Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Regulamento n R-4 de Seguridade e Sade Laboral

Publicación provisional : 31-07-2012 BOP N 144 -- Publicación definitiva : 19-09-2012 BOP N 179
Redacción Aplicable desde 19-09-2012

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - 1. CONTEXTO DA XESTIN DA PREVENCIN DE RISCOS LABORAIS
 - 2. POLTICA DE PREVENCIN
 - 3. OBXECTIVOS ESTRATXICOS
 - 4. ORGANIZACIN E XESTIN DA PREVENCIN DE RISCOS LABORAIS
 - 5. IDENTIFICACIN E AVALIACIN DE RISCOS
 - 6. PLANIFICACIN DA PREVENCIN DE 6. PLANIFICACIN DA PREVENCIN DE RISCOSRISCOS
 - 7. EXECUCIN E COORDINACIN DA PLANIFICACIN
 - 8. SEGUIMENTO E DOCUMENTACIN DO SXPRL
 - 9. AVALIACIN E VIXENCIA DO SXPRL
 - ANEXO
   
  NDICE  
 

1. Contexto da xestin da prevencin de riscos laborais

2. Poltica de prevencin

3. Obxectivos estratxicos

4. Organizacin e xestin da prevencin de riscos laborais

5. Identificacin e avaliacin de riscos

6. Planificacin da prevencin de riscos

7. Execucin e coordinacin da planificacin

8. Seguimento e documentacin do SXPRL

9. Avaliacin e vixencia do SXPRL

10. Anexo

   
  1. CONTEXTO DA XESTIN DA PREVENCIN DE RISCOS LABORAIS  
 

1.1.- Marco normativo

A xestin da prevencin de riscos laborais (PRL) est definida legalmente por un conxunto de extenso de normas.

Neste contexto temos que salientar o Convenio OIT 155, do 22 de xuo de 1981, sobre seguridade e sade dos traballadores, e sobre todo a Directiva Marco 89/391/CEE, sobre a aplicacin de medidas para promover a mellora da seguridade e da sade dos traballadores no traballo. O seu obxectivo era garantir unha proteccin mis eficaz dos traballadores/as no posto de traballo, tanto mediante medidas dirixidas prevencin dos accidentes de traballo e as enfermidades profesionais, como por medio da informacin, a consulta, a participacin equilibrada e a formacin dos traballadores/as e os seus representantes. Para iso, tanto o empresariado coma os traballadores/as teran definidas as sas obrigas neste eido.

Desta norma marco, e polo tanto xenrica, saron un conxunto doutras directivas comunitarias secundarias (Directivas 89/654/CEE de lugares de traballo, 89/655/CEE de equipos de traballo, 89/656/CEE de equipos de proteccin individual, 90/269/CEE de manipulacin manual de cargas ou 90/270/CEE de equipos con pantalla de visualizacin). O seu obxectivo era desenvolver a Directiva 89/391/CEE e concretar as medidas e os obxectivos precisos. No contexto da unin econmica e monetaria da UE, a PRL foi considerado un asunto de importancia, e desta forma 1993 foi declarado o Ano europeo da seguridade, hixiene e da proteccin da sade no traballo.

Dende o punto de vista estatal temos que salientar que xa a Constitucin de 1978 define, no seu artigo 15, que todos/as teen dereito vida e integridade fsica e moral, sentando as bases para a defensa da vida en tdolos aspectos, e por suposto, tamn no laboral. Namentres, o artigo 40 toca de cheo a proteccin dos traballadores/as; primeiro no seu punto un, dicindo que os poderes pblicos promovern as condicins favorables para o progreso social e econmico. Pero sobre todo no punto dous, onde se explicita que os poderes pblicos fomentarn unha poltica que garanta a formacin e readaptacin profesionais; velarn pola seguridade e hixiene no traballo e garantirn o descanso necesario, mediante a limitacin da xornada laboral, as vacacins peridicas retribudas e a promocin de centros adecuados.

sa vez, o artigo 43 da Constitucin recoece, de forma xenrica, o dereito proteccin da sade, e que os poderes pblicos tutelarn a sade pblica.

En aplicacin dos mandatos constitucionais, pero sobre todo por obriga da Directiva marco, o Parlamento espaol aprobou a Lei 31/1995 de Prevencin de riscos laborais (LPRL), que veu sentar as bases do desenvolvemento da prevencin nas relacins laborais e nas empresas. Polo tanto esta lei traspuxo sistema xurdico estatal a devandita Directiva 89/391/CEE.

A LPRL unha norma de carcter xeral que fixa as obrigas e os dereitos do empresariado e dos traballadores/as, as como o marco de actuacin das Administracins pblicas, garantes do sistema. A Lei foi reformada a finais de 2003, para realizar unha serie de cambios.

Asemade temos que nos referir Regulamento dos Servizos de Prevencin (RD 39/1997), que o que sinala cal debe ser o cumprimento das obrigas empresariais, como son a avaliacin de riscos e a organizacin de recursos para a prevencin, vez que determina que tipo de formacin teen que ter o persoal tcnico relacionado coa PRL.

Paralelamente hai que ter en conta outra normativa de carcter xeral relacionada secundariamente coa PRL, como son o Estatuto dos Traballadores (RD 1/1995 Texto refundido do ET), onde se define a integridade fsica e a seguridade e hixiene como dereitos do traballador/a, o cal, sa vez, est obrigado a seguir as normas que se diten neste senso. E as normas de Sanidade (Lei 21/1986), da Seguridade Social (RDL 1/1994), e das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, as como a Lei de industria (Lei 21/1992). En todas estas normas atoparemos elementos complementarios PRL, en relacin s dereitos dos traballadores/as a asistencias, prestacins, indemnizacins, axudas, informacin etc.

Posteriormente, como desenvolvemento da LPRL, foron aprobados unha ducia de Regulamentos, que concretaron as actuacins a realizar en sectores de actividade concretos ou fronte a riscos determinados. Algns dos regulamentos aprobados trala LPRL son o de Sinalizacin (RD 485/1997), Lugares de Traballo (RD 486/1997), Manipulacin de Cargas (RD 487/1997), Pantallas de Visualizacin (RD 488/1997), Axentes Biolxicos (RD 664/1997), Axentes Cancerxenos (RD 665/1997), Equipos de Proteccin Individual (RD 773/1997), Equipos de Traballo (RD 1215/1997), Obras mbiles de construcin (RD 1627/1997), Axentes qumicos (RD 374/2001), Risco elctrico (RD 614/2001), Radiacins ionizantes (RD 783/2001), Clasificacin, envasado e etiquetado de preparados perigosos (RD 255/2003), Atmosferas explosivas (RD 681/2003), Guindastres torre (RD 836/2003) ou Guindastres mbiles (RD 837/2003).

Polo tanto unha normativa extensa e concreta para moitos aspectos, anda que a PRL require chegar a tdolos sectores industriais e sociais, as como unha actualizacin continua para adaptarse s novidades produtivas e tcnicas. Para este fin publicouse a finais de 2003 a Lei 54/2003, de reforma do marco normativo da prevencin de riscos laborais, que via reformar puntualmente unha serie de normas relacionadas coa PRL. Os principais obxectivos desta reforma eran incrementar a integracin da PRL na xestin global da empresa, facer unhas modificacins nos apartados de sancins e infraccins, e fomentar unha maior coordinacin entre a Inspeccin de Traballo e os medios tcnicos de competencia autonmica.

sa vez, posteriormente publicronse o RD 428/2004, no que se modifica o Regulamento xeral sobre colaboracin na xestin das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, e o RD 171/2004, que vn desenvolver o artigo 24 da Lei 31/1995, en materia de coordinacin de actividades empresariais.

1.2.- A xestin da Prevencins de riscos laborais

Segundo a Lei 31/1995 de Prevencin de Riscos Laborais o empresario/a deber garantir a seguridade e a sade dos traballadores e traballadoras ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co traballo.

Neste senso, desenvolver a sa poltica de prevencin dos riscos laborais mediante a integracin da actividade preventiva na estrutura da empresa e adoptar cantas medidas sexan necesarias para a proteccin da seguridade e sade dos traballadores/as. Asemade, debe asegurarse de que os locais, as mquinas, os materiais e o sistema de organizacin do traballo non van danar a sade dos traballadores e das traballadoras.

Para garantir a seguridade o empresario/a deber cumprir os seguintes principios bsicos, recollidos no artigo 15 da LPRL:

 Evitar os riscos

 Avaliar os riscos que non se poidan evitar

 Combater os riscos na sa orixe

 Adaptar o traballo e os equipos s condicins da persoa

 Substitur o perigoso polo que tea menos ou ningn perigo

 Planificar a prevencin

 Facer proteccin colectiva antes ca individual

 Proporcionar s traballadores/as equipos de proteccin individual e velar polo seu uso efectivo

 Facilitar as necesarias instrucins aos traballadores/as

 Desenvolver unha accin permanente de mellora dos niveis de proteccin

 Asumir os custos das medidas de seguridade e sade

 Valorar as capacidades profesionais dos traballadores/as, en materia de seguridade, cando se lles encomende un traballo

 Garantir que o acceso s zonas de risco grave e especfico sexa efectuado por traballadores/as que tean informacin e formacin suficiente

 Asumir as responsabilidades derivadas do deber de proteccin

Por outra banda a mesma LPRL obriga empresario/a a informar s traballadores/as e s seus representantes sobre:

 Riscos para a sade xerais e especficos

 Medidas de proteccin e prevencin

 Medidas de emerxencia

As mesmo, debe consultar previamente aos traballadores/as sobre todas as cuestins que afecten seguridade e sade no traballo.

Igualmente o empresario/a debe analizar as posibles situacins de emerxencia e adoptar as medidas de actuacin necesarias.

A Lei establece a obriga do empresario/a de elaborar e conservar a disposicin da autoridade laboral a seguinte documentacin:

 A avaliacin de riscos

 O plan de prevencin

 A planificacin (programacin anual) da actividade preventiva e a memoria anual

 As medidas de proteccin e prevencin que cmpre adoptar, as como o material de proteccin que se debe utilizar

 Os resultados dos controis peridicos das condicins de traballo e da actividade dos traballadores/as, cando se producise un dano para a sa sade ou aparezan indicios de que as medidas de proteccin resultan insuficientes

 Os controis de estado de sade dos traballadores/as e as conclusins obtidas, garantindo a confidencialidade, sen que poidan ser empregados con fins discriminatorios nin en prexuzo do traballador/a

 A relacin de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que causaran ao traballador/a unha incapacidade laboral superior a un da. Ademais debe notificar eses accidentes autoridade laboral no perodo determinado

Outro dos puntos esenciais que a normativa recolle a obriga que ten o empresario/a de avaliar aqueles riscos que non se poidan evitar. dicir, hai que saber que riscos son, onde estn, e a importancia que teen, xa que necesario ter un coecemento exacto dos riscos para poder tomar as medidas preventivas acadas. Polo tanto a Lei obriga a seguir unha secuencia lxica: primeiro avaliar os riscos e logo controlalos.

vista dos resultados da avaliacin de riscos, o empresario/a ten que elaborar un documento escrito: o Plano de Prevencin. Este plano obrigatorio para todas as empresas nas que exista algunha situacin de risco, consonte a Lei 54/2003 de modificacin da LPRL.

O Plano de Prevencin debe ter asignados recursos econmicos e incluir en todo caso os medios humanos e materiais necesarios para a consecucin dos obxectivos propostos.

O Plano de Prevencin debe referirse a un perodo determinado, establecendo as fases e prioridades do seu desenvolvemento en funcin da magnitude dos riscos e do nmero de traballadores/as expostos, as como detallar prazos de seguimento e control peridico. Cando o Plano abarque un prazo de tempo superior a un ano deberase establecer un programa anual de actividades.

Para o desenvolvemento das actividades de prevencin de riscos, o empresario/a ten que organizar un Servizo de Prevencin, achegando os recursos humanos e tcnicos necesarios.

A Lei ofrece distintas modalidades s entidades entre 6 e 500 traballadores/as:

a) Designando un ou varios traballadores para levala a cabo

b) Constitundo un servizo de prevencin propio

c) Contratando un servizo de prevencin alleo

d) Combinando o servizo propio co alleo

O incumprimento polos empresarios/as das sas obrigas en materia de prevencin de riscos laborais dar lugar a responsabilidades administrativas, as como, no seu caso, a responsabilidades penais e civs polos danos e prexuzos que se poidan derivar do devandito incumprimento.

empresario/a pdenselle pedir responsabilidades va administrativa:

Polas accins ou omisins dos empresarios que incumpran as normas legais, regulamentarias e clusulas normativas dos convenios colectivos en materia de seguridade e sade laboral...

As infraccins tipificadas conforme a presente lei sern obxecto de sancin... ( dicir, abonda con que exista o risco, non fai falta que exista un dano).

Pola sa banda, a responsabilidade penal do empresario/a vn marcada polo seguinte:

Os que con infraccin das normas de prevencin de riscos laborais e estando legalmente obrigados, non faciliten os medios necesarios para que os traballadores desempeen a sa actividade coas medidas de seguridade e hixiene adecuadas, de forma que poan as en perigo a sa vida, sade o integridade fsica sern castigados con penas de prisin de 3 a 6 anos...

Polo tanto, para poderlle pedir responsabilidades penais empresario/a ou a mandos intermedios que non cumprisen coa normativa non ten nin que ocorrer un dano seguridade e sade do traballador/a, abonda con que exista o risco.

Namentres en relacin responsabilidade civil do empresario/a:

O que por accin ou omisin causa un dano a outro, intervindo culpa o neglixencia, est obrigado a reparar o dano causado.

E polo tanto, para lle esixir responsabilidades civs a un empresario/a ou a un mando intermedio, si ten que producirse un dano concreto seguridade e sade do traballador/a.

1.3.- Implantacin dun Sistema de xestin da prevencin de riscos laborais

Segundo o expresado anteriormente, o Concello de San Sadurnio ten a obriga de se dotar dun sistema propio de xestin da PRL.

Para levar a cabo esta obriga o Concello de San Sadurnio toma a decisin de implantar un Sistema de xestin da prevencin de riscos laborais (SXPRL) que contar coas fases recollidas no seguinte cadro:

missing

Fases fundamentais da xestin da PRL

Deste xeito o SXPRL materializarase mediante a redaccin, e posterior aprobacin dos seguintes elementos:

 Marco regulamentario de seguridade e sade laboral do Concello de San Sadurnio

 Poltica xeral de PRL

 Obxectivos estratxicos

 Organizacin da prevencin: responsabilidades

 Avaliacin de riscos

 Planificacin anual de PRL: a partir da avaliacin, definir actuacins concretas (medidas preventivas necesarias), formacin e informacin, medidas de emerxencia, vixilancia da sade, recursos preventivos, responsables e perodos de tempo (prioridades e calendario), orzamento

 Execucin da planificacin: implantacin, mtodos de comunicacin, informacin e formacin, emerxencia e vixilancia da sade, Epis, coordinacin, traballadores/as sensibles e investigacin de accidentes

 Seguimento, documentacin e control do SXPRL: inspeccins, medicins, informes, estatsticas de accidentes e enfermidades

 Avaliacin e revisin do sistema en prol da mellora continua

O presente Regulamento abrangue o marco regulador da seguridade e sade laboral, e recolle os aspectos fundamentais da poltica e da xestin da PRL para todo o persoal servizo do Concello.

Este Regulamento, aprobado polo Goberno municipal e asinado polo Alcalde, como presidente da corporacin e responsable legal.

parte das obrigas legais relacionadas coa PRL, a xestin da prevencin e o propio Regulamento manteen tamn unha relacin permanente con outros documentos estratxicos do Concello, de cara a acadar sinerxas e mellorar a eficiencia e a eficacia das medidas. Asemade, pretensin do Concello que a poltica preventiva sexa de calidade e propicie, de maneira real, a mellora das condicins laborais dos traballadores/as pblicos.

1.4.- Caractersticas xerais do SXPRL

O SXPRL do Concello de San Sadurnio integra as seguintes caractersticas e elementos:

 Cultura preventiva: necesario que todos os membros do Concello entendan e asuman a importancia das medidas preventivas, de cara a conseguir unha mellor calidade de vida laboral

 Planificacin: para eliminar ou reducir os riscos preciso implementar un sistema de xestin que permita a planificacin e o control das actuacins preventivas

 Globalidade: o SXPRL e os elementos que o compoen aplcanse conxunto do persoal do Concello de San Sadurnio

 Integracin: a xestin da PRL debe efectuarse dende unha perspectiva integral, inserndose en todas as actividades que desenvolva o Concello

 Eficiencia: para evitar os riscos hai que actuar de forma preventiva, anticipndose a eles e poendo os medios que os eliminen ou reduzan

 Seguimento: para que o SXPRL acade os seus obxectivos preciso levar un control peridico da implementacin das medidas acordadas, e da sa eficacia

 Dinamismo: o sistema ser aberto e adaptable cambio nas circunstancias legais, organizativas ou tcnicas, para asegurar en todo momento os obxectivos preventivos.

   
  2. POLTICA DE PREVENCIN  
 

Seguindo o indicado na lexislacin vixente e no presente Regulamento, o Concello debe contar cun documento onde se expoa cal a poltica de PRL que segue. Debido importancia deste documento, ser asumido e asinado polo Alcalde,

A poltica de PRL do Concello de San Sadurnio seguir as seguintes directrices:

 Orientacin dos procesos cara a mellora continua (art. 14 LPRL)

 Integracin da actividade preventiva no conxunto da organizacin (art. 1.1 RSP)

 Promover a definicin das funcins e responsabilidades en todos os niveis xerrquicos (art. 2.1 RSP)

 Asegurar canles de informacin, formacin e participacin dos traballadores/as (art. 18 e 19 LPRL)

Asemade, o documento de poltica preventiva incluir o compromiso do cumprimento da lexislacin de seguridade e sade laboral, as como que a xestin estar documentada e mantida longo do tempo, e que ser revisada periodicamente.

De igual maneira inseriranse os principios fundamentais da PRL (art. 2 LPRL) e os principios da accin preventiva (art. 15 LPRL).

O alcalde, como representante superior da organizacin, asume coa sa sinatura a poltica preventiva e se compromete coa sa aplicacin prctica e coa sa integracin no conxunto da estrutura orgnica.

O documento da poltica preventiva repartirase conxunto do cadro de persoal municipal e se colocar nos taboleiros informativos internos.

No anexo deste regulamento recllese o texto ntegro da poltica de sade laboral e prevencin de riscos laborais do Concello de San Sadurnio.

   
  3. OBXECTIVOS ESTRATXICOS  
 

O presente Regulamento e maila poltica xeral de PRL do Concello de San Sadurnio guanse por 4 obxectivos estratxicos:

3.1.- Preservar e garantir a seguridade e sade de todos os traballadores e traballadoras do Concello de San Sadurnio, as como dos traballadores e traballadoras pertencentes s subcontratas que traballen nos centros municipais.

Neste sentido o obxectivo fixado o de eliminar, e cando non sexa posible, reducir os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais s niveis mis baixos posibles, convertendo a excelencia preventiva nun dos paradigmas do Concello.

3.2.- Implantar unha cultura preventiva no Concello mediante a formacin e a informacin.

A cultura preventiva debe integrarse na cultura empresarial, baixo o enfoque de tres puntos de vista:

 Acadar un maior compromiso das persoas, baseado nun alto grao de participacin na definicin de tarefas, condutas, necesidades etc.

 Fomentar a comunicacin en sentido ascendente e descendente, de xeito que sexa rpida e fluda e que todas as persoas tean a seguridade de ser escoitadas

 Impartir todo tipo de formacin que se considere necesaria, para que cada persoa comprenda as sas tarefas, o obxectivo que se persegue con elas, a relacin que ten cos demais, os riscos que todo iso implica e o lugar que ocupa na organizacin

3.3.- Lograr que a xestin preventiva sexa asumida por todos os departamentos da organizacin, dicir, acadar a prevencin integrada.

A prevencin integrada constite un dos alicerces bsicos do presente Regulamento.

Segundo o establecido no artigo 4.1 da LPRL, a prevencin o conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou previstas en todas as fases de actividade da empresa, co fin de evitar ou diminur os riscos derivados do traballo.

3.4.- Preservar e garantir a seguridade dos bens e do contorno, articulando a coordinacin das actuacins preventivas coas ambientais e procurando as sinerxas de recursos a aplicar en ambas, en aras a conseguir a maior eficacia e eficiencia posibles.

A poltica preventiva ten moitas coincidencias coas polticas ambientais que desenvolve internamente o Concello. A prevencin da contaminacin e da afectacin medio natural, a reducin do consumo de recursos e o aforro e a eficiencia enerxtica, por exemplo, teen tamn unha clara incidencia na mellora das medidas relacionadas coa sade e a seguridade dos traballadores e traballadoras.

   
  4. ORGANIZACIN E XESTIN DA PREVENCIN DE RISCOS LABORAIS  
 

4.1.- Modalidade de xestin

Consonte as modalidades que ofrece a LPRL e o Regulamento dos Servizos de Prevencin (RSP), o Concello de San Sadurnio asumiu contar cun Servizo de Prevencin Alleo.

No momento de redaccin deste Regulamento, o Servizo de prevencin est contratado empresa Centro Mdico As Pas, que cumpre cos requisitos legais esixibles pola normativa vixente.

Deste xeito, o contrato asinado inicialmente con data 01/12/2009 determina a identificacin das entidades contratantes, os servizos que se ofertan, as actividades includas na vixilancia da sade, a duracin do contrato, as sas condicins econmicas e mailo cumprimento da normativa vixente neste mbito.

A empresa encargada do servizo de prevencin alleo debe asumir dispor das instalacins, medios tcnicos e humanos precisos, as como contar con persoal tcnico de nivel superior nun nmero suficiente, estar acreditado pola Administracin laboral, non ter relacins comerciais ou de dependencia co Concello, e gozar dunha garanta de cobertura de responsabilidades.

Igualmente, o Servizo de prevencin alleo presentar todos os anos un Programa anual de actuacins preventivas para determinar as actividades que vai realizar, e que teen que ser includas no Programa de actividades preventivas do Concello.

Tamn presentar unha Memoria anual de actividades, que recoller os apartados do programa que realmente se levaron a cabo.

4.2.- Recursos para a xestin preventiva

missing

Para que a PRL estea includa no conxunto da organizacin, preciso que o Concello se dote dos suficientes recursos, quer humanos, quer materiais, quer financeiros.

4.2.1.- Medios humanos: En relacin s medios humanos, a Direccin debe nomear un representante propio para os temas relacionados coa PRL. Este representante debe formar parte do grupo de goberno municipal, e se non se delega a responsabilidade, sera conveniente que fose asumido pola alcalda.

De forma paralela, a Direccin debe especificar cales son os dereitos e as obrigas que afectan conxunto do persoal do Concello.

Asemade, o Concello tamn debe contar cun representante dos traballadores/as no eido da PRL. Debido nmero de traballadores/as actuais e previstos do Concello, ese cargo recaer na figura do delegado/a sindical.

Co obxecto de garantir os dereitos de participacin dos traballadores/as no exercicio das competencias e funcins do delegado/a de prevencin, o Concello poer sa disposicin os medios e equipos necesarios que posibiliten a realizacin prctica e eficaz das sas tarefas.

O representante sindical de prevencin dispor do tempo necesario para a dedicacin s actividades de sade laboral. En todo caso, a ausencia do posto de traballo farase con coecemento previo dos mandos respectivos.

4.2.2.- Medios materiais: debido a que a xestin preventiva est contratada a un Servizo alleo, este deber contar cos medios pertinentes para realizar as tarefas de avaliacin e control, entre outras.

En todo caso, o Concello facilitar seu persoal, os medios materiais necesarios para poderen realizar o seu traballo con seguridade. Contarn coa ferramenta e a maquinaria precisas, conservadas en bo estado, as como os EPIs que sexan necesarios para asegurar a seguridade e a sade durante a realizacin das tarefas encomendadas.

4.2.3.- Medios financeiros: o orzamento anual do Concello contar cunha partida destinada a cubrir os gastos estables que a xestin da PRL poida xerar, as como aqueles que non estean previstos, e o desenvolvemento das accins preventivas precisen para acadar os obxectivos previstos.

4.3.- Estrutura organizativa

fronte da poltica preventiva do Concello de San Sadurnio estar o alcalde ou alcaldesa, ou o concelleiro/a no que delegue. Encargarase da aprobacin da poltica, da planificacin e dos demais protocolos de actuacin.

Dependendo da alcalda, o/a concelleiro/a de facenda e persoal ter responsabilidades hora de dotar dos recursos necesarios para a correcta implantacin da poltica de PRL.

Pola sa banda, dende o punto de vista tcnico, existir un coordinador/a de prevencin, que exercer as responsabilidades tcnicas da prevencin e ter o obxectivo principal de comprobar o cumprimento das disposicins e normativas vixentes en materia preventiva. Deber ter a formacin precisa para este posto (preferentemente con titulacin superior en PRL nas tres especialidades preventivas).

O coordinador/a deber xestionar as seguintes tarefas:

 Control da documentacin

 Redaccin de modelos, normas e protocolos

 Recompilacin de informacin lexislativa relacionada coa PRL

 Asesoramento na adquisicin de EPIs

 Xestin da vixilancia da sade

 Control e investigacin dos accidentes e incidentes

 Contacto co servizo de prevencin alleo

 Contacto coa mutua de accidentes e con outras institucins

 Planificacin da accin preventiva

 Apoio no proceso de avaliacin de riscos

 Controis de seguridade, das condicins ambientais e das incidencias detectadas ou actuacins levadas a cabo

 Asesoramento s responsables e traballadores/as

 Proposta de obxectivos e metas

 Informacin dos traballadores e traballadoras e accins de sensibilizacin

 Identificacin de necesidades de formacin e a sa planificacin

 Informacin da xestin preventiva s mandos, directivos e representantes sindicais

 Control do desenvolvemento do plan

Pola sa banda, o secretario/a-interventor/a do municipio, no seu cargo de responsabilidade sobre a xestin econmica e de contratacin do Concello, ter en conta as esixencias preventivas, especialmente no eido da coordinacin de actividades, para que as empresas subcontratadas cumpran coa normativa vixente no mbito preventivo.

Dentro da organizacin interna dos traballos, os mandos con persoal a cargo, xa foren concelleiros/as con competencias delegadas, directivos/as ou tcnicos/as tern que cumprir coas seguintes premisas:

 Antes da realizacin dos traballos garantirn as condicins preventivas necesarias para a sa realizacin

 Consideraranse responsables da seguridade e sade dos seus traballadores e traballadoras, esixndolles tanto a utilizacin dos EPIs preceptivos, como o cumprimento das medidas preventivas establecidas na normativa vixente

 Proporcionarn todos os elementos preventivos de seguridade que permitan aos seus subordinados realizar a sa actividade con todos os riscos controlados

 Interrompern os traballos cando observen anomalas, falta de medios organizativos ou materiais, ou incumprimentos graves polos seus traballadores e traballadoras

 Promovern as investigacins de accidentes ou incidentes producidos no mbito da sa competencia

 Requirirn dos seus traballadores e traballadoras o cumprimento da normativa vixente en materia de seguridade

 Participarn na avaliacin de riscos, achegando os seus coecementos profesionais e do contorno no que se realizan os traballos

 Procurarn que as instrucins xerais de traballo e as particulares que correspondan a cada traballador ou traballadora queden documentadas

 Controlarn que o material da sa competencia rena as condicins exixibles en materia de prevencin

 Mantern en condicins axeitadas de orde e limpeza o contorno correspondente rea onde se realicen os traballos da sa competencia

 Solicitarn asesoramento dos servizos preventivos en caso necesario

Por ltimo o delegado/a de prevencin tamn contar coas seguintes competencias:

 Colaborar coa Direccin na mellora da accin preventiva e ambiental

 Promover e fomentar a cooperacin dos traballadores e traballadoras na execucin da normativa sobre PRL e medio ambiente

 Gozar dos dereitos de participacin e consulta que a LPRL recoece aos traballadores e traballadoras

 Participar nas cuestins relacionadas coa prevencin de riscos no traballo e efectuar propostas dirixidas mellora dos niveis de proteccin e sade

 Ser consultado/a pola Direccin, coa debida antelacin, na adopcin das decisins relativas planificacin e a organizacin do traballo e a introducin de novas tecnoloxas

 Emitir o seu informe cando sexan consultados pola Direccin, con carcter previo sa execucin, no eido das decisins recollidas no art. 33 da LPRL, nun prazo de quince das, ou no tempo imprescindible cando se trate de adoptar medidas dirixidas a previr riscos inminentes, transcorrido o devandito prazo a Direccin poder poer en practica a sa decisin

 Exercer un labor de vixilancia e control sobre o cumprimento da normativa de PRL

 Participar nos rganos de representacin dos traballadores e traballadoras e nas observacins preventivas e ambientais.

 Poder paralizar aqueles traballos nos que se aprecie un risco grave ou inminente para a seguridade e/ou sade dos traballadores e traballadoras

 Visitar os centros de traballo

 Acceder informacin e documentacin preventiva

 Asesorar empresa e s traballadores/as

 Solicitar reunins coa empresa

4.4.- Obrigas e dereitos dos traballadores e traballadoras

O conxunto do cadro de persoal do Concello debe coecer os seus dereitos e deberes en relacin poltica preventiva, os cales se achegan de seguido:

 Dereito dos traballadores/as no mbito laboral proteccin da sa sade

 Consonte o art. 14 da LPRL, dereitos de informacin, consulta e participacin, formacin en materia preventiva, paralizacin da actividade en caso de risco grave e inminente e vixilancia do seu estado de sade

 Considerar que a prevencin parte esencial do seu traballo

 Asumir a sa responsabilidade, actuando segundo o especificado puntualmente nas medidas de prevencin que en cada caso sexan adoptadas, pola sa propia seguridade e sade no traballo e pola daquelas persoas s que poida afectar a sa actividade profesional, por mor dos seus actos ou omisins no traballo de conformidade sa formacin e as instrucins recibidas

 Usar axeitadamente, de acordo coa sa natureza e os riscos previsibles, as mquinas, aparellos, ferramentas, substancias perigosas, equipos de transporte e, en xeral, calquera outro medio co que desenvolva a sa actividade

 Participar activamente na sa seguridade, a dos seus compaeiros/as e a da propia empresa, mantendo en boas condicins de uso o seu equipo de traballo e realizando os traballos que tea encomendados, cumprindo con exactitude o establecido nos correspondentes procedementos e instrucins operativas recibidas do seu mando, respectando as medidas de seguridade necesarias

 Utilizar correctamente en cada momento, os medios e EPIs axeitados s tarefas realizadas e contorno fsico no que se realicen

 Non poer fra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos de seguridade existentes ou que se instalen nos medios relacionados coa sa actividade ou nos lugares de traballo nos que esta tea lugar

 Manter a rea da sa competencia en perfectas condicins de orde e limpeza

 Informar ao seu mando directo sobre calquera anomala que, ao seu xuzo, entrae un risco laboral, solicitando del as medidas preventivas necesarias

 Cooperar nos campos de investigacin de accidentes, formacin, extincin de incendios, recoecementos mdicos..., a fin de asegurar durante o traballo a sa seguridade e a dos seus compaeiros/as

 Poer en coecemento do seu mando directo e/ou dos servizos preventivos cantas suxestins considere que poden mellorar o nivel de prevencin do seu traballo

 Cooperar coa Direccin para que esta poida garantir unhas condicins de traballo seguras e non entraen riscos para a seguridade e a sade dos traballadores e traballadoras

 O incumprimento das obrigacins anteriores ter a consideracin de incumprimento laboral s efectos previstos no art. 58.1 do Estatuto dos traballadores.

 Colaborar nas avaliacins de riscos que afecten seu posto de traballo, as como nas avaliacins hixinicas

   
  5. IDENTIFICACIN E AVALIACIN DE RISCOS  
 

Esta a parte fundamental do sistema, xa que proporciona a informacin precisa para poder actuar. Por iso ter por obxecto determinar a magnitude daqueles riscos que non se puidesen evitar, para que a entidade tome unha decisin apropiada sobre a necesidade de adoptar medidas preventivas, e establecer as prioridades de actuacin.

Farase unha avaliacin de cada un dos centros de traballo existentes, analizando os riscos potenciais de cada un dos postos de traballo, seguindo o indicado no RD 39/1997 do Regulamento dos servizos de prevencin. Teranse en conta as condicins do posto de traballo, normais e excepcionais, e dos traballadores/as, especialmente aqueles que poidan ser sensibles a determinados riscos.

Na avaliacin teranse en conta os riscos relacionados coa seguridade, a hixiene, a ergonoma e os aspectos psicosociais, e se empregarn os mtodos apropiados ou indicados na lexislacin vixente ou en normas e guas desenvoltas por organismos oficiais.

A metodoloxa de actuacin seguir os seguintes pasos:

 Anlise da informacin existente e da normativa aplicable

 Identificacin dos postos de traballo e os seus riscos

 Identificacin dos traballadores/as expostos e as sas caractersticas

 Valoracin global dos riscos atopados: identificacin dos perigos e traballadores/as expostos, medicin e estimacin do risco (severidade, probabilidade) e valoracin

 Propostas de actuacins e medidas para eliminar ou combater os riscos

 Seguimento das accins correctoras

Estas avaliacins realizaraas o Servizo de Prevencin Alleo, co correspondente persoal competente, e coa colaboracin do tcnico municipal con competencias en PRL. Asemade, informarase delegado/a sindical da realizacin da avaliacin para que, se o estimar, participe nela.

As avaliacins manteranse actualizadas, e faranse as oportunas modificacins cando se incorporen novos equipos ou produtos, se abran novos centros, se cren postos, se modifiquen as condicins previas, ou se incorpore un traballador/a sensible.

En todo caso, o Concello e mailos rganos de representacin dos traballadores/as acordarn realizar, cunha periodicidade razoable, as revisins xerais da avaliacin.

Igualmente, a avaliacin ficar documentada e arquivada, a disposicin de quen a queira consultar.

   
  6. PLANIFICACIN DA PREVENCIN DE 6. PLANIFICACIN DA PREVENCIN DE RISCOSRISCOS  
 

No caso que, froito da avaliacin, se detecten riscos, entn o Concello debe proceder a planificar as actuacins necesarias para a sa eliminacin ou control.

O plan preventivo a determinacin dunha secuencia de actuacins priorizadas coa meta de eliminar as situacins de risco presentes no Concello, tras un proceso de anlise que nos axude a seleccionar os obxectivos segundo a sa prioridade, e decidir as solucins mis adecuadas entre as diferentes alternativas, garantindo unha accin permanente de cara a acadar o maior nivel de proteccin da seguridade e a sade.

En primeiro lugar dbese proceder definicin dos fins preventivos da entidade para o cal se deber ter en conta o cumprimento da lexislacin vixente, a diminucin da frecuencia e gravidade dos accidentes e incidentes, a diminucin dos niveis de risco obtidos nas diferentes avaliacins, o aumento do nivel de cumprimento das normas e procedementos de seguridade, a maior concrecin na definicin, desenvolvemento e mantemento das normas e os procedementos de seguridade e seguimento e control.

Con estes obxectivos procederase a confeccionar unha planificacin preventiva, con medidas debidamente priorizadas en funcin da importancia e probabilidade, e que ademais tea unha vocacin permanente, establecendo as correspondentes datas de execucin e control. Neste senso a planificacin da actividade preventiva establecerase con carcter anual.

O Plan elaborarase seguindo o indicado nos artigos 16 e 31 da Lei 31/1995, na revisin da Lei 54/2003, e nos artigos 8 e 9 do RD 39/1997, e ter o seguinte contido:

 Datos xerais da entidade e diagnstico inicial: actividade, localizacin, persoal, centros de traballo, tipos de traballo, sinestrabilidade

 Estrutura organizativa, identificando as funcins e responsabilidades que asume cada un dos seus niveis xerrquicos e as canles de comunicacin entre eles

 Organizacin da producin en canto identificacin dos distintos procesos tcnicos e as prcticas e procedementos organizativos existentes

 Organizacin da prevencin na empresa, co organigrama e responsabilidades

 Resultados da avaliacin de riscos

 Medidas para eliminacin ou reducin de riscos: tern preferencia as medidas tomadas na orixe, as de proteccin colectiva. Tamn se incluirn as medidas de sinalizacin e a entrega de EPIs, se for preciso

 Cronograma de implantacin: cmpre definir as prioridades de actuacin e establecer prazos de realizacin

 Control das condicins de traballo e dos riscos

 Procedementos internos fronte a cambios ou sucesos, como pode ser a investigacin de accidentes

 Recursos tcnicos e humanos, e orzamentos

 Informacin e formacin dos traballadores e traballadoras: sern adaptadas s riscos dos postos, e tern unha actualizacin peridica

 Prestacin de primeiros auxilios e plans de emerxencia

 Coordinacin de actividades empresariais, se for preciso

 Vixilancia da sade

 Control da documentacin: avaliacin de riscos, resultados dos controis peridicos das condicins de traballo, vixilancia da sade, rexistro da relacin de accidentes e enfermidades profesionais

Cada unha das accins que se desenvolva debe documentarse inclundo a sinatura da persoa responsable, e comunicarse a quen directa ou indirectamente estean implicados. Esta documentacin conservarase a disposicin da autoridade laboral, das autoridades sanitarias e dos representantes dos traballadores/as.

Igualmente, o plan guiarase polo principio de mellora continua, polo que se proceder sa avaliacin para valorar a sa eficacia e se os riscos ficaron axeitadamente controlados.

   
  7. EXECUCIN E COORDINACIN DA PLANIFICACIN  
 

Unha vez avaliados os riscos e preparada a planificacin das actuacins precisas, cmpre desenvolver as medidas e levalas prctica, para lograr os obxectivos acordados.

Debido variedade de actuacins que hai que desenvolver, podemos agrupalas nos seguintes epgrafes:

7.1.- Implantacin

7.1.1.- Xestin integrada: Un dos obxectivos do actual Regulamento ten que ser a integracin da cultura preventiva en todos os niveis e departamentos da entidade. Isto implica a atribucin a todos os niveis xerrquicos e organizativos a asuncin da obriga de inclur a PRL en calquera actividade que realicen ou ordenen e en todas as decisins que adopten.

Ademais a execucin da planificacin preventiva debe facerse de forma continuada, longo de todo o ano, e seguindo as prioridades indicadas no plan preventivo. Sern os recursos tcnicos, propios e alleos, os que se encarguen destas tarefas, consonte s competencias e responsabilidades indicadas no captulo 4 deste Regulamento e na propia planificacin preventiva.

De forma anual, procederase renovacin, ou cambio por melloras na xestin ou econmicas, do contrato do servizos de prevencin alleo.

7.1.2.- Calidade total: Paralelamente, o SXPRL deber conflur co resto de sistemas de xestin integrados na entidade, especialmente no eido da calidade e da xestin ambiental das actividades propias do Concello, por mor das sinerxas e puntos de contacto existentes.

O obxectivo ten que ser conseguir unha xestin de calidade, que abranga os diferentes mbitos. Por este motivo, dende o punto de vista ambiental a accin dos servizos do concello tern en conta:

 A minimizacin, reutilizacin e reciclaxe de residuos

 O aforro e a eficiencia enerxtica

 O aforro no consumo de auga e a prevencin e reducin de vertidos contaminantes

 A substitucin de tecnoloxas e sistemas de producin contaminantes por outros de producin limpa

 A avaliacin, control e reducin dos rudos

De igual maneira o SXPRL integrar o principio de igualdade e non discriminacin na poltica preventiva do Concello coa finalidade de evitar que polas diferenzas fsicas entre mulleres e homes ou polos estereotipos sociais asociados se produzan desigualdades entre unhas e outros.

7.1.3.- Desenvolvemento: O SXPRL do Concello de San Sadurnio desenvolverase por medio da redaccin e aplicacin dos seguintes documentos:

 Redaccin e aprobacin do presente Regulamento de sade laboral

 Redaccin e aprobacin da poltica xeral de prevencin

 Avaliacin de riscos laborais

 Redaccin e aprobacin do Plan anual de prevencin de riscos

 Avaliacin anual do SXPRL

 Arquivo da documentacin xerada na implantacin do SXPRL

7.2.- Mtodos de comunicacin e informacin

7.2.1.- Informacin: Co fin de aplicar o indicado no artigo 29 da LPRL e do Regulamento dos Servizos de Prevencin, establcense os seguintes procedementos:

 Informacin xeral s traballadores/as: O Concello est obrigado a proporcionar persoal municipal toda a informacin correspondente a estudos que se realicen sobre o seu ambiente no traballo e sobre o seu estado de sade, inclundo resultados de exames, diagnsticos e tratamentos que se lles efecten por motivos laborais.

 Os traballadores/as teen dereito informacin necesaria sobre as materias empregadas, a tecnoloxa e demais aspectos organizativos e/ou produtivos que sexan necesarios para o coecemento dos riscos que afecten sade fsica e mental.

 O Concello fomentar e informar sobre a cultura preventiva da institucin, e para iso entregarase un documento sinxelo e manexable sobre coecementos xerais, situacins de emerxencia, riscos inherentes a cada profesin e medios de proteccin, dereitos e obrigas e telfonos de urxencias.

 O Concello facilitar /s delegados/as de prevencin a informacin precisa referente seguridade, hixiene, ergonoma e ambiente laboral, para o mellor cumprimento das sas funcins. Nomeadamente ter acceso documentacin legalmente esixible e derivada das investigacins e avaliacins.

 O Concello, durante o primeiro trimestre do ano, elaborar e proporcionar representacin social unha Memoria anual da xestin preventiva das condicins de traballo e sade dos centros de traballo, as como dos aspectos relacionados coa xestin preventiva.

 Publicidade do presente Regulamento, que ser entregado a todos os traballadores/as do Concello.

 Taboleiro de anuncios: o Concello contar cun taboleiro de anuncios de carcter exclusivo para o persoal municipal, onde se pendurarn aquelas informacins mis importantes e as novidades que tean que ver coa xestin preventiva

7.2.2.- Consulta: Por outra banda, cmpre ter en conta o dereito consulta e participacin dos traballadores/as e a sa representacin.

Polo tanto, consultarase s traballadores/as con carcter previo adopcin de calquera decisin que afecte seguridade e sade.

De cara a establecer unha comunicacin bidireccional, o persoal municipal poder presentar as sas achegas, propostas e suxestins para a mellora do sistema preventivo. Para iso tern sa disposicin un modelo de documento de suxestins.

O persoal tcnico de prevencin pode ser consultado en relacin planificacin, organizacin ou formacin preventiva.

7.2.3.- Representacin social: Con respecto representacin laboral, o/a delegado/a de prevencin ser designado entre os delegados/as de persoal, e actuar como representante dos traballadores/as en materia de PRL. Ata 50 traballadores/as haber 1 delegado de PRL.

As sas tarefas son o control das condicins de traballo dende o punto de vista da sade dos traballadores/as, tal e como se indica no captulo 4 deste Regulamento.

7.3.- Formacin

Todos os traballadores e traballadoras do Concello recibirn unha formacin axeitada sobre os riscos do seu traballo e as medidas a adoptar para evitalos. Esta formacin debe ter en conta as novas modalidades organizativas, os cambios de posto de traballo, a introducin de novas tecnoloxas, mquinas, equipos, mtodos de traballo, e en xeral calquera modificacin das sas condicins de traballo.

De igual maneira, poderanse valorar os coecementos e a formacin en materia preventiva a efectos de ingreso, promocin e/ou ascenso do cadro de persoal.

En concreto, as situacins que derivan nunha accin formativa son as seguintes:

 Perfeccionamento ou cualificacin profesional

 Cambios de posto de traballo

 Formacin peridica para a motivacin e a reciclaxe

 Cambios produtivos e novas tecnoloxas

 Implantacin de normas preventivas

 Atencin a persoas con funcins de responsabilidade, mando, coordinacin e supervisin

 Traballadores/as especialmente sensibles ou con discapacidades

 Riscos de especial gravidade

 Por mor de accidentes ou doenzas laborais

 E todas aquelas outras recollidas nos Regulamentos que desenvolven a LPRL

7.4.- Xestin dos riscos e emerxencias

7.4.1.- Risco grave e inminente: En caso de risco grave ou inminente o representante sindical ou o persoal tcnico de prevencin podern suspender aqueles traballos nos que se aprecie un risco grave para a seguridade ou sade dos traballadores/as, tanto con carcter inminente como en exposicin prolongada.

Consonte o artigo 21.1 da LPRL os mandos ou responsables deben informar o antes posible a todos os traballadores/as afectados sobre o risco e as medidas precisas, as como adoptar as devanditas medidas.

Igualmente, o traballador/a ter dereito a interromper a sa actividade e abandonar o lugar de traballo, en caso necesario, cando considere que a dita actividade entraa un risco grave e inminente para a sa vida ou sade (art. 21.2 LPRL).

7.4.2.- Recursos preventivos: Os recursos preventivos o persoal designado polo Concello para vixiar o cumprimento das actividades preventivas en riscos nos que se determine a sa presenza.

obrigatorio que estean cando os riscos poidan agravarse e en actividades perigosas (riscos de cadas, afundimentos, mquinas sen marcado CE, espazos confinados, risco de afogamento), as como cando o determine a Inspeccin de traballo. Debern permanecer no centro de traballo durante o tempo en que se mantea a situacin que determina a sa presenza.

No caso de que durante a realizacin dos traballos, se prevexa a necesidade de realizar algunha actividade preventiva especializada, poerase en coecemento do coordinador e prevencin.

Os recursos preventivos deben contar como mnimo co nivel de formacin bsico.

7.4.3.- Emerxencias: Faise preciso identificar as posibles situacins de emerxencia, elaborar e implantar as medidas preventivas acadas.

Elaborarase un plan de emerxencias onde se recollan, polo menos, os seguintes apartados:

 Determinacin de responsabilidades e designacin de persoal, previa consulta coa representacin social. O persoal designado ser o encargado de identificar as posibles situacins de emerxencia, elaborar e implantar as medidas preventivas, efectuar revisins e inspeccins e comprobar, periodicamente, o seu correcto funcionamento. Este persoal deber posur a formacin necesaria, ser suficiente en nmero e dispoer do material axeitado.

 Identificacin das posibles situacins de emerxencia, cando menos as expresamente citadas na LPRL: incendio, evacuacin e primeiros auxilios.

 Elaboracin de medidas, tendo en conta a posible presenza de persoas alleas cadro de persoal propio

 Implantacin das medidas, dndoas a coecer a todos os traballadores/as

 Sistema de control dos recursos e das medidas por medio de revisins e/ou inspeccins, inclundo caixas de mencias, material contra incendios, vas e elementos de evacuacin etc.

 Rexistro e determinacin do mtodo de contacto con outros entes, co obxecto de minimizar as consecuencias daquelas situacins que se escapen do control da propia entidade, como poden ser o centro mdico, corpos de seguridade pblica, Proteccin Civil, bombeiros etc.

7.5.- Vixilancia da sade

A vixilancia da sade a actividade preventiva que mediante o exame mdico da sade de cada traballador/a consiste na recollida, anlise, e interpretacin sistemtica de datos sobre os riscos, enfermidades, ou accidentes, e na transmisin desta informacin propia persoa afectada e ademais, co respecto intimidade persoal, s axentes responsables da prevencin para avaliar a eficacia das medidas preventivas, propoer melloras, e identificar problemas de sade e de aptitude fsica para o posto de traballo.

A actividade de vixilancia da sade persegue os seguintes obxectivos especficos:

 Detectar precozmente os factores de risco que poden estar afectando sade dos traballadores/as

 Tomar medidas preventivas e correctoras dos danos derivados do traballo, tanto a nivel individual, como colectivo

 Avaliar a eficacia das medidas preventivas propostas polo persoal tcnico de prevencin e adoptadas polo Concello

 Propor medidas de promocin da sade no traballo e medidas preventivas mis eficaces cs existentes

Ante a falta de recursos propios, o Concello contratar co servizo de prevencin alleo a realizacin da vixilancia da sade de todo o persoal municipal.

Para iso o servizo de prevencin alleo deber contar coas acreditacins e os medios tcnicos e humanos precisos para cumprir cos requisitos indicados na normativa de aplicacin, e nomeadamente con persoal sanitario con formacin de nivel superior en PRL.

Unha vez ano todo o persoal do Concello ter a opcin de realizar unha avaliacin do estado da sade que respectar os seguintes principios:

 Voluntariedade para o traballador/a, que ser consultado previamente

 Gratuta para todo o persoal municipal

 Exame mdico e indicadores biolxicos especfico dos riscos laborais existentes

 Documentada, por medio de informes

 Con Informacin dos resultados traballador/a

 Con respecto dereito intimidade da persoa e con garanta do cumprimento da lexislacin de proteccin de datos persoais

 Vixilancia non discriminatoria

 Con aplicacin de protocolos mdicos que sexan de aplicacin consonte os postos de traballo

Por outra parte, todo novo traballador/a que se incorpore cadro de persoal realizar de forma obrigatoria un exame mdico inicial. De igual maneira pode ser obrigado realizar o exame mdico nos supostos en que a realizacin dos recoecementos sexa imprescindible para avaliar os efectos das condicins de traballo sobre a sade do persoal ou para verificar se o estado de sade do traballador ou traballadora pode constitur un perigo para a sa persoa, para o restante persoal ou para outras persoas relacionadas co Concello ou cando estea relacionado nunha disposicin legal en relacin coa proteccin de riscos especficos e actividades de especial perigosidade.

7.6.- EPIs e sinalizacin

7.6.1.- Equipos de proteccin individual: Cmpre determinar as circunstancias nas que se fai necesario empregar equipos de proteccin individual (EPIs).

Cando existan riscos para a seguridade e/ou a sade dos traballadores/as que non puideran evitarse ou limitarse suficientemente polos medios tcnicos de proteccin colectiva, por medidas preventivas ou por mtodos ou procedementos de organizacin do traballo, debern empregarse EPIs.

Entndese por EPI calquera equipo destinado a ser levado ou suxeitado polo traballador/a para que o protexa dun ou varios riscos que poidan ameazar a sa seguridade e sade.

Exclese desta definicin a roupa de traballo corrente e os uniformes que non estean especificamente destinados a protexer a sade ou a integridade fsica, equipos dos servizos de socorro e salvamento, equipos de proteccin dos policas ou o material de deporte.

A decisin de empregar un EPI debe estar precedida dunha avaliacin do risco e da xustificacin de que non existe outra alternativa tcnica ou organizativa.

Procederase eleccin do EPI tendo en conta:

 Grao de proteccin que se precisa en funcin do risco

 Grao de proteccin que ofrece cada equipo en concreto

 Compatibilidade entre distintos equipos de utilizacin simultnea

 Posibles riscos debidos propio equipo

 Perigosidade engadida polo uso da proteccin individual

 Condicins anatmicas e fisiolxicas e estado de sade do traballador ou traballadora

Unha vez elixido o EPI, debe procederse sa implantacin na empresa:

 Entregar o EPI

 Informar sobre o seu uso

 Sensibilizar sobre a necesidade do seu uso

 Supervisar o bo estado do equipo e a existencia dun stock suficiente

 Asegurarse de que o EPI se emprega, conserva e mantn de forma correcta, recollendo os posibles problemas que poidan crear s persoas, as coma as suxestins de mellora

7.6.2.- Rexistro de EPIs: preciso levar un control documental sobre as caractersticas e o uso dos EPIs, polo que se mantern os seguintes rexistros:

 Arquivo dos manuais de instrucins dos EPIs

 Inventario dos EPIs determinando cales son os postos de traballo que deben empregalos

 Informacin sobre o uso e mantemento do EPI

 Rexistro de entrega de EPIs

 Control de uso de EPIs

7.7.- Equipos de traballo

Entenderase como equipo de traballo calquera mquina, aparello, instrumento ou instalacin empregada para o desenvolvemento do traballo.

Establecerase unha sistemtica para adquirir e examinar periodicamente os equipos de traballo postos a disposicin do persoal municipal, garantindo que sexan e se mantean seguros en todas as fases da vida do propio equipo e que sexa o adecuado para o uso que se lle quere dar e para o lugar onde se vai utilizar

Asegurarse de que calquera equipo novo adquirido cumpra co correspondente marcado CE, declaracin de conformidade e vea co manual de instrucins, coa informacin suficiente sobre a utilizacin, manipulacin do equipo e os perigos que poden causar os novos equipos e como realizar o seu mantemento.

Ser preciso consultar a decisin de adquirir novos equipos cos representantes dos traballadores/as.

Igualmente haber que facilitar formacin e informacin s traballadores/as sobre os riscos derivados da utilizacin dos equipos de traballo e das medidas de prevencin e proteccin que se adopten. E ser esixible que cada traballador/a leve control e seguimento do uso correcto do equipo.

Tamn ser necesario garantir que o equipo de traballo seguro en todas as sas fases de vida til por medio de inspeccins e/ou revisins peridicas. Haber que establecer un programa de revisins e inspeccins anuais indicando obxectivos, responsables, recursos, cronograma e alcance.

Estas inspeccins faranse atendendo lexislacin especfica de cada maquinaria e recomendacins do fabricantes.

Os resultados das comprobacins debern documentarse, e estar a disposicin da autoridade laboral. Debern conservarse durante toda a vida til dos equipos.

Algunhas das obrigas de mantemento e revisins peridicas son as seguintes:

 Instalacin elctrica de baixa tensin, revisin anual

 Sistemas de calefaccin e climatizacin

 Ascensores e aparatos de elevacin, revisin externa anual

 Equipos de proteccin contra incendios, revisin externa anual

 Almacenamento de combustibles e GLP, revisin cada 4 anos por OCA

 Aparellos a presin, segundo requirimentos tcnicos

 Maquinaria e equipos, segundo requirimentos tcnicos

 EPIs, marcado CE

7.8.- Coordinacin de actividades

O Concello asume as sas responsabilidades como empresa principal en cumprimento co art. 24 da LPRL, e co RD 171/2004 que o desenvolve.

O Concello esixir a todas as empresas contratadas para obras ou servizos o respecto estrito da lexislacin vixente e demais normas internas da entidade sobre prevencin, seguridade e proteccin da Sade.

Especialmente terase en conta que todos os produtos qumicos, equipos, elementos de elevacin, ferramentas e instalacins das compaas contratadas cumpren o indicado na lexislacin,e estarn certificados, sinalizados e etiquetados, e asemade todos os traballadores/as destas empresas disporn de EPIs adecuados s traballos a realizar.

Ademais antes do inicio da actividade preciso que acrediten por escrito que cumpren coas sas obrigas de formacin e informacin cos seus traballadores e traballadoras, a avaliacin de riscos e a planificacin da actividade preventiva para os traballos que van realizar e os medios de coordinacin establecidos.

Para coordinar as actuacins, a empresa contratada indicar Concello os datos de contacto do tcnico/a ou responsable de prevencin para establecer os medios de coordinacin pertinentes de acordo ao Capitulo V do RD 171/2004, deixando constancia documental.

Pola sa banda, o Concello informar contratista dos riscos existentes nos centros municipais.

7.9.- Traballadores e traballadoras sensibles

No caso que no cadro de persoal municipal existe algunha persoa con especial sensibilidade exposicin s riscos, como pode ser o caso das embarazadas, menores de idade ou discapacitados, o Concello avaliar e adaptar os seus postos de traballo s sas necesidades, quer permanentes, quer temporais.

7.10.- Investigacin e comunicacin de accidentes e enfermidades profesionais

7.10.1.- Definicins esenciais:

 Accidente de traballo (con baixa o sen baixa): toda lesin corporal que o traballador/a sufra con ocasin o por consecuencia do traballo que executa por conta allea

 Danos derivados do traballo (Art.4 LPRL): accidente que provoque lesins a un traballador/a como consecuencia do desempeo do seu traballo

 Accidente laboral con baixa: aquel accidente laboral que obrigue a suspender a actividade laboral da persoa accidentada por un perodo que exceda da xornada no que aconteceu o accidente

 Accidente in itinere: accidente que acontece durante o desprazamento ata o lugar de traballo ou voltar o traballador/a do traballo seu lugar de residencia

 Enfermidade profesional: toda enfermidade contrada a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades especificadas no cadro que se aprobe polas disposicins de aplicacin e desenvolvemento da normativa legal vixente, e que estea provocada pola accin dos elementos ou substancias que nese cadro se indiquen para cada enfermidade profesional

7.10.2.- Responsabilidades de comunicacin de accidentes: unha vez producido un accidente laboral, cada persoa actuar consonte as sas responsabilidades de comunicacin:

 Persoal tcnico de prevencin: encargarase da recepcin de comunicacins de accidentes, da sa comunicacin s entidades que corresponda e representacin sindical, e da posterior investigacin do accidente. Igualmente encargarase do rexistro documental de todos estes procesos

 Traballadores/as: facilitar a informacin necesaria persoal tcnico encargado da prevencin para a tramitacin e/ou investigacin dos accidentes que sufriran ou dos que foran testemua

7.10.3.- Documento e rexistros: en aplicacin da lexislacin preventiva, cmpre documentar e conservar os seguintes rexistros:

 Relacin mensual de accidentes sen baixa mdica: accidentes laborais acontecidos que non supuxeron baixa do traballador/a. Remitir a relacin entidade xestora (Mutua) no prazo dos 5 das hbiles do mes seguinte que corresponda a relacin.

 Parte de accidente de traballo: notificacin de accidentes con baixa producidos. Remitir os partes entidade xestora (Mutua) no prazo dos 5 das seguintes accidente.

 Accidentes cualificados: cando como consecuencia dun accidente laboral se produza o falecemento dun traballador/a, accidentes graves ou moi graves, e/ou que afectan a mis de 4 traballadores/as, o Concello deber comunicalo Autoridade Laboral nas 24 horas seguintes accidente. A Autoridade Laboral comunicar o feito Inspeccin de Traballo e s Gabinetes de Seguridade e Sade Provinciais. Neste caso a comunicacin debe contar cos seguintes datos:

 Razn social, domicilio e telfono da empresa

 Nome do traballador/a accidentado

 Enderezo e lugar onde aconteceu o accidente

 Breve descricin do sinistro

 Conservar unha relacin de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que tean causado incapacidades laborais superior a un da de traballo

 Parte de enfermidades profesionais: cando se constate a existencia de doenzas producidas por mor do traballo, o Concello remitir un parte de enfermidade profesional entidade xestora (Mutua) no prazo dos 3 das seguintes diagnstico facultativo

   
  8. SEGUIMENTO E DOCUMENTACIN DO SXPRL  
 

8.1.- Documentacin

8.1.1.- Xestin documental: Un aspecto fundamental do SXPRL e da sa xestin a realizacin de tarefas de seguimento, e de control e rexistro da documentacin relacionada coas polticas preventivas.

Xa que longo dos mltiples procesos preventivos xranse importantes cantidades de documentos, preciso ter mecanismos e recursos para asegurar o seu arquivo e conservacin.

Se se fai preciso, desenvolveranse procedementos documentados, parte deste propio regulamento, como poden ser normas internas e rexistros, que deben ser distribudos as como almacenados e custodiados. Na creacin destes documentos seguirase a seguinte orde: redaccin, revisin, aprobacin, distribucin e actualizacin.

Todos os documentos e rexistros xerados no SXPRL estarn a disposicin dos responsables do Concello, en lugares especficos e identificados.

Igualmente, no senso de avanzar cara implantacin da Sociedade da Informacin, o persoal tcnico de prevencin contar cun arquivo dixital da documentacin preventiva, con cartafoles e ficheiros especficos.

De maneira non exclunte, ser rexistrada e mantida nos arquivos, dixitais ou en papel, a seguinte documentacin:

 Regulamento de seguridade e sade laboral

 Almacenamento da normativa de aplicacin

 Poltica preventiva

 Programa anual de actividades preventivas

 Manuais de procedementos e instrucins de traballo

 Avaliacin de riscos, procedementos e revisins

 Plan de emerxencias

Paralelamente, o Concello contar cos rexistros a seguir:

 Rexistro da modalidade organizativa adoptada: contratos e facturas

 Organigrama e nomeamentos de rganos formais e responsables (cargos polticos, persoal tcnico, recursos preventivos)

 Certificados da formacin dos tcnicos e responsables

 Listaxe de centros de traballo

 Inventario de recursos tcnicos e de equipos traballo

 Orzamento do SXPRL

 Actas de reunins

 Actas de consulta e participacin

 Proxectos de instalacins e equipos

 Xustificantes de entrega de equipos e manuais de instrucins de mquinas

 Rexistros de inspeccin e revisin de organismos de control e declaracins de conformidade dos equipos

 Fichas de seguridade de produtos

 Xustificantes de informacin s traballadores/as

 Xustificantes de formacin s traballadores/as

 Inventario de EPIs

 Folletos informativos dos EPIs e marcado CE

 Rexistro de controis

 Relacin e estatsticas de accidentes e enfermidades profesionais

 Informes de investigacin de accidentes

 Controis peridicos do estado da sade dos traballadores/as

 Rexeitamentos do dereito recoecemento mdico

 Constancia da entrega dos resultados da vixilancia da sade

 Listaxe de contratacins externas estables (asesora, limpeza)

 Rexistro de subcontratas e coordinacin de actividades (certificacin sobre a formacin, EPIS, informacin, avaliacin)

8.1.2.- Codificacin: Os documentos xerados no SXPRL tern un cdigo de identificacin, que constar de 3 elementos:

 PRL: identificador xeral e nico de documentos do SXPRL

 AA00: elemento de 2 letras, que fan relacin s caractersticas do documento, seguidas de dous nmeros que se refiren secuencia da orde. De maneira enunciativa, empregaranse os seguintes cdigos:

 DX: documentos xerais do SXPRL

 RA: rexistros de accidentabilidade

 RC: rexistro de coordinacin de actividades

 RE: rexistros da estrutura e organizacin

 RF: rexistro de formacin

 RI: rexistro de informacin e participacin

 RP: rexistro de EPIs

 RQ: rexistro de equipos de traballo e controis

 RV: rexistro da vixilancia da sade

 00/ano: fai referencia secuencia de revisin do documento nun ano determinado

8.2 Control do SXPRL

8.2.1.- Situacins de control: Para poder avaliar o funcionamento do SXPRL e dos diferentes documentos de planificacin, debemos contar con metodoloxas de control das actuacins que poidan ter unha incidencia sobre a seguridade e a sade laboral.

Neste senso, controlaranse periodicamente as seguintes situacins:

 As condicins de traballo e as actividades dos traballadores/as

 As instalacins, equipos de traballo e EPIs

 As condicins hixinicas e ambientais, tanto termohidromtricas como das concentracins de axentes fsicos, qumicos ou biolxicos

 Control de riscos ergonmicos e psicosociais

 Control das instalacins e redes

 Control de mquinas e guindastres

 Control das zonas de almacenaxe

 Control dos produtos e fichas de seguridade

 A vixilancia da sade

 A anlise de riscos para traballadores/as sensibles

 Os medios para prestar primeiros auxilios

 As investigacins dos accidentes e incidentes

 Os medios de coordinacin empresarial de actividades

En principio, unha vez cada ano farase un control xeral de todas as instalacins e postos de traballo, designndose unha/s persoa/s responsable/s, un calendario, e unha listaxe de actividades a controlar. Da inspeccin farase un informe que ter o seguinte contido:

 Identificacin da persoa encargada da inspeccin

 rea ou equipo inspeccionado

 Riscos detectados

 Avaliacin de riscos

 Accin correctora proposta

 Control da sa eficacia

En todo caso, tamn pode haber inspeccins informais ou planificadas sobre aspectos crticos, se as se considera.

8.2.2.- Actuacins fronte a cambios previsibles: Nas situacins normais e previsibles actuarase da seguinte maneira para a comprobacin das especificacins normativas ou tcnicas.

 Adquisicins de maquinaria e produtos deben controlarse:

 Marcado CE

 Declaracin de conformidade de mquinas

 Manuais de instrucins

 Adquisicin de produtos qumicos:

 Fichas de seguridade

 Etiquetas dos envases

 Adquisicin de EPIs:

 Adaptados s riscos e persoas

 Marcado CE

 Folleto informativo

 Contratacin de novo persoal ou cambios de posto:

 Caractersticas do posto

 Control de traballadores/as sensibles

 Seleccin de candidatos/as

 Contratos

 Avaliacin inicial da sade

 Coordinacin de traballos:

 Reunins, procedementos e persoal coordinador

 Informacin de riscos e emerxencias

 Avaliacin de riscos

 Documentacin da formacin dos traballadores/as

 Acreditacin de equipos

 Vixilancia da sade

 Entrega de EPIs

 Clusulas no contrato

8.2.3.- Actuacins fronte a sucesos previsibles: No caso de sucesos puntuais que se prev que poidan acontecer controlarase o seguinte:

 Plan de emerxencias:

 Inventario de medios de extincin, iluminacin, sinalizacin de emerxencias, vas de evacuacin, lugares de encontro

 Revisins dos medios

 Sistemas de alarma e aviso

 Procedemento de notificacin

 Designacin de persoas encargadas

 Accins a desenvolver

 Planos de instalacins

 Investigacin de accidentes:

 Informe, con recollida de informacin, deteccin das causas e adopcin de medidas

 Notificacin entidade xestora por medio do sistema Delta: partes de accidente, relacins de accidentes sen baixa

   
  9. AVALIACIN E VIXENCIA DO SXPRL  
 

9.1.- Auditora do sistema

Unha vez rematadas as diferentes fases e medidas do SXPRL non sera necesario realizar unha auditora do propio sistema, xa que o Concello dispn dun servizo de prevencin alleo.

9.2.- Avaliacin do sistema

Para pechar o ciclo da Mellora Continua, final do perodo de planificacin haber que facer unha avaliacin xeral do funcionamento do sistema.

Esa avaliacin farase recompilando a informacin gardada na documentacin e nos rexistros xerados, de cara a obter indicadores que resolvan como funcionou a implantacin do SXPRL, se houbo eivas e logros, para logo propoer as medidas correctoras que poidan ser implementadas no seguinte perodo de planificacin.

Con carcter xeral, a comezos de ano presentarase, por parte dos servizos tcnicos, unha memoria xeral de avaliacin do SXPRL, que ser empregada para redactar o novo plan anual de actuacins.

9.3.- Vixencia do Regulamento de seguridade e sade laboral

O presente Regulamento permanecer vixente mentres non sexa denunciado polo Concello ou pola representacin dos traballadores/as, por modificacins importantes na estrutura da entidade ou ata que o desenvolvemento lexislativo xurdido logo da sa aprobacin, faga aconsellable o seu abandono por desfase.

9.4.- Revisin do sistema

Cando se constate que a existencia de deficiencias graves no propio SXPRL ou se se produciren grandes cambios na estrutura da entidade, cumprir desenvolver as modificacins precisas ou a redaccin dun novo Regulamento para se adaptar s novas circunstancias e acadar os imprescindibles obxectivos de promocin da sade e seguridade no traballo.

Os servizos tcnicos do Concello encargarase da redaccin da revisin do Regulamento e ter en conta, como mnimo:

 O grao de consecucin de obxectivos

 O estudo das non conformidades e accins correctoras e/ou preventivas

 A poltica de seguridade e sade laboral e a necesidade de cambios debida a:

 Cambios na lexislacin

 Cambios nas expectativas e requisitos das partes interesadas

 Cambios nas actividades, procesos ou servizos da organizacin

Unha vez realizada a revisin, consultarase representacin dos traballadores/as, para logo proceder sa aprobacin.

Con este modelo de Sistema de Xestin da Prevencin de Riscos Laborais o Concello de San Sadurnio estara implementando correctamente os requisitos sinalados na LPRL e na normativa que a desenvolve.

   
  ANEXO  
 

Texto completo da Poltica sade laboral e PRL:

POLTICA MUNICIPAL DE SADE LABORAL E PREVENCIN DE RISCOS LABORAIS

A vida, a integridade fsica e a sade dos traballadores e traballadoras son dereitos bsicos cuxa proteccin ha ser unha constante do quefacer cotin para todas as persoas que traballan no Concello de San Sadurnio.

Neste senso, o Concello de San Sadurnio considera que as persoas son o activo mis importante da institucin, e polo tanto preciso establecer unha poltica preventiva cuxo obxectivo sexa acadar un modelo de prevencin axeitado, eficiente, eficaz e participativo.

Segundo o principio de que todos os accidentes, incidentes e enfermidades laborais poden e deben ser evitados, o Concello de San Sadurnio compromtese a alcanzar o mximo nivel posible de seguridade e sade no traballo, aln, incluso, do indicado na lexislacin vixente na materia, na medida dos recursos dispoibles. Asemade a sade laboral integrarase e coordinarase coas outras polticas de organizacin interna do Concello, quen adoptar as medidas necesarias para que esta declaracin se concrete na prctica diaria.

O Concello de San Sadurnio asume a obriga de crear as condicins positivas tendentes prevencin e control dos factores de risco laboral. Neste sentido incorpora integramente sa poltica os contidos dos artigos 1 e 2 do RD 39/1997 do Regulamento dos Servizos de Prevencin, e dos artigos 14 e 15 da Lei 31/1995 de Prevencin de Riscos Laborais.

Para darlles cumprimento a estes preceptos, recolleranse ademais no Plan anual de prevencin os obxectivos, metas, medios materiais e humanos, actuacins, procedementos, etc. que sexan necesarios para conseguir o obxectivo fundamental de preservar a sade e a seguridade tanto dos traballadores e traballadoras municipais, como de terceiras persoas que permanezan nas sas dependencias.

Igualmente establecer o axeitado marco de participacin e consulta dos traballadores e traballadoras, que fica recollido no Regulamento de seguridade e sade laboral.

A prevencin integrarase plenamente nos procesos de xestin da institucin, de forma que partindo do respecto s normas legais e os compromisos subscritos, alcance, mediante mecanismos de mellora continua, o nivel mximo posible de seguridade e sade dos traballadores e traballadoras. As, o Concello de San Sadurnio declara o seu compromiso de mellorar de maneira continuada as condicins de traballo e de facer un seguimento permanente dos resultados, revisando a sa poltica cando for necesario e esixindo do persoal propio, a todos os niveis, e do persoal doutras Administracins ou empresas que presten servizos a este municipio, as responsabilidades a que houber lugar.

O Concello de San Sadurnio consciente de que se fai necesaria unha mellora da cultura preventiva, e en consecuencia promover unha actitude positiva por parte dos responsables municipais e de todos os traballadores e traballadoras cara a este tema.

A responsabilidade en materia de prevencin de riscos laborais esxese s rganos polticos do Concello, as como a todos e cada un dos traballadores e traballadoras, tanto a ttulo individual como en funcin do cargo que desempean, integrando as actuacins preventivas no conxunto das sas actividades e decisins. Para cumprir con este criterio, o Concello garante que os traballadores e traballadoras reciban a informacin e a formacin necesarias para o desempeo das funcins inherentes ao seu posto de traballo especifico, solicitando a sa participacin e a implicacin dos seus representantes nestes temas, para desenvolveren axeitadamente esta poltica. Neste senso, s os traballadores ou traballadoras con formacin e informacin suficiente podern acceder a zonas de risco grave e especfico.

O Sistema de xestin de prevencin de riscos laborais do Concello de San Sadurnio garante que se cumpren os requisitos aplicables, e que se determinan, avalan e actualizan os riscos existentes en cada posto de traballo. Cando sexa necesario determinaranse medidas preventivas axeitadas, tentando actuar sobre a orixe do risco, e tendo preferencia a proteccin colectiva sobre a individual.

A xestin preventiva estar permanentemente documentada e mantida longo do tempo. Asemade ser revisada periodicamente, o cal propiciar a revisin do propio Sistema de xestin, efectuando un seguimento do grao de avance dos programas, obxectivos e metas establecidos, para planificar e desenvolver, se for necesario, as accins preventivas e/ou correctivas precisas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios