Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - REGULAMENTO N R-10 DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL A ROLADA

Publicación provisional : 15-10-2014 BOP N 197 -- Publicación definitiva : 02-12-2014 BOP N 231
Redacción Aplicable desde 14-02-2020

Redacciones Redacciones
 - INTRODUCIN
 - CAPTULO I. DATOS DO CENTRO
 - CAPTULO II. FUNCIONAMENTO
 - CAPTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA
 - CAPTULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
 - CAPTULO V. NORMATIVA REFERENTE S CRIANZAS
 - CAPTULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA
 - CAPTULO VII. RXIME DE XESTIN ECONMICA
 - CAPTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO
 - ANEXO
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  INTRODUCIN  
 

1. OBXECTIVO DO REGULAMENTO

O presente regulamento ten por obxecto establecer o rxime de funcionamento da Escola Infantil Municipal (EIM) A Rolada do Concello de San Sadurnio, consonte a normativa de aplicacin en vigor, as como as capacidades e intereses municipais, de cara a contar cun servizo pblico de calidade e de acordo s necesidades das persoas usuarias.

A EIM cumpre unha funcin eminentemente social e educativa, proporcionando s persoas usuarias unha atencin integral, sen distincin de raza, sexo ou condicin social ou econmica, a travs dun programa global que garanta o pleno desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo, social e moral dos nenos e nenas.

2. NORMATIVA APLICABLE

Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia. (DOG n 245, 18.12.2008).

Decreto 254/2011, de 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e inspeccin dos programas e dos centros de servizos sociais, artigo 7 b) do referido decreto que establece como un dos requisitos funcionais o dispor dunhas normas de funcionamento. (DOG n 14, 20/01/2012).

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia. (DOG n 156, 16.08.2005)

Decreto 330/2009 de 4 de xuo, polo que se establece o currculo de Educacin Infantil. (DOG n 121, 23.06.2009).

Ordenanza fiscal n T-15, reguladora da Taxa pola prestacin dos servizos da escola infantil municipal A Rolada vixente.

Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia. (DOG nm. 166, do 29 de xuo).

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia. (DOG nm. 41, do 29 de febreiro).

Decreto 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infants.

Ordenanza sobre o servizo de normalizacin lingstica do Concello de San Sadurnio, publicada no BOP n 105 do 8 de maio de 2008

Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoproteccin na Comunidade Autnoma de Galicia. (DOG n 203, 21.10.2010).

Lei 3/2011, do 30 de xuo, de apoio familia e convivencia de Galicia. (DOG n 134, 13.07.2011).

Lei 17/2011, de 5 de xullo, de Seguridade Alimentaria e Nutricin.

Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. (DOG nm. 63, 30.03.2012).

As modificacins que se introduzan na devandita normativa ou en calquera outra lei ou disposicin que resulte de aplicacin directa na EIM, producirn, no seu caso, a modificacin do presente regulamento.

   
  CAPTULO I. DATOS DO CENTRO  
 

1. DEFINICIN DO CENTRO

A EIM do Concello de San Sadurnio configrase como aqueles equipamentos dirnos de carcter educativo e asistencial, dirixidos ao sector infantil da poboacin de ata 3 anos de idade, que teen por obxecto o desenvolvemento harmnico e integral dos nenos e nenas, realizando ademais unha importante labor de apoio funcin educativa da propia familia vez que facilitan o acceso dos pais e nais ao mundo laboral.

2. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome do centro: Escola Infantil Municipal A Rolada

Enderezo: O Casal, 16 A, Baixo, 15560 San Sadurnio

Telfono: 981 490 369

Correo electrnico: eim.sansadurnino@gmail.com

Directora: Luca Formoso Martnez

TITULARIDADE

ENTIDADE TITULAR

Nome: Concello de San Sadurnio

Enderezo: O Casal, 16. 15560 San Sadurnio.

CIF: P1507700A

Telfono: 981 490 027

e-mail: correo@sansadurnino.gal

N inscricin no RUEPSS: E-654

Representante legal: Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a do Concello de San Sadurnio

ENTIDADE XESTORA

Nome: Bolboreta S.C.

Enderezo: R/ Rita Rivera Chao,15-4A. 15320 As Pontes de Garca Rodrguez

CIF: J70397567

Telfono: 619 816 029 // 658 065 584

Correo electrnico: bolboretasc@outlook.es

Representante Legal: Montserrat Fernandez Novo // Luca Formoso Martnez

3. AUTORIZACINS

Data de Permiso de Inicio de Actividade: 23.12.2014

Licenza Municipal: 2.08.2014 (Certificado Tcnico Municipal

4. TIPO DE XESTIN: Indirecta

   
  CAPTULO II. FUNCIONAMENTO  
 

1. OBXECTIVOS

Promover e fomentar o desenvolvemento integral dos nenos e nenas e a aprendizaxe das sas habilidades cognitivas e creativas.

Facilitar a conciliacin da vida laboral e familiar.

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais bsicos: cooperacin, solidariedade, igualdade, respecto etc.

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

Respectar a singularidade e a diversidade de cada nena e neno.

Posibilitar o coecemento e a integracin progresiva dos cativos e cativas na cultura e no medio ambiente do seu contorno.

Empregar o galego como idioma vehicular, de traballo e docencia, en cumprimento da Ordenanza sobre o servizo de normalizacin lingstica do Concello de San Sadurnio, publicada no BOP n 105 do 8 de maio de 2008.

Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e en grupo nas actitudes e nas actividades diarias.

Facilitar a adquisicin progresiva de hbitos de orde, limpeza e conservacin dos materiais e dos recursos, facendo un uso axeitado destes, as como de pautas de comportamento ambientalmente sustentables.

Facilitar a integracin das nenas e nenos con necesidades educativas especiais.

Potenciar a coeducacin para eliminar as manifestacins mis evidentes de sexismo na escola como as relacins interpersoais entre nenas e nenos, a distribucin de tarefas entre o alumnado e entre o profesorado, a utilizacin de tempos, espazos e recursos, e o uso non sexista da linguaxe.

Estes obxectivos debern ser desenvolvidos no proxecto educativo proposto e elaborado polo equipo educativo da Escola Infantil.

2. CAPACIDADE DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL- EIM-

A EIM conta con 3 unidades autorizadas e 38 prazas.

Distribucin das unidades:

Grupos

Unidades

Nm. mximo de crianzas por unidade e persoa adulta

De 0- 1 anos

1

8

De 1 a 2 anos

1

13

De 2 a 3 anos

1

17

No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo nivel de idade, o alumnado poder ser agrupado conforme seguinte proporcin persoa adultacrianza, previa autorizacin de inspeccin de centros da Xunta de Galicia:

Grupos formados por crianzas de ata 2 anos: 1/10

Grupos formados por crianzas de idades comprendidas no tramo 0-3: 1/15.

Nas ltimas horas do sern ou nas primeiras da ma e en das puntuais que se rexistre un nmero reducido de menores nas unidades, poderase efectuar agrupamentos motivados pola ausencia de menores na EIM.

3. DESCRICIN DOS SERVIZOS QUE OFERTA A EIM

SERVIZOS BSICOS

3.1. Servizo de Atencin Asistencial e Educativa

Ofrece por un lado unha atencin social, garantindo un horario e calendario mnimo de apertura do centro, establecendo, en todo caso, flexibilidade nos horarios de asistencia das nenas e dos nenos escola; e por outro, informacin e asesoramento s familias no contacto diario referida ao funcionamento da escola infantil municipal e educacin das sas fillas e fillos.

A Escola Infantil Municipal un servizo de atencin educativa, conforme aos obxectivos, principios e fins do currculo do primeiro ciclo da educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia, segundo o Decreto 330/2009, do 4 de xuo.

3.2. Servizo de comedor

A EIM conta cun servizo de administracin de comidas que incluir o xantar.

Opcionalmente, servirase o almorzo e a merenda, sempre que exista un mnimo de demanda que se calcular coa empresa subministradora.

O xantar elaborado preferentemente por unha empresa especializada de catering, con custe adicional. Este servizo prestase principalmente para o alumnado das unidades 1-2 e 2-3 anos, e opcionalmente poderase prestar dende os 6 meses, sempre e cando os menores tomen comida triturada.

Este servizo poder solicitarse en das soltos sempre e cando non se exceda de 8 servizos de comedor ao mes, en cuxo caso deber contratarse o servizo de maneira mensual.

Os mens de cada xornada son visados por persoal especialista en diettica e nutricin sendo axeitada s idades das crianzas e sern expostos no taboleiro da Escola Infantil Municipal . Os mens son facilitados s familias mensualmente.

As familias que non fagan uso do catering optarn polo servizo de cocia, sen custe adicional.

3.3. Servizo de cocia

Prestacin consistente na achega dos medios persoais e materiais para a adecuada distribucin e consumo dos alimentos que traen as propias persoas usuarias, as como alimentos especiais co correspondente informe ou receita mdica. Este servizo contar co consentimento expreso da familia para administracin da comida aportada pola mesma, facndose cargo da entrega e bo estado do alimento.

Este servizo prestarase para o alumnado da unidade 0-1 e opcionalmente para ao alumnado de 1-2 anos.

As prazas do servizo de comedor e cocia estarn limitadas a un mximo de 20 atendendo dimensin e capacidade de almacenamento existentes.

Estes dous servizos recollidos nos puntos do servizo de comedor e cocia, durante o perodo de adaptacin de cada curso sufrirn variacins non ofrecendo os servizos ata a correcta adaptacin dos e das menores.

3.4. Horario amplo

Segundo o art. 26.3 do Decreto 329/2005 entndese por horario amplo, a atencin aos nenos/as por parte do centro polo menos durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que o/a neno/a prolongue a sa estancia no centro mais de 8 horas diarias, excepto que circunstancias excepcionais, que debern en todo caso xustificarse, o determinen.

3.5. Actividades complementarias e extraescolares

Este tipo de actividades impartiranse dentro do currculo educativo da EIM e estarn axeitadas a cada unidade por medio de obradoiros (p.ex. manualidades, danza, ingls, msica, xardinera, cocia, teatro...). Ademais celebraranse festas estacionais e tradicionais (p.ex. Saman, Nadal, Entroido etc.) as como o da das letras galegas, o da da paz e, os aniversarios dos nenos e nenas.

Sadas e excursins: dentro do horario da EIM podern organizarse sadas ao exterior axeitadas a cada idade, como poden ser visitas ao colexio de primaria, Horta de froiteiras ou a establecementos prximos. As mesmo, podern organizarse excursins, con desprazamento, a recursos didcticos de interese (granxas-escola, museos), que podern supoer un gasto para as familias en funcin das necesidades e da existencia ou non de orzamento para estas actividades concretas (transporte, entradas, comida...)

4. SISTEMAS DE ADMISIN E BAIXAS

4.1. RXIME DE ACCESO E DESENVOLVEMENTO DO SERVIZO DA EIM

1. Sistema de admisin

Persoas destinatarias

Podern solicitar praza na EIM todos os nenos e nenas con idades comprendidas entre os tres meses e os 3 anos, cando a unidade familiar estea empadroada no Concello.

No caso de existir prazas vacantes podern solicitar praza no centro familias doutros Concellos.

Ser requisito estar nado no momento de presentacin da solicitude.

No relativo idade mnima: Ter cumpridos os 3 meses na data de ingreso.

No relativo idade mxima: Non ter cumpridos os 3 anos de idade a 31 de decembro do ano que se solicita praza, ags situacins especiais que estimar ao equipo de baremacin.

No momento do seu ingreso abrirselles un expediente individual e persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos de filiacin, sanitarios, enderezo e telfonos para avisos en casos de urxencia, as como cantas circunstancias aconsellen unha atencin diferenciada.

Integraranse escolares con discapacidade fsica, psquica ou sensorial, en funcin das dispoibilidades dos recursos humanos e materiais adecuados, e excepcionalmente crianzas maiores de tres anos respectando o seu desenvolvemento evolutivo por encima da idade biolxica, previo ditame da direccin do centro e informe do Equipo de valoracin de discapacidades correspondente.

Tamn ser requisito atoparse ao corrente no pagamento das cotas mensuais na data da presentacin da solicitude.

2. Procedemento de admisin

As prazas adxudicaranse por esta orde:

a. Reserva de praza ordinaria: co obxecto de darlles continuidade s prazas adxudicadas no curso anterior, gozan de preferencia para a adxudicacin de solicitudes de praza de nenos e nenas matriculadas nas mesmas condicins do curso anterior. Asemade ter preferencia hora de elixir xornada o alumnado de familias empadroadas no Concello de San Sadurnio.

b. Reserva de praza para fillas e fillos do persoal municipal e do persoal que preste servizo na Escola Infantil Municipal A Rolada: tern preferencia na adxudicacin de vacantes existentes para o centro, sobre as solicitudes de novo ingreso.

c. Novo ingreso: unha vez adxudicadas as prazas correspondentes s reservas de praza, as prazas vacantes adxudicarnselles s persoas solicitantes de novo ingreso segundo a puntuacin obtida por aplicacin do baremo que figura no seguinte punto deste Regulamento.

d. Ingresos urxentes: para ingresos de mxima urxencia reservarase un 5% das prazas do centro. Tern a consideracin de ingresos urxentes os seguintes casos: menores tutelados/as pola Xunta de Galicia, fillas e fillos de mulleres que se atopen en casa de acollida ou vtimas de violencia de xnero; e aqueloutros en que concorran circunstancias socioeconmicas e familiares que requiran unha intervencin inmediata.

3. Baremo de admisin

A seleccin das solicitudes efectuarase en funcin do nivel de prioridade ou da puntuacin acadada segundo o baremo establecido mediante o que se avaliarn os factores socio-familiares e laborais da unidade familiar.

As prazas adxudicaranse en funcin dos seguintes criterios de prioridade:

Prioridade 1: Obtern praza o alumnado de unidades familiares empadroadas no Concello de San Sadurnio, e os fillos e fillas do persoal municipal ou da propia EIM.

Prioridade 2: De existiren prazas vacantes podern acceder fillas e fillos de persoas que, estando empadroadas noutro concello, tean os seus postos de traballo nunha empresa con sede social ou rgano de administracin que radique no Concello de San Sadurnio. Esta situacin deber acreditarse co certificado da empresa ou da institucin correspondente.

Prioridade 3: Sempre que haxa prazas vacantes podern acceder tamn persoas doutros concellos.

No momento en que a demanda supere a oferta de prazas nun determinado nivel de prioridade ou en caso de obter igual puntuacin, tern preferencia primeiro as solicitudes de maior xornada (continuada ou partida) e logo as de atencin con servizo de comedor con catering e cocia.

En caso de persistir o exceso de demanda, aplicarase o seguinte baremo s persoas que estean nas mesmas condicins:

a. Indicador sociofamiliar

Puntos

a.1 Por cada membro da unidade familiar includo o neno ou nena solicitante

2

a.2 Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo dela

1

a.3 No caso de que o neno ou nena para o que se solicita a praza nacese dun parto mltiple

1

a.4 Por cada membro da unidade familiar afectado por discapacidade fsica, psquica ou sensorial

2

a.5 Pola condicin de familia monoparental

3

a.6 Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais

6

a.7 Por irmns ou irms con praza renovada na EIM para o que se solicita praza

3

a.8 Pola condicin de familia numerosa

5

a.9 Calquera outra circunstancia sociofamiliar grave susceptible de valoracin debidamente acreditada

Ata 3

b. Indicador laboral-familiar*

Puntos

b.1 Situacin laboral de ocupacin*, excedencia**

 

Nai/titora ou representante legal

3

Pai/titor ou representante legal

3

b.2 Situacin laboral de desemprego***

 

Nai/titora ou representante legal

2

Pai/titor ou representante legal

2

* No caso de familias monoparentais adxudicarase a puntuacin deste epgrafe computado por dous.

** Outorgaranse 3 puntos cando a situacin de excedencia remate como mximo un mes despois da incorporacin da crianza EIM. Noutros casos 0 puntos.

***Valorarase tal condicin coa certificacin de demanda de emprego.

A estes efectos, entndese por unidade familiar a formada polo pai e/ou nai ou titor/a e fillos e fillas menores de 18 anos, ou fillos e fillas maiores de 18 anos cun grao recoecido de discapacidade superior ao 33%.

Estn a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no mesmo domicilio, teen ingresos inferiores ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente.

Unha vez baremadas as solicitudes e en caso de empate, realizarase un sorteo para a adxudicacin das prazas que tiveran a mesma puntuacin.

4. Prazo de presentacin de solicitudes e reparacin de defectos

Os pais, nais, titores e titoras ou representantes legais do neno ou nena presentarn a solicitude:

Para a reserva de praza dentro do prazo comprendido entre o 1 e 15 de marzo de cada ano.

Para o novo ingreso dentro do prazo comprendido entre o 16 e 31 de marzo de cada ano.

Para ambas solicitudes empregarase o modelo oficial recollido no Anexo I.

A solicitude ser presentada no Concello ou en calquera dos modos establecidos ao abeiro da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

Con carcter excepcional poderanse presentar solicitudes fra do prazo nos seguintes casos:

a. Nacemento do ou da menor con posterioridade ao prazo de presentacin do solicitudes.

b. Cambio de Concello ou residencia da unidade familiar.

c. Motivos de conciliacin familiar, persoal ou laboral da unidade familiar.

d. Outras circunstancias que motivadamente aprecie a Comisin de seguimento e control da escola.

As solicitudes presentadas fra de prazo debern vir canda a xustificacin acreditativa da circunstancia que a motiva. As mesmo, estarn condicionadas existencia de prazas dispoibles para o grupo de idade da nena ou do neno, unha vez esgotada a listaxe de agarda.

Se a solicitude achegada non reunise todos os requisitos establecidos requirirase persoa interesada para que emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se as non o fixese, terselle por desistido a sa peticin, previa resolucin, concedndolle un prazo para isto de 10 das naturais a partir da data de finalizacin de presentacin de solicitudes.

Podern facerse solicitudes de praza, anda que os menores non tean cumpridos os 3 meses. Neste caso e se a resolucin favorable quedaralle a praza reservada ata cumprir os 3 meses, idade mnima para o ingreso da crianza, sen ningn custe ata a sa alta e entrada no centro.

5. Documentacin requirida

As persoas solicitantes de praza, achegarn xunto coa solicitude a seguinte documentacin:

a. Documentacin xustificativa da situacin familiar

Fotocopia do libro de familia e/ou cartilla de familia numerosa.

Fotocopia do documento de identidade do pai, nai, titor, titora, ou representante legal.

No caso de acollemento da crianza, documento que o xustifique.

Certificado de convivencia expedido polo Concello.

b. Documentacin xustificativa da situacin laboral e familiar

Xustificante de ocupacin de ambos proxenitores (ltima nmina, certificado de empresa, xustificante do rxime de persoas autnomas ou vida laboral).

Documentacin xustificativa da situacin de excedencia na que se indique a data de inicio e finalizacin da mesma.

Xustificante de desemprego de ambos proxenitores (certificado de desemprego)

c. Outros documentos acreditativos de todas aquelas situacins que, por baremo, sexan susceptibles de puntuacin.

Certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de discapacidade e certificado mdico de enfermidade ou deficiencia alegada polos membros da unidade familiar.

Ditame do equipo de orientacin especfico dependente da Inspeccin de Educacin da Delegacin Provincial da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria ou do rgano correspondente na Admn. do Estado ou nas respectivas Comunidades Autnomas en que se motive a necesidade de integracin ou Informe do equipo de valoracin, servizos especializados de atencin temper nos casos de necesidade de integracin dos menores con discapacidade

Informe dos Servizos Sociais, nos supostos nos que sexa necesario por razn da situacin socio-familiar.

Documentacin acreditativa de incidencias tales como: separacin de feito de cnxuxe, abandono do fogar, certificacin de convivencia e xustificante de calquera outra circunstancia socio-familiar alegada.

No caso de vtimas de violencia de xnero acreditarase esta situacin por medio de calquera dos seguintes documentos: certificacin da orde de proteccin ou da medida cautelar en vigor, sentenza xudicial, informe dos servizos sociais e/ou sanitarios ou informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

6. Relacin provisional do alumnado admitido

A comisin de seguimento e control ser competente para efectuar a proposta inicial de cualificacin e far pblica a relacin provisional, c nivel de prioridade ou coa puntuacin acadada se fose necesario, de persoas admitidas e excludas, correspondendo a resolucin Alcalda. Esta resolucin expoerase no taboleiro de anuncios do Concello, no taboleiro da EIM ou en calquera outro medio que se considere oportuno.

7. Reclamacins

As persoas solicitantes que o desexen podern efectuar as reclamacins debidamente documentadas que estimen oportunas nun prazo de 10 das naturais contados dende a data de publicacin da relacin provisional, ao abeiro do establecido na sobredita Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

Estas reclamacins entenderanse resoltas coa publicacin da lista definitiva.

8. Relacin definitiva de persoas admitidas

Unha vez estudadas pola comisin todas as reclamacins presentadas e resoltas procederase publicacin da relacin definitiva de persoas admitidas e da lista de agarda no taboleiro do Concello e no da EIM, as como noutro medio que se considere oportuno, c nivel de prioridade ou coa puntuacin acadada se fose necesario.

O Concello enviaralles unha notificacin individual as persoas solicitantes coa resolucin da sa praza e a cota mensual que lle corresponda aboar en cada caso.

As persoas solicitantes disporn dun prazo de 15 das naturais dende a recepcin da notificacin da resolucin de concesin para confirmar a sa praza e formalizar a matrcula no Concello. Se finalizado este perodo non se formalizase esta, decaer o dereito praza obtida.

9. Lista de agarda e adxudicacin de vacantes

As vacantes que se vaian producindo ao longo do curso sern cubertas por rigorosa orde de puntuacin entre as persoas solicitantes da lista de agarda. As prazas que, sen causa xustificada, non se atopen cubertas aos 15 das naturais de iniciarse o curso escolar, consideraranse como vacantes.

No suposto de que se produzan vacantes e se atope esgotada a lista de agarda aceptaranse as solicitudes presentadas fora de prazo por orde de rexistro de entrada.

10. Documentacin da matrcula

As persoas admitidas tern que achegar, dentro dos 15 das naturais seguintes recepcin da notificacin da resolucin de concesin da praza, a seguinte documentacin complementaria:

Copia da tarxeta sanitaria da crianza

Certificado mdico da crianza

Fotocopia da cartilla de vacinas da crianza debidamente actualizada

Catro fotografas tamao carn

Autorizacin por escrito das persoas que poden recoller crianza

Xustificante de ingreso da cota de matrcula.

Autorizacins: para o tratamento informtico dos datos persoais sensibles, para a toma de material fotogrfico, para a toma da medicacin, para a realizacin de sadas extraescolares, para a administracin de alimentacin aportada pola familia.

A non presentacin desta documentacin entenderase como a renuncia praza.

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin socio-familiar ou laboral reflectidas na solicitude, poder dar lugar a que se inicie de oficio un expediente de comprobacin dos datos referidos. Coa apertura deste expediente nomearase unha persoa instrutora e unha persoa secretaria que elaborarn un informe que ser obxecto de anlise por parte da Comisin de seguimento e control.

Poderanse requirir persoa solicitante os documentos que se consideren precisos para a resolucin do expediente.

S se tern en conta a efectos de baremacin do expediente os extremos alegados cos documentos arriba indicados.

5. CAUSAS DE BAIXAS NA EIM

Causarase baixa na EIM por calquera das circunstancias seguintes:

Por cumprimento da idade mxima de permanencia na EIM, con excepcin dos nenos e nenas con necesidades educativas especiais, sempre que exista informe do servizo especializado, podendo permanecer un ano mais na EIM.

Por solicitude dos pais, nais, titores/as ou representantes legais.

Por non pagar a cota establecida durante dous meses consecutivos ou tres alternos.

Por comprobacin de falsidade na documentacin ou datos achegados.

Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta para permanecer no centro.

Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada.

Por incumprimento reiterado das normas da escola.

Por outras razns que poidan darse a proposta da Direccin da EIM e resolucin da comisin de seguimento e control.

As baixas, modificacins, incompatibilidades ou inadaptacins debern ser tramitadas polas familias cunha antelacin de 20 das naturais como mnimo e sern resoltas oportunamente pola Alcalda, e no caso de requirir do seu anlise, sern analizadas pola Comisin de seguimento e control, unha vez odas as persoas interesadas e logo da emisin do correspondente informe de conclusins.

As baixas producidas por calquera dos motivos expostos anteriormente cubriranse coas solicitudes que quedasen en lista de agarda en cada grupo de idade, por rigorosa orde de prioridade e puntuacin. E no caso de non existir lista de agarda, as vacantes cubriranse coas solicitudes presentadas fora de prazo por orde de rexistro de entrada.

6. CALENDARIO E HORARIOS DE FUNCIONAMENTO

A EIM permanece aberta 12 meses ao ano (ags os das declarados inhbiles), de luns a venres, ambos os dous includos, o servizo prestase entre 8.00 e as 20.00 h, ags os das sinalados como festivos no calendario laboral e de acordo coas dispoibilidades de recursos humanos e orzamentarios, ininterrompidamente sempre que durante todo o perodo horario se mantea un mnimo de asistencia do 15% das 38 prazas que ten o centro.

Non obstante, dependendo da demanda real e en funcin do nmero de matrculas existentes, adaptaranse os horarios de funcionamento do centro as como a disposicin e organizacin do persoal. Este axuste tamn se ter en conta durante os perodos vacacionais. Durante os meses de xullo e agosto, poderanse modificar os horarios de apertura e peche da escola, en funcin do rexistro de asistencia do alumnado especialmente nas primeiras e ltimas horas da xornada diaria do centro, tendo en conta o dato recollido anteriormente do 15% de asistencia do alumnado.

1. Tipos de xornadas:

Xornada completa: 8 horas

Media xornada de ma: 4 horas (9:00-13:00 h)

Media xornada de tarde: 4 horas (15:00-19:00 h)

Horario extraordinario: Todo o que exceda o horario ordinario entenderase como hora extraordinaria ou complementaria a efectos de clculo da tarifa a repercutir sobre a persoa usuaria.

O horario mximo de permanencia dos nenos e nenas na EIM ser con carcter xeral de 8 horas diarias, ags causas excepcionais e debidamente xustificadas que sern valoradas polos Servizos sociais, que podern ampliar o devandito horario. O horario amplo ten un custo adicional mensual equivalente hora complementaria de carcter mensual especificada no artigo 5.2. da ordenanza municipal.

O horario de entrada e sada dos menores na EIM dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo alteracin das actividades dos demais menores e do normal funcionamento do centro.

Diariamente determinarase un horario de atencin educativa de obrigado cumprimento de asistencia dos menores entre as 10:00 e 13:00 horas, e de 16:00 a 19:00 horas, durante o perodo lectivo, para cada quenda de ma e/ou de tarde.

No caso de que as familias opten por esta flexibilidade horaria na entrada ao centro, debern axustar entrada ao centro nos seguintes momentos horarios, s 9:00, 9:30 ou 10:00 horas, evitando unha alteracin no bo funcionamento do centro e das rutinas e do traballo realizado nas unidades en funcionamento da escola.

Vacacins: As vacacins podern ser dun mes enteiro ou repartidas de 15 en 15 das. Todas as persoas usuarias aboarn como mximo 11 mensualidades por curso lectivo, polo que se establecer o mes de agosto de cada curso escolar como o mes que non se cobrar a cota s familias, independente do mes de vacacins elixido polas mesmas para o goce da crianza e que ser obrigatorio para todos os/as menores que asistan o curso escolar completo. Para o resto das familias o goce do mes de vacacins do/a menor ser opcional posto que non superarn o mximo de 11 mensualidades por curso lectivo.

7. RXIME DE SADAS

Dependendo das limitacins organizativas e orzamentarias, ser posible realizar sadas exterior (paseos, excursins, visitas a museos), de cara a favorecer a adquisicin de habilidades no mbito da mobilidade, da organizacin e da autonoma persoal, as como ampliar as experiencias e coecementos dos pequenos e das pequenas.

En todo caso, a planificacin e organizacin destas sadas deber ser moi meticulosa, e contar coa colaboracin directa das familias.

Entn, as normas que se deben cumprir, tanto por parte do Equipo Educativo, como das familias son as seguintes:

Autorizacin escrita das nais, pais, titoras, titores, ou representantes legais de conformidade coa sada que se vai realizar.

Informar e ter en conta calquera eventualidade relacionada coa sada (toma de medicamentos, enfermidades crnicas, alerxias en xeral...)

Propiciar a colaboracin directa das familias, especialmente nos seguintes aspectos:

o Puntualidade na chegada e sada.

o En caso de que participen directamente, atender grupo que se lle asigne, seguindo as pautas que se establezan no centro antes de sar.

No desenvolvemento das sadas farase un reconto do alumnado, antes e despois da sada.

Para a seguridade dos nenos e nenas nos desprazamentos, utilizarase de gua unha corda que deben agarrarse. O persoal docente situarase na cabeza e no final da ringleira.

No caso de realizar unha excursin fra do contorno prximo a planificacin e a informacin sern mis detalladas:

o O lugar de visita

o O tempo: sada e chegada

o O transporte a utilizar

o Control do nmero de persoas viaxeiras

o Normas no lugar visitado, traballadas na aula con anterioridade

   
  CAPTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA  
 

1. ORGANIZACIN INTERNA

1. rganos polticos

O responsable final do funcionamento da EIM ser a persoa que ostente a Alcalda do Concello de San Sadurnio.

Asemade, a responsabilidade organizativa sobre a EIM recaer na persoa que ostente a Concellara que tea competencias na rea de xestin de Servizos Sociais.

Igualmente, a EIM estar integrada na rea de xestin poltica da devandita Concellara, que ser a encargada de coordinar as restantes reas polticas e rganos tcnicos do Concello relacionados coa EIM.

2. rganos tcnicos municipais

A responsable tcnica municipal do funcionamento da EIM ser unha tcnica dos Servizos Sociais, que exercer a coordinacin co persoal adscrito EIM, as como se encargar de controlar e facer seguimento da consecucin dos obxectivos do servizo.

Asemade supervisar que a propia empresa concesionaria do servizo efecte a axeitada comprobacin do cumprimento da normativa e das condicins laborais do persoal contratado na EIM e leve a termo a asistencia tcnica comisin de seguimento e control da EIM, a informacin e orientacin do servizo s familias usuarias, a correcta tramitacin das matrculas na EIM unha vez ordenados pola comisin municipal s persoas solicitantes, e a asistencia tcnica e preparacin documental na xestin nas altas e baixas e modificacins de servizos previa resolucin polo rgano municipal competente.

3. Comisin de seguimento e control da EIM

De cara a implementar os obxectivos previstos no servizo da EIM, de coordinar todas as actuacins relativas EIM, e tomar as decisins necesarias para o bo desempeo do servizo, existe unha Comisin de seguimento e control, encargada da baremacin, coordinacin e seguimento da escola.

Esta comisin ter a seguinte composicin:

Presidencia: a persoa que ostente a Concellara con competencias en Asuntos Sociais

Vicepresidencia: a persoa que ostente a Concellara con competencias en Igualdade

Secretara: o da corporacin ou persoal funcionario en quen delegue (con voz e sen voto)

Vogais:

o Das tcnicas municipais da rea de Servizos Sociais.

o A persoa que ostente a direccin da EIM

Son competencias desta comisin:

Velar polo cumprimento do proceso de admisin

Velar pola aplicacin do baremo no proceso de admisin.

Aprobar o proxecto educativo e proxecto curricular da EIM.

Propor o regulamento de rxime interno e as sas modificacins para a sa posterior aprobacin polo rgano competente do Concello de San Sadurnio

Aprobar o calendario anual e o horario da EIM.

Recibir informacin das altas e baixas que se produzan.

Recibir a memoria acadmica e econmica anual do centro.

Tratar calquera outro aspecto que se considere co fin de velar polo bo funcionamento do centro.

2. PROCEDEMENTO PARA SUBSTITUCINS E IMPREVISTOS DO PERSOAL

O procedemento a seguir no caso de baixas ou imprevistos no persoal da EIM ser o seguinte:

Por parte da persoa traballadora: Comunicacin empresa contratante remitindo o correspondente parte de baixa ou xustificacin explicativa do imprevisto.

Por parte da empresa adxudicataria:

o Seleccin de persoal e incorporacin inmediata da persoa seleccionada ao posto de traballo a cubrir.

Para o procedemento de substitucin do persoal (baixas, vacacins) e a contratacin do mesmo, a empresa adxudicataria contar cun rexistro de candidaturas recibidas ou bolsa de emprego, previa seleccin e entrevista persoal levada a cabo pola direccin da escola e xustificacin dos requisitos esixidos pola normativa vixente.

   
  CAPTULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL  
 

1. RELACIN DE PERSOAL

N de persoas

Persoal propio da EIM

1

Direccin*

3

Persoal de atencin directa Educadoras (1 por unidade en funcionamento)

1

Persoal de apoio

1

Persoal de servizos xerais (cocia, limpeza e lavandera)

*A direccin pedagxica recaer e ser asumida por persoal coa titulacin de licenciado/a ou mestre/a especialista en educacin infantil ou equivalente.

O persoal da escola realizar as funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no correspondente convenio colectivo as como as que lle encomende a direccin, ou o regulamento de rxime interior da EIM.

O persoal que prestar directamente o servizo da EIM ser contratado pola empresa encargada da sa xestin.

En todo caso, este persoal deber cumprir cos requisitos establecidos no artigo 20 e 27 do Decreto 329/2005 do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia e demais norma de aplicacin.

Ademais das titulacins que recolle a normativa vixente (Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro e Real Decreto 476/2013, do 21 de xuo) e o artigo 6.2.2. deste regulamento referente ao persoal adscrito aos centos de atencin infancia, todo o persoal de atencin e coidado deber ter coecementos bsicos de primeiros auxilios e no que respecta ao persoal que manipula alimentos deber estar en posesin de formacin en materia de manipulacin de alimentos segundo a normativa vixente.

Todo o persoal que realice funcins educativas, de coidados ou vixilancia dos nenos e nenas deber acreditar o seu correcto estado de sade e con periodicidade anual someterase a un recoecemento mdico axeitado para acreditar que non padece doenzas infecto-contaxiosas nin defecto fsico ou psquico que impida ou dificulte as sas funcins. Ser igualmente preceptiva, a vacinacin do persoal contra a rubola, co especial compromiso das mulleres en idade frtil de adoptar as medidas sanitarias preventivas que correspondan, durante os 3 meses despois da vacinacin.

Asemade todo o persoal do centro que mantn contacto habitual con menores, previo a formar parte do equipo de centro, deber aportar unha certificacin negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.

Titulacins do persoal:

O persoal dedicado a funcins educativas e de atencin directa das crianzas deber estar en posesin das seguintes titulacins:

a. Persoal de atencin:

a. Mestre/a especialista en educacin infantil ou equivalente.

b. Tcnico superior en educacin infantil ou equivalente.

A proporcin de persoal cualificado coa que debern contar os centros dun nmero igual ao de unidades en funcionamento mis un.

b. Persoal de apoio:

En todos os centros deber haber, alo menos, unha persoa de apoio atencin e coidado das crianzas a cal, ademais das titulacins anteriores, poder estar en posesin dalgunha das seguintes titulacins:

Tcnico/a en atencin sociosanitaria, tcnico/a superior en animacin sociocultural, tcnico/a en coidados auxiliares de enfermara, diplomado/a en puericultura recoecido pola consellera de sanidade ou aqueloutras recoecidas como apropiadas polo rgano competente na autorizacin do centro.

c. Outro persoal:

O persoal de servizos xerais est integrado polo persoal de cocia e limpeza, con carn de manipulador/a de alimentos, a ser posbel especialista en nutricin infantil.

2. DEREITOS E AS OBRIGAS DO PERSOAL

DEREITOS

Recibir informacin peridica da marcha e funcionamento do centro, a travs da direccin

Presentar propostas que contriban a mellorar o funcionamento do centro e a atencin prestada s persoas usuarias

Desenvolver as sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axusten proxecto educativo e programacin anual do centro

A que se lle proporcionen, dentro das posibilidades do centro, os instrumentos e medios necesarios para desenvolver as sas funcins axeitadamente en beneficio das persoas usuarias

OBRIGAS

Cumprir e facer cumprir, de acordo coas sas funcins, o presente regulamento, as como o proxecto educativo, a programacin anual e os aspectos que lles sexan de aplicacin recollidos no contrato da concesin

Velar polo respecto s dereitos das persoas usuarias recollidos no presente regulamento e aqueloutros recoecidos na lexislacin vixente

Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais das persoas usuarias e as sa familias s que tean acceso en razn das sas funcins

Ao cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo, tentando ofrecer un servizo de calidade

3. FUNCINS E RESPONSABILIDADES DE CADA PERSOA

Direccin

A persoa que exerza a direccin da EIM e ser a responsable do seu correcto funcionamento. As funcins que figuran a continuacin podern ser compartidas entre o equipo educativo, o persoal que ostente a direccin pedagxica e a direccin administrativa do centro, no caso de existir as das figuras, e cada unha na sa competencia.

As sas funcins son as seguintes:

Responsabilizarase da correcta xestin do centro, en aplicacin do contrato e do contido dos pregos de clusulas administrativas particulares e de prescricins tcnicas do procedemento de licitacin da concesin do servizo.

Exercer a xefatura organizativa do persoal adscrito ao centro, ostentando a representacin da escola diante de calquera outra entidade pblica e/ou privada.

Propoer Comisin de seguimento e control da EIM o proxecto educativo de centro, que elaborar xunto co persoal de atencin directa.

Cumprir e facer cumprir as leis, disposicins vixentes, o regulamento de rxime interior, e cantas disposicins emanen dos rganos competentes da Xunta de Galicia e do Concello que lle afecten escola.

Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades programadas.

Remitirlle Concello e a outras Administracin cantos informes e datos sexan requiridos relativos aos menores atendidos ou a aspectos organizativos e funcionais do centro.

Elaborar a memoria xeral anual que conter das partes:

o Memoria acadmica e de actividades da escola infantil

o Memoria de xestin e econmica de ingresos e gastos e rendicin de contas da EIM.

Efectuar cobros e autorizar pagamentos no mbito da xestin interna da EIM, consonte o contrato de prestacin do servizo.

Autorizar actuacins extraordinarias para o normal desenvolvemento do centro.

Convocar e presidir reunins do persoal da EIM, as como executar e facer cumprir os acordos adoptados nestas.

Prestar atencin personalizada s persoas usuarias, tanto a travs do desempeo da funcin educativa como directiva.

Facer parte da Comisin de seguimento e control da EIM.

Equipo tcnico

O equipo tcnico constitese como un grupo de traballo a travs do cal o persoal de atencin directa participa do proxecto integral da EIM. Este equipo estar integrado pola persoa que ostente a direccin pedagxica, que actuar como coordinadora, e polo persoal de atencin directa aos nenos e s nenas.

Son competencias e funcins propias do equipo tcnico:

Elaborar a proposta de Proxecto educativo e de Proxecto Curricular da EIM, para a sa posterior aprobacin por parte da Comisin de seguimento e control.

Fixar os criterios para o seguimento e avaliacin destes documentos.

Estabelecer criterios xerais aos que deban adaptarse as programacins de cada un dos grupos de idade.

Elaborar as memorias anuais da EIM, na parte que lles corresponda.

Desear actividades que esixan coordinacin entre os distintos grupos de idade.

Programar actividades cos pais, nais, titores e titoras.

Elaborar a proposta de normas de rxime interior da EIM, para elevalo a revisin da Comisin de seguimento e control e a aprobacin do Concello de San Sadurnio.

O mtodo de funcionamento do equipo tcnico establecerase en todo caso no Plan organizativo do centro, recollendo aqueles aspectos non contemplados na lexislacin vixente ou no regulamento.

Persoal de atencin directa

As funcins do persoal de atencin directa e educadoras son as seguintes:

Elaborar e executar a programacin da sa aula.

Exercer a actividade educativa integral na sa unidade e desenvolver as programacins curriculares

Inclur as actividades relacionadas coa sade, a hixiene e a alimentacin.

O persoal de atencin directa a nenos e nenas ter que estar en posesin da titulacin ou habilitacin correspondente, e realizar as funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no convenio colectivo de aplicacin, as como as que lle encomende a direccin da EIM.

O persoal de atencin directa deber estar en posesin dalgunha das seguintes titulacins, mestre/a especialista en educacin infantil ou equivalente, tcnica/o superior en educacin infantil ou equivalente.

A proporcin de persoal cualificado de atencin directa , como mnimo, dun nmero igual ao de unidades en funcionamento mis un, segundo o Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Persoal de apoio

Ademais das titulacins recollidas no punto anterior, poder estar en posesin dalgunha das seguintes: Tcnico/a en atencin socio-sanitaria, tcnico/a superior en animacin sociocultural, tcnico/a en coidados auxiliares de enfermera, diplomado/a en puericultura recoecido, ou aqueloutras recoecidas como apropiadas polo rgano competente na autorizacin do centro.

Deber haber, polo menos, unha persoa de apoio atencin e coidado das crianzas.

As funcins do persoal de apoio son as seguintes:

Coidar da orde, seguridade, entretemento, alimentacin, aseo e atencin persoal dos e das menores.

Persoal de servizos xerais

O persoal de servizos estar integrado polo persoal con dedicacin as funcins e tarefas de limpeza, lavandera e cocia, e ter que estar en posesin da formacin adecuada no eido da manipulacin de alimentos.

   
  CAPTULO V. NORMATIVA REFERENTE S CRIANZAS  
 

1. DEREITOS DOS NENOS E NENAS

Recibir unha educacin que asegure o pleno desenvolvemento da sa personalidade.

Recibir as mesmas oportunidades de acceso s distintos niveis de ensinanza.

A non sufrir discriminacin por razn de nacemento, raza, sexo, capacidade econmica, nivel social, conviccins polticas, morais ou relixiosas, as como por discapacidades fsicas, sensoriais e psquicas, ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade.

A que a sa actividade educativa se desenvolva nas debidas condicins de seguridade e hixiene.

A que se respecte a sa integridade fsica e moral e a sa dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningn caso, de tratos vexatorios e degradantes.

2. NORMAS DE FUNCIONAMENTO

1. Normas de sade e hixiene

As nenas e os nenos debern acudir centro en condicins correctas de sade e hixiene.

No caso de que xurda un proceso febril durante o tempo de permanencia na escola, o persoal tentar reducila por medios fsicos, de non conseguilo, seguir as instrucins das autoridades sanitarias previa chamada ao 061, dando aviso s familias do acontecido.

A crianza deber permanecer na casa no caso de ter febre, diarrea, vmitos, ou enfermidade contaxiosa (rubola, papeiras, sarampelo, lombrigas, piollos, conxuntivite, etc.). De aparecerlle calquera destes sntomas mentres permanece na escola ser posto en coecemento dos pais/nais/representantes legais para que recollan a nena ou o neno o antes posible. No caso de padecer enfermidade contaxiosa o seu reingreso no centro s ser posible transcorrido o perodo de contaxio achegando o informe mdico que acredite tal circunstancia (imprescindible para evitar contaxios no centro).

Cando se produza a falla de asistencia Escola Infantil debido a enfermidade ou outras circunstancias, os/as pais/nais/titores ou representantes legais debern comunicar este feito direccin do centro.

Prohbese terminantemente traer as crianzas cunha temperatura igual ou superior a 38 C ou solapada con antitrmicos, neste caso, chamarase familia para que acudan ao centro a recoller a crianza. Se esta situacin persistise durante dous das seguidos pedirase un informe mdico onde se especifiquen as causas da enfermidade.

En caso de observarse sntomas dun proceso infecto-contaxioso nos nenos ou nenas no propio centro, informarase direccin, e avisarase s sas familias co fin de evitar a propagacin da enfermidade entre as demais persoas usuarias. O reingreso no centro s ser posible unha vez transcorrido o perodo de contaxio.

Nos casos nos que se deban administrar medicinas aos nenos ou nenas e a sa asistencia ao centro estea autorizada polo persoal sanitario, a familia axustar a dose fra dos tempos de permanencia na escola.

Nos casos excepcionais nos que se deban administrar medicinas aos nenos ou nenas na escola, estas debern ir acompaadas da receita mdica, actualizada data do tratamento, na que constar o nome do neno ou nena, o nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na administracin. Non se lles administrar ningunha medicacin que non vea acompaada as mesmo da autorizacin por escrito dos pais, nais, titores ou titoras ou representantes legais indicando as horas da administracin das doses correspondentes.

En caso de accidente actuarase da seguinte forma:

- En caso de ser un accidente leve, resolverano o persoal da EIM e se llelo comunicar s familias, oralmente ou por escrito.

- Nun caso de maior consideracin, a direccin da EIM debern chamar simultaneamente s familias, para comunicarlles o sucedido, 061, e Concello.

2. Normas de alimentacin

O horario dos almorzos ser de 8:00 a 9:00 horas.

A media ma a todos os nenos e nenas se lle ofrecer un suplemento alimenticio.

O horario de comedor ser de 13:00 a 14:00 horas, ags que a demanda de comensais sexa elevada que se dividir en das quendas.

Ser necesario que as familias avisen cun da de antelacin para calquera modificacin que poda xurdir no servizo contratado.

No caso de persoas usuarias con necesidade de dietas especiais, debern presentar un informe mdico que o xustifique.

obrigatorio que as familias comuniquen a existencia de calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimenticia.

O centro publicar no taboleiro de anuncios da Escola unha relacin mensual dos mens previstos, visada por unha persoa especialista en nutricin e diettica. Procurarase que os mens proporcionen unha dieta sa, equilibrada e axeitada s idades do alumnado, e as mesmo evitarase a monotona nas comidas.

3. Normas de convivencia

necesario o cumprimento dos horarios de entrada e sada, as como a puntualidade, co fin de poder dar comezo s actividades de grupo hora programada.

No caso de se producir algn atraso na hora da recollida do neno ou nena, ser necesario avisar centro coa antelacin posible.

Se os nenos e nenas non fosen acudir centro algn da ou durante unha tempada, necesario comunicalo.

O alumnado deber acceder centro co seguinte enxoval:

o Muda completa: bodi ou camiseta, braga ou calzn, pantaln, xersei ou sudadeira, calcetns e calzado

o Un paquete de cueiros

o Un paquete de toallias

o Pomada para o cuo

o Gorra ou viseira

o Cepillo de dentes, vasio e pasta dentfrica (grupo 2-3 anos)

O devandito enxoval deber quedar no centro, e vir marcado co nome do alumno ou alumna, as como o resto dos obxectos que traian escola, como abrigos, chaquetas e mandilns.

recomendable que os nenos e nenas traian roupa cmoda para que se sintan ben facilitaren a sa mobilidade.

As persoas usuarias do grupo 1-2 e 2-3 anos debern ter un mandiln que ter vista o nome do alumno ou alumna. Igualmente recomndase un segundo mandiln para aquelas persoas usuarias do servizo de comedor e cocia.

Evitaranse traer ao centro os carrios de paseo, non obstante s permanecern nun lugar habilitado para o seu aparcamento.

Se vara a persoa ou persoas que veen habitualmente recoller neno ou nena, ser preceptivo informar centro, dando os datos da mesma.

No caso de separacin dos proxenitores ou mal entendemento por parte de ambos, non se lle negar a entrega do neno ou nena a ningunha das partes, a menos que exista unha sentenza xudicial que se deber achegar.

Establecerase unhas horas de titora para cada grupo de alumnos e alumnas. A cita para as titoras solicitarase previamente.

Cada neno ou nena ter unha axenda escolar, que cada familia deber aportar, co fin de intercambiar informacin entre a EIM e as familias, e para que poda haber un seguimento exhaustivo por ambas as partes.

Notificarselles s familias a travs de circulares ou mediante a exposicin no taboleiro de anuncios de toda informacin que sexa de natureza urxente ou especial

A principio de curso entregarase unha circular co material didctico a empregar polo alumnado durante o curso escolar, para que poidan adquirilo previamente, coa suficiente antelacin ao inicio do programa de actividades.

3. DEPENDENCIAS E USOS DAS MESMAS

Dependencia

Usos

Entrada

A galera da entrada para que as familias deixen e recollan s nenos e nenas e aparquen os carrios de paseo

Direccin

Oficina de xestin, onde a persoa encargada realiza o traballo administrativo

Aulas

Aula de bebs, 0-1 ano: contar cunha zona de descanso/dormitorio, un espazo adecuado preparacin de alimentos segundo o establecido no artigo 27 do Decreto 329/2005, unha zona de cambios, unha zona de tronas, unha zona de espazo aberto para actividades, e un espazo de xoguetes

Aula de 1-2 anos: contar cunha zona de cambios, zona de descanso/dormitorio, espazo confortable destinado principalmente a actividades en grupo, zona de traballo e zona de movemento libre

Aula de 2-3 anos: contar cunha zona de aseos, espazo destinado especialmente a actividades en grupo, zona de movemento libre, zona de traballo con mesas e zona de xogos

Comedor -

Sala de usos mltiples

Ser a zona habilitada para realizar o almorzo, o xantar e a merenda.

Fra do horario das comidas, a sala poderase usar para o desenvolvemento de actividades que o equipo educativo estime oportuno

Cocia

Estar completamente equipada, con espazo suficiente para gardar os alimentos e tiles de cocia

Aseos

Este espazo para uso exclusivo do persoal da escola. Existir un aseo adaptado para os nenos e nenas, e outro para o persoal da EIM

Patio exterior

a zona de xogo libre, onde os nenos e nenas poden gozar dos xogos e xoguetes da EIM. A utilizacin do patio variar en funcin das condicins climatolxicas e da programacin de actividades

Poder contarse cunha zona de horta, na que os cativos e cativas realicen sinxelas actividades.

Patio Interior ou galera

a zona de xogo libre, onde os nenos e nenas poden gozar dos xogos e xoguetes da EIM.

Almacn

Este espazo para uso exclusivo do persoal da escola

4. A LINGUA

A lingua de uso habitual da escola o galego e ao mesmo tempo coidarase que adquiran o coecemento da outra lingua oficial de Galicia.

Atenderase de xeito individualizado aquelas crianzas, pais/nais que non tean coecemento suficiente do galego.

A Escola Infantil Municipal ten feito un Plan de normalizacin da lingua galega que estar a disposicin das persoas usuarias da escola.

5. FOMENTO DA IGUALDADE DOS NENOS E NENAS

A escola infantil programar actividades para promover a igualdade entre os nenos e as nenas para evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por razn de sexo raza ou crenza. Ditas actividades reflectiranse nos proxectos educativos e curriculares.

A escola infantil poer especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracins que se utilicen como instrumentos de traballo. As mesmo vixiar que no uso da linguaxe se adopten expresins e formas non discriminatorias.

A escola infantil prestar especial atencin ao fomento da interculturalidade como instrumento de superacin das desigualdades, inxustizas, prexuzos e racismo.

Co fin de desenvolver nas crianzas hbitos e actitudes que promovan a convivencia pacfica e a resolucin de conflitos, realizaranse estratexias de intervencin vinculadas seguinte temtica:

A coeducacin: o persoal do centro poer especial coidado nas actitudes, linguaxe, materiais didcticos, etc. para promocionar a igualdade e o afastamento de estereotipos e tpicos sexistas.

A diversidade: o recoecemento e o respecto do diferente como positivo e enriquecedor, traballando dende a interculturalidade, a inclusin e integracin.

Educacin para a paz, a solidariedade e a cooperacin, a travs da resolucin pacfica de conflitos na aula e co fin de desenvolver actitudes e hbitos solidarios, tolerantes e respectuosos cos demais.

   
  CAPTULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA  
 

1. DEREITOS E OBRIGAS DOS PAIS/NAIS, TITORES/AS E REPRESENTANTES LEGAIS

As familias usuarias da EIM tern dereito a:

Acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do centro como das demais persoas usuarias.

O sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e sociofamiliar.

A intimidade persoal en funcin das condicins estruturais do centro.

A que se lle preste un servizo de calidade

A asociarse co obxecto de favorecer a sa participacin na programacin e no desenvolvemento de actividades do centro

A recibir informacin de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles e pedir explicacin de canto afecte educacin dos seus fillos ou fillas

A participar nas actividades educativas e sadas exterior, como poden ser festas escolares, celebracins do Nadal, Entroido, excursins, etc.

As familias usuarias da EIM estarn obrigadas a:

Aboar as taxas correspondentes servizo ofrecido na EIM

Cumprir as normas sobre a utilizacin do centro e os servizos establecidos neste regulamento e as normas que en cada caso determina o centro

Manter una conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia e colaboracin encamiada a facilitar unha mellor convivencia

Comunicar direccin do Centro calquera tipo de patoloxa que presente o seu fillo ou filla e que poida ter incidencia na EIM ou no resto de persoas usuarias

Adquisicin da axenda escolar e o material escolar requirido na circular informativa ao inicio do curso.

Manter actualizada a cartilla de vacinas das crianzas na medida do posible.

2. PARTICIPACIN E RELACIN COS PAIS/NAIS, TITORES/AS OU REPRESENTANTES LEGAIS

A direccin da EIM e as educadoras das unidades fomentarn a colaboracin e participacin das nais, pais, titoras e titores.

Promoverase a creacin e o mantemento da asociacin de pais e nais, como rgano de participacin na vida do centro.

Para garantir a axeitada participacin das familias, sern de aplicacin xeral as seguintes normas:

Ao comezo do curso a direccin da EIM informar aos rganos de representacin das familias dos programas e actividades que se desenvolvern, da normativa establecida en relacin co centro e de cantos aspectos poidan resultar do seu interese.

No caso de discrepancias referentes a aspectos do funcionamento da EIM, a asociacin poder dar traslado delas EIM e Concello de San Sadurnio.

Os pais, nais, titores e titoras tern dereito a solicitar canta informacin precisen sobre a atencin recibida polos nenos e nenas.

3. INSTRUMENTOS DE INFORMACIN AOS PAIS/NAIS, TITORES/AS OU REPRESENTANTES LEGAIS

As familias sern coecedoras do proxecto organizativo do centro e como parte implicada na educacin e desenvolvemento dos seus fillos e fillas podern intercambiar informacin co persoal da EIM, empregando diferentes medios ou momentos:

Na entrevista inicial coa direccin do centro

De forma directa, falando coa titora de aula ou directora pedagxica no momento da entrada e sada do neno/a ao centro

A travs da axenda escolar

Mediante circulares

Nas reunins grupais de inicio do curso e trimestrais.

Titoras individuais, para as que se establecern uns horarios semanais para cada unidade e expoeranse na entrada da escola.

Boletn trimestral de seguimento individualizado

De cara a aproveitar as potencialidades das novas tecnoloxas, artellaranse mecanismos de informacin e comunicacin, ben por va dos dispositivos mbiles, da pxina web do Concello, ou doutros medios que se consideren oportunos.

Pretenderase que as familias participen de forma activa e colaboren nas actividades e proxectos do centro. Deste xeito poderanse organizar diferentes eventos nos que poida participar toda a familia:

Festas do centro e festas populares levadas EIM

Festival de fin de curso

Sadas exterior (excursins, visitas...)

Obradoiros e charlas

Actividades en colaboracin con outras entidades, asociacins...

Campaas informativas e actividades relacionadas con proxectos ou programas desenvolvidos por outras institucins relacionados coa primeira infancia.

   
  CAPTULO VII. RXIME DE XESTIN ECONMICA  
 

1. PREZOS DOS SERVIZOS DA EIM

Segundo a normativa de aplicacin: Ordenanza fiscal n T-15, reguladora da Taxa pola prestacin dos servizos da escola infantil municipal A Rolada vixente.

2. PAGAMENTO DAS TAXAS

Xestin do cobramento: ser a empresa concesionaria a encargada de realizar o cobramento das taxas polos servizos ofrecidos.

Forma de pago: transferencia bancaria.

3. PERODO DE PAGAMENTO

o Matrcula: dentro dos 15 das naturais seguintes recepcin da notificacin da resolucin da concesin da praza.

o Mensualidade: a liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e debern aboala mediante transferencia bancaria as persoas interesadas nos dez primeiros das de cada mes, na entidade ou entidades financeiras que indique a concesionaria do servizo. En calquera momento o suxeito pasivo ter a posibilidade de domiciliar os recibos.

4. TARIFAS

As taxas iniciais aprobadas na ordenanza fiscal n 23 publicadas no BOP n 213 do 06/11/2014, foron axustadas definitivamente oferta da empresa adxudicataria da concesin, recollidas no BOP n 18 do 28/01/2015.

Modificacin nas tarifas: as tarifas recollidas na ordenanza fiscal citada anteriormente podern ser modificadas por mor das seguintes circunstancias:

As tarifas axustaranse s ofertas de novas empresas adxudicatarias da concesin.

As tarifas revisaranse anualmente, no comezo de cada curso, de acordo co ndice de prezos consumo, e durante o perodo de duracin da concesin. A Alcalda ou a Xunta de Goberno Local podern adoptar outros prezos e tarifas se for preciso adaptarse a novidades normativas ou prestacin de novos servizos.

Seguridade econmica: as modificacins das tarifas que se produzan por mor das circunstancias devanditas, realizaranse asegurando a viabilidade econmica-financeira da prestacin do servizo.

5. RXIME DE PAGAMENTO PARA O CASO DE AUSENCIAS/VACACINS

A non asistencia da persoa usuaria ao centro durante un perodo determinado non supn ningunha reducin, nin extincin da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente, ags o mes de agosto para aquelas familias que o seu fillo ou filla asista o curso escolar completo e que independentemente do mes que vacacins ou quincenas desfrutado estarn exentas de pagar a mensualidade correspondente a agosto, non rexistrando as unha asistencia nin un pago maior de 11 mensualidades. O resto das familias debern pagar todas as mensualidades dado que o goce do mes de vacacins opcional, ags que se formalice a baixa correspondente do servizo completo.

A solicitude de suspensin da cota deber presentarse ante a Alcalda, que resolver sobre a procedencia da suspensin.

Para o clculo das cotas a aboar por cada familia, terase en conta a suma das tarifas da xornada de atencin educativa e dos servizos elixidos no documento de solicitude de praza, de tal xeito que sempre se poder ampliar o tipo de xornada co conseguinte incremento da cota, pero as reducins de xornada non suporn reducin da cota inicial. No caso de que a solicitude responda a un motivo excepcional, ser a comisin de seguimento e control da EIM a que valore a posibilidade de reducin da cota a aboar pola familia.

No que respecta ao servizo de comedor, podern tramitarse baixas definitivas coa exencin da tarifa sempre e cando estean motivadas, pero non se podern cando sexan suspensins temporais.

As cotas que as familias pagarn os meses de xullo e agosto podern verse reducidas en funcin dos horarios de apertura e peche do centro, atendendo s condicins recollidas no punto 6 do captulo 2.

   
  CAPTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO  
 

1. MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE

A escola infantil cumprir en cada momento a normativa de seguridade e hixiene, mantendo as correctas condicins hixinico sanitarias e dispoendo dos medios pertinentes:

Sistema de Autocontrol baseado na metodoloxa APPCC.

Desinfeccin, desinsectacin e desratizacin.- DDD

Inspeccins da Consellera de Sanidade peridicas.

Medidas anti-incendios: extintores, alarma, planos de evacuacin, plan de actuacin para casos de emerxencia, pulsadores de alarma anti-incendios distribudas polo edificio, detectores de fume en todas as estancias,

As portas de sada teen apertura antipnico.

Medidas de proteccin para evitar golpes e outras lesins nos nenos e nenas, tales como as cantoneiras e os antipilladedos.

O persoal do centro contarn con coecementos acreditados de prevencin de riscos laborais e de primeiros auxilios.

O persoal acreditarn o seu correcto estado de sade e con periodicidade anual realizarn un recoecemento mdico que acredita que non padece enfermidade infecto-contaxiosa nin defecto psquico ou fsico que impida as sas funcins.

En canto hixiene, seguiranse as pautas marcadas por Sanidade nos seus controles peridicos.

Ser obrigatorio una correcta hixiene persoal do persoal do centro, as como a dos nenos e nenas que asisten a escola.

Documentacin bsica coa que o centro conta:

Presente Regulamento de Rxime Interior (incle o funcionamento da escola infantil municipal)

Pliza de responsabilidade civil e de accidentes cunha base de tarifacin para todas as persoas usuarias do centro.

Pliza de sinistros-danos

Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

Plan de autoproteccin para casos de emerxencia de acordo co Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoproteccin na Comunidade Autnoma de Galicia.

Proxecto educativo a disposicin das nais e dos pais

Rexistro de persoas usuarias

Expediente individual de cada menor

   
  ANEXO  
 

TARIFAS APLICABLES ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL A ROLADA

Segundo o recollido na Ordenanza fiscal n T-15, reguladora da taxa pola prestacin dos servizos da escola infantil municipal, as tarifas pola prestacin dos servizos na escola son os seguintes:

TARIFAS: Concepto

Cota

Matrcula (anual)

21,09

Mensualidade a xornada completa (8 horas)

205,62

Mensualidade a media xornada (4 horas)

123,37

Xornada de 2 horas de tarde

73,81

Hora complementaria (prezo mensual)

21,09

Hora extraordinaria (prezo diario)

3,69

Comedor mensual: Almorzo

26,36

Comedor mensual: Xantar

82,25

Comedor mensual: Merenda

26,36

Servizo de comedor en da solto

4,22

*No caso de que se produza unha nova incorporacin Escola con posterioridade ao da 15 do mes, as taxas correspondentes ao dito mes reduciranse nun 50 por cento.

*As taxas includas nesta ordenanza sern revisables anualmente de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

 

O regulamento non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

 

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios