Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE E FEIRAS DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 11-02-2020 BOP N 28 -- Publicación definitiva : 03-04-2020 BOP N 57
Redacción Aplicable desde 03-04-2020

Redacciones Redacciones
 - DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO I. DA VENDA AMBULANTE
 - CAPTULO II. MODALIDADES DE VENDA AMBULANTE
 - CAPTULO III. DAS FEIRAS E MERCADOS ORGANIZADOS POLO CONCELLO DE CABANAS
 - CAPTULO IV. DOS MERCADOS OCASIONAIS.
 - CAPTULO V. DA VENDA AMBULANTE MEDIANTE CAMINS OU VEHCULOS-TENDA
 - CAPTULO VI. DA VENDA EN POSTOS SITUADOS NA VA PBLICA
 - CAPTULO VII. DA VENDA DIRECTA DE PRODUTOS AGRCOLAS POR PARTE DOS SEUS PRODUTORES
 - CAPTULO VIII. INCUMPRIMENTOS E SANCINS
 - Disposicin final.
   
  DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.O presente regulamento ten por obxecto regular aspectos especficos sobre o exercicio da venda ambulante e a realizacin de feiras e mercados no termo municipal de Cabanas.

En todo caso, o exercicio da venda ambulante haberase de someter ao establecido na Lei 13/2010, de 17 de decembro, de Comercio Interior de Galicia, Real Decreto 199/2010, de 26 de febreiro, polo que se realiza o exercicio da venda ambulante ou non sedentaria.

Para os supostos previstos no presente Regulamento de venda ambulante e feiras ser de aplicacin, con carcter xeral, o cumprimento da normativa vixente en canto ao Imposto de Actividades Econmicas, Seguridade Social e normativa hixinico-sanitaria e alimentaria.

   
  CAPTULO I. DA VENDA AMBULANTE  
 

Artigo 2.Entndese por venda ambulante a venda realizada fra dun establecemento comercial permanente, de xeito habitual, ocasional, peridico ou continuado, nos permetros ou lugares debidamente autorizados en instalacins desmontbeis ou transportbeis, inclundo os vehculos-tenda.

   
  CAPTULO II. MODALIDADES DE VENDA AMBULANTE  
 

Artigo 3.No presente regulamento distnguense as seguinte modalidades de venda ambulante permitidas no Concello de Cabanas:

a) A venda ambulante en feiras e mercados organizados polo Concello de Cabanas.

b) A venda ambulante en mercados ocasionais, inclundo aqueles xurdidos da iniciativa privada ou con motivo de festas ou acontecementos populares.

c) A venda ambulante mediante camins ou vehculos-tenda.

d) A venda en postos instalados na va pblica, fra de acontecementos.

e) A venda directa de produtos agrcolas por parte dos seus produtores.

   
  CAPTULO III. DAS FEIRAS E MERCADOS ORGANIZADOS POLO CONCELLO DE CABANAS  
 

Artigo 4.O Concello de Cabanas organiza os seguintes feiras e mercados, nos que est permitida a venda ambulante:

a) Feira do 21.

b) Mercados temticos de vern Mercados de Santa Marta.

Artigo 5. Normas especficas de participacin na Feira do 21.

- A Feira do 21 ten lugar o da 21 de cada mes no Paseo Martimo.

- A Feira do 21 admite postos de todo tipo, inclundo, entre outros: alimentacin, artesana, roupa e complementos, artigos de segunda man, etc.

- De acordo co establecido no artigo 6.1.d) da Ordenanza reguladora da taxa por instalacin de postos, barracas e outros en terreos de uso pblico do Concello de Cabanas, a participacin na Feira do 21 implicar o pago, por cada metro cadrado ou fraccin, da cantidade de 0,03 euros da, cun mnimo de 3,00 euros da.

- Para a participacin na feira do 21 non precisa unha inscricin previa, polo que tampouco haber espazos asignados a cada posto. Porn, os vendedores debern estar ao indicado polas autoridades e o persoal do concello, e en todo caso, o concello resrvase o dereito de restrinxir a instalacin de postos en determinadas reas para a instalacin de postos especficos, as como de concentrar o lugar de instalacin dos postos de acordo coas sas temticas.

- En todo caso, os postos instalados debern situarse sempre sobre a superficie pavimentada da beirarra do Paseo Martimo, deixando libres os accesos ao pieiral, os bancos, colectores do lixo e as papeleiras

- Os postos e cubertas deberanse soster por si mesmos, non podendo empregar mobiliario urbano (farois, bancos, papeleiras etc.), cravar piquetas, ou taladrar o chan para o seu soporte.

- A Feira do 21 rexerase de acordo aos seguintes horarios:

Horario de instalacin: de 08:30 a 10:30 horas.

Horario de funcionamento: de 09:30 a 17:00 horas.

Horario de recollida: de 15:00 a 18:00 horas.

- Cada un dos postos ser responsbel de deixar limpos de refugallos os espazos ocupados ao final do horario de recollida, para o que depositarn o lixo nos depsitos colocados a tal efecto polo concello. As caixas debern ser aplanadas para aproveitar axeitadamente a capacidade dos mesmos.

- Non se permite en ningn caso a invasin da beirarra por parte de vehculos, ags os expresamente autorizados.

Artigo 6. Normas especficas de participacin nos mercados temticos de vern Mercados de Santa Marta.

Os Mercados de Santa Marta sern organizados por parte do concello en diferentes fins de semana arredor da romara de Santa Marta, no Paseo Martimo.

- O Concello organizar tres mercados:

a) Mercado de artesana e produtos de alimentacin, coincidindo coa romara de Santa Marta.

b) Feira extraordinaria de Santa Marta

c) Mercado de oportunidades e produtos de segunda man.

-De acordo co establecido no artigo 6.1.d) da Ordenanza reguladora da taxa por instalacin de postos, barracas e outros en terreos de uso pblico do Concello de Cabanas, a participacin na Feira do 21 implicar o pago, por cada metro cadrado ou fraccin, da cantidade de 0,03 euros da, cun mnimo de 3,00 euros da.

- A participacin nestes mercados necesitar de inscricin previa, habendo un perodo nico de inscricin para cada un dos tres que ser de 15 das naturais entre o segundo e o cuarto xoves do mes de xullo, ou seguinte da hbil de cadrar estes nun festivo. A inscricin poder facerse persoalmente no Rexistro do Concello de Cabanas ou por va telemtica a travs da sede electrnica do Concello. Con carcter xeral, xunto coa solicitude deberase presentar copia do DNI de quen cubre a solicitude, xustificante bancario de pago, fotografa do posto e acreditacins de estar ao da no pagamento do I.A.E. e cotas da Seguridade Social.

- No mercado de artesana non podern participar vendedores de produtos de vestido e complementos que non produzan eles mesmos o seu produto. As mesmo, mutuamente exclusiva a participacin co mesmo produto no mercado de artesana e no mercado de oportunidades e produtos de segunda man.

- O concello, reservndose o dereito de organizar os mercados do mellor xeito posbel, delimitar o espazo asignado a cada posto, que ser inalterbel ao longo dos das de duracin de cada unha destas feiras e non-intercambibel. As persoas que por causas mdicas de mobilidade ou loxsticas necesiten dun lugar especfico para os seus postos habern de facelo constar expresamente na sa solicitude e anexar un xustificante mdico.

- En todo caso, os postos instalados debern situarse sempre sobre a superficie pavimentada da beirarra do Paseo Martimo, deixando libres os accesos ao pieiral, os bancos, os colectores de lixo e as papeleiras, as como as franxas de paso delimitadas por parte do concello.

- Os postos e cubertas deberanse soster por si mesmos, non podendo empregar mobiliario urbano (farois, bancos, etc.), cravar piquetas, ou taladrar o chan para o seu soporte.

- Os mercados rexeranse de acordo aos seguintes horarios:

Horario de instalacin: de 08:00 a 11:00 horas.

Horario de funcionamento: de 11:00 a 21:00 horas.

Horario de recollida: de 20:00 a 21:30 horas.

- Cada un dos postos ser responsbel de deixar limpos de refugallos os espazos ocupados ao final do horario de recollida, para o que depositarn o lixo nos depsitos colocados a tal efecto polo concello. As caixas debern ser aplanadas para aproveitar axeitadamente a capacidade dos mesmos.

- Non se permite en ningn caso a invasin da beirarra por parte de vehculos, ags os expresamente autorizados.

- Non se permite en ningn caso a acampada, o emprego de camping-gas ou lumes, nin a vertedura de augas e lquidos.

- A seguridade dos postos nas horas nocturnas corresponder s persoas titulares dos mesmos.

   
  CAPTULO IV. DOS MERCADOS OCASIONAIS.  
 

Artigo 7.O Concello poder autorizar a venda ambulante en mercados ocasionais, inclundo aqueles xurdidos da iniciativa privada ou con motivo de festas ou acontecementos populares.

Nesta autorizacin fixarase a duracin, a situacin, e o pagamento ou exencin das taxas de pago por parte destas iniciativas.

   
  CAPTULO V. DA VENDA AMBULANTE MEDIANTE CAMINS OU VEHCULOS-TENDA  
 

Artigo 8.O Concello poder autorizar a venda ambulante realizada desde camins ou vehculos-tenda. De acordo coa Ordenanza reguladora da taxa por instalacin de postos, barracas e outros en terreos de uso pblico, esta autorizacin estar supeditada ao pago de 3 por da de venda, de conformidade co establecido no artigo 6.1.c) da Ordenanza Reguladora da taxa por instalacin de postos, barracas e outros en terreos de uso pblico.

   
  CAPTULO VI. DA VENDA EN POSTOS SITUADOS NA VA PBLICA  
 

Artigo 9.O Concello poder autorizar a venda ambulante realizada con ocupacin da va pblica, en postos non fixos, de carcter illado, para un nmero de postos, situacin e perodos determinados.

Na autorizacin correspondente fixarase a duracin, a situacin, e o pagamento ou exencin das taxas de pago por parte de cada un destes postos.

Quedan excludos da presente regulacin os postos na va pblica de carcter fixo e estbel, que desenvolven a sa actividade de xeito habitual e permanente mediante a oportuna concesin administrativa, que se rexer pola normativa propia.

   
  CAPTULO VII. DA VENDA DIRECTA DE PRODUTOS AGRCOLAS POR PARTE DOS SEUS PRODUTORES  
 

Artigo 10.O Concello poder autorizar aos agricultores venda directa de produtos agrcolas que provean exclusivamente das sas explotacins, quedando prohibida a revenda de produtos que tean unha orixe diferente da propia explotacin.

Na autorizacin correspondente fixarase a duracin, a situacin, e o pagamento ou exencin das taxas de pago por parte de cada un destes postos.

   
  CAPTULO VIII. INCUMPRIMENTOS E SANCINS  
 

Artigo 11.Constiten infraccins unicamente as conductas tipificadas como tales neste artigo:

1. O incumprimento das normas establecidas na presente ordenanza, as como as determinadas na normativa reguladora da defensa dos consumidores e usuarios e demais normativa de aplicacin dar lugar incoacin do correspondente procedemento sancionador. As faltas clasificaranse en leves, graves e moi graves.

2. Sern faltas leves:

Reiterarse na producin de rudos, berros ou msica molestos despois de solicitarse a sa. desistencia

A falta de ornato ou limpeza das instalacins e da sa zona circulante.

3. Sern faltas graves:

A reiteracin por das veces en faltas leves en tres meses, ou de catro en doce meses.

Non cumprir as normas de seguridade das instalacins e dos seus elementos.

A venda de produtos distintos dos autorizados.

A instalacin de postos en lugar distinto do autorizado.

A desobediencia a atender as normas de orde e indicacins da Polica ou Persoal Municipal.

4. Sern faltas moi graves:

A reiteracin por das veces de faltas graves en tres meses ou de catro en doce meses.

A venda de produtos en estado tal que poidan causar dano para a sade.

O incumprimento de cantas obrigas impoan as disposicins aplicbeis por razn da actividade que exerzan, especialmente en materia de disciplina de mercado e comercializacin.

Incumprimento das disposicins sanitarias aplicbeis s instalacins ou produtos que vendan.

A instalacin de postos sen autorizacin.

A venda de produtos prohibidos.

5.- Aquelas infraccin da presente ordenanza que sexan concordantes coas establecidas no Lei 3/2014, de 27 de marzo, pola que se modifica o Texto Refundido da Lei Xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, seranlles de aplicacin o rxime de infraccins e sancins previsto no devandito texto legal, as como nas normas que o desenvolven.

Artigo 12.As sancins que se aplicarn sern as seguintes:

1. Por infraccin leve: apercibimento ou multa de at 60,00 euros.

2. Por infraccin grave: multa de entre 60,01 a 120,00 euros.

3. Por infraccin moi grave: multa de 120,01 a 300,00 euros

Como sancin accesoria poder acordarse a revogacin da autorizacin para realizar a venda ambulante para o caso de infraccins graves e moi graves, as como a posibilidade de comisar a mercadora nos casos de venda de produtos non autorizados e nos casos legalmente establecidos.

Correspndelle Alcalda a imposicin de multas e demais sancins, a travs do correspondente procedemento sancionador, de conformidade co establecido na lexislacin vixente.

Artigo 13.Para a determinacin das infraccins e imposicin de sancins previstas nesta Ordenanza, ser de aplicacin a regulacin contidana Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, as como Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Rxime Xurdico do Sector Pblico.

   
  Disposicin final.  
 

O presente Regulamento, aprobado na sesin ordinaria do Pleno da Corporacin, celebrada en data 29 de xaneiro de 2020, entrar en vigor a partir da publicacin da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 70.2 en, relacin co artigo 65.2, da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime local, e continuar vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios