou un fallo nas instalacins de tratamento previo que provoque un incumprimento dos lmites de emisin do permiso de vertido, o titular da actividade deber tomar as medidas axeitadas para minimizar o dano e comunicarlle o suceso entidade xestora inmediatamente e de xeito que faga fe. Na sa comunicacin indicaranse, polo menos: substancias descargadas, volume aproximado descargado, horario en que se produciu a descarga e concentracins aproximadas das substancias vertidas.

2. Nas 48 horas seguintes ao suceso, o titular do permiso de vertido presentaralle entidade xestora un informe detallado do acontecido, as medidas adoptadas para controlalo e as posibles accins para evitar a sa repeticin.

3. As actividades con risco potencial de produciren vertidos accidentais ou de emerxencia, debern ter establecidos protocolos de emerxencia para minimizar os danos que se poidan producir nas instalacins de saneamento e depuracin, as como no medio receptor. Estes plans de emerxencia esixiranse no propio permiso de vertido e deberanse presentar coa solicitude.

4. Se por motivos de mantemento fose necesario incumprir puntualmente os parmetros do permiso de vertido, o titular da actividade deberalle solicitar previamente autorizacin entidade xestora para que tome as medidas axeitadas e as evitar afectar s instalacins municipais de saneamento e depuracin.

5. Se, como consecuencia dos vertidos ou descargas accidentais, do fallo no funcionamento das instalacins de tratamento previo, ou da persistencia de vertidos non tolerados ou prohibidos prodcense danos sobre a rede municipal de saneamento, procederase sa valoracin pola Entidade Xestora conforme ao establecido no artigo 34 da presente Ordenanza. Esta valoracin ser comunicada por escrito ao titular do vertido causante dos danos nun prazo non superior a trinta das naturais dende que comezaron a producirse.

6. Os custos das operacins a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacins de emerxencia ou de perigo, as como os de limpeza, remocin, reparacin ou modificacin do sistema de saneamento e depuracin a que dean lugar as descargas accidentais ou debido persistencia dos vertidos tolerados ou prohibidos, deberanlle ser aboados entidade xestora polo usuario causante do dano.

7. Sen prexuzo do establecido nas epgrafes anteriores, o Concello deberalle comunicar Administracin competente e, de ser o caso, aos tribunais de xustiza os feitos e as sas circunstancias cando das actuacins realizadas por aquela se puxese de manifesto a existencia de neglixencia ou intencionalidade por parte do titular do vertido ou do persoal dependente del, exercendo as accins pertinentes para determinar en cada caso a responsabilidade en que puidesen incorrer e o correspondente resarcimento dos danos e perdas producidos como consecuencia do incumprimento desta Ordenanza.

Artigo 24.- Censo de vertidos rede municipal de saneamento.

1. O Concello levar un censo informatizado de vertidos ao sistema no que inscribirn os vertidos sometidos a permiso, e no que constarn, como mnimo, os seguintes extremos:

a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.

b) Datos bsicos do caudal de auga de abastecemento, e/ou autoabastecemento, e do vertido.

c) Condicins bsicas do permiso, inclundo a localizacin con coordenadas UTM e o acceso ao punto de vertido.

d) Situacin administrativa do permiso.

e) Datos relativos contaminacin e caractersticas do vertido conectado.

f) Informe analtico do vertido, renovado con periodicidade anual

2. O censo de vertidos estar ao dispor da Administracin hidrulica de Galicia e da Administracin hidrulica do Estado. As mesmo, todos aqueles datos do censo que non provoquen a vulneracin da Lei de Proteccin de Datos sern pblicos e podern ser consultados a travs da web municipal.

3. Tomando como base o mencionado censo, as como os resultados das comprobacins efectuadas na rede, o Concello de Cabanas cuantificar periodicamente as diversas clases de vertidos, co fin de actualizar as limitacins das descargas e os conseguintes permisos de vertido, as como dispor as actuacins preventivas, reparadoras e/ou correctoras que sexan necesarias.

4. O Concello deber informar periodicamente sobre o seu censo de vertidos ao xestor ou responsable do sistema de depuracin correspondente, no caso de que se trate de distintas entidades xestoras para as instalacins de saneamento e as de depuracin.

5. Cando unha mesma entidade xestora tea ao seu cargo a xestin do saneamento en baixa e o servizo de depuracin de augas residuais, deber inclur no censo, os vertidos non canalizados aos que se refire o artigo seguinte.

Artigo 25.- Vertidos non canalizados.

1. Queda totalmente prohibido, salvo expresa autorizacin da entidade xestora, o vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camins cisterna, ou doutro tipo) rede municipal de saneamento. Nos casos de vaciado de fosas spticas o titular deber comunicar esta actividade entidade xestora indicando o punto e hora do vertido para o seu control.

2. Os vertidos EDAR provenientes de sistemas non canalizados debern ser autorizados pola entidade explotadora desta, de acordo coas regulamentacins tcnicas que adopten e, en todo caso, tendo en conta o sinalado no artigo 18 do Regulamento marco establecido polo Decreto 141/2012, do 21 de xuo, e sen prexuzo dos permisos e autorizacins esixibles segundo a normativa de residuos. En todo caso, estes vertidos s podern proceder de actividades domsticas ou asimilables a domsticas.

   
  CAPTULO IV . INSPECCIN E CONTROL  
 

Artigo 26.- Inspeccin e control por parte da entidade xestora.

1. Todas as cuestins relativas inspeccin e control derivadas do cumprimento do previsto nesta Ordenanza se remiten regulacin contida no Decreto 141/2012, do 21 de xuo, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo pblico de saneamento e depuracin de augas residuais de Galicia.

2. No relativo toma de mostras, ademais do preceptuado no Regulamento marco citado, terase en conta que para o control do cumprimento do lmite valor medio diario mximo do anexo II se utilizarn mostras compostas. Para o control do lmite valor instantneo mximo do mesmo anexo II empregaranse mostras simples.

3. O Concello, a proposta da Entidade Xestora da EDAR, desear un plan de inspeccin a fin de detectar e corrixir as orixes de certos efluentes cuxa composicin ocasione ou poida haber o risco certo de que ocasionen, problemas de funcionamento operativo no seo da propia EDAR, ou que comprometan o cumprimento dos lmites impostos pola Administracin hidrulica na propia autorizacin de vertido a dominio pblico.

Artigo 27.- Autocontrol dos vertidos.

1. Nos casos en que, de conformidade co artigo 18, k), o permiso de vertido as o esixa, o seu titular tomar as mostras e proceder a realizar as anlises que se especifiquen no propio permiso para verificar que non se superan as limitacins establecidas.

2. Os resultados das anlises deberanse conservar polo menos durante tres anos.

3. O titular do permiso de vertido ter un plan de autocontrol, que estar disposicin da entidade xestora e dos inspectores, no que constarn: a periodicidade dos autocontrois, o lugar en que se tomaron as mostras, a data en que se realizou a toma e as determinacins analticas, as como calquera outro dato que se considere procedente solicitar.

4. A entidade xestora poder requirir ao usuario para que presente periodicamente un informe sobre o efluente vertido se as foi establecido no permiso de vertido.

5. A obriga de controlar os parmetros caractersticos dos vertidos dos usuarios non domsticos efectuarase tendo en conta o establecido na seguinte tboa:

Tipo de vertido(segundo o ANEXO IV da Ordenanza)

Caudal de vertido(m3/ao)

Periodicidade de control

Clase

Grupo

1

3, 4, 6

> 2.000

Trimestral

1

3, 4, 6

< 2.000

Semestral

1

0, 1, 2, 5, 7

> 2.000

Trimestral

1

0, 1, 2, 5, 7

< 2.000

Anual

2

9, 12, 14

> 2.000

Trimestral

2

9, 12, 14

< 2.000

Semestral

2

8, 10, 11, 13

> 2.000

Trimestral

2

8, 10, 11, 13

< 2.000

Anual

3

15, 16, 17

> 2.000

Trimestral

3

15, 16, 17

< 2.000

Semestral

6. A entidade xestora poder modificar a periodicidade de control se as o estima conveniente polas caractersticas singulares do vertido.

7. No anexo IV inclese o detalle da clasificacin dos diferentes sectores industriais por clase e grupo, tal como figura nas notas (***) do anexo IV do Real 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio pblico hidrulico.

8. Para os efectos de que os usuarios non domsticos poidan levar a cabo estes controis cando o indique o seu permiso de vertido, ou cando llelo solicite a entidade xestora, debern dispor dun equipamento de medida de caudal e dun equipamento de toma de mostras automtico, situados na seccin de control, que permita obter unha mostra representativa do vertido. A dita mostraxe realizar como mnimo unha toma de mostras durante un perodo de tempo representativo das actividades da empresa, que tea tamn en conta actividades especiais ou singulares, equivalente a unha xornada laboral completa. Nos casos en que as se estableza, debido variabilidade da carga contaminante vertida ao longo do ciclo produtivo, o valor medio mximo diario establecido no anexo II estar referido mostra composta tomada en varios momentos do ciclo, debendo ser as partes alcuotas empregadas proporcionais aos caudais instantneos de vertido.

9. A anlise das mostras deber ser realizada mediante metodoloxa oficial nun laboratorio externo acreditado, segundo os requisitos establecidos nas normas da serie UNE-EN ISO/IEC 17025, ou a que no futuro a substita, que sexa de aplicacin en funcin do seu mbito de actuacin e/ou rexistrado pola Administracin.

10. En caso de que non exista medicin de caudal vertido, tomarase como dato do caudal o valor da auga consumida. No caso de existiren diferencias significativas, o titular do vertido deber instalar un equipamento de medida homologado para a medida do efluente.

11. A entidade xestora poder solicitar a instalacin, na citada seccin de control, das sondas e equipamentos automticos de medicin en continuo do vertido que se consideren necesarios para un autocontrol efectivo. Poder esixirse a realizacin de controis en continuo naqueles puntos de vertido cando se advirtan afeccins negativas no contorno ou se presuma, razoadamente, que os resultados dos controis peridicos establecidos non garantan unha representatividade suficiente dos niveis de emisin reais. Os equipamentos analizadoresonlinede parmetros de contaminacin que se empreguen para o control en continuo dos vertidos debern cumprir os seguintes requisitos:

a) Proporcionar resultados reproducibles e comparables.

b) Dispor dun certificado oficial de homologacin para a medida de concentracin do contaminante que analicen, outorgado por algn dos organismos oficialmente recoecidos nos Estados membros de Unin Europea ou, cando haxa reciprocidade, en pases terceiros.

c) Estar calibrados e situados de acordo co que prevean as normas europeas (EN); en ausencia destas, nas normas UNE; e, en ausencia delas, nas normativas internacionais.

   
  CAPTULO V. RXIME DE INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 28.- Responsabilidade e infraccins.

1. As accins e omisins que contravean o establecido nesta Ordenanza xerarn responsabilidade administrativa, sen prexuzo da civil ou penal que, de ser o caso, puidese ser esixible.

2. As accins ou omisins que provocasen, directa ou indirectamente, afeccin calidade das augas no dominio pblico hidrulico ou no dominio pblico martimo-terrestre sern constitutivas das infraccins que para o efecto prev a lexislacin vixente en materia de augas, e sern sancionadas polos rganos administrativos que tean atribudas tales competencias.

3. Para a fixacin da correspondente responsabilidade, teranse en conta as seguintes regras:

a) Cando existan varios responsables e non sexa posible determinar o grao de participacin de cada un deles na comisin da infraccin, a responsabilidade esixirase solidariamente.

b) Cando os danos se produzan pola realizacin de diversas actividades efectuadas por distintos usuarios, poderase imputar individualmente esta responsabilidade e os seus efectos econmicos, sempre que fose posible coecer o grao de implicacin de cada unha.

c) Cando se trate de obrigas de carcter colectivo, tales como limpeza, mantemento e conservacin de instalacins comns, a responsabilidade esixirselle correspondente comunidade se a houbese e, se non, esixirase solidariamente.

4. As infraccins clasificaranse en leves, graves e moi graves.

5. Considranse infraccinsLEVES:

a) O vertido rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza domstica ou asimilable a domstica sen contar coa licenza de acometida, cando esta sexa necesaria, ou sen respectar as caractersticas das acometidas sinaladas no anexo V.

b) A construcin e modificacin de sumidoiros, acometidas ou conexins rede, ou instalacins anexas a esta, mesmo sendo de propiedade particular, sen ter a licenza de acometida, ou sen axustarse s condicins sinaladas na licenza concedida ou s caractersticas tcnicas esixidas nesta Ordenanza.

c) A utilizacin de sistemas autnomos de saneamento (fosas spticas ou similares) non autorizados, o incumprimento das correspondentes obrigas de limpeza e mantemento destes, o non envo a un xestor autorizado do produto resultante das operacins de limpeza ou a conexin a estes sistemas de augas non permitidas na Ordenanza (artigos 9.3 e 9.6) sempre que non produza unha afeccin ao medio receptor, caso en que tern a consideracin de infraccins graves.

d) A non conexin ao sistema de saneamento por parte dos usuarios obrigados a iso, e sempre que non se produza unha clara afeccin ao medio receptor por parte dos sistemas autnomos empregados, ou ben por xerar escorreduras de augas residuais en terreos pblicos ou privados, casos en que ter a consideracin de grave.

e) A dilucin e o vertido de augas brancas, ags que se trate dun volume desproporcionado ou que resulte rendible polo beneficio obtido acadar os lmites de vertido por dilucin, caso en que ter a consideracin de grave.

f) A falta de informacin entidade xestora do aumento do volume do caudal de vertido en mis dun 10%.

g) O incumprimento das condicins establecidas no permiso de vertido, sempre que non se lles causen danos s instalacins de saneamento municipal, ou ben cando estes danos non superen os 12.000 euros.

h) As accins e omisins das que deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento dos bens de dominio pblico que conforman o servizo de saneamento municipal que non superen os 12.000 euros.

i) No caso de existir unha seccin de control, a modificacin das sas caractersticas ou dimensins, ou a manipulacin ou desprecintado dos equipamentos por persoal alleo ao Concello.

j) O incumprimento do plan de autocontrol cando as sexa esixido no permiso de vertido.

k) A desobediencia aos requirimentos do Concello en relacin coa adecuacin de vertidos ou instalacins s condicins regulamentarias, e tamn en relacin coa remisin de datos e

informacins sobre as caractersticas do efluente, das actividades ou procesos que o xeran, ou das instalacins de tratamento previo.

l) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camins cisterna ou doutro tipo) rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades domsticas ou asimilables e non estean autorizadas, segundo se establece no artigo 25.

m) Incumprimento de calquera prohibicin establecida nesta Ordenanza ou a omisin dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados como infraccins graves ou moi graves.

6. Considranse infraccinsGRAVES:

a) Calquera conduta indicada no punto 5 da que deriven danos para o dominio pblico municipal ou perdas superiores a 12.000 euros.

b) A obstrucin ao labor inspector do Concello no acceso s instalacins ou a negativa a facilitar a informacin requirida.

c) A realizacin de vertidos das substancias prohibidas relacionadas no anexo I-A desta Ordenanza.

d) O vertido rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza distinta domstica sen contar co permiso de vertido correspondente ou con el caducado, revogado ou suspendido.

e) O vertido rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza distinta domstica con superacin dos valores esixidos nos anexos I e II ou con vulneracin dos esixidos no permiso de vertidos.

f) O vertido de augas residuais sen tratamento previo, cando estas o requiran, ou sen respectar as limitacins especificadas nesta Ordenanza.

g) A non comunicacin de circunstancias que comporten unha revisin do permiso de vertido.

h) A ocultacin ou falseamento de datos esixidos na solicitude de vertido, e determinantes para o outorgamento do permiso de vertido e/ou licenza de acometida.

i) A falta de comunicacin das situacins de fugas, avaras, perdas, emerxencia ou perigo que lles poidan afectar s instalacins de saneamento municipal ou causar contaminacin ou perigo en bens pblicos ou privados, as como o incumprimento das ordes do Concello derivadas de tales situacins de perigo ou emerxencia.

j) A non existencia das instalacins e equipamentos necesarios para a realizacin dos controis requiridos, ou mantelos en condicins non operativas.

k) A resistencia ou demora na instalacin de elementos correctores que fosen esixidos para o cumprimento desta Ordenanza.

l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacins prohibidos ou clausurados.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacins non autorizadas, ou diferentes dos aprobados para o permiso de vertido, as coma o desprecintado, anulacin ou manipulacin dos que fosen colocados polo Concello.

n) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camins cisterna, ou doutro tipo) rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades non domsticas ou asimilables.

7. Considranse infraccinsMOI GRAVES:

a) Calquera conduta indicada no punto 6 da que deriven danos ao dominio pblico municipal ou perdas superiores a 50.000 euros.

b) As infraccins cualificadas como graves no punto 6 que, por cantidade ou contaminacin de vertido, supoan a existencia dun risco moi grave para a sade das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

c) O falseamento e/ou a ocultacin de datos para a obtencin do correspondente permiso de vertido e/ou licenza de acometida se fose susceptible de producir risco para a sade ou a seguridade das persoas, para os bens do dominio pblico que conforman o Servizo Municipal de Saneamento ou para o medio natural receptor final do efluente.

d) O incumprimento das ordes de suspensin de vertidos non permitidos.

e) Evacuacin de vertidos prohibidos nesta Ordenanza ou en condicins diferentes das permitidas, sen autorizacin administrativa expresa.

Artigo 29.- Sancins

1. As infraccins podern dar lugar imposicin das seguintes sancins:

a) Multa.

b) Suspensin temporal do permiso de vertido.

c) Suspensin definitiva, total ou parcial, do permiso de vertido.

d) Peche de instalacins de vertido.

e) Prohibicin de utilizacin de instalacins.

2. As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas coas seguintes multas:

a) Infraccins leves: multa de ata 15.000 euros.

b) Infraccins graves: multa dende 15.001 euros ata 60.000 euros.

c) Infraccins moi graves: multa dende 60.001 euros ata 100.000 euros.

3. As sancins graduaranse en funcin da reincidencia do infractor, da intencionalidade, do beneficio obtido, da afeccin producida ao sistema de saneamento ou calidade do medio receptor e do dano ocasionado ao interese xeral. En todo caso, para a gradacin das sancins terase en conta, ademais dos criterios relacionados, o principio de proporcionalidade consagrado no artigo 131.2 da Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e de procedemento administrativo comn.

Artigo 30.- Criterios para a gradacin de infraccins e sancins.

1. Para a determinacin da maior ou menor gravidade das infraccins definidas nos artigos anteriores, as como da sancin que se deber impor, teranse en conta os seguintes criterios, sen prexuzo dos xa previstos na normativa xeral sobre procedemento administrativo sancionador:

a. A afeccin producida aos bens de dominio pblico que forman parte do Servizo Municipal de Saneamento ou a outros bens de titularidade municipal.

b. A afeccin producida polo efluente na calidade do medio receptor.

c. A sa transcendencia na seguridade das persoas e bens.

d. A existencia de dolo.

e. As circunstancias do responsable, o seu grao de participacin e a cuantificacin do beneficio obtido, de ser o caso.

f. A reincidencia, pola comisin no termo dun ano de mis dunha infraccin da mesma natureza, cando as fora declarada por resolucin firme.

2. Considerarase atenuante que a persoa infractora exprese o seu arrepentimento espontneo e voluntario, cando este se manifeste no recoecemento dos feitos e na dilixente adopcin de medidas correctoras para mitigar o dano en principio causado, tendo en conta igualmente os criterios recollidos no punto anterior.

3. Ser agravante que na conduta da persoa infractora se aprecie unha especial vontade ou actitude tendente a agravar o dano inicialmente causado, ou que da falta de colaboracin ou axuda para a sa reparacin ou mitigacin se orixine un dano maior do inicialmente previsto.

4. Na imposicin da sancin terase en conta, en todo caso, que a comisin da infraccin non resulte mis beneficiosa para o infractor que o cumprimento das normas infrinxidas.

Artigo 31.- Prescricin.

1. As infraccins reguladas neste captulo prescribirn nos prazos seguintes:

a) Un ano no caso de infraccins leves.

b) Tres anos no caso de infraccins graves.

c) Cinco anos no caso de infraccins moi graves.

O prazo contarase dende a comisin do feito ou dende a deteccin do dano, se este non fose inmediato.

2. As sancins que se refire este captulo prescribirn nos prazos seguintes:

a) As sancins impostas por infraccins leves prescribirn ao ano.

b) As sancins impostas por infraccins graves prescribirn aos dous anos.

c) As sancins impostas por infraccins moi graves prescribirn aos tres anos.

O prazo de prescricin comezar a contarse dende o da seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolucin en va administrativa pola que se impn a sancin.

Artigo 32.- Potestade sancionadora: rganos competentes, procedemento, medidas cautelares e publicidade.

1. A facultade de instrur e resolver os procedementos sancionadores por infraccins a esta Ordenanza comptelle Xunta de Goberno Local ou, de ser o caso, ao rgano que tea delegada por esta a competencia, logo da instrucin do correspondente expediente, de conformidade cos principios e procedemento regulados na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, e no Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se regula o procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

2. A Xunta de Goberno Local ser competente, en todo caso, para a sancin de infraccins moi graves.

3. O prazo mximo para a tramitacin e resolucin do procedemento sancionador ser dun ano, contado dende a data do seu inicio. Esgotado o dito prazo, producirase a caducidade do procedemento.

4. Mediante acordo motivado, poderanse adoptar en calquera momento do procedemento medidas preventivas dirixidas a asegurar a eficacia da resolucin final que se puidese ditar, o bo fin do procedemento, evitar o mantemento dos efectos da infraccin, a esixencia dos intereses xerais... Estas medidas consistirn fundamentalmente en:

a) Suspensin temporal de actividades, ou permisos, autorizacins ou licenzas.

b) Establecemento de fianzas que garantan tanto o cobramento da sancin que poida recaer como a reparacin ou reposicin dos bens danados.

c) Suspensin provisional dos traballos de execucin de obras ou instalacins que contradigan as disposicins desta Ordenanza ou sexan indebidamente realizados.

d) Requirir ao usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas tcnicas necesarias que garantan o cumprimento das prescricins desta Ordenanza.

e) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalacins realizadas as rectificacins precisas para axustalas s condicins do permiso de vertido ou s disposicins desta Ordenanza.

f) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle indique, proceda reparacin e reposicin das obras e instalacins ao seu estado anterior e demolicin das que foran indebidamente construdas ou instaladas.

g) Impedir os usos indebidos das instalacins para as cales non se obtivese permiso, ou cando non se axusten ao seu contido ou s disposicins desta Ordenanza.

h) Clausura ou precintado das instalacins de vertido, en caso de que non sexa posible tcnica ou economicamente evitar o dano mediante as oportunas medidas correctoras.

i) Calquera outra medida de correccin, control ou seguridade que impida a extensin do dano.

5. Igualmente, e con carcter excepcional, previamente incoacin do expediente sancionador, con audiencia da persoa interesada e mediante resolucin motivada, o rgano competente para o exercicio da potestade sancionadora ou aquel ao que lle corresponda a funcin inspectora poder adoptar e imporlle persoa presuntamente responsable de calquera dos feito tipificados como infraccins por esta lei, medidas cautelares, cuxa asuncin inmediata sexa necesaria para evitar o mantemento dos danos que puidesen estar sendo ocasionados ou para mitigalos. Estas medidas podern consistir na paralizacin da actividade ou obras.

6. En caso de que as medidas cautelares sexan adoptadas por aquel ao que lle corresponda a funcin inspectora, estas medidas debern ser ratificadas polo rgano competente para exercer a potestade sancionadora no prazo mximo de catro das naturais.

7. O rgano que exerza a potestade sancionadora publicar no Boletn Oficial da Provincia e na web municipal aquelas sancins impostas pola comisin de infraccins graves e moi graves, as coma os nomes, apelidos ou razn social das persoas fsicas ou xurdicas responsables, unha vez que ditas sancins adquiran o carcter de firmes.

Artigo 33.- Reparacin do dano causado, obriga de restauracin, multas coercitivas e execucin subsidiaria.

1. Con independencia das sancins que se impoan, esixirselles s persoas infractoras a reparacin dos danos e perdas ocasionados aos bens de dominio pblico municipal e patrimonial, as como a reposicin das cousas ao seu estado anterior na forma e nos prazos que determine o rgano que exerza a potestade sancionadora, e cando iso non sexa posible fixaranse as indemnizacins que procedan.

2. A esixencia de repor as cousas ao seu estado primitivo obrigar persoa infractora a destrur ou demoler toda clase de instalacins ou obras ilegais e a executar cantos traballos sexan precisos para tal fin, de acordo cos planos, forma e condicins que fixe o rgano competente.

3. Naqueles supostos en que se aprecie forza maior ou caso fortuto e non exista unha infraccin administrativa, pero nos que se produza un dano s instalacins de dominio pblico que compoen o Servizo Municipal de Saneamento, ou ao medio natural receptor, a persoa causante do dano ter a obriga de repoer as cousas ao seu estado primitivo, o que se concretar na retirada dos obxectos, materiais ou elementos, as como na reparacin dos bens de dominio pblico afectado. Esta obriga de repor en ningn caso ter a consideracin de sancin.

4. A esixencia destas medidas reparadoras ou restauradoras, que inclen as posibles indemnizacins por danos e perdas, poderase facer no propio procedemento sancionador ou, de ser o caso, tramitarse noutro complementario.

5. Se a persoa infractora ou causante do dano non executa as accins necesarias para proceder reposicin ou restauracin na forma e prazos sinalados no oportuno requirimento, poderase acordar a execucin subsidiaria por conta do infractor e pola sa conta logo do apercibimento e establecemento dun prazo para a execucin voluntaria, ou ben a imposicin de multas coercitivas. Non ser necesario o apercibimento previo na execucin subsidiaria cando da persistencia da situacin puidese derivar un perigo inminente para a sade humana ou o medio ambiente.

6. As multas coercitivas sern sucesivas e reiterables, ata conseguir a execucin do ordenado. A conta destas multas ser por un importe igual ou inferior, en cada caso, ao 10% do custo da reparacin ou da cantidade correspondente infraccin cometida. A conta de cada unha das multas coercitivas non superar o importe da sancin fixada pola infraccin cometida.

7. A obriga de repor as cousas ao seu estado primitivo ou de reparar os danos causados ao dominio pblico prescribir nun prazo de quince anos.

8. Comunicarselles s autoridades autonmicas competentes en materia de saneamento e depuracin a relacin de sancins graves e moi graves impostas.

Artigo 34.- Valoracin de danos.

1. Cando os bens alterados non se poidan restablecer ao seu estado anterior, o infractor deber indemnizar os danos e perdas ocasionados. A valoracin destes danos e perdas ser realizada polo Concello.

2. A valoracin dos danos s obras hidrulicas, para os efectos de aplicacin do rxime sancionador a que se refire este captulo, determinarase en funcin dos gastos de explotacin e, de ser o caso, de reposicin daquelas.

3. Os danos s obras hidrulicas que conforman os sistemas de saneamento calcularanse en euros/da, como resultado da ponderacin do custo diario de explotacins das instalacins pblicas afectadas en relacin co caudal e carga contaminante do vertido de que se trate.

4. Os servizos competentes do Concello determinarn, de acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as correspondentes certificacins, os gastos de explotacin repercutibles ao responsable do vertido de que se trate.

5. A valoracin de danos, que servir de base para a cualificacin da infraccin e, se o caso, da indemnizacin que se deba impor, resultar do clculo a que se refire o punto 3, multiplicado polo nmero de das que se considere que o vertido se mantivo en situacin irregular.

6. Para os efectos do disposto no punto anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o perodo no que a instalacin pblica de saneamento ou de depuracin de augas residuais quedase afectada polo vertido irregular, anda que esta fose de carcter puntual. En calquera caso, para os efectos do recollido neste artigo, considerarase que calquera vertido irregular se mantn durante, polo menos, un da.

7. Nos supostos de vertidos que non dispoan de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional, presumirase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se mantn indefinidamente.

8. As mesmo, suporase o mantemento da contaminacin do vertido durante o perodo que medie entre das ou mis tomas de mostras consecutivas, cuxos resultados mostren incumprimentos da normativa vixente ou dos lmites impostos no correspondente permiso, mesmo a data da toma da mostra seguinte na que a calidade do vertido cumpra a dita normativa ou cos lmites impostos no xa citado permiso.

9. A valoracin de danos deber notificarse ao presunto infractor de forma simultnea co prego de cargos que se dite no correspondente expediente sancionador.

   
  Disposicin transitoria.  
 

Obtencin do permiso de vertido e documentacin que deben presentar os usuarios xa existentes.

a) Todos os usuarios titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 desta Ordenanza debern presentar no Concello, no prazo dun ano, contado dende a entrada en vigor desta Ordenanza, unha solicitude de permiso de vertido co fin de se adaptar aos requirimentos e procedementos establecidos nesta Ordenanza.

b) Os usuarios titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 desta Ordenanza que dispoan xa dunha autorizacin de vertido en vigor outorgada polo Organismo de cunca ou pola Administracin hidrulica competente, ou a autorizacin ambiental integrada da Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia no caso de actividades comprendidas no mbito de aplicacin da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevencin e control integrados da contaminacin (IPPC), unicamente debern presentar ante o Concello de Cabanas copia desas autorizacins e o informe tcnico emitido por un organismo de control autorizado ou por unha entidade colaboradora, as como unha solicitude simplificada coa documentacin prevista nos puntos 1, 2 e 3 [a) e b)] do anexo III. Con esta documentacin, unha vez revisada, o Concello reserva para s o dereito a solicitarlles aos titulares a documentacin adicional ou a adoptar as medidas necesarias para o cumprimento desta Ordenanza.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

Coa entrada en vigor desta Ordenanza quedan derrogadas cantas normas municipais de igual ou inferior rango se opoan, contradigan ou resulten incompatibles co regulado nesta.

   
  Disposicin derradeira primeira  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez transcorrido o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.

   
  Disposicin derradeira segunda.  
 

En todo o non previsto nesta Ordenanza, ser de aplicacin supletoria o Decreto 141/2012, do 21 de xuo, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Pblico de Saneamento e Depuracin de Augas Residuais de Galicia, e disposicins que o desenvolvan, as como a normativa bsica que, ao respecto, dite o Estado.

   
  ANEXO I SOBRE A CONTAMINACIN DOS VERTIDOS  
 

A. VERTIDOS PROHIBIDOS

Con carcter xeral, queda prohibido verter directa ou indirectamente ao sistema de saneamento calquera dos seguintes produtos:

a) Materias slidas ou viscosas en cantidades ou tamaos tales que, por si soas ou por interaccin con outras, poidan producir obstrucins ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento dos diferentes elementos da rede de saneamento ou da depuradora de augas residuais, ou dificulten os seus traballos de mantemento.

b) Slidos, lquidos ou gases combustibles, inflamables ou explosivos.

c) Slidos, lquidos ou gases irritantes, corrosivos ou txicos.

d) Substancias slidas potencialmente perigosas.

e) Microorganismos nocivos ou cultivos celulares sen desactivar.

f) Materias que, por razn da sa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integracin con outras, poidan orixinar:

A formacin de mesturas inflamables ou explosivas co aire.

A creacin de atmosferas molestas, insalubres, txicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspeccin, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema de saneamento.

g) Residuos radioactivos.

h) Todos aqueles produtos considerados na vixente lexislacin sobre residuos perigosos ou sanitarios, para o cal todos os titulares e usuarios afectados disporn do nmero de rexistro como produtor de residuos perigosos (RP), segundo o disposto na lexislacin vixente e levarn un rexistro dos residuos perigosos xerados e entregados a xestor autorizado.

i) Os que poidan producir concentracins de gases nocivos na atmosfera da rede de saneamento superiores aos lmites seguintes:

Produto

Unidade

Valor lmite permitido

Dixido de xofre (SO2)

ppm

5

Monxido de carbono (CO)

ppm

25

cido sulfhdrico (SH2)

ppm

10

cido cianhdrico (CNH)

ppm

4,5

Amonaco (NH3)

ppm

20

Dixido de carbono (CO2)

ppm

15.000

Bromo (Br2)

ppm

0,1

Cloro (Cl2)

ppm

1

*ppm: partes por milln (v/v)

B. CONTAMINANTES DAS AUGAS

Considranse como contaminantes das augas as substancias que figuran relacionadas no anexo III do Real decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, que son os seguintes:

a) Compostos organohaloxenados e substancias que poidan dar orixe a compostos desta clase en medio acutico.

b) Compostos organofosforados.

c) Compostos organoestnnicos.

d) Substancias e preparados, ou productos derivados deles, cuias propiedades cancerxenas, mutaxnicas ou que lles poidan afectar tiroide, esteroidoxnica, reproducin ou a outras funcins endcrinas no medio acutico ou a travs dun medio acutico estn demostradas.

e) Hidrocarburos persistentes e substancias orgnicas txicas persistentes e bioacumulables.

f) Cianuros.

g) Metais e os seus compostos.

h) Arsnico e os seus compostos.

i) Biocidas e produtos fitosanitarios.

j) Materias en suspensin.

k) Substancias que contriben eutrofizacin (en particular nitratos e fosfatos).

l) Substancias que exercen unha influencia desfavorable sobre o balance de osxeno (e computables mediante parmetros tales como DBO e DQO).

C. VERTIDOS CON SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Ser de aplicacin o disposto nos Anexos I e II do Real decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, polo que se aproban as normas de calidade ambiental no mbito da poltica de augas.

   
  ANEXO II VALORES LMITE DE VERTIDO OU DE EMISIN  
 

Valores lmite de vertido ou de emisin

PARMETRO

UNIDADES

NOTAS

VALOR MEDIO DIARIO MXIMO

VALOR INSTANTNEO MXIMO

1,2 Dicloroetano

mg/L

10

0,4

0,4

Aceites e graxas

mg/L

2, 11

100

150

Aldehdos

mg/L

10

2

2

Aluminio

mg Al/L

3,10

10

10

Amoniaco

mg/L

10

30

30

AOX

mg/L

4,10

2

2

Arsnico

mg As/L

3,10

0,1

1

Bario

mg Ba/L

3,10

10

10

Boro

mg B/L

3,10

3

3

BTEX

mg/L

4

5

5

Cadmio

mg Cd/L

3, 10

0,1

0,1

Cianhdrico

cc/m3de ar

10

10

Cianuros

mg CN/L

3,10

0,5

0,5

Cianuros disoltos

mg CN/L

3

1

1

Cloro

cc/m3de ar

1

1

Cloruros

mg Cl/L

11

2.000

2.000

Cobre

mg Cu/L

3,10

1

3

Conductividadea 25C

S/cm

11

5.000

5.000

Cor

Escala Co/Pt

11

Inapreciable en dilucin 1/40

Inapreciable en dilucin 1/40

Cromo VI

mg Cr(VI)/L

3,10

0,5

0,5

Cromo total

mg Cr/L

3,10

2

2

DBO5

mg O2/L

11

500

1000

DBO5/DQO

---

--

≥ 0,3

---

DQO

mg O2/L

11

1000

1500

Dixido de xofre

mg/L

10

15

15

Estao

mg Sn/L

3,10

3

3

Fenois totais

mg/L

6

1

1

Fluoruros

mg F/L

10

10

10

Fosfatos

mg/L

11

60

60

Fsforo total

mg P/L

11

40

40

Hidrocarburos totais

mg/L

7,10

15

15

Hidrocarburos aromticos policclicos

mg/L

10

0,2

0,2

Ferro

mg Fe/L

3,10

10

25

Manganeso

mg Mn/L

3,10

5

10

Materias inhibidoras

Equitox

8,10

20

25

Mercurio

mg Hg/L

3, 10

0,01

0,01

Nquel

mg Ni/L

3,10

2

4

Nitratos

mg N/L

11

50

50

Nitrxeno amoniacal (N- NH4+)

mg N/L

11

30

50

Nitrxeno Total Kjeldahl

mg N/L

11

40

50

NTK/ DBO5

---

----

≤ 0,2

---

Nonilfenol

mg/L

10

1

1

Percloroetileno

mg/L

10

0,4

0,4

Pesticidas

mg/L

10

0,1

0,1

PH

u de pH

10

5,5-9,0

5,5-9,0

Plaguicidas totais

mg/L

10

0,1

0,1

Prata

mg Ag/L

3,10

1

1

Chumbo

mg Pb/L

3,10

0,1

0,5

Selenio

mg Se/L

3,10

0,5

0,5

Slidos en suspensin

mg/L

11

500

1000

Slidos grosos

mg/L

11

Ausentes

Ausentes

Sulfatos

mg SO4/L

11

400

1000

Sulfhdrico

cc/m3de ar

10

20

20

Sulfitos

mg SO3/L

11

10

20

Sulfuros disoltos

mg/L

11

0,3

0,3

Sulfuros totais

mg S/L

11

1

5

Temperatura

C

11

30

50

Tensoactivos aninicos

mg MBAS/L

9,10

6

20

Triacinas totais

mg/L

10

0,3

0,3

Tributilestao

mg/L

10

0,1

0,1

Triclorobenceno

mg/L

10

0,2

0,2

Zinc total

mg Zn/L

3,10

1

2

NOTAS

1. Intervalo admisible para o valor de pH.

2. Valor lmite referido ao contido en aceites e graxas de orixe vexetal ou animal.

3. Valor lmite referido ao contido total en metal.

4. Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.

5. Valor lmite referido ao contido en compostos organohaloxenados absorbibles.

Poderanse observar valores superiores de AOX naqueles casos en que se cumpran os valores de organoclorados individualizados recollidos neste anexo II, sempre que as o autorice a entidade xestora.

6. Valor lmite expresado como fenol.

7. Valor lmite referido ao contido en hidrocarburos totais, inclundo aceites minerais.

8. Inhibicin de luminescencia de Vibrio fisheri.

9. Valor lmite expresado como laurilsulfato [MBAS calculadas como sal sdico do cido dodecano-1-sulfnico (SAL)].

10. Parmetros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto significativo sobre os obxectivos de calidade no medio receptor e os potenciais usos das augas naturais.

11. Parmetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade dun medio receptor.

   
  ANEXO III. SOLICITUDE DO PERMISO DE VERTIDO REDE PBLICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO  
 

1) Solicitude: nome, domicilio social, enderezo do establecemento, telfono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de vertido en m3/ano e m3/da, identificacin do sistema de saneamento ao que se pretende verter.

2) Xunto aos datos de identificacin, exporanse de xeito detallado as caractersticas do vertido, en especial:

a) CNAE(s)

b) Clasificacin da actividade segundo o Regulamento do dominio pblico hidrulico (vxase o anexo IV).

c) Descricin do proceso produtivo que d lugar ao vertido.

d) Volume de auga consumida ou que se consumir, especificando a(s) fonte(s) de subministracin.

e) Caractersticas da contaminacin das augas xeradas antes e despois do tratamento.

f) Variacins estacionais no volume e/ou caractersticas de contaminacin das augas residuais vertidas.

g) Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s) de conexin aos sumidoiros indicando a localizacin das arquetas de control.

3) Proxecto tcnico das obras:

a) Antecedentes:

Obxecto: obtencin do permiso de vertido ou a sa revisin (neste ltimo caso, achegarase unha copia do permiso vixente).

Caractersticas da localizacin da actividade.

Punto de conexin rede de saneamento con coordenadas UTM.

b) Memoria descritiva:

Datos de producin: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e produtos resultantes expresados en toneladas/ano.

Procesos industriais.

Balance de augas: fontes de abastecemento, ttulo concesional, volume abastecido e a sa distribucin no proceso industrial, volume de vertido.

Caractersticas do efluente: informe analtico de cada punto de vertido.

c) Memoria tcnica das instalacins de tratamento previo:

Sistemas e unidades de tratamento: descricin do sistema de tratamento existente, con clculos hidrulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidrulicas, tempos de retencin) e xustificacin de operacins unitarias e procesos; descricin detallada de equipamentos instalados, potencias de bombeo, materiais de construcin; medidas de seguridade para evitar vertidos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente, producin, cantidade e destino dos residuos xerados.

Planos: situacin dentro do concello (1:50000); situacin xeral do establecemento (1:5000); detalle do establecemento (1:1000); planta e alzado do sistema de depuracin (1:100).

En caso de que as instalacins de tratamento ocupen propiedades de terceiros, deberase achegar autorizacin expresa do titular do terreo.

d) Cando o exercicio da actividade comporte a utilizacin de tanques de almacenamento soterrados, deberase presentar un estudo de avaliacin dos efectos ambientais que incluir a avaliacin das condicins hidroxeolxicas da zona afectada, do eventual poder autodepurador do solo e subsolo, e dos riscos de contaminacin. Tamn se far constar a eventual proximidade de captacins de auga, as como as precaucins tcnicas adoptadas para evitar a percolacin e a infiltracin de hidrocarburos.

e) Plan de emerxencia do sistema de acordo coa lexislacin sectorial aplicable.

4) O solicitante do permiso de vertido deber presentar a documentacin sinalada nos puntos anteriores en formato electrnico para o seu exame polos tcnicos municipais e nos soportes e aplicacins que se determinen polos devanditos servizos tcnicos.

   
  ANEXO IV. CLASIFICACIN DOS SECTORES INDUSTRIAIS  
 

Tal como figura nas notas (***) do anexo IV do Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio pblico hidrulico, que desenvolve os ttulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de augas.

Clase

Grupo

Sector industrial

Clase 1

0

Servizos

1

Enerxa e auga

2

Metal

3

Alimentacin

4

Conserveira

5

Confeccin

6

Madeira

7

Manufacturas diversas

Clase 2

8

Minara

9

Qumica

10

Materiais de construcin

11

Bebidas e tabaco

12

Aceites, carnes e lcteos

13

Txtil

14

Papel

Clase 3

15

Curtidos

16

Tratamento de superficies

17

Zootecnia

   
  ANEXO V.CARACTERSTICAS TCNICAS DA ACOMETIDA  
 

O deseo e construcin das acometidas deberase axustar s seguintes caractersticas tcnicas mnimas, que podern ser complementadas polas condicins tcnicas que dispoa o Concello de Cabanas en cada caso en atencin s caractersticas peculiares das instalacins.

1.- Cada inmoble dispor de das nicas acometidas rede xeral, unha para as augas residuais e outra para a recollida das augas pluviais.

2.- Como norma xeral, a acometida deberase realizar a un pozo de rexistro da rede e pola parte superior.

3.- A acometida realizarase por medio de canalizacin de PVC con dimetro interior conforme a o CTE, nunca menor de160 mm, con unin de xunta elstica, e cumprir coa Norma UNE- EN 1401. Os tubos apoiaranse en toda a sa lonxitude sobre un leito de material granular (area/grava). Compactaranse os laterais e deixaranse ao descuberto as unins ata realizarse as probas de estanquidade. O recheo realizarase por capas de 10 cm, compactando, ata 30 cm. Dende o nivel superior en que se realizar o ltimo vertido e a compactacin final.

4.- A pendente mnima das conducins que formen parte da acometida ser do 2%, salvo casos especiais debidamente xustificados e autorizados.

5.- As instalacins hoteleiras, talleres, grandes bloques de apartamentos e outros edificios singulares, estacins de servizo, talleres de autombiles, garaxes, grandes centros de alimentacin e/ou elaboracin de comidas e procesamento de alimentos e, en xeral, naqueles establecementos en que se desenvolvan actividades susceptibles de xerar aceites e graxas debern, antes da acometida e no interior da propiedade, construr un separador de graxas e slidos, cuxo dimensionado se xustificar axeitadamente segundo as normas tcnicas establecidas.

6.- A acometida de augas residuais deber ter un dispositivo sifnico que evite o paso de malos cheiros, deseado de acordo co documento bsico HS do Cdigo tcnico da edificacin, que ir situado nunha arqueta previa seccin de control. O conduto de sada das augas ir provisto dun cbado de 90, dispoendo dun cerramento hidrulico de polo menos 50 mm.

7.- No caso de establecementos que vertan augas residuais de carcter non domstico, a arqueta de rexistro deber estar situada no exterior do inmoble.

A dita arqueta deber dispor, cando o permiso de vertido as o estableza, dun elemento de medida homologado cun rexistro totalizador para a determinacin exacta do efluente vertido.

A arqueta de rexistro deber ser dun tamao axeitado tubaxe, permitindo o seu rexistro e limpeza, e cunhas dimensins interiores non inferiores a 50 x 50 x 50 cm.

8.- A arqueta de rexistro correspondente acometida de augas pluviais deber dispor dun areeiro, accesible en todos os casos e sempre dende o propio local onde se atope instalado, construda con fbrica de ladrillo macizo, formignin situ, formign prefabricado ou materiais plsticos. Apoiaranse sobre unha soleira de formign H-2O de 10 cm de grosor e cubriranse cunha tapa de formign prefabricado de 5 cm de grosor, de fundicin dctil ou de calquera outro material aprobado polo Concello.

9.- Todos os usuarios debern dispor dunha seccin de control (individual ou colectiva) na acometida, a cal vir definida na sa licenza de acometida ou no seu respectivo permiso de vertido, que se construir tendo en conta as seguintes caractersticas tcnicas:

a) Disporase dunha seccin de control para cada tipo de vertido de auga autorizada, que deber reunir as caractersticas necesarias para poder obter mostras representativas dos vertidos.

b) A seccin de control deber ser dun tamao axeitado aos condutos empregados e cunhas dimensins axeitadas para o seu respectivo rexistro e limpeza. Deber permitir, de ser o caso, a instalacin de equipamentos de medida. Deber ser construda con fbrica de ladrillo macizo, formignin situ, formign prefabricado ou materiais plsticos. Apoiaranse sobre unha soleira de formign H-2O de 10 cm de grosor e cubriranse cunha tapa de formign prefabricado de 5 cm de grosor, de fundicin dctil ou de calquera outro material aprobado polo Concello.

c) Diferncianse dous tipos principais de seccin de control: a seccin de control de usuarios domsticos (tipo I) e a seccin de control de usuarios non domsticos (tipo II).

d) A seccin de control tipo I deber estar situada preferentemente nunha zona privada comn e con libre acceso ao persoal de inspeccin. Esta seccin ter unhas dimensins mnimas de 50 x 50 x 50 cm se de seccin cadrada, ou de 80 cm de dimetro se se trata dun pozo. Contar con pates de baixada se a profundidade as o require, e o fondo rematarase en forma de media cana con plataformas laterais para evitar sedimentacins.

e) A seccin de control de tipo II ter unha dimensin mnima de 80 x 80 se seccin cadrada ou 80 de dimetro; deber estar situada preferentemente fra do inmoble, en terreos do propio usuario e sen afectar va pblica; augas abaixo do ltimo vertido (de xeito que non se poidan alterar as caractersticas finais do fluente); estar libre de todo obstculo e atoparase en idneo estado de limpeza para a sa funcin. O equipamento fluente desta seccin de control tipo II ser definido polos tcnicos municipais no correspondente permiso de vertido de acordo co disposto no artigo 18, alia i).

f) As seccins de control tern unha tapa de fundicin ou de calquera outro material aprobado polo Concello, con resistencia axeitada ao peso que deba soportar o trfico (persoas ou vehculos), ser hermtico con xunta de goma para evitar o paso de cheiros e gases e dispor dun sistema de peche que impida a manipulacin por persoal non autorizado. A tapa ter unhas dimensins axeitadas para facilitar o acceso s persoas, se fose necesario, e para o paso dos equipos de mostraxe. En todo caso, a responsabilidade do seu mantemento ser exclusivamente do titular da acometida.

g) En funcin dos parmetros establecidos no permiso de vertido, ou cando as condicins do desaugadoiro o fagan aconsellable, a entidade xestora poder autorizar a construcin dunha seccin de control que integre nunha soa arqueta ou cmara o sistema sifnico e a seccin de control.

10.- Realizaranse probas de estanquidade parcial descargando cada aparello illado ou simultaneamente, verificando os tempos de desaugadoiro, os fenmenos de sifonaxe que se produzan no propio aparello ou nos demais conectados rede, rudos en desaugadoiros e canalizacins e comprobacin de cerramentos hidrulicos.

Non se admitir que quede no sifn dun aparello unha altura de cerramento hidrulico inferior a 25 mm.

Na rede horizontal probarase cada tramo de tubaxe, para garantir a sa estanquidade introducindo auga a presin (entre 0,3 e 0,6 bares) durante dez minutos.

As arquetas e pozos de rexistro someteranse a idnticas probas, enchndoos previamente de auga e observando se se advirte ou non un descenso de nivel.

Controlaranse ao 100% as unins, entroncamentos e/ou derivacins.

Para un correcto funcionamento da instalacin de saneamento, deberase comprobar periodicamente a estanquidade xeral da rede coas sas posibles fugas, a existencia de cheiros e o mantemento do resto de elementos.

11.- Cando o nivel de desaugadoiro particular non permita a conducin rede de sumidoiros por gravidade, a elevacin deber ser realizada polo titular da acometida. Neste caso as instalacins interiores de desaugadoiro debern ser completamente estancas presin de 1kg/cm2.

12.- Sempre que existan espazos habitables que tean a necesidade de acometer rede de saneamento e a sa soleira ou forxado do solo se atope a unha cota inferior do nivel da rasante da ra, tern que bombear obrigatoriamente o vertido que xere ese espazo arqueta comunitaria se se trata dun vertido domstico ou a unha arqueta particular previa a esta se se trata dun vertido non domstico (industrial ou especial). Este artigo ser de obrigado cumprimento, anda que os ditos espazos tivesen cota suficiente de vertido por gravidade rede municipal.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios