Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCINS DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 16-05-2012 BOP N 92 -- Publicación definitiva : 02-10-2012 BOP N 188
Redacción Aplicable desde 20-10-2012

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos.
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS.
 - CAPITULO II. DAS DISTINCINS.
 - CAPTULO III. Procedemento para a concesin das distincins honorficas.
 - CAPITULO IV. USO E DEREITOS.
 - CAPTULO V. PERDA DOS DEREITOS.
 - CAPTULO VI. CONTROL E REXISTRO.
 - DISPOSICIN ADICIONAL.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Exposicin de motivos.  
 

O Concello de Cabanas estima necesario dispoer da regulacin oportuna que permita recoecer e premiar servizos para o municipio realizados por persoas fsicas ou xurdicas, de tal modo que se recoezan ditos mritos de forma pblica, destacando aqueles feitos merecedores de recoecemento pblico, sobre todo valores como a tolerancia, liberdade e o amor e dedicacin polo Concello.

Os ttulos e distincins que conceda o Concello son soamente honorficos, e polo tanto, non teen unha compensacin econmica ou de calquera outro medio.

   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1. Fundamento legal e natureza.

A aprobacin do presente regulamento fundamntase nos artigos 4 e 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de rxime local e os artigos 50.24 e 189 a 191 do Real Decreto 2568/1986, do 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das Entidades Locais, que establecen que as Corporacins Locais podern acordar a creacin de medallas, emblemas, condecoracins ou outros distintivos honorficos, a fin de premiar especiais merecementos, beneficios ou servizos, previos os trmites necesarios que se establecen neste Regulamento.

Artigo 2. Obxecto.

O obxecto deste Regulamento regular as honras e distincins que poida outorgar o concello de Cabanas para premiar excepcionais merecementos, servizos destacados, accins e traballos valiosos en calquera dos aspectos social, poltico, cultural, deportivo, cientfico, artstico ou de calquera outro tipo, para o engrandecemento, coecemento e prosperidade de Cabanas.

Todo elo para que, co mximo rigor, poida formalizarse a maneira de premiar a quen desde Cabanas o dende fora, na sa condicin de cabaneses o mostrando especial entrega con este municipio, realizan, impulsan ou promoven actos que benefician ao municipio no seu conxunto, a sa imaxe, a sa historia, a sa cultura ou a sa identidade.

Artigo 3. Dos mritos para a concesin de honras e distincins.

Podern ser merecedoras das distincins establecidas neste Regulamento, nos seus respectivos casos, as persoas fsicas ou xurdicas, organismos ou entidades, que renan as circunstancias que se determinan nos artigos seguintes,en concreto constituirn mritos para a sa concesin os seguintes:

a) Prestar servizos de relevancia que representen indubidable e evidente proveito para o engrandecemento, prestixio e progreso de Galicia e do concello de Cabanas.

b) A realizacin de traballos extraordinarios de incontrastable importancia en calquera dos aspectos humanos, poltico, cultural, cientfico, artstico, econmico social ou de defensa do noso patrimonio e natureza, que polo seu contido ou pola persoa, persoas ou entidades que o realicen se proxecta vinculacin a Cabanas.

c) A laboriosidade exemplar e extraordinaria capacidade de iniciativas e realizacins levadas a cabo e postas de manifesto en beneficio dos cidadns e do propio municipio de Cabanas.

d) As doazns e fundacins benficas, culturais, cientficas, artsticas ou de outro carcter que promovan o estudo e a investigacin e favorezan en moi alto grado ao concello de Cabanas.

e) En xeral, os feitos exemplares que, redundando en beneficio de Cabanas e os seus cidadns, revistan importancia ou signifiquen unha constante proteccin e promocin dos intereses sociais e culturais e de desenvolvemento do noso pobo e dos seus fillos.

4. Carcter das distincins.

4.1. As distincin s que se refire este Regulamento teen carcter exclusivamente honorfico sen que poidan outorgar ningn dereito administrativo ou de carcter econmico.

4.2. As distincins que se establecen neste Regulamento son independentes entre si, polo que unha mesma persoa pode ser distinguida con mis dunha, sempre que sexan de distinta clase, ou dentro da mesma clase de diferente categora. Non obstante polos mesmos feitos e circunstancias non poder ser recoecida mis dunha distincin.

4.3. Coa soa excepcin de SS.MM os Reis de Espaa e membros da familia Real, non se podern conceder honores e distincins que establece este Regulamento a persoas que desempeen altos cargos na Administracin do Estado, Comunidade Autonmica ou Administracin Local, respecto dos cales o Concello se atope en relacin subordinada de xerarqua, de funcin ou de servizo, en tanto subsistan estas circunstancias. Tampouco se poden outorgar aos membros da Corporacin en exercicio.

   
  CAPITULO II. DAS DISTINCINS.  
 

5. Clase de honras e distincins.

Os honores e distincins que poder outorgar o concello de Cabanas, incluso a ttulo pstumo, para premiar especiais merecementos ou servizos prestados ao municipio, sern os seguintes:

a) Ttulo de fillo/filla predilecto/a.

b) Ttulo de fillo/filla adoptivo/a.

c) Nomeamento de membro honorario da Corporacin.

d) Medalla de Cabanas.

e) Nomeamento de ras, prazas o instalacins municipais.

f) Diplomas de honra en cultura e deportes.

g) Recoecemento de servizos.

g) Loito oficial.

h) Libro de visitas de honra.

6. Do ttulo de fillo/a predilecto/a.

6.1. O ttulo de fillo/a predilecto/a de Cabanas, solo poder recaer en persoas nacidas no municipio de Cabanas, co obxecto de premiar destacadas calidades persoais ou mritos, e singularmente polos seus servizos prestados en beneficio e mellora do concello de Cabanas que lle permitisen acadar tan alto prestixio e consideracin que lle acrediten de tal ttulo.

6.2. Este ttulo poder ser concedido a ttulo pstumo, sempre que no falecido concorresen os merecementos antes mencionados. Xunto co ttulo de fillo/a adoptivo/a, de igual xerarqua, constite a maior distincin do Concello de Cabanas.

6.3. A concesin desta distincin ser acordada polo Pleno da Corporacin Municipal co voto favorable das das terceiras partes do nmero legal de membros da Corporacin.

6.4. O ttulo consistir nun pergamio coa seguinte lenda:

O concello de Cabanas, mediante acordo adoptado na sesin do Pleno da Corporacin de data ------------------------------- acordou conceder o ttulo de FILLO/A PREDILECTO/A do municipio, polas sas destacadas calidades persoais, mritos acreditados e servizos prestados en beneficio, mellora e honor de Cabanas a DON/A..............................................................................................................................................................

En Cabanas a .................................................

O/A Alcalde/sa O/ A Secretario/a

Asdo............................................. Asdo..............................

Ir acompaado dunha placa conmemorativa na cal figura o escudo herldico do Concello.

7. Do ttulo de fillo/a adoptivo/a.

7.1. O ttulo de fillo/a adoptivo/a pdese outorgar a aquelas persoas que, sen haber nacido en Cabanas e residindo ou non no municipio, tean con este vinculacin continuada pola sa reiterada e eficaz labor a favor dos intereses de Cabanas e/ou polas sas acreditadas actuacins en calquera aspecto das actividades humanas.

7.2. O ttulo poder ser concedido a ttulo pstumo, sempre que no falecido concorresen os merecementos antes mencionados. Xunto co ttulo de fillo/a predilecto/a, de igual xerarqua, constite a maior distincin do Concello de Cabanas.

7.3. A concesin desta distincin ser acordada polo Pleno da Corporacin Municipal co voto favorable das das terceiras partes do nmero legal de membros da Corporacin.

7.4. O ttulo consistir nun pergamio coa seguinte lenda:

O concello de Cabanas, mediante acordo adoptado na sesin do Pleno da Corporacin de data ---------------------- acordou conceder o ttulo de FILLO/A ADOPTIVO/A do municipio, polas sas destacadas calidades persoais, mritos acreditados e servizos prestados en beneficio, mellora e honor de Cabanas a DON/A.........................................................................................................................................

En Cabanas a .................................................

O/A Alcalde/sa O/ A Secretario/a

Asdo............................................. Asdo..............................

Ir acompaado dunha placa conmemorativa na cal figura o escudo herldico do Concello.

8. Duracin e dereitos dos ttulos.

8.1. Os ttulos de fillo/a adoptivo/a e fillo/a predilecto/a sern vitalicios e persoais, non ser herdable, polo que perderase co pasamento da persoa a quen se lle tea concedido. Poderase conceder un mximo de dous ttulos de fillo/a adoptivo/a e dous de fillo/a predilecto/a ano.

8.2. As persoas a quen se concedan os ttulos de fillo/a predilecto/a ou fillo/a adoptivo/a do municipio, previa invitacin, tern dereito a acompaar Corporacin nos actos ou solemnidades a que esta concorra, ocupando o lugar que para iso lle estea sinalado e a concorrer s sesins pblicas do pleno do Concello en lugar preferente efecto reservado.

8.3. En ningn caso estes ttulos outorgarn facultades para intervir no goberno e administracin do Concello. Sen embargo, podern concedrselle funcin representativas canto tean que exercerse fora da demarcacin territorial do Concello, esta representacin outorgarase por orde de antigidade do ttulo outorgado.

8.4. O Concello entregar pblica e solemnemente s que se fixeran acredores deste galardn, o pergamio e placa conmemorativa na que constar o nome e data do acordo de concesin, as como un botn de solapa que sexa mostra do ttulo e distincin conferido.

9. Nomeamento de membros honorarios da Corporacin.

9.1. O nomeamento de Membro Honorario da Corporacin (Alcalde/sa Honorario/a ou Concelleiro/a Honorario/a) de Cabanas poder ser outorgado a persoas que sexan posuidores de mritos evidentes e calidades persoais e ter un recoecemento pblico, ademais de ter ocupado o cargo de Alcalde/sa ou Concelleiro/a, respectivamente, non podendo outorgarse mentres estea en activo en calquera destes cargos. Non se podern outorgar mis nomeamentos de Alcalde/sa Honorario/a mentres vivan dous honorarios/as, nin mis nomeamentos de Concelleiro/a Honorario/a mentres vivan cinco honorarios/as.

9.2. Estes nomeamentos non outorgarn facultades para intervir no goberno e administracin do Concello, Sen embargo, podern concedrselles funcins representativas cando tean que exercerse fora da demarcacin territorial do Concello, esta representacin outorgarase por orde de antigidade do ttulo outorgado.

9.3. O Concello entregar en acto pblico s que se fixeran acredores deste galardn, o pergamio e placa conmemorativa na que constar o nome e data do acordo de concesin, as como un botn de solapa que sexa mostra do ttulo e distincin conferido.

9.4. Nos actos oficiais que celebre o Concello estas persoas ocuparn un lugar preferente que se lle asigne e asistirn a eles ostentando as distincins de honra concedidas.

10. Da medalla de Cabanas.

10.1.A medalla do concello de Cabanas unha distincin municipal, creada para premiar ou recoecer mritos extraordinarios que concorran nas persoas fsicas ou xurdicas, nacionais ou estranxeiras, polas sas calidades ou mritos persoais ou servizos prestados en beneficio e na honra deste municipio e tean acadado a consideracin no mbito pblico.

10.2.Crase as categoras de medalla de ouro e medalla de prata coa finalidade de recoecer tales servizos en funcin da importancia dos mritos acadados.

10.3. O deseo da medalla ter un dimetro mnimo de seis centmetros reproducida en ouro ou prata segundo a categora, ir suxeita cun pasador a un cordn de seda, figurando no anverso o escudo herldico do concello e no reverso a inscricin Medalla de ouro de Cabanas, o nome e apelidos, ou a denominacin da persoa ou entidade galardoada e a data de concesin.

10.4. Concederase a medalla de ouro a aquelas persoas que reunindo as condicins detalladas anteriormente realizaran unha accin ou acto meritorio cuxa memoria sexa imperecedoira pola sa permanencia fsica ou polos efectos continuados.

10.5. Concederase a medalla de prata naqueles casos en que o acto ou accin meritoria en concreto, redunde en proveito ou beneficio do Concello, ou dos seus habitantes, pero que a sa importancia ou permanencia sexa menor ou de inferior duracin.

10.6 Con carcter xeral podern concederse un mximo das medallas de ouro e tres medallas de prata ano, coa excepcin do apartado 10.7 e 13.1 do presente Regulamento.

10.7. Concederselle a medalla de Cabanas aos integrantes do Pleno da Corporacin con motivo do final da lexislatura sempre e cando participasen maioritariamente no desenvolvemento das sas funcins. A medalla ser da categora de ouro para o Alcalde ou aqueles integrantes que leven desempeando o cargo mis dunha lexislatura e de prata para os restantes.

Ser outorgada por resolucin da Alcalda e farase entrega en acto pblico con motivo da toma de posesin da nova Corporacin.

11. Nomeamento de ras, prazas ou instalacins municipais.

11.1. Poderanse conceder outras distincins polo Concello de Cabanas, como recoecemento aos moitos mritos contrados ao servizo do municipio, coa designacin co nome das persoas que sexan dignas diso, de prazas, avenidas, ras, edificios, parques ou paseos de Cabanas; na colocacin de placas conmemorativas que perpeten o nome de monumentos e estatuas en lugares pblicos como recordo permanente a persoas ou feitos de transcendental importancia para o Concello de Cabanas, e calquera honor que a Corporacin municipal estime adecuado, en ambivalencia rigorosa coas circunstancias de cada caso.

11.2 Realizarase un acto pblico consistente, fundamentalmente, na lectura dos mritos que lle fixeron merecedor da distincin e descubrimento da placa co seu nome.

12. Diplomas de honra en cultura e deportes.

12.1.O concello de Cabanas recoecer os mritos especficos de persoas fsicas ou xurdicas, naturais do concello de Cabanas ou vinculadas a este municipio, que sobresaian no aspecto cultural e deportivo, con motivo da Gala anual da cultura e do Deporte, mediante o outorgamento de diplomas de honra en ditas materias, as mesmo, podern outorgarse tres mencins en cada unha das actividades.

12.2. A entrega da distincin realizarase en acto pblico con motivo da celebracin da Gala da cultura e do deporte, mediante diploma de honra no que constar a resolucin de outorgamento e o mrito acadado.

13. Do recoecemento de servizos.

13.1.Os empregados do concello de Cabanas que destaquen pola sa entrega e dedicacin no desenvolvemento das sas funcins, podern recibir a medalla de ouro ou de prata, segundo a importancia das funcins e dedicacin, con motivo da sa xubilacin cando prestaran polo menos vinte anos de servizos no Concello sen nota desfavorable no seu expediente.

Excepcionalmente poderase outorgar esta distincin a quen leve un mnimo de dez anos como empregado do Concello de Cabanas sempre que se acredita con seguridade unha dedicacin especial a administracin municipal.

13.2. Os diversos rganos da Corporacin podern formular un voto de agradecemento ou mencin de recoecemento labor desempregada polo persoal municipal canto esta se desenvolvese con eficacia e dedicacin. Tamn podern expresar o seu voto de recoecemento s particulares que colaboren meritoriamente coa Corporacin.

14. Loito oficial.

14.1. O Pleno do Concello poder acordar Loito Oficial no termo municipal durante os das que estime oportunos, non supostos de falecemento de persoas relevantes ou de sinistros dos que se deriven consecuencias graves para o municipio, as como por outros feitos cuxa gravidade xustifique a citada declaracin.

14.2. En caso de urxencia, a declaracin de Loito Oficial poder efectuarse por resolucin da Alcalda, previa comunicacin e acordo cos portavoces dos grupos polticos municipais, do que se dar conta ao Pleno do Concello na primeira sesin que realice.

14.3. A declaracin de Loito Oficial implicar que as bandeiras ondeen a media asta en tdolos edificios municipais e leven prendido no centro un crespn ou lazo negro, as como a posibilidade de suspender actos ldicos previstos no da ou das que se decreten.

15. Libro de visitas de honra.

O concello de Cabanas dispor dun libro de visitas e recepcins no que as autoridades e persoas ou representantes de institucins que visiten oficialmente o municipio, podern asinar as dedicatorias que estimen convenientes. O libro ter un formato que permita a realizacin das firmas e dedicatorias con suficiente solemnidade.

   
  CAPTULO III. Procedemento para a concesin das distincins honorficas.  
 

16. Requisitos.

16.1. A concesin das distincins honorficas: Ttulo de fillo/filla predilecto/a, Ttulo de fillo/filla adoptivo/a, Nomeamento de membro honorario da Corporacin, Medalla de Cabanas ( coa excepcin do artigo 10.7) requirir a tramitacin do correspondente expediente, que sirva para determinar os mritos ou circunstancias que aconsellen aquela concesin.

16.2. Cando se trate de conceder honras e distincins a personalidades estranxeiras e as esixencias do tempo o aconsellen, o expediente poder ser substitudo por unha memoria razoada da Alcalda para que o Pleno da Corporacin o faculte para conceder tal distincin ou distincins que considere adecuadas, dando conta da resolucin adoptada ao Pleno da Corporacin na primeira sesin que realice.

17. Inicio do expediente.

17.1. A iniciacin do expediente do artigo 16.1 realizarase por resolucin da Alcalda, ben por propia iniciativa o a requirimento da terceira parte dos membros de dereito da Corporacin.

17.2. As propostas de concesin destas honras e distincins debern especificar os mritos e as circunstancias que debern ser obxecto do expediente, as persoas fsicas, xurdicas, institucins ou entidades para as cales se soliciten as distincins e a sa categora, e soamente poden tomarse en consideracin cando procedan de:

- Do Sr.Alcalde-Presidente da Corporacin.

- Da peticin conxunta da terceira parte do nmero de concelleiros de dereito da Corporacin.

- Da solicitude razoada e xustificada de tres entidades, centros oficiais, institucins ou asociacins legalmente recoecidas.

- Dunha peticin subscrita por mis de douscentos vecios do municipio de Cabanas.

17.3. Na mencionada resolucin da Alcalda designarase un instrutor entre os concelleiros da Corporacin e un secretario que deber ter a condicin de funcionario do Concello.

18. Do expediente.

18.1. O expediente administrativo que se incoe ao efecto para a tramitacin e xustificacin da calquera das concesins citadas no artigo 16.1 deste Regulamento, constar como mnimo da seguinte documentacin:

- Exposicin de motivos.

- Notas biogrficas da persoa proposta ou breve descricin histrica da entidade ou asociacin proposta.

- Currculo e accins meritorias destacables.

- Contribucins e/ou adhesins que se reciban.

18.2. A proposta que formule o instrutor ser obxecto de informacin pblica polo prazo de quince das, con publicacin no Boletn Oficial da Provincia, durante o cal, ademais de aportarse a documentacin xustificativa dos mritos, podern comparecer no expediente cantas persoas o desexen para contrastar datos, noticias ou xuzos que procedan en relacin coa proposta de merecementos e as evidentes constancias de servizos feitos ou actuacins.

18.3 O instrutor poder interesar ditame, opinin ou asesoramento doutras persoas, entidades, empresas, organismos ou Corporacins, a fin de completar cantos elementos de xuzo considere imprescindible ou necesarios para a formalizacin da posterior proposta, e cando estes se emitan con carcter reservado, gardar secreto e impedir calquera divulgacin ou indiscrecin.

18.4. Ultimadas as actuacins, o instrutor elevar a proposta ao Pleno da Corporacin que resolver adoptando acordo en votacin ordinaria co qurum das das terceiras partes do nmero legal de membros da Corporacin para outorgamento da distincin.

19. Imposicin e entrega da distincin.

19.1 Aprobada a concesin comunicarase persoa nomeada e pola Alcalda fixarase a data da entrega da distincin en acto pblico que se celebrar no Saln de Plenos do Concello ou noutro lugar nobre designado ao efecto; ao acto solemne e pblico invitarase a toda a Corporacin municipal, autoridades, asociacins e particulares relacionados co acto. No caso de distincins a ttulo pstumo, entregaranse a un familiar do nomeado.

19.2. Cando a imposicin e entrega non poida ser efectuada na forma sinalada no apartado anterior, o Concello, no acordo de concesin, determinar a forma na que se efectuar a mencionada entrega.

20. Procedemento para nomeamento de ra, prazas ou instalacins.

20.1. O expediente iniciarase mediante resolucin da Alcalda a instancia de:

a) Da propia Alcalda ou Xunta de Goberno.

b) Da peticin conxunta da cuarta parte do nmero de concelleiros de dereito da Corporacin.

c) Da solicitude razoada e xustificada de tres entidades, centros oficiais, institucins ou asociacins legalmente recoecidas.

d) Dunha peticin subscrita por mis do 10% vecios do municipio de Cabanas.

20.2. proposta acompaarase unha memoria xustificativa que recolla os mritos que concorren para ser outorgada a distincin.

20.3. A concesin desta distincin ser acordada polo Pleno da Corporacin co voto favorable da maiora absoluta, e a sa execucin realizarase segundo o establecido no artigo 11.

21. Do procedemento de diplomas de honra en cultura e deportes.

21.1. A concesin destas distincins estar destinada ao eido da Cultura e o Deporte. A proposta ser realizada por unha Comisin da cal formarn parte o/a concelleiro/a delegada de rea, tcnico de cultura e representantes de Asociacins inscritas no Rexistro do Concello.

21.2. A proposta deber recoller unha memoria xustificativa dos mritos que concorren nas persoas fsicas ou xurdicas que se propoen.

21.3. O outorgamento do diploma de honra na actividade correspondente ser acordado por Resolucin da Alcalda, que ser notificada aos nomeados, realizndose a sa entrega segundo o establecido no artigo 12.

22. Do recoecemento de servizos.

22.1. A proposta para concesin de medalla por prestacin de servizos poder ser realizada por:

- Alcalda ou concelleiro delegado de persoal.

- Representantes do persoal municipal.

- Cuarta parte do nmero de legar de membros da Corporacin.

22.2. Xunto coa proposta achegarase unha memoria xustificativa, as como, informe de Secretara dos datos relativos ao expediente e funcins asignadas.

22.3. O outorgamento da distincin realizarase por acordo do Pleno da Corporacin, realizndose a entrega da distincin en acto pblico no Saln de Plenos da Casa do Concello.

   
  CAPITULO IV. USO E DEREITOS.  
 

23. Uso das distincins.

Os posuidores das distincins que se establecen neste Regulamento poden mostralas en calquera acto pblico e estarn invitados aos actos institucionais que organice a Corporacin. As persoas a quen se lles concedan os ttulos de Fillo/a Predilecto/a, Fillo/a Adoptivo/a ou Membro honorario da Corporacin podern acompaar Corporacin nos actos ou solemnidades a que esta concorra, ocupando o lugar que para elo lle estea sinalado.

   
  CAPTULO V. PERDA DOS DEREITOS.  
 

Artigo 24. Privacin das distincins.

24.1. Inda que as concesins que se recollen neste Regulamento tean carcter irrevogable, se algn dos seus titulares chega a ser indigno de posulas por incorrer en falta que aconsellen esta medida extrema (casos de condena por algn feito de delito, realizacin de actos ou manifestacins contrarias ao Concello ou menosprezo aos mritos que no seu da foron causa do outorgamento), , a Corporacin Municipal poder privarlle da distincin outorgada, coa conseguinte cancelacin do asento no Libro de Distincins e Honras, calquera que sexa a data na que fosen concedidas.

24.2. Esta decisin adoptarase polo Pleno da Corporacin en votacin secreta e por unanimidade dos asistentes que en todo caso deber acadar o mesmo qurum que para o seu outorgamento, e despois da instrucin do expediente xustificativo dos feitos que ocasionan esta medida.

24.3 No caso de distincins outorgadas pola Alcalda, o expediente conter os mesmos trmites que para a concesin e someterase a consulta previa da Xunta de Goberno Local, para posterior resolucin de revogacin da distincin pola Alcalda.

   
  CAPTULO VI. CONTROL E REXISTRO.  
 

Artigo 25. Libro de honras e distincins.

25.1. A Secretara Xeral levar un Rexistro das Distincins e Honras que se materializar no Libro de Honras e Distincins, divido en tantas seccins como distincins honorficas regule este Regulamento.

25.2. En cada unha desta seccins inscribiranse por orden cronolxico de concesin e correlativa numeracin, os nomes dos agasallados, a relacin de mritos que motivaron a concesin, a data desta, e no seu caso, a do seu falecemento. Igualmente anotaranse tdalas incidencias que acontezan con posterioridade inscricin.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL.  
 

As distincins honorficas que a Corporacin poida outorgar a Familia Real, non requirirn outro procedemento que a previa consulta Casa Real.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

Este Regulamento aprobado polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 24 de xullo de 2012, entrar en vigor unha vez publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo a que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Rxime Local, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios