Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROMOCIN DE CONDUCTAS CVICAS E PROTECCIN DOS ESPAZOS PBLICOS

Publicación provisional : 16-11-2012 BOP N 219 -- Publicación definitiva : 23-04-2013 BOP N 77
Redacción Aplicable desde 11-05-2013

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.-PROMOCIN DO CIVISMO
 - TTULO III. COMPORTAMENTO CIDADN
 - Captulo I. Disposicins Xerais
 - Captulo II. Deterioro dos bens.
 - Captulo III. Ocupacin da va pblica.
 - Captulo IV. Regulacin da publicidade no dominio pblico.
 - Captulo V. Actuacins cidads.
 - TITULO VI. RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICIN FINAL
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

EXPOSICIN DE MOTIVOS

TTULO I. DISPOSICINS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.

Artigo 2. Competencia municipal e mbito de aplicacin.

TTULO II. PROMOCIN DO CIVISMO

Artigo 3. Disposicin xeral.

Artigo 4. Actuacins educativas.

Artigo 5. Convenios.

Artigo 6. Comunicacin pblica.

TTULO III. COMPORTAMENTO CIDADN

CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS

Artigo 7. Principios de convivencia.

CAPTULO II. DETERIORO DOS BENS

Artigo 8. Deterioro e alteracins. Condutas vandlicas.

Artigo 9. Pintadas e grafismos.

Artigo 10. Parques e xardns pblicos. Instalacins deportivas.

Artigo 11. Papeleiras e contedores.

Artigo 12. Estanques e fontes.

Artigo 13. Praias e zonas de bao.

CAPTULO III. OCUPACIN DA VA PBLICA

Artigo 14. Ocupacin da va pblica. Instalacins de sinais e outros elementos afectos a servizos pblicos.

CAPTULO IV. REGULACIN DA PUBLICIDADE NO DOMINIO PBLICO

Artigo 15. Obxecto e mbito de aplicacin.

Artigo 16.. Competencias municipais.

Artigo 17. Publicidade. Normas xerais.

Artigo 18. Carteis, pancartas e banderolas.

Artigo 19. Tipos de publicidade permitida.

Artigo 20. Caractersticas que teen que cumprir as instalacins publicitarias.

Artigo 21. Licenza municipal para os elementos de publicidade exterior.

Artigo 22. Vixencia das licenzas.

Artigo 23. Medidas complementarias.

CAPTULO V. ACTUACINS CIDADS

Seccin Primeira. Actividades contrarias uso normal de bens o servizos.

Artigo 24.-Actividades contrarias uso normal da va ou espazos pblicos.

Artigo 25.-Actividades contrarias uso adecuado dos servizos pblicos.

Seccin segunda. Actividades especficas.

Artigo 26.-Rudos.

Artigo 27.-Residuos e lixo.

Artigo 28.- Necesidades fisiolxicas.

Artigo 29.- Consumo de bebidas alcohlicas.

Artigo 30.- Medidas complementarias.

Artigo 31.-Acampada e esparcimento.

Seccin terceira. Obrigas singulares.

Artigo 32.-Actividades comerciais.

Artigo 33.-Establecementos pblicos.

Artigo 34.-Actos pblicos.

Artigo 35.-Mendicidade.

Artigo 36.-Limpeza de vas, fachadas e patios privados.

Artigo 37.-Roupa tendida, horario de rego en terrazas e sacudir alfombras.

TITULO VI. RXIME SANCIONADOR

Artigo 38.-Disposicins xerais.

Artigo 39.-Clasificacin das infraccins.

Artigo 40.-Infraccins leves.

Artigo 41.-Infraccins graves.

Artigo 42.-Infraccins moi graves.

Artigo 43.-Sancins.

Artigo 44.-Reparacin de danos.

Artigo 45.-Persoas responsables.

Artigo 46.-Gradacin das sancins.

Disposicin final.

   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

Considrase que a convivencia en comunidade a base do progreso humano e implica a aceptacin e cumprimento dalgunhas normas sociais.

A finalidade desta Ordenanza incidir naqueles mbitos da realidade cidad diaria que se manifestan na va pblica, da cal a sa repercusin, pode xerar unha alteracin daquelo que socialmente se acepta como a convivencia cidad. Preservar o espazo pblico como un lugar de convivencia e civismo, no que tdalas persoas poidan desenrolar en liberdade as sas actividades de libre circulacin, de ocio, de encontro e de recreo, con pleno respecto dignidade e s dereitos dos demais. A harmona, a calidade e o equilibrio neste espazo comn unha responsabilidade compartida entre a Administracin e a cidadana.

En definitiva, o principal obxectivo desta Ordenanza de promocin das condutas cvicas e proteccin dos espazos pblicos, non outro que contribur a mellorar a calidade de vida dos vecios de Cabanas.

   
  TTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

O fundamento xurdico da Ordenanza atpase tanto na Constitucin de 1978 como, mis tarde, nos artigos 139 a 141 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, introducido pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, que recolle expresamente un ttulo competencial en virtude do cal establcese a posibilidade de que os concellos, para a adecuada ordenacin das relacins sociais de convivencia de interese local e do uso dos seus servizos, equipamentos, infraestruturas, instalacins e espazos pblicos, en defecto de normativa sectorial especfica, poidan establecer os tipos de infraccins, e impoer sancins polo incumprimento de deberes, prohibicins ou limitacins.

Tamn, de acordo co disposto no artigo 3.1.b) da lei de Costas, de 28 de xullo de 1988, as praias de Cabanas constiten bens de dominio pblico martimo terrestre estatal, consonte o artigo 132.2 da Constitucin Espaola. O artigo 115 da Lei de Costas atribe competencias municipais no dominio pblico martimo terrestre estatal.

As medidas de proteccin de competencia municipal previstas na presente ordenanza entndense sen prexuzo dos dereitos, facultades e deberes que corresponden s propietarios dos bens afectados e das competencias doutras Administracins Pblicas e dos Xulgados e Tribunais reguladas polas leis. Esta nova Ordenanza enfcase cara a regulacin das relacins cvicas, resultando necesario que combine tres principios fundamentais: a prevencin, a sancin das condutas incvicas e a rehabilitacin dos infractores. En primeiro lugar, a Ordenanza persigue a promocin de valores e condutas cvicas, a participacin cidad activa, como obxectivo municipal e como medio de prevencin das actuacins perturbadoras da convivencia cidad. Para conseguir este fin, podern consignarse varias medidas, tanto educativas, divulgativas como doutra natureza, que fomenten os valores nos que se funda a convivencia en toda sociedade democrtica.

En segundo lugar, este texto normativo ten como obxectivo, as mesmo, a proteccin tanto dos bens pblicos como dos espazos visibles desde a va pblica, anda cando sexan de titularidade privada, se ve perturbado o ornato pblico.

Artigo 1. Obxecto.

1.1. A proteccin dos bens pblicos de titularidade municipal e todos aqueles elementos que forman parte do patrimonio urbanstico e arquitectnico do municipio de Cabanas, calquera que sexa a sa natureza e a sa titularidade, fronte s agresins, alteracins e usos ilcitos de que poidan ser obxecto, nos termos establecidos, nas disposicins da mesma.

1.2. A conservacin en boas condicins de limpeza, hixiene, salubridade e seguridade, dos espazos e do mobiliario urbano pblico do Concello de Cabanas, as como a regulacin dos comportamentos das persoas usuarias do mesmo.

1.3. A regulacin dos comportamentos que poidan afectar boa vecianza e a consecucin dunha convivencia cidad correcta, e respectuosa co dereito mesma de tdolos vecios e visitantes de Cabanas e cun uso adecuado tanto do espazo pblico como do mobiliario urbano e das infraestruturas presentes.

1.4. A presente ordenanza desenrola igualmente a competencia municipal en materia de concrecin dos tipos de infraccins das cales as sancins corresponden Concello de Cabanas no exercicio das competencias que lle atribe o artigo 29 da Lei Orgnica 1/92 de 21 de febreiro de Proteccin da Seguridade Cidad.

Artigo 2. mbito de aplicacin.

2.1. As medidas de proteccin reguladas na presente ordenanza refrense s bens de titularidade municipal e s espazos pblicos do Concello de Cabanas, tales como ras, prazas, paseos, parques e xardns, pontes, pasarelas, aparcamentos, fontes, edificios pblicos, centros culturais, colexios pblicos, cemiterios, centros deportivos e campos de deporte, estatuas, esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, sinais viarias, rbores e plantas, contedores de residuos, papeleiras, vallas e calquera outro mobiliario urbano municipal da mesma ou semellante natureza.

2.2. As mesmo, quedan comprendidos nas medidas de proteccin reguladas os bens de titularidade doutras Administracins e entidades pblicas ou privadas que forman parte do mobiliario urbano de Cabanas ou que estean destinados a un uso ou servizo pblico, tales como marquesias e elementos de transporte, vallas, carteis, anuncios e outros elementos publicitarios, sinais de trfico e demais bens da mesma ou semellante natureza.

Cando sexa o caso, o Concello impulsar a subscricin de convenios especficos cos titulares de ditos bens co fin de dotar da cobertura xurdica necesaria a intervencin municipal.

2.3. Na medida en que forman parte do patrimonio e da paisaxe urbana, as medidas de proteccin contempladas nesta ordenanza alcanzan tamn s fachadas dos edificios e outros elementos urbansticos e arquitectnicos de titularidade pblica ou privada, tales como portais, patios, soares, pasaxes, xardns, setos, xardineiras, farolas, elementos decorativos ou outros bens da mesma ou semellante natureza, sempre que se siten na va pblica ou sexan visibles desde a mesma, e sen prexuzo dos dereitos que individualmente correspondan s propietarios.

2.4. Quedan comprendidas igualmente na presente ordenanza as condutas que dean lugar a alteracins leves da seguridade cidad efectuadas en vas ou espazos pblicos do municipio de Cabanas e das cales a competencia sancionadora se encontra atribuda s Corporacins Locais.

   
  TTULO II.-PROMOCIN DO CIVISMO  
 

Artigo 3. Disposicin Xeral.

O Concello promover o desenrolo dos valores cvicos, entendidos estes como aqueles que permiten a adecuada convivencia dos cidadns nunha sociedade democrtica, caracterizada pola existencia de dereitos persoais, dos cales o seu respecto conleva a existencia e cumprimento de correlativos deberes por parte de cada cidadn. Fomentar as mesmo a participacin activa da poboacin nesta materia a travs de diversos canais, foros, comisins, sondaxes de opinin, buzn de suxestins e telfono de atencin cidadn a travs da Polica Local e de Proteccin Civil, que supoan unha resposta efectiva s inquietudes, suxestins e denuncias por parte da cidadana de Cabanas. De igual maneira, e especificamente, o Concello fomentar, no exercicio das competencias que legalmente ostenta, a mis plena concienciacin dos cidadns no correcto uso dos espazos comns da vila e na preservacin do entorno. Velar polo cumprimento desta Ordenanza, implicando s elementos pblicos e privados do municipio, na consecucin da mesma.

Artigo 4. Actuacins educativas.

O Concello potenciar a transmisin e o fortalecemento dos valores e condutas cvicas no desenrolo das actuacins educativas e de formacin das cales lles corresponde a competencia. De igual maneira, e no exercicio das sas competencias, o Concello procurar divulgar e fomentar os valores que sustentan o comportamento social, desde o exercicio por cada cidadn da sa liberdade constitucional co lmite do respecto s dereitos e valores dos demais e a preservacin dos bens pblicos de tal maneira que poidan ser utilizados por todos.

Artigo 5. Convenios.

O Concello formalizar Convenios tanto con outras Administracins ou Institucins Pblicas como con entidades privadas que fomenten tanto a concienciacin cvica como a formacin, a educacin e a adecuacin das actividades privadas s obxectivos da Ordenanza. A travs dos citados convenios promoveranse as iniciativas cidads que potencien actuacins cvicas de ndole cultural, deportiva e de ocio nos espazos pblicos. Fomentarase igualmente o embelecemento dos espazos pblicos e a mellora do medio ambiente.

Artigo 6. Comunicacin pblica.

O Concello difundir os valores e condutas cvicas mediante campaas divulgativas dirixidas a toda a poboacin, ou a sectores especficos desta.

   
  TTULO III. COMPORTAMENTO CIDADN  
 

   
  Captulo I. Disposicins Xerais  
 

Artigo 7. Principios de convivencia.

7.1. Principios de convivencia: Os cidadns empadroados, os residentes ocasionais e os visitantes teen a obriga de respectar a convivencia cidad e o deber de usar os bens e servizos pblicos conforme seu destino, respectando o dereito do resto dos cidadns seu disfrute, quedando prohibidos, nos termos establecidos nesta Ordenanza, os comportamentos que alteren a convivencia cidad, ocasionen molestias ou falten debido respecto s persoas.

7.1.1 En xeral, non est permitido provocar rudos que perturben o descanso nocturno dos vecios.

7.1.2 Todo cidadn absterase de realizar na va pblica prcticas abusivas ou discriminatorias, ou intimidatorias ou que comporten violencia fsica o moral.

7.1.3 Non se permitir a venta nin o consumo de bebidas alcohlicas na va pblica salvo en terrazas, veladores, casetas con permiso municipal ou festas patronais.

7.2. Da solidariedade na va pblica. O Concello estimular o comportamento solidario dos cidadns co fin de prestar axuda s persoas que as o necesiten para transitar polas vas pblicas ou outros lugares (nenos, persoas maiores, persoas discapacitadas, ...)

   
  Captulo II. Deterioro dos bens.  
 

Artigo 8. Deterioro e alteracins. Condutas vandlicas.

8.1. Non poder realizarse ningunha actuacin sobre os bens protexidos por esta Ordenanza que sexa contraria seu uso ou destino, que leve o seu deterioro ou degradacin, ou menoscabe a sa esttica, nos termos establecidos no art. 1.

8.2. Estn prohibidas as condutas vandlicas, agresivas ou neglixentes no uso do mobiliario urbano que xeren situacins de risco ou perigo para a sade e a integridade fsica das persoas ou bens, ou que provoquen estragos dos espazos pblicos ou as sas instalacin ou elementos, entre eles, as seguintes:

a) Arrincar os bancos que estean fixados, trasladalos que estean soltos e realizar pintadas ou inscricins sobre eles, as como calquera outro acto contrario sa normal utilizacin ou que deteriore a sa conservacin.

b) O mobiliario dos parques infants (tobogns, balancns, bambns , etc.), s poder ser utilizado por nenos de idades comprendidas entre as establecidas nas correspondentes sinalizacins de uso, dndolles un uso normal, de maneira que non supoa ningn risco para os seus usuarios ou para os propios elementos do parque.

c) Non se permitir subirse, abanearse, ou facer calquera acto que deteriore ou lixe elementos de mobiliario urbano como farolas, cruceiros, sinais de trfico, marquesias, semforos e similares.

Artigo 9. Pintadas e grafismos.

9.1. Prohbense as pintadas, escritos, inscricins e grafismos en calquera ben pblico ou privado, protexido por esta Ordenanza.

Est prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscricin ou grafismo, con calquera materia (tinta, pintura, etc) ou ben raiando a superficie, sobre calquera elemento do espazo pblico (farolas, papeleiras, bancos, etc), includas as calzadas, beirarras, muros e fachadas, marquesias, rbores, vallas permanentes ou provisionais, farolas, sinais, mobiliario e instalacins en xeral, as como no interior ou exterior de equipamentos, infraestruturas ou elementos dun servizo pblico e instalacin en xeral, includos transporte pblico, equipamentos, mobiliario urbano e vas pblicas en xeral. Quedan excludos os murais artsticos que se realicen con autorizacin do propietario ou con autorizacin municipal.

S se podern facer pintadas ou grafitos naqueles bens privados que estean situados de maneira visible ou permanente na va pblica, coa conseguinte autorizacin municipal.

9.2. Exceptuase da prohibicin recollida no apartado anterior a realizacin dos murais artsticos que se plasmen, con autorizacin do Concello sobre vallas de soares, cerramentos de obras, paredes medianeiras e similares. A concesin de autorizacin municipal incorporar as condicins e requisitos s que ter que suxeitarse a actuacin autorizada.

9.3. Os axentes da Autoridade podern retirar ou intervir os materiais ou utensilios empregados cando as actuacins se realicen sen a preceptiva autorizacin municipal.

9.4. Cando un edificio pblico ou elemento do mobiliario urbano tea sido obxecto de pintadas, colocacin de papeis, raiado ou rotura de cristais, pegado de carteis ou calquera outro acto que o deteriore, o Concello poder imputar empresa, entidade ou persoa responsable o custo das correspondentes indemnizacins e das facturas de limpeza, reposicin e acondicionamento ou restauracin seu anterior estado, marxe da sancin que corresponda.

9.5. No caso de realizacin de pintadas ou grafitos que polas sas caractersticas sexa posible a limpeza e a restitucin seu estado anterior, os axentes da autoridade, instarn persoalmente persoa infractora para que proceda sa limpeza, sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondan pola infraccin cometida. O Concello, subsidiariamente, poder limpar ou reparar, por si mesmo ou a travs de terceiros, os danos causados pola infraccin, con cargo persoa ou persoas responsables e sen prexuzo da imposicin das sancins correspondentes.

Artigo 10.-Parques e xardns pblicos. Instalacins deportivas.

10.1. E obriga dos cidadns respectar os parques, xardns e instalacins deportivas do Concello de Cabanas.

10.2. Para unha boa conservacin e mantemento quedan prohibidos os seguintes actos:

a) A subtraccin, arrancado ou dano a flores ou plantas e, en xeral, calquera uso indebido de parques ou xardns, praderas ou plantacins.

b) Danar o cspede, acampar sobre el, excepto nos espazos dos parques en que expresamente se autorice. Cortar, podar ou romper rbores, as como utilizar vehculos de motor e ciclomotores en prazas, parques e xardns.

c) Gravar ou pintar as sas cortizas, cravar puntas, atar s mesmos escaleiras, ferramentas, soportes de estadas e colocar carteis.

d) Amontoar, anda de forma transitoria, materiais de obra sobre calquera das rbores ou verter sobre eles calquera clase de produtos txicos.

e) Arroxar nas zonas verdes lixos, residuos, pedras, grava ou calquera outro produto que poidan danalas ou atentar a sa esttica e bo gusto.

f) Deixar excrementos sobre o cspede e xardns.

g) Acender lumes ou fogueiras nos parques e xardns.

h) Consumir bebidas alcohlicas de forma masiva por grupos de cidadns, salvo organizacin autorizada de acto pblico de natureza festiva ou similar, as como o consumo doutro tipo de sustancias como drogas.

i) Deixar pacer gando de ningunha clase nas praderas, parterres e plantacins.

j) Que os xogos infants sexan utilizados por adultos ou darlles un uso distinto do previsto para os mesmos.

k) A prctica de xogos de pelota, lanzamento de voadores, utilizacin de monopatns ou similares est sometida principio xeral de respecto s demais e en especial, a sa seguridade e tranquilidade, as como o feito de que non impliquen perigo para os bens, servizos ou instalacins, tanto pblicos como privados.

l) Prohbese a prctica de xogos no espazo pblico e de competicins deportivas, masivas e espontneas que perturben os lextimos dereitos da vecianza ou das demais persoas usuarias do espazo pblico.

m) Est especialmente prohibida a prctica de xogos con instrumentos ou outros obxectos que poidan poer en perigo a integridade fsica das persoas usuarias dos espazos pblicos, as como a integridade dos bens, servizos ou instalacins, tanto pblicos como privados.

n) Est prohibida a prctica de acrobacias e xogos de habilidade con bicicletas, patns ou monopatns fra das reas destinadas para tal efecto, as como nas escaleiras para pens, elementos para accesibilidade de persoas con eivas, varandas, bancos, pasamns, ou calquera outro elemento do mobiliario urbano.

Artigo 11. Papeleiras e contedores.

11.1. Est prohibida toda manipulacin das papeleiras ou contedores, situados nas vas ou espazos pblicos, que lles provoque danos, deteriore a sa esttica ou estorbe o seu uso. Especialmente queda prohibido movelos, arrancalos, incendialos, derrubalos ou baleirar o seu contido no chan, facer inscricins ou adherirlles papeis ou adhesivos.

11.2. Os residuos slidos de pequeno volume tales como cabichas apagadas, cscaras, chicles, papeis, bolsas, envoltorios ou similares, deben depositarse nas papeleiras, e si se trata de materiais reciclaves, utilizaranse os contedores de recollida selectiva instalados na va pblica.

11.3. Prohbese deixar nas papeleiras materiais, instrumentos ou obxectos perigosos, como animais e restos de animais, xiringas e tiles para o consumo de sustancias estupefacientes, materiais utilizados na atencin sanitaria que poidan ser susceptibles de contaxiar ou propagar enfermidades, as como todo tipo de estupefacientes, produtos txicos, qumicos, radioactivos, pirotcnicos ou explosivos; as como pequenos residuos slidos acendidos e calquera outra materia acendida.

Artigo 12.-Estanques e fontes.

Non est permitido realizar calquera manipulacin non autorizada nas instalacins ou elementos dos estanques e fontes. Especialmente queda prohibido introducirse ou lavar calquera obxecto nelas, lavarse ou baarse, abrevar animais e efectuar vertidos de sustancias ou obxectos.

Artigo 13.- Praias e zonas de bao.

13.1. Uso da praia.

a) A utilizacin das praias ser libre, pblica e gratuta para os usos comns e acordes coa natureza daquela, sempre que se realicen de acordo coas leis, regulamentos, e coa presente ordenanza.

b) O paseo, a permanencia e o bao pacfico na praia e no mar teen preferencia sobre calquera outro uso.

c) Prohbese expresamente o uso privativo das praias.

d) Prohbese a ocupacin de espazo pblico sen autorizacin, as como o abandono en zona pblica de obxectos, artefactos ou elementos como embarcacins, remolques, tboas de windsurf, velas, remos e similares.

e) Prohbese en toda a extensin da praia o estacionamento e a circulacin de vehculos de calquera tipo, de dous ou mis rodas, por traccin mecnica ou animal, e expresamente as motos e os quads. Exmense de devandita prohibicin os vehculos de urxencia, seguridade e servizos municipais ou outros expresamente autorizados para as persoas con dificultade funcional, as como a utilizacin na auga do mar dos deseados especialmente para tal fin.

f) Desenvolvemento de actividades, como xogos de pelota, palas e outros exercicios poderanse realizar sempre que non supoan unha molestia para o resto dos usuarios ou que a dimensin da praia permtao.

g) Non se permitir o uso de aparellos sonoros ou instrumentos musicais cando poidan molestar ao resto dos usuarios da praia.

h) Queda prohibido dar un uso diferente ao propio das duchas, lavaps, aseos situados nas praias, as como limpar os utensilios de cocia, lavarse utilizando xabn, xel ou champ ou calquera outro produto deterxente. Ao mesmo tempo, fomentarase o aforro na utilizacin da auga.

En todo caso, a utilizacin de calquera outro elemento do mobiliario urbano, en xeral, corresponder ao fin para o que est destinado.

i) Queda prohibido calquera acto que puidese ensuciar as nosas praias, estando obrigado o responsable limpeza inmediata, sen prexuzo das sancins que puidesen derivarse por tales feitos.

j) Prohbese aos usuarios da praia ou da auga do mar arroxar calquera tipo de residuos praia ou ao mar, tales como papeis, restos de comida, latas, botellas, cascas de froitos secos, etc., as como deixar abandonados mobles, carrios, caixas, embalaxes, etc. debndose utilizar as papeleiras ou colectores que se instalen a tal fin, distribudos pola praia ou nas proximidades dos accesos principais.

13.2. Naquelas zonas onde se realice algn tipo de actividade, xa sexa permanente ou temporal, os seus responsables debern manter durante o seu exercicio, as debidas condicins de limpeza e salubridade.

Os titulares dos servizos de tempada estn obrigados a evitar que se produza acumulacin de lixo na zona onde estean implantados, polo que debern proceder sa limpeza coa frecuencia adecuada intensidade do seu uso, depositando os restos nos colectores habilitados.

13.3. Seguimento das indicacins.

a) A autoridade municipal ou os seus axentes, podern apercibir verbalmente aos que infrinxan calquera das disposicins contidas na presente ordenanza, para o fin de que de forma inmediata cesen a actividade prohibida ou realicen a obrigacin debida, iso sen prexuzo da incoacin de expediente sancionador cando proceda, ou no seu caso, que se remita a denuncia Administracin competente.

b) O persoal de salvamento ou socorrismo e proteccin civil apoiar aos anteriores no labor de informacin do establecido na presente ordenanza, comunicando particularmente as infraccins e apercibindo ao posible infractor que, de persistir na sa actitude, trasladarn unha denuncia autoridade.

c) O pblico baista queda obrigado a seguir as orientacins e indicacins que por seguridade poidan realizar os servizos de Salvamento e Socorrismo, as como cantas disposicins existentes ou que poidan ditarse en adiante polos organismos competentes.

d) Queda prohibido o bao cando se atope izada a bandeira de cor vermella. A bandeira verde indica que non hai perigo e que se permite o bao, a bandeira amarela permite o bao pero con precaucins.

f) Os que vulneren a prohibicin de baarse cando se atope izada a bandeira de cor vermella, a requirimento verbal dos axentes da autoridade ou persoal de salvamento, deixarn de tomar o bao de inmediato, sen prexuzo de que vire parte de denuncia, en orde instrucin do oportuno expediente sancionador.

g) As persoas que desexen baarse fra da tempada de bao ou fra do horario establecido para os servizos de salvamento e socorrismo farano baixo a sa exclusiva responsabilidade.

h) Tamn o farn baixo a sa exclusiva responsabilidade, anda bandose dentro da tempada de bao e dentro do horario establecido para os mencionados servizos, cando o fagan sen seguir as orientacins e indicacins dos servizos e fra das zonas balizadas para o bao ou sinalizadas como tal mediante bandeiras ou outros medios ou indicacins.

i) Recomndase que as persoas que padezan algn tipo de dificultade funcional ou enfermidade, para as que o bao poida constitur algn risco, que poan esta circunstancia en coecemento dos servizos de salvamento e socorrismo para os efectos de que adopten, no seu caso, e de ser posible, as medidas pertinentes.

13.4. Nas zonas de bao ou durante a tempada de bao, prohbese a pesca desde a beira da praia e desde os espigns, excepto entre as 21 e as 9 horas ambas inclusive, para evitar os danos que os aparellos utilizados poidan causar ao resto dos usuarios.

No entanto, calquera actividade de pesca deportiva realizada dentro do horario establecido, quedar supeditada ausencia de usuarios na praia.

En casos excepcionais, tales como feiras, concursos, etc. poder autorizarse a prctica da pesca, debendo respectar os participantes os lugares, horarios e condicins que estableza a autorizacin do organismo competente.

   
  Captulo III. Ocupacin da va pblica.  
 

Artigo 14. Ocupacin da va pblica. Instalacins de sinais e outros elementos afectos a servizos pblicos.

14.1. Toda ocupacin da va pblica, sexa de carcter permanente ou temporal, requirir a obtencin de licenza e o pagamento das taxas establecidas nas ordenanzas municipais.

14.2. A adxudicacin de espazos para uso privativo na va pblica con destino instalacin de quioscos fixos de utilizacin permanente, requirir a tramitacin prevista en materia de concesins administrativas sobre o dominio pblico, a cuxo rxime se acomodar o seu uso, as como o previsto nas Ordenanzas Municipais.

14.3. A ocupacin da va pblica ou espazos de uso pblico con mesas, cadeiras, carteis publicitarios de calquera tipo, etc. precisar autorizacin municipal que se outorgar de acordo coas disposicins da ordenanza especfica regulamentaria.

14.4. As persoas interesadas na instalacin na va pblica de calquera tipo de valos publicitarios, sinais informativos, comerciais ou industriais, de reserva de espazo ou paso, ou elementos de mobiliario urbano, debern contar coa preceptiva autorizacin municipal que establecer os requisitos e as condicins de instalacin.

14.5. As persoas propietarias de terreos ou inmobles estn obrigadas a permitir a instalacin en fachadas, reixas ou valos da sa propiedade, tanto rtulos de denominacin de va como de sinais de circulacin.

   
  Captulo IV. Regulacin da publicidade no dominio pblico.  
 

Artigo 15. Obxecto e mbito de aplicacin.

O Captulo IV da presente ordenanza ter por obxecto regular as condicins en que se debe desenrolar a publicidade no termo municipal de Cabanas, coa finalidade de manter as adecuadas condicins de limpeza urbana.

O mbito de aplicacin abrangue os espazos e as vas pblicas en xeral, as como bens privados que son perceptibles desde a va pblica.

Entndese por publicidade, toda forma de comunicacin realizada por unha persoa fsica ou xurdica, pblica ou privada, no exercicio dunha actividade comercial, industrial, artesanal ou profesional, co fin de promover de forma directa ou indirecta a contratacin de bens mobles e inmobles, servizos, dereitos e obrigacins; as como calquera outra manifestacin, oral ou escrita, que tea uns destinatarios pblicos, e que non se realice con fins lucrativos ou comerciais.

Quedar sometida Captulo IV desta ordenanza toda actividade publicitaria que utilice como soporte transmisor da mensaxe calquera medio material susceptible de atraer a atencin, xa sexa cartel, valla, pegatina, pancarta, bandeirola, etc. , excepto a publicidade levado a cabo polos partidos ou organizacins polticas en perodos electorais que se rexer pola correspondente regulamentacin electoral.

Artigo 16. Competencias municipais.

A regulacin da publicidade contida no Ttulo IV da presente ordenanza basease nas competencias municipais que recolle o artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local modificada polas Leis 11/99 do 21 de abril e 57/2003 de 16 de decembro.

Ser normativa supletoria do presente captulo a normativa comunitaria, estatal e autonmica sobre a materia e en particular a Lei 34/1998, de 11 de novembro, Xeral de Publicidade e a normativa que a desenvolva e complemente.

Artigo 17. Publicidade. Normas xerais.

17.1. Est prohibida a colocacin de carteis, valos, rtulos, pancartas, adhesivos, papeis pegados ou calquera outra forma de publicidade, anuncio ou propaganda sen a correspondente autorizacin municipal.

17.2. Est prohibida a colocacin de calquera tipo de publicidade ou anuncio sobre elementos da paisaxe (rbores, formacins rochosas, etc) , mobiliario urbano ou mobiliario afecto a usos pblicos, como farolas, contedores, postes da luz, marquesias, sinais de trfico, casetas de informacin e turismo, semforos, muros, tneles, etc, e en especial en lugares de interese medioambiental e de masiva afluencia de visitantes como poida ser o pieiral da praia da Madalena ou o paseo da Madalena.

17.3. Non se permitir manifestacin de actividade publicitaria algunha sobre edificios ou outro tipo de construcins declarados como monumentos ou histricos, tales como cruceiros, igrexas, atrios, pazos, construcins megalticas ou castrexas, etc., as como naqueles espazos que posan algn tipo de proteccin medioambiental como as Fragas do Eume.

17.4. Prohbese colocar publicidade sobre a parte exterior dos cristais dos vehculos suxeitada polo limpaparabrisas, as como esparexer e tirar toda clase de folletos ou papeis de publicidade comercial ou calquera material similar na va pblica e nos espazos pblicos.

17.5. Prohbese tamn a colocacin de carteis de venda de coches nos cristais dos mesmos, excepto os daquelas empresas que se dediquen profesionalmente venda de vehculos. De todas maneiras, o cartel de venda debe de levar o logo da empresa responsable. Exceptase do anterior, a venda dun vehculo dun particular, cando acredite documentalmente a sa propiedade e dispoa de autorizacin previa do Concello.

17.6. As persoas que reparten publicidade domiciliaria non podern deixar propaganda fra do recinto da portera dos edificios ou dos buzns.

17.7. En perodo electoral a publicidade que se faga por parte dos partidos ou organizacins polticas estar suxeita lexislacin do rxime electoral.

17.8. Prohbese esgazar, arrincar e tirar espazo pblico carteis, anuncios, pancartas e obxectos similares.

17.9. O reparto de folletos publicitarios debe facerse na man para evitar enlixar a va pblica, quedando prohibido o lanzamento de follas voantes.

17.10. Est prohibida a publicidade nos lugares nos que poida prexudicar ou comprometer o trnsito rodado ou a seguridade do viandante.

17.11. Est prohibida a colocacin de rtulos, carteis ou placas que pola sa forma, cor, debuxo ou inscricins poidan inducir a confusins con sinais regulamentarias de trfico, impidan a sa visibilidade ou produzan deslumbramentos s condutores dos vehculos.

Artigo 18.-Carteis, pancartas e banderolas.

18.1. A colocacin de carteis e banderolas na va pblica poder autorizarse expresamente polo Concello nos seguintes supostos:

a) Cando se celebren no municipio acontecementos culturais, artsticos ou deportivos de releve.

b) Cando contriban a realzar a celebracin de concertos, actos ou exposicins de inters para o municipio.

c) En campaas electorais, nos espazos debidamente autorizados.

d) Con fins publicitarios.

De modo excepcional, poder autorizarse a colocacin de carteis e banderolas na va pblica en supostos diferentes s sinalados.

18.2. A solicitude de autorizacin que se refire este artigo deber inclur, como mnimo, as seguintes precisins:

a) Contido e dimensins dos carteis o banderolas.

b) Lugares de situacin dos mesmos.

c) Tempo e datas nos que permanecern instalados.

d) Compromiso de retiralos e reparar os danos que puideran ocasionar.

e) Esbozo que reflicta a forma de suxeicin das banderolas s farolas ou puntos de luz, asegurando que o soporte no sufra ningn dano na sa pintura ou galvanizado.

18.3. Os carteis e banderolas ateranse s especificacins autorizadas.

18.4. Os carteis e banderolas debern axustarse s condicins da autorizacin e retiraranse polo solicitante da autorizacin tan pronto transcorra o prazo concedido. En caso contrario, caber a execucin subsidiaria por parte do concello, de acordo co establecido no artigo 23.

18.5 O concello reservase o dereito a solicitar unha fianza que ser remitida cando se retiren os carteis ou banderolas.

Artigo 19. Outros tipos de publicidade permitida.

19.1. Tamn se podern permitir os seguintes tipos de publicidade:

a) Medianeiras e cerramentos laterais.

b) Superficies publicitarias sobre fachadas.

c) Superficies publicitarias en soares e obras.

d) Instalacins de mesas no dominio pblico.

e) Reparto de folletos en man, reparto de publicidade nos portais, etc.

19.2. Nos puntos a), b), c) e d) anteriores, ser necesaria a previa tramitacin da correspondente autorizacin municipal na que se establecern as especificacins autorizadas.

Artigo 20. Caractersticas que teen que cumprir as instalacins publicitarias.

20.1. O deseo e a construcin dos soportes publicitarios, tanto nos seus elementos e estruturas de sustentacin como no seu conxunto, debern reunir as necesarias condicins de seguridade, estabilidade, calidade e esttica.

20.2. Con carcter xeral as superficies publicitarias, iluminadas ou non, debern ser construdas de forma tal que tanto de da como de noite se respecte a esttica do inmoble e do entorno onde se siten, as como a sa perspectiva desde a va pblica.

20.3. Os elementos publicitarios non podern producir deslumbramento, fatiga ou molestias visuais nin inducir confusin con sinais de trfico.

20.4. Non se permitirn instalacins publicitarias en curvas, cambios de rasante, confluencia de vas, e en xeral, naquelas zonas nas que se poida prexudicar, comprometer ou afectar o trnsito rodado ou a seguridade vial.

20.5. Tampouco se permitirn instalacins publicitarias naquelas reas que impiden ou dificulten a contemplacin de edificacins ou conxuntos de edificios.

20.6. Os elementos publicitarios situados en obras, soares, edificios, etc, nos cales os propietarios do elemento publicitario non coincide cos propietarios do inmoble debern ter permiso por escrito destes ltimos para poder instalalos.

Artigo 21. Licenza municipal para os elementos de publicidade exterior.

21.1. Tdolos actos de instalacin de elementos de publicidade exterior debern de solicitar autorizacin municipal. A efectos do rxime xurdico aplicable, as referidas instalacins tern a consideracin de obras menores.

22.2. A persoa fsica ou xurdica propietaria das instalacins publicitarias est obrigada a conservalas mesmas, a cumprir as normas sobre este tipo de instalacin, a estar en posesin dunha pliza de seguros que cubra os danos que poidan derivarse da colocacin e explotacin das mesmas, dos que sern responsables.

22.3. Con carcter xeral, e en funcin das caractersticas da instalacin publicitaria, acompaarn peticin de licenza os seguintes elementos:

a) Memoria ou proxecto tcnico subscrito por facultativo competente que incla memoria, planos, prego de condicins e presuposto, da maneira regulamentaria correspondente.

b) Referencia direccin facultativa, de selo caso

c) Plano parcelario oficial a escala 1/ 2.000 marcando claramente os lmites do lugar onde se pretenda realizar a instalacin.

d) Fotografas do emprazamento desde diferentes ngulos e tomadas desde a va pblica, de maneira que permitan a perfecta identificacin do mesmo.

e) No caso de instalacins publicitarias en plantas de piso, luminosas ou iluminadas, autorizacin dos propietarios das vivendas que tean ocos situados a unha distancia inferior a tres metros.

f) Fotocopia da licenza de obras, cando a instalacin se realice nun emprazamento onde se estn executando ou vaian a iniciarse obras.

Artigo 22. Vixencia da licenza.

A licenza estar vixente durante cinco anos, excepto as referidas a unha actividade autorizada e situada nun inmoble onde se exerza, que tern vixencia mentres se desenrole dita actividade.

Cando se extinga a vixencia da licenza, o titular da mesma, est obrigado desmontaxe dos elementos publicitarios no prazo dun mes e sufragando tdolos custes ocasionados por dita desmontaxe.

Artigo 23. Medidas complementarias.

23.1. O Concello poder ordenar a retirada, limpeza ou desmontaxe dos elementos publicitarios que non cumpran esta ordenanza. Farase con cargo responsable ou responsables, e sen prexuzo das sancins que correspondan.

23.2. As mesmo o Concello tamn poder ordenar a desmontaxe de calquera instalacin publicitaria por razns de seguridade e con cargo s responsables, sen prexuzo das sancins que puideran corresponder.

23.3. Non ser necesario requirimento previo, podendo procederse de modo inmediato execucin, cando da persistencia da situacin puidera derivarse un perigo inminente para a seguridade pblica, das persoas ou bens, os recursos naturais ou o medio ambiente.

   
  Captulo V. Actuacins cidads.  
 

Seccin Primeira. Actividades contrarias uso normal de bens o servizos.

Artigo 24. Actividades contrarias uso normal da va ou espazos pblicos.

24.1. Os cidadns utilizarn as vas ou espazos pblicos conforme seu destino e non podern, salvo nos casos legalmente previstos e nas sas condicins, impedir ou dificultar deliberadamente o normal trnsito peonil ou de vehculos polos lugares habilitados efecto. Prohbese a prctica na va pblica ou espazos pblicos de actividades, sexa cal sexa a sa natureza, que, atendendo a cada caso concreto e vista das circunstancias concorrentes, poidan causar danos s persoas ou bens, ou molestias notables cidadana. Non ser aplicable esta prohibicin nos casos en que se houbera obtido autorizacin previa ou se trate de lugares especialmente habilitados ou dedicados realizacin de tales actividades, nas condicins establecidas.

24.2. Est prohibido utilizar os bancos e os asentos pblicos para usos distintos s que estn destinados.

24.3. Tamn est prohibido, lavar ou baldear vehculos e realizar operacins de reparacin ou cambio de aceite ou pezas de vehculo na va pblica, excepto cando se trate de emerxencia ou accidente, as como tirar va pblica calquera tipo de residuo ou lixo.

24.4. Prohbese tamn acender ou manter acesas fogueiras, grellas ou lume de calquera clase en espazos pblicos ou comunitarios, as como o aproveitamento e utilizacin dos mesmos, ags nos espazos e datas habilitados.

24.5. Non pode efectuarse nos espazos pblicos calquera tipo de instalacin ou colocacin de ningn elemento sen a pertinente autorizacin municipal.

Artigo 25. Actividades contrarias uso adecuado dos servizos pblicos.

Queda prohibido calquera comportamento que supoa a utilizacin inadecuada dos servizos pblicos, e, especialmente, a provocacin maliciosa da mobilizacin dos servizos de urxencia.

Seccin Segunda. Actividades especficas.

Artigo 26. Rudos.

Tdolos cidadns estn obrigados a respectar a tranquilidade e o descanso dos vecios e a evitar a producin de rudos que alteren a normal convivencia tanto nos termos establecidos na lexislacin vixente sobre niveis sonoros, como de acordo coas particularidades seguintes, reguladas por esta Ordenanza de promocin de condutas cvicas:

a) Os condutores de vehculos absteranse de poer a elevada potencia os aparatos musicais dos mesmos. Considerarase que concorre unha elevada potencia cando o nivel desta cando o nivel desta supere os niveis establecidos na lexislacin vixente.

b) Queda prohibido disparar petardos, foguetes, bengalas e toda clase de artigos pirotcnicos que poidan producir rudos ou incendios, sen autorizacin municipal.

c) As obras realizaranse en horario dirno, salvo que, por razns xustificadas, o Concello autorice un horario especial.

d) Non podern utilizarse ou instalarse altofalantes tanto na va pblica como dirixidos a ela, sexa en inmobles ou vehculos, salvo se se obtivo autorizacin.

e) Con carcter xeral non se permitirn actividades que xeren molestias vecindario, en especial en horario nocturno.

Artigo 27. Residuos e lixo.

27.1. Queda prohibida calquera actividade ou operacin non autorizada que poida enlixar as vas e espazos de uso pblico, includos soares, predios sen valar, beiras e cauces fluviais.

A ttulo enunciativo, prohbese o vertido de cabichas de tabaco, envoltorios, chicles e desperdicios slidos ou lquidos, ou baleirado de cinceiros e recipientes, a rotura de botellas, ou depsito de lixo lado de contedores ou papeleiras, cando estas se atopen baleiras e outros actos similares.

27.2. Os cidadns teen a obriga de depositar os residuos urbanos nas papeleiras e contedores correspondentes. Os residuos urbanos que non poidan arroxarse s papeleiras habern de depositarse nos contedores instalados a tal efecto.

27.3. Queda expresamente prohibido depositar ou abandonar calquera obxecto de vidro, ntegro ou roto, en calquera espazo de uso pblico.

27.4. Queda prohibido extraer e estender os residuos depositados nas papeleiras ou contedores.

27.5. Queda prohibido tirar calquera tipo de residuos desde os vehculos, xa sexa en marcha ou detidos.

Artigo 28. Necesidades fisiolxicas.

Est prohibido facer necesidades fisiolxicas, como por exemplo defecar, ouriar, cuspir en calquera espazo dos protexidos nesta ordenanza, ags en instalacins ou elementos que estean destinados especialmente realizacin de tales necesidades.

Artigo 29. Consumo de bebidas alcohlicas.

29.1. Est prohibido o consumo de bebidas alcohlicas no espazos pblicos cando poida causar molestias s persoas que utilizan o espazo pblico ou vecianza ou alterar a convivencia cidad.

29.2. Dita prohibicin quedar sen efecto nos supostos en que o consumo de bebidas alcohlicas tea lugar en establecementos e outros espazos reservados expresamente para aquela finalidade, como terrazas e veladores, e cando dito consumo conte coa autorizacin regulamentaria.

29.3. Considerarase que se alterou a convivencia cidad cando concorre algn dos seguintes supostos:

a) Cando pola morfoloxa ou natureza do lugar pblico, o consumo se poida facer de forma masiva por grupos de cidadns ou invite aglomeracin destes.

b) Cando, como resultado da accin do consumo, se poida deteriorar a tranquilidade da contorna ou provocar situacin de insalubridade.

c) Cando o consumo se escenifique de forma denigrante para os viandantes ou demais persoas usuarias dos espazos pblicos.

d) Cando os lugares nos que se consume se caracterizan pola afluencia de menores ou a presenza de nenas e nenos ou adolescentes.

29.4. Todo recipiente de bebida debe de ser depositado nos colectores correspondentes ou nas papeleiras situados no espazo pblico. Queda prohibido tirar chan ou depositar na va pblica recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos, ou calquera outro obxecto.

Artigo 30. Medidas complementarias.

No caso de que se cometa algunha das infraccins mencionadas anteriormente, os axentes da autoridade, retirarn as bebidas, os envases e demais elementos obxecto das prohibicins, as como os materiais ou os medios empregados. As bebidas alcohlicas e os alimentos intervidos podern ser destrudos inmediatamente por razns hixinico-sanitarias.

Artigo 31. Acampada e esparcimento.

31.1. Non se poder acampar, instalar tendas de campaa ou vehculos (caravanas) a tal efecto habilitados, en terreos pblicos ou privados, carecendo de Autorizacin.

31.2. Os axentes da autoridade requirirn s propietarios ou usuarios das tendas de campaa, vehculos ou de calquera tipo de material que ocupe indebidamente a va pblica, para que desista da sa actitude, sen prexuzo de efectuar a denuncia correspondente. En caso de negativa, ou de imposibilidade de localizar s propietarios ou usuarios, os axentes da autoridade podern articular os medios necesarios para a retirada inmediata dos mesmos, correndo no seu caso os infractores e, solidariamente, os propietarios cos gastos que se orixinen.

Seccin Tercera. Obrigacins singulares.

Artigo 32. Actividades comerciais.

32.1. Cando unha actividade comercial, industrial ou de servizos xere sucidade con frecuencia, nas sas proximidades, ou no espazo autorizado (terrazas e similares), o titular do establecemento deber manter limpa a parte de va pblica afectada, sen prexuzo das medidas correctoras e demais obrigacins derivadas do rxime aplicable s preceptivas licencias.

32.2. Os titulares de quioscos, postos ambulantes, terrazas de caf, veladores, bares e restaurantes, as como locais caracterizados pola venda de artigos susceptibles de producir residuos como chicles, cscaras de froitos secos, envoltorios, etc., estn obrigados a colocar recipientes adecuados para o vertido de ditos residuos. As mesmo deben manter limpa a rea de va pblica afectada pola sa actividade. Esta obriga ser esixible, tanto apertura e peche da actividade, como durante o funcionamento da mesma.

Por razns de esttica, de hixiene e de seguridade est prohibido almacenar ou amontoar produtos, mobiliario de terrazas ou materiais nas terrazas e xunto s mesmas. En ningn caso poder ocuparse maior espazo que o autorizado, nin utilizar elementos provisionais, fixos ou ancorados pavimento sen a correspondente autorizacin municipal.

O Concello poder proceder retirada de calquera elemento ou mobiliario autorizado, esixindo o custe de tal retirada responsable da instalacin, sen prexuzo da correspondente sancin.

Artigo 33. Establecementos pblicos.

Os propietarios ou titulares de establecementos de pblica concorrencia, ademais da observancia doutras disposicins, procurarn evitar actos incvicos ou molestos dos clientes entrada ou sada dos locais. Cando no poidan evitar tales condutas, debern avisar s servizos de polica para manter o orden e a convivencia cidad, colaborando en todo momento cos axentes que intervean.

Artigo 34. Actos pblicos.

34.1. Os organizadores de actos pblicos como circos, feiras, teatros ambulantes, concertos e eventos de natureza cultural, ldica, festiva ou deportiva, etc. son responsables da sucidade ou deterioro de elementos urbanos ou arquitectnicos que se deriven da sa celebracin, podendo obrigalos a Administracin a repoer seu estado previo os bens que se utilicen ou deterioren.

As mesmo, os organizadores de actos celebrados nos espazos pblicos deben de garantir a seguridade das persoas e os bens, debendo cumprir coas condicins de seguridade xerais fixadas polo rgano competente, e velarn para que non se produzan durante a sa celebracin condutas que poidan incumprir as disposicins da presente Ordenanza. No suposto de que durante a celebracin destes actos se observaran este tipo de condutas, ser comunicado inmediatamente s axentes da autoridade por parte dos responsables de organizar o evento.

34.2. O Concello poder esixir a ditos organizadores a constitucin dunha fianza que garanta a responsabilidade derivada tanto dos traballos de limpeza e medio ambientais como doutros posibles danos e prexuzos que puideran derivarse da celebracin do acto. De atoparse o espazo pblico afectado en perfectas condicins, a fianza ser devolta. En caso contrario, poderase deducir da mesma o importe dos traballos extraordinarios realizados.

O Concello outorgar a licenza para a celebracin de actos pblicos de carcter festivo, cultural, deportivo ou de ndole similar atendendo sobre todo a razns de seguridade.

34.3. En todo caso, os organizadores de actos pblicos debern ter formalizado o correspondente contrato de seguro de responsabilidade civil que garanta os posibles danos, vista da natureza concreta do acto.

Artigo 35.-Mendicidade.

35.1. Os efectos desta Ordenanza, considerarase mendicidade o exercicio na va ou espazos de uso pblico de actividades tales como a peticin de limosna.

35.2. Queda prohibida a peticin de dieiro ou limosna exercida de forma intimidatoria ou molesta de palabra ou obra. As mesmo queda prohibido o ofrecemento de obxectos ou servizos a cambio de dieiro efectuado con maneiras intimidatorias ou molestas.

35.3. En caso de menores vinculados mendicidade, estarase que dispoa a lexislacin vixente en materia de proteccin de menores.

35.4. Os axentes da autoridade impedirn a mendicidade prohibida e preceptivamente informarn necesitado da existencia dos servizos sociais pblicos, a fin de que poida solicitar o socorro e axuda necesarios.

Artigo 36. Limpeza de vas, patios, fachadas e outros elementos de propiedade particular.

Os propietarios ou comunidades de propietarios de terreos, construcins e edificios teen o deber de mantelos en condicins de seguridade, salubridade, ornato pblico e decoro, realizando os traballos e obras precisas para conservalos ou rehabilitalos, a fin de manter en todo momento as condicins requiridas para a habitabilidade ou o uso efectivo.

Artigo 37. Roupa tendida, rego en terrazas, horario de sacudir alfombras.

37.1. Con carcter xeral, evitarase colocar roupa tendida en balcns, terrazas ou azoteas de tal maneira que poida ser vista desde a ra.

37.2. O horario de rego de plantas en terrazas e fiestras, e de sacudir alfombras, tapices, esteiras, sabas e demais roupa de uso domstico desde as 6 da ma ata as 10 horas.

37.3. Non podern regarse as plantas colocadas nos balcns das vivendas con fachada va pblica de maneira que pinguen. De igual modo, as macetas ou recipientes que albergan as plantas debern de estar suxeitas para evitar que poidan caer va pblica.

   
  TITULO VI. RXIME SANCIONADOR  
 

Artigo 38. Disposicins Xerais.

38.1. A imposicin de sancins axustarase procedemento legal e regulamentariamente establecido para o exercicio da potestade sancionadora nesta materia.

38.2. Cando o rgano competente para iniciar o procedemento sancionador tivera coecemento de que os feitos, ademais de poder constitur unha infraccin administrativa, puideran ser constitutivos dunha infraccin penal, comunicarao rgano xudicial competente, abstndose de proseguir o procedemento sancionador, unha vez incoado, mentres a autoridade xudicial no se tea pronunciado. Durante o tempo que estivera en suspenso o procedemento sancionador, entenderase suspendido tanto o prazo de prescricin da infraccin como a caducidade do propio procedemento.

Artigo 39. Clasificacin das infraccins.

As infraccins establecido nesta Ordenanza, sexan accins ou omisins, tern a consideracin de leves, graves ou moi graves.

Artigo 40. Infraccins leves.

40.1. Perturbar levemente a convivencia cidad mediante actos que incidan na tranquilidade ou no exercicio de dereitos lextimos doutras persoas, no desenrolo normal de actividades de toda clase conforme normativa aplicable en salubridade ou ornato pblicos, sempre que se trate de condutas non tipificadas na lexislacin sobre proteccin de seguridade cidad. En todo caso, constituir infraccin:

a) Perturbar levemente o uso dun servizo pblico ou dun espazo pblico por parte das persoas con dereito sa utilizacin. En todo caso, constituir infraccin:

b) Instalar terrazas ou veladores na va ou espazos pblicos sen dispoer de autorizacin municipal ou excedndose do espazo autorizado.

c) Non manter en perfecto estado de limpeza as terrazas, fachadas, entradas de comercios e negocios de hostalera ou negocios.

d) Sacudir alfombras ou outros e regar fra do horario establecido.

e) Colocar calquera elemento nos espazos pblicos sen autorizacin.

f) Producir rudos e proferir sons que excedan manifestamente dos niveis establecidos na lexislacin vixente.

g) Lavar ou baldear vehculos e realizar operacins de reparacin ou cambio de aceite ou pezas de vehculo na va pblica, excepto cando se trate de emerxencia ou accidente.

h) A prctica de xogos no espazo pblico e de competicins deportivas, masivas e espontneas que perturben os lextimos dereitos da vecianza ou das demais persoas usuarias do espazo pblico, especialmente aqueles os que se levan a cabo con instrumentos ou outros obxectos que poidan poer en perigo a integridade fsica das persoas usuarias, bens, servizos ou instalacin.

i) A prctica de acrobacias e xogos de habilidade con bicicletas, patns ou monopatns fra das reas destinadas para tal efecto, as como nas escaleiras para pens, elementos para accesibilidade de persoas con eivas, varandas, bancos, pasamns, ou calquera outro elemento do mobiliario urbano.

j) Nos usos da praia, os incumprimentos do estipulado no artigo 13 cando non se consideren falta grave ou moi grave.

40.2. Perturbar levemente o normal funcionamento dos servizos pblicos. Constituir, en todo caso, infraccin:

a) Lavarse, baarse ou lavar roupa en fontes, estanques ou similares.

b) Malgastar a auga das fontes e duchas pblicas ou utilizar estes servizos para outras actividades como lavar utensilios ou obxectos.

c) Utilizar os bancos e os asentos pblicos para usos distintos s que estn destinados.

40.3. Deteriorar levemente os bens dun servizo ou un espazo pblico. En todo caso, constituir infraccin:

a) Realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscricin ou grafismo, con calquera materia (tinta, pintura,etc) ou ben raiando a superficie, sobre calquera elemento do espazo pblico(farolas, papeleiras, bancos, etc), as como no interior ou exterior de equipamentos, infraestruturas ou elementos dun servizo pblico e instalacin en xeral, includos transporte pblico, equipamentos, mobiliario urbano, rbores, xardns e vas pblicas en xeral . Quedan excludos os murais artsticos que se realicen con autorizacin do propietario ou con autorizacin municipal.

b) Utilizar os elementos dos parques infants persoas adultas ou persoas que sobrepasen o lmite de idade establecido.

40.4. Perturbar levemente a salubridade ou ornato pblicos. En todo caso, constituir infraccin:

a) Difundir propaganda ou publicidade, colocar carteis, banderolas, etc, infrinxindo o establecido nesta Ordenanza.

b) Esgazar, arrincar e tirar espazo pblico carteis, anuncios, pancartas e obxectos similares.

c) Tirar cabichas, cscaras, papeis, chicles, materias esbaradizas, pegaentas ou similares ou deixar lixo ou calquera elemento lquido ou slido abandonado na va pblica.

d) Facer necesidades fisiolxicas, como por exemplo defecar, ouriar, cuspir en calquera espazo dos protexidos nesta ordenanza, ags en instalacins ou elementos que estean destinados especialmente realizacin de tales necesidades.

40.5. Non permitir a instalacin en fachadas, reixas ou valos, das cales sexan propietarios, de rtulos de denominacin de va como de sinais de circulacin ou informativos, elementos de iluminacin pblica, telefona, gas, electricidade ou calquera outra instalacin de servizo pblico, respectar a sa permanencia, repoelos seu cargo nas sas mesmas condicins en caso de execucin de obra particulares que lles afecten, as como facilitar as tarefas que fose preciso realizar para o seu mantemento ou substitucin.

40.6. As accins e omisins contrarias establecido nesta Ordenanza que non estean tipificadas nos artigos seguintes.

Artigo 41. Infraccins graves.

41.1. Perturbar gravemente a convivencia cidad mediante actos que incidan na tranquilidade ou no exercicio de dereitos lextimos doutras persoas, no normal desenrolo de actividades de toda clase conforme normativa aplicable na salubridade ou ornato pblicos, sempre que se trate de condutas non tipificadas na lexislacin sobre proteccin da seguridade cidad. En todo caso, constituir infraccin a prctica da mendicidade de maneira intimidatoria.

41.2. A mofa, maltrato vexatorio a persoas, se non constite infraccin de maior gravidade, especialmente se se trata de ancins, nenos ou persoas fsica ou psquicamente diminudas.

41.3. Perturbar gravemente o uso dun servizo pblico ou dun espazo pblico por parte das persoas con dereito sa utilizacin. En todo caso, constituir infraccin:

a) Instalar terrazas o veladores na va ou espazos pblicos sen dispoer de autorizacin municipal.

b) Dificultar deliberadamente o normal trnsito peonil ou de vehculos polos lugares habilitados efecto.

c) Baarse cando estea izada a bandeira vermella.

d) O incumprimento das normas de limpeza por parte dos titulares dos servizos de tempada da praia.

e) O depsito, en papeleiras e similares, de materiais de combustin por parte dos usuarios da praia.

f) Dificultar, de xeito intencionado, as funcins do servizo pblico de salvamento.

41.4. Deteriorar gravemente os bens dun servizo ou un espazo pblico. En todo caso, constituir infraccin:

a) As pintadas ou grafitos que se realicen nos sinais de trfico ou de identificacin viaria, ou de calquera elemento do mobiliario urbano, cando implique a non utilizacin ou perda total ou parcial da funcionalidade do elemento.

b) Arrincar os bancos que estean fixados, trasladar os que estean soltos e realizar pintadas ou inscricins sobre eles, as como calquera outro acto contrario sa normal utilizacin ou que deteriore a sa conservacin.

c) Darlle un uso indebido s elementos dos parques infants ou as papeleiras de xeito que se produzan roturas ou se estraguen.

d) Subirse, abanearse, ou facer calquera acto que deteriore ou lixe elementos de mobiliario urbano como farolas, cruceiros, sinais de trfico, semforos e similares.

e) O uso de vehculos non permitidos por toda a extensin da praia, en particular motos e quads.

41.5. Perturbar gravemente a salubridade ou ornato pblicos. En todo caso, constituir infraccin tirar lixo ou residuos slidos ou lquidos rede de saneamento ou va ou espazos pblicos que dificulten o trnsito ou xeren riscos de insalubridade.

41.6. A ocupacin do espazo pblico por calquera das formas mencionadas na Ordenanza, sen a correspondente licenza municipal.

41.7. A reiteracin de tres ou mis infraccins leves no transcurso dun ano.

Artigo 42. Infraccins moi graves.

42.1 Unha perturbacin relevante da convivencia que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou exercicio de dereitos lextimos doutras persoas, unha actitude que poa en risco a integridade fsica de terceiros, e impida o normal desenrolo de actividades de toda clase conformes coa normativa aplicable ou a salubridade ou ornato pblicos, sempre que se trate de condutas no subsumibles nos tipos previstos no Captulo IV de a Lei 1/1992, de 21 de febreiro, de Proteccin da Seguridade Cidad ou normativa que o puidera substitur. Constituirn infraccin en todo caso as seguintes condutas:

a) A exhibicin de armas, obxectos perigosos para a integridade fsica das persoas con fins intimidatorios.

b) As condutas de grupo constitutivas de actos de gamberrismo ou de feitos vandlicos. As como xogos blicos, molestos, insalubres ou perigosos na va pblica.

c) Alteracins na va pblica como pelexas, altercados ou calquera tipo de actuacins que, non supoendo delito ou falta penal ou non sendo susceptibles de ser cualificada como grave conforme Lei Orgnica 1/92 do 21 de febreiro, supoa a producin de alteracins da orde na va pblica.

d) Actos ou omisins contrarios previsto nesta Ordenanza que poan en perigo grave a sade ou a integridade fsica ou moral das persoas.

e) Provocacin inadecuada e maliciosa da mobilizacin dos servizos de urxencia.

42.2. O impedimento do uso dun servizo pblico por outra ou outras persoas con dereito sa utilizacin.

42.3. O impedimento ou a grave e relevante obstrucin normal funcionamento dun servizo pblico.

42.4. Os actos de deterioro grave e relevante de equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos dun servizo pblico ou privado.

42.5. O impedimento do uso dun espazo pblico por outra ou outras persoas con dereito sa utilizacin. En todo caso, constituir infraccin impedir sen autorizacin, deliberada e gravemente, o normal trnsito peonil ou de vehculos polos lugares habilitados efecto.

42.6. Os actos de deterioro grave e relevante de espazos pblicos ou privados de calquera das sas instalacins e elementos, sexan mobles ou inmobles, non derivados de alteracins da seguridade cidad. Constituirn infraccin en todo caso as seguintes condutas:

a) A colocacin de carteis, pancartas ou adhesivos sobre monumentos ou edificios catalogados ou protexidos, as como romper, arrancar, realizar pintadas ou causar danos na sinalizacin pblica que impidan ou dificulten a sa visin ou comprensin.

b) As pintadas, grafitos, etc, ou os actos vandlicos que provoquen danos sobre monumentos ou edificios catalogados ou protexidos.

c) Incendiar ou provocar lume deliberadamente ou con grave culpa elementos do servizo pblico, escombros ou desperdicios.

42.7. A desobediencia das indicacins da Polica Local efectuadas en aplicacin e exercicio das sas competencias municipais, as como os actos que constitan falta de respecto e consideracin debida autoridade ou os seus axentes no exercicio das sas funcins, cando non constita infraccin penal, para o cumprimento dos artigos desta Ordenanza e outras. As como a desobediencia persoal encargado do servizo de urxencias en situacins de risco para a propia integridade fsica e/ou a de terceiros.

42.8. A reiteracin de tres ou mis infraccins graves no transcurso dun ano.

Artigo 43. Sancins.

43.1. As infraccins leves sern sancionadas con multa de 50,00 ata 500,00

43.2. As infraccins graves sern sancionadas con multas de 500,01 ata 3.000,00

43.3. As infraccins moi graves sern sancionadas con multa de 3.001,01 ata 30.000,00

Artigo 44. Reparacin de danos.

O acto de imposicin das sancins correspondentes previstas nesta Ordenanza comportar, en todo caso, a esixencia infractor da reposicin da situacin alterada seu estado orixinario, e os danos ou prexuzos ocasionados polos infractores sern sempre reparados ou resarcidos polas persoas responsables.

Tanto a esixencia de reposicin como de abono dos danos ser tramitada polo Concello de acordo co establecido no ordenamento xurdico e atendendo natureza do ben obxecto deteriorado.

O Concello poder executar, a costa do obrigado, os actos precisos para repoer as cousas estado en que se atopaban antes da infraccin, se aqueles non foran desenrolados polo infractor. A esixencia do custe obrigado realizarase de acordo co establecido no ordenamento xurdico.

Artigo 45. Persoas responsables.

45.1. Nos actos pblicos sern responsables solidarios, o seu organizador ou promotor, e quen solicite a autorizacin.

45.2. Das infraccins referentes publicidade exterior ser responsable a empresa publicitaria ou no seu caso a persoa fsica ou xurdica que dispuxese a colocacin do anuncio sen a previa licenza ou concesin, ou con infraccin das condicins impostas nas mesmas ou dos preceptos da presente ordenanza.

45.3. Os que dispoan do dereito uso das vivendas ou locais sern responsables das infraccins recollidas nos artigos 26, 32 e 36.

45.4. Nos demais supostos, sern responsables directos das infraccins a esta Ordenanza os autores materiais das mesmas.

45.5. Con carcter xeral, sern responsables solidarios dos danos as persoas fsicas ou xurdicas de carcter privado sobre as que recaia o deber legal de previr as infraccins administrativas que outros poidan cometer. No caso de que o responsable sexa menor de idade e concorra naquel algunha causa legal de inimputabilidade, respondern os pais, titores ou os que tean confiada a custodia legal.

45.6. Cando as actuacins constitutivas de infraccin sexan cometidas por varias persoas, conxuntamente, respondern todas elas de forma solidaria.

Artigo 46.-Gradacin das sancins.

Para a gradacin da sancin que, unha vez clasificada conforme s artigos anteriores, deba impoerse, teranse en conta as seguintes circunstancias:

a) A reincidencia, por comisin no termo dun ano de mis dunha infraccin da mesma gravidade cando as tea sido declarado por resolucin firme.

b) A reiteracin, por comisin no termo dun ano dunha infraccin de maior gravidade ou das de gravidade igual ou inferior cando as tea sido declarado por resolucin firme.

c) A intencionalidade.

d) A relevancia ou transcendencia social dos feitos.

e) A natureza e gravidade dos danos causados.

f) A reparacin do dano causado con anterioridade incoacin do procedemento.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza, aprobada polo pleno da Corporacin en data 26 de setembro de 2012, conforme ao disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, entrar en vigor as que transcorra o prazo de 15 das hbiles desde a publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e permanecer vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local :

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios