Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - REGULAMENTO DOS FICHEIROS DE DATOS DE CARCTER PERSOAL DO CONCELLO DE SANTISO

Publicación provisional : 27-06-2012 BOP N 121 -- Publicación definitiva : 30-12-2012 BOP N 229
Redacción Aplicable desde 01-12-2015

Redacciones Redacciones
 - PREMBULO
 - DISPOSICINS XERAIS
 - Art. 1.- Obxecto e mbito.
 - Art. 2.- Creacin de ficheiros.
 - Art. 3.- Responsables dos ficheiros.
 - Art. 4.- Finalidade e usos dos ficheiros.
 - Art. 5.- Cesin de datos.
 - Disposicin Final.
 - ANEXO I
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PREMBULO  
 

O artigo 20 da Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal, establece que a creacin, modificacin ou supresin de ficheiros das administracins pblicas s poder facerse por medio de disposicin xeral publicada no diario oficial correspondente. As mesmo, a disposicin adicional primeira desta lei establece a obriga das administracins pblicas responsables dos ficheiros de titularidade pblica, de aproba-la pertinente disposicin de regulacin do ficheiro ou adapta-la existente a esta.

   
  DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  Art. 1.- Obxecto e mbito.  
 

Os ficheiros automatizados de datos de carcter persoal existentes no Concello de Santiso son os que se relacionan no Anexo I deste regulamento, indicando o nivel de medidas de seguridade cos niveis correspondentes a cada un destes ficheiros, en aplicacin do Real Decreto 994/1999, do 25 de xullo.

   
  Art. 2.- Creacin de ficheiros.   redacciones
 

Cranse no Concello de Santiso os ficheiros denominados:

1. Padrn de habitantes

2. Contabilidade

3. Nminas

4. Sistema informtico de usuarios de servizos sociais (SIUSS)

5. Participantes en actividades deportiva, campamentos e cultura

6. Rexistro de Asociacins

7. Padrn impositivo

8. Axentes de promocin econmica

9. Participantes en accins de promocin de emprego

10. Gravacin de imaxes por sistema de videovilixancia

11. Beneficiarios Plan de alimentos.

12. Animais especialmente perigosos

13. Urbanismo e catastro

14. Rexistro entrada/sada

15. Subvencins

16. Biblioteca

17. Rexistro de Causas de Posibles Incompatibilidades e de Actividades

18. Rexistro de Bens Patrimoniais

   
  Art. 3.- Responsables dos ficheiros.  
 

O rgano responsable de cada ficheiro o que se sinala para cada un deles no anexo a este regulamento, sendo igualmente responsable da sa seguridade, debendo adopta-las medidas tcnicas, de xestin e organizacin que sexan necesarias para asegura-la sa confidencialidade, seguridade e integridade dos datos, as como as conducintes a facer efectivas as garantas, obrigas e dereitos recoecidos na Lei Orgnica 15/1999, do 13 de decembro, e nas sas normas de desenvolvemento.

   
  Art. 4.- Finalidade e usos dos ficheiros.  
 

Os datos de carcter persoal rexistrados nos ficheiros regulados neste regulamento s sern utilizados polo persoal debidamente autorizado para os fins expresamente previstos.

   
  Art. 5.- Cesin de datos.  
 

A cesin de datos a outras administracins pblicas axustarse establecido nos artigos 11.2, 21e disposicin adicional segunda da Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, nos artigos 93 e 94 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e artigo 16.3 da lei 7/1985, do 2 de abril e o que con carcter especfico poida establecerse para cada ficheiro.

   
  Disposicin Final.  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez publicado no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da lei 7/1985, do 2 de abril.

   
  ANEXO I   redacciones
 

1.-Ficheiro: PADRN DE HABITANTES

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Medio

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

2.-Ficheiro: CONTABILIDADE

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Medio

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

3.-Ficheiro: NMINAS

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Medio

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

4.-Ficheiro: SISTEMA INFORMTICO DE USUARIOS DE SERVIZOS SOCIAIS (SIUSS)

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Xestin das intervencins de todolos usuarios dos servizos sociais

b) Usos previstos

Estadsticas, informacin, xestin de usuarios de servizos sociais

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Todos os colectivos

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal e a sa procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios, entrevistas, informes.

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, Nm. S.S./Mutualidade, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais

Outros datos especialmente protexidos: orixe racial ou tnico, sade (recadados co consentimento expreso do afectado)

Datos relativos comisin de infraccins: infraccins penais (norma que permite o seu tratamento: Administracin pblica con competencias na materia, servizos sociais)

Datos de caractersticas persoais: estado civil, familia, data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna

Datos de circunstancias sociais: caractersticas de aloxamento, vivenda

Datos acadmicos e profesionais: formacin, titulacins, historial de estudante, experiencia profesional, datos de violencia de xnero, ordes de aloxamento

Datos econmico-financeiros e de seguros: ingresos, rendas, datos bancarios, datos econmicos de nmina, datos deducin impositiva impostos - subsidios, beneficios

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Consellera competente en materia de servizos sociais para fins estadsticos. Tamn podern transferirse a outras adminstracins pblicas cando sexa bice para as materias da sa competencia.

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Alto

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

5.-Ficheiro: ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CAMPAMENTOS E CULTURA

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Trmite, xestin e promocin de actividades deportivas, culturais, educativas, extraescolares e de conciliacin

b) Usos previstos

Educacin e cultura (ensinanzas artsticas e idiomas, educacin especial, deportes, fomento e apoio a actividades artsticas e culturais), outras finalidades

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Usuarios e solicitantes

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios en soporte papel ou telemtico

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, Nm. S.S./Mutualidade, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais

Outros datos especialmente protexidos: sade (recadados co consentimento expreso do afectado)

Datos de caractersticas persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Empresas privadas, bancos

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Alto

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

6.-Ficheiro: REXISTRO DE ASOCIACINS

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Bsico

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

7.-. Ficheiro: PADRN IMPOSITIVO

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Padrn Tributario

Cobro de impostos e taxas

b) Usos previstos

Facenda e xestin econmicofinanceira (Xestin tributaria e de recadacin), estatstica (funcin estatstica pblica xestin do censo promocional)

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais

Datos de caractersticas persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade

Datos de circunstancias sociais: caractersticas de aloxamento, vivenda, propiedades, posesins

Datos econmicos-financeiros e de seguros: datos bancarios, datos econmicos de nmina

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Medio

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

8.-Ficheiro: AXENTES DE PROMOCIN ECONMICA

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

9.--Ficheiro: PARTICIPANTES EN ACCINS DE PROMOCIN DO EMPREGO

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Xestin de datos das persoas participantes (alumnos/profesores/titores) en accins de promocin de emprego ou accins formativas e/ou asesoramento na materia

b) Usos previstos

Traballo e benestar social (promocin e xestin de emprego, relacins laborais e condicins de traballo, formacin profesional ocupacional, prestacins a desempregados)

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego e demandantes de asesoramento na materia, candidatos a accins formativas, profesores e titores

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal ou Administracins Pblicas mediante formularios en papel ou de maneira telemtica

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais, N SS.

Datos de caractersticas persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, estado civil, datos de familia, lingua materna, datos de violencia de xnero

Datos acadmicos e profesionais: formacin, titulacinshistorial de estudante, experiencia profesional, pertenza a colexios ou asociacins profesionais, proxecto de creacin de empresa

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Consellera de Traballo e Benestar, Bic Galicia, Administracins pblicas con competencias na materia (outros rganos da Comunidade Autnoma e da Administracin Local), INEM, Seg. Social

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Alto

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

10. Ficheiro: GRAVACIN DE IMAXES POR SISTEMA DE VIDEOVILIXANCIA

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Establecer maior seguridade na entrada principal e exteriores da Casa Consistorial

b) Usos previstos

Control e vixianza

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Persoas que teen unha relacin laboral de servizos no concello de Santiso, ou calquera outra que circunstancialmente se atope prxima as dependencias municipais

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

Os datos s se refiren a imaxe, e recllense polo mero feito de acceso ou proximidade o edificio

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Os relativos a imaxe para identificacin das persoas

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Non se prevn cesin de datos

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 1580 Santiso A Corua

H.-Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Nivel bsico

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro automatizado

11. Ficheiro: BENEFICIARIOS PLAN DE ALIMENTOS.

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Xestin, tramitacin e seguimento de beneficiarios do plan de alimentos

b) Usos previstos

Servizos sociais

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Solicitantes ou beneficiarios

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante: formularios,

enquisas, declaracin oral

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono

Outros datos especialmente protexidos: sade (recadados co consentimento expreso do afectado)

Datos relativos comisin de infraccins: infraccins penais (norma que permite o seu tratamento: Administracin pblica con competencias na materia, servizos sociais)

Datos de caractersticas persoais: estado civil, familia, data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade, lingua materna

Datos de circunstancias sociais: caractersticas de aloxamento, vivenda

Datos de situacin conflictiva:datos de violencia de xnero, ordes de aloxamento, relacins de convivencia conflictivas

Datos econmico-financeiros e de seguros: ingresos, rendas, datos bancarios, datos econmicos de nmina, datos deducin impositiva impostos - subsidios, beneficios, posesins

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Organizacins relacionadas directamente co plan de alimentos ou otras s organizacins con fins sociais, Organismos doutros rganos da Administracin do Estado, Asociacins e Organizacins sen nimo de lucro,

Non se realizan ou non estn previstos tratamento de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Alto

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

12. Ficheiro: ANIMAIS ESPECIALMENTE PERIGOSOS

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Rexistro de animais especialmente perigosos.

b) Usos previstos

Control e seguridade cidad

B.-Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Propietarios de animais de razas especialmente perigosas (cidadns e residentes)

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante:

Formularios

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais, psicotcnico apto do propietario, certificado do seguro

Datos de caractersticas persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade

Datos econmicos- financeiros e de seguros: seguros

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Entidades aseguradoras, Administracin pblica, entidades sanitarias e forzas e corpos de seguridade do Estado

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Bsico

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

13. Ficheiro: URBANISMO E CATASTRO

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Xestins de expedientes de licenzas urbansticas, actividades e obras, catastro municipal.

b) Usos previstos

Facenda e xestin econmicofinanceira (xestin econmica e contable), finalidades varias (concesin e xestin de permisos, licenzas e autorizacins)

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Solicitantes e beneficiarios de licenzas (cidadns e residentes, solicitantes, beneficiarios)

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante formularios, escritos

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais

Datos de caractersticas persoais: data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade

Datos de circunstancias sociais: licenzas, permisos, autorizacins

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

rganos xudiciais, Administracin Pblica con competencias na materia, Forzas e corpos de seguridade do Estado.

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Medio.

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

14. Ficheiro: REXISTRO ENTRADA E SADA

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Rexistro xeral de entrada e sada de documentos de expedientes administrativos.

b) Usos previstos

Rexistro de entrada e sada de documentos

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Interesados nos procesos administrativos (cidadns e residentes)

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante declaracin do propio interesado ou representante legal

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

rganos xudiciais e Administracin Pblica con competencia na materia.

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.-. Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Bsico

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

15. Ficheiro: SUBVENCINS

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Xestin, tramitacin e resolucin de solicitudes de subvencins, axudas e prestacins

b) Usos previstos

Traballo e benestar social (pensins, subsidios e outras prestacins econmicas, outros servizos sociais)

Finalidades varias (atencin ao cidadn)

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Solicitantes e beneficiarios (asociados ou membros, representantes legais, solicitantes, beneficiarios)

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante:

Enquisas, declaracin oral, formularios, transmisin electrnica, ...

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/ impresins dixitais

Outros datos especialmente protexidos: sade (recadados con consentimento expreso do afectado)

Datos de caractersticas persoais: estado civil, familia, data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade

Datos de circunstancia sociais: caractersticas de aloxamento, vivenda, propiedades, posesins

Datos econmicofinanceiros e de seguros: ingresos, rendas, inversins, bens patrimoniais, datos bancarios, datos econmicos de nmina, hipotecas, subsidios, beneficios.

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Organizacins relacionadas directamente co responsable, asociacins, etc (existe consentimento dos afectados)

Organismos da Seguridade Social, outros rganos da Administracin do Estado, Asociacins e Organizacins sen nimo de lucro, bancos, caixas de aforro e caixas rurais.

Non se realizan ou non estn previstos tratamento de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Alto

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

16. Ficheiro: BIBLIOTECA

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro

Xestins dos usuarios da biblioteca municipal

b) Usos previstos

Educacin e cultura (fomento e apoio a actividades artsticas e culturais)

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Cidadn e residentes

Asociados ou membros

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante:

Formularios

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF/DNI, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais, fotografa

Datos de caractersticas persoais: data de nacemento, idade, nacionalidade

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Non se prevn cesins ou comunicacins de datos.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808 Santiso A Corua

H.- Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Bsico.

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente automatizado

17. Ficheiro: REXISTRO DE CAUSAS DE POSIBLES INCOMPATIBILIDADES E DE ACTIVIDADES

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro e usos previstos

Tratamento dos datos de datos de carcter persoal necesarios para a xestin do rexistro de referencia de conformidade co preceptuado no artigo 75.7 da Lei de Bases de rxime local 7/85 de 2 de abril.

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Concelleiros municipais

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante:

Formularios aprobados polo pleno da Corporacin

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais.

Datos de caractersticas persoais: estado civil.

Datos de carcter social: propiedades e posesins (tipo/clase de ben, emprazamento, valor catastral, % participacin, data adquisicin, marca e modelo, matrcula), actividades, negocios, permisos.

Datos econmicos e financeiros: ingresos, rentas, investimentos, bens patrimoniais, crditos, prstamos, avais, datos bancarios, seguros, hipotecas, datos dbeda

Datos de detalles de emprego: corpo, escala, grao e categora profesional, postos de traballo, experiencia profesional, historial do traballador, pertenza a asociacins ou colexios profesionais

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Calquera persoa fsica ou xurdica, de natureza pblica ou privada, dentro dos supostos de lexitimacin do artigo 11 da LO 15/1999

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808Santiso A Corua

H.-Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Medio.

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente non automatizado

18. Ficheiro: REXISTRO DE BENS PATRIMONIAIS

A.- Finalidade do ficheiro e usos previstos

a) Finalidade do ficheiro e usos previstos

Tratamento dos datos de datos de carcter persoal necesarios para a xestin do rexistro de referencia de conformidade co preceptuado no artigo 75.7 da Lei de Bases de rxime local 7/85 de 2 de abril.

B.- Persoas ou colectivos sobre os que se pretenda obter datos de carcter persoal ou que resulten obrigados a subministralos

Concelleiros municipais

C.- Procedemento de recollida de datos de carcter persoal

O propio interesado ou o seu representante legal mediante:

Formularios aprobados polo pleno da Corporacin

D.- Estrutura bsica do ficheiro e descricin dos tipos de datos de carcter persoal contidos no mesmo

Datos identificativos: NIF, nome e apelidos, direccin, telfono, firma/impresins dixitais.

Datos de caractersticas persoais: estado civil.

Datos de carcter social: propiedades e posesins (tipo/clase de ben, emprazamento, valor catastral, % participacin, data adquisicin, marca e modelo, matrcula), actividades, negocios, permisos.

Datos econmicos e financeiros: ingresos, rentas, investimentos, bens patrimoniais, crditos, prstamos, avais, datos bancarios, seguros, hipotecas, datos dbeda

Datos de detalles de emprego: corpo, escala, grao e categora profesional, postos de traballo, experiencia profesional, historial do traballador, pertenza a asociacins ou colexios profesionais

E.- Cesin de datos de carcter persoal e, no seu caso, as transferencias internacionais de datos a terceiros pases

Calquera persoa fsica ou xurdica, de natureza pblica ou privada, dentro dos supostos de lexitimacin do artigo 11 da LO 15/1999

Non se realizan ou non estn previstos tratamentos de datos fora do territorio do Espazo Econmico Europeo.

F.- rgano da administracin responsable do ficheiro

Concello de Santiso

G.- Servizo ante o que se poden exercitar os dereitos de acceso, rectificacin, oposicin e cancelacin

Concello de Santiso Arcediago s/n 15808Santiso A Corua

H.-Medidas de seguridade e nivel de proteccin esixible

Medio.

I.- Sistema de tratamento

Ficheiro parcialmente non automatizado

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios   redacciones
 

A modificacin do regulamento non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios