Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DE REXIME INTERNO DAS INSTALACINS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 24-05-2013 BOP N 98 -- Publicación definitiva : 15-11-2013 BOP N 218
Redacción Aplicable desde 03-12-2013

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR
 - TTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II: INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO REGULADO
 - CAPTULO I Rxime Xeral
 - CAPTULO II Normas de funcionamento especficas
 - TTULO III Actividades e espectculos con espectadores
 - TTULO IV Da publicidade nas instalacins deportivas
 - CAPTULO I: Normas xerais
 - CAPTULO II Explotacin de consumibles
 - TTULO V Dereitos, obrigas e responsabilidades das persoas usuarias
 - CAPTULO I Dereitos
 - CAPTULO II Obrigas
 - CAPTULO III Responsabilidades dos usuarios
 - CAPTULO IV Rxime sancionador
 - TTULO VI Responsabilidade do Concello de Cabanas
 - Disposicin final.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  TTULO PRELIMINAR  
 

Artigo 1. Obxecto

O presente regulamento ten por obxecto regular o rxime xurdico, xestin, uso e utilizacin das instalacins deportivas de titularidade do Concello de Cabanas e dtase amparo das competencias que nesta materia atribe s concellos o artigo 49 da Lei 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local; artigo 55 do Real Decreto Lexislativo 781 de 1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido da disposicin vixente en materia de Rxime Local e artigo 50.3 do Real Decreto 2568 de 1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

O presente Regulamento ser de aplicacin totalidade das instalacins deportivas municipais nos termos establecidos no artigo terceiro. Tanto para usuarios como para as asociacins, clubs, federacins, agrupacins, anpas, etc.

   
  TTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 2. Concepto

Considranse instalacins deportivas, s efectos deste Regulamento, todos os edificios, pavillns, dependencias, recintos, campos, pistas, dotacins ou espazos, tanto aire libre como cubertos, pechados como abertos, destinados practica do deporte e a actividade fsica, en toda a sa gama de modalidades, posibilidades ou finalidades, inclundo as zonas de equipamento, complementarias ou funcionalmente necesarias, para o desenrolo da actividade deportiva.

Artigo 3. Instalacins deportivas municipais

3.1. As instalacins deportivas definidas no artigo anterior, cuxo titular sexa o Concello de Cabanas, tern a consideracin de instalacins deportivas municipais.

3.2. Sern equiparables, a efectos de aplicacin de presente regulamento, os espazos que, carecendo de carcter propio de instalacins deportivas, circunstancialmente se habiliten como escenario de actividades deportivas, as como as instalacins deportivas que sen ser de titularidade municipal, tiveran sido cedidas, por calquera ttulo xurdico, Concello de Cabanas para a sa xestin. Neste suposto, as citadas instalacins rexeranse polo establecido no presente regulamento salvo que o instrumento de cesin establecera un rxime propio de xestin.

3.3. Salvo que o Concello de Cabanas dispoa doutra cousa, calquera instalacin deportiva que se constra ou cuxa xestin se asuma polo Concello no futuro, quedar adscrita a este Regulamento.

Artigo 4. Cualificacin xurdica dos bens

4.1. De conformidade co establecido na normativa sobre bens das Entidades Locais, as instalacins deportivas municipais tern a cualificacin de bens de dominio pblico, afectos uso pblico ou prestacin do servizo pblico do deporte.

4.2. Teen a mesma cualificacin, os bens mobles afectados de forma permanente a calquera instalacin deportiva municipal, tanto aqueles destinados especificamente prctica deportiva como daqueles outros destinados mantemento das instalacins e equipamentos.

Artigo 5. Clasificacin das instalacins.

5.1. En atencin s sas caractersticas e condicins de utilizacin, as instalacins deportivas municipais clasifcanse en instalacins deportivas pblicas de uso regulado e de uso aberto. O rgano municipal competente ser o encargado de clasificar as instalacins nun ou noutro uso.

5.2. Son instalacins deportivas de uso regulado as sometidas a un rxime especfico de utilizacin, conforme a criterios de prelacin e, segundo os casos, coa obrigatoriedade de satisfacer os prezos establecidos polo uso das mesmas.

5.3. Son de uso aberto as que se usan sen ningn condicionante. Estas instalacins quedan excludas do presente regulamente, non obstante, o rgano municipal competente pode marcar reservas de uso, por necesidades propias especficas ou por reservas solicitadas por diversas entidades ou persoas.

Artigo 6. Uso das instalacins deportivas

6.1. As instalacins deportivas municipais estarn dedicadas prctica da actividade fsico-deportiva escolar, deporte de ocio e tempo libre da cidadana en xeral, as como deporte de exhibicin, competicin e alto rendemento, incluso de carcter profesional.

6.2. En cada instalacin, como norma xeral, solo podern practicarse os deportes a que especificamente estivese destinada a mesma e previa autorizacin municipal, aqueles outros cuxo exercicio resulte tecnicamente posible.

6.3. Con independencia dos usos deportivos pertinentes, tamn podern autorizarse nas instalacins deportivas municipais outras actividades non deportivas que resulten compatibles coas infraestruturas existentes e nas condicins particulares que se determinen, procurando que non interfiran no funcionamento normal das mesmas.

Artigo 7. Acceso s instalacins deportivas

7.1. As instalacins deportivas, independentemente da forma de xestin, son de acceso libre para toda a cidadana, de forma individual ou colectiva, sen outras limitacins que as establecidas nas leis ou neste regulamento. En consecuencia, poden ser utilizadas tanto polas persoas fsicas como polas persoas xurdicas.

7.2. Non obstante, o acceso s instalacins deportivas estar condicionado polo aforo de cada instalacin, as limitacins de capacidade que circunstancialmente se establezan, e pago dos prezos pblicos vixentes establecidos para a actividade ou instalacin deportiva de que se trate, cando proceda.

Do mesmo xeito, estar condicionado pola normativa especfica aplicable en caso de actividades e espectculos con asistencia de pblico e de acordo co orde de preferencia previsto por este regulamento.

7.3. Por conseguinte, abriranse pblico para a prctica deportiva, o ocio, o desenrolo de programas de promocin, iniciacin, adestramento ou competicin deportiva, tean ou non carcter municipal, estando para elo a disposicin de cantas federacins, clubs e demais figuras asociativas dentro do deporte, centros docentes e en xeral as persoas fsicas ou xurdicas que concerten ou accedan puntualmente a sa utilizacin nas condicins reguladas polo presente Regulamento.

   
  TTULO II: INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO REGULADO  
 

   
  CAPTULO I Rxime Xeral  
 

Artigo 8. Calendario

A apertura e funcionamento das instalacins deportivas municipais de uso regulado guiaranse polo calendario, horarios e usos que se establezan anualmente.

Artigo 9. Formas de uso

9.1. O uso das instalacins deportivas municipais de uso regulado implica o pago do prezo pblico establecido na correspondente norma reguladora.

9.2. As instalacins, conforme s normas recollidas neste regulamento, as podern usar as persoas fsicas ou xurdicas.

9.3. En calquera caso, est prohibido a exhibicin ou uso nas instalacins deportivas municipais dos seguintes obxectos:

a. Pancartas, smbolos, emblemas ou lendas que, polo seu contido ou significado, poidan incitar violencia.

b. Armas ou obxectos utilizables como armas.

c. Bengalas ou fogos de artificio.

d. Aqueles obxectos ou instrumentos que se establezan regulamentariamente.

9.4. Teen consideracin de usos, actividades ou actos ordinarios:

- A utilizacin puntual e illada dunha instalacin ou espazo deportivo para o seu uso especfico, previo pago do prezo da mesma cando corresponda, ben individual ou colectivamente.

- O uso colectivo puntual, de temporada ou anual dunha instalacin ou espazo deportivo para o seu uso especfico previo pago da taxa que corresponda no seu caso.

- O uso deportivo puntual, de temporada ou anual dunha instalacin ou espazo deportivo para unha modalidade diferente da especfica pero perfectamente compatible e autorizadas, acollndose se corresponde s condicins de pago establecidas.

- A utilizacin puntual, temporal ou anual dunha instalacin ou espazo deportivo para unha actividade non deportiva especificamente, pero perfectamente compatible pola sa afinidade, nas condicins autorizadas polo rgano competente.

9.5. Teen consideracin de usos, actividades ou actos extraordinarios:

- A utilizacin puntual, illada ou temporal, individual ou colectivamente, dunha instalacin ou espazo deportivo para unha actividade deportiva diferente da especfica do mesmo e requira unha autorizacin expresa do Concello de Cabanas.

- A utilizacin con carcter puntual, ou no seu caso peridica, dunha instalacin ou espazo deportivo para unha actividade non deportiva, que requira unha autorizacin expresa do Concello de Cabanas

9.6 O Concello de Cabanas resrvase a facultade de pechar temporalmente as instalacins por limpeza, obras, programacins propias, competicins, partidos, cursos ou outros eventos que estime oportunos.

Artigo 10. Solicitudes e autorizacins

10.1. Toda utilizacin das instalacins deportivas municipais de uso regulado contar, preceptivamente, coa debida autorizacin.

10.2. O uso das instalacins deportivas municipais, en funcin das sas caractersticas especficas, poder cederse por anualidades, cursos escolares lectivos, por temporadas, por un perodo de tempo concreto inferior a un ano ou para partidos, actos ou usos puntuais e concretos. En todo caso deber determinarse claramente o horario obxecto da cesin do uso que deber respectarse con puntualidade, non comprendendo, por tanto, a utilizacin anterior ou posterior para adestramentos, ensaios ou montaxes que sern convidos cos interesados.

10.3. Para usos deportivos dun so da, as persoas interesadas solicitarn directamente no Concello de Cabanas a utilizacin da mesma nos horarios dispoibles, sen outro requisito que o de aboar por adiantado o importe do prezo fixado. Os prazos e condicins os marcarn as normas anuais de utilizacin e calendario das mesmas.

10.4. Para usos non continuos, entendndose por tal aquel cuxa peticin de uso o sexa por unha duracin inferior mes, a solicitude de utilizacin deber realizarse por escrito, cunha antelacin mnima de quince das s datas previstas para o uso da instalacin de que se trate. O abono do prezo efectuarase unha vez autorizado o uso e con carcter previo a este.

10.5. No caso de usos continuos ou de tempada, e con antelacin inicio da tempada deportiva, o Concello de Cabanas anunciar convocatoria pblica pola que se regular a adxudicacin das instalacins deportivas de uso regulado. Unha vez aprobada adxudicacin, polo rgano municipal competente, quen o desexe poder darse de baixa, na data que consideren oportuno, comunicndoo por escrito Concello.

10.6. No caso de que nunha instalacin concorran simultaneamente das ou mis solicitudes de uso incompatibles entre si, atenderase, para resolver a prioridade, o establecido no artigo 14 do presente regulamento e, en caso de igualdade, a repercusin social da actividade que se vaia desenvolver.

10.7. A autorizacin ou concesin do uso das instalacins deportivas municipais constite un dereito intransferible, polo que os seus titulares non podern ceder nin intercambiar os usos concedidos, salvo conformidade municipal.

10.8. Cando se atopase en mal estado a instalacin ou o material a utilizar, de tal forma que fixese impracticable ou perigosa a prctica de calquera actividade deportiva, poderase solicitar a devolucin do importe ou un novo uso, sen cargo algn, dentro dos oito das seguintes data prevista e se poder realizar sempre que exista instalacin e horario dispoible a tal fin. En caso de non solicitar este cambio no tempo establecido, a persoa usuaria decaer no seu dereito.

Do mesmo xeito, no suposto de reparacins imprevistas nas instalacins deportivas, intentarase na medida do posible ofrecer un novo espazo deportivo de caractersticas similares. Se isto non fora posible, a persoa usuaria ter dereito a solicitar a devolucin do prezo pblico correspondente.

En todo caso, a non utilizacin da instalacin reservada por causa imputable persoa interesada non exime do pago do prezo establecido e tampouco dar lugar devolucin total ou parcial do importe satisfeito.

10.9. A autorizacin do uso das instalacins deportivas municipais estar supeditada, en todo caso, s necesidades do Concello de Cabanas.

10.10. O Concello de Cabanas resrvase a facultade de modificar ou anular os usos xa concedidos e a de suspender temporalmente o servizo por razns de interese municipal, sen que isto caiba responder de posibles prexuzos ante as persoas interesadas, excepto a devolucin proporcional dos prezos satisfeitos.

Artigo 11. Outros usos

11.1. Excepcionalmente poderase autorizar o uso das instalacins deportivas municipais fora do horario ou calendario de apertura establecidos con carcter ordinario.

11.2. A celebracin de actividades deportivas en horario ou calendario extraordinarios, por iniciativa allea Concello de Cabanas, supor un incremento sobre o prezo fixado para o mesmo uso, no que se computarn todas as horas, tanto as de preparacin como as precisas para o desenvolvemento do evento ou espectculo.

11.3. Nos casos nos que as actividades a celebrar nunha instalacin deportiva municipal, sexan ou non deportivas, requiran montaxe e desmontaxe de equipamentos, computarase o tempo destinado a ditas operacins, o que supor un incremento sobre o prezo fixado. O incremento ter lugar do mesmo xeito cando a cesin das instalacins requira da achega adicional de persoal que estea a cargo da instalacin.

As labores de montaxe e desmontaxe levaranse a cabo por conta e iniciativa de quen empregue a instalacin deportiva, e baixo supervisin do persoal responsable da mesma. Tamn sern da sa conta os gastos de vixilancia, limpeza, enganches, consumos de enerxa elctrica e demais servizos ocasionados polo montaxe e desmontaxe de equipamentos as como para o desenrolo da actividade.

Artigo 12. Da custodia de obxectos e equipaxes

12.1. O Concello de Cabanas non responder dos obxectos persoais que se extraven ou deterioren no recinto das instalacins deportivas municipais e aconsella acudir as instalacins deportivas municipais sen obxectos de valor.

12.2. Nas instalacins que se conte con consignas automticas, ser responsabilidade de quen usa a mesma, que ter que custodiar a chave, a igual que ser a sa responsabilidade a custodia da identificacin de gardarroupa as como no seu caso da chave dos vestiarios, non sendo responsabilidade do Concello as consecuencias derivadas da perda da identificacin de gardarroupa ou das chaves da consigna ou vestiarios.

12.3. No caso da perda da chave da consigna ou vestiarios ou do obxecto identificador do gardarroupa, esperarase final do da para proceder a abrir a consigna e devolver o contido, salvo que exista a certeza de que a persoa que reclama a autntica dona das pertenzas.

12.4. Queda prohibida a ocupacin das consignas ou vestiarios dun da para outro. En tal caso peche da instalacin persoal proceder retirada dos obxectos que nela se atopen tratndoos como obxectos perdidos.

12.5. Os obxectos recollidos nas instalacins deportivas municipais estarn depositados nas oficinas da Polica Municipal.

Artigo 13. Restricins de uso e prohibicins

13.1. O nico lugar onde est permitido o cambio de roupa no vestiario, que lle ser asignado a cada persoa ou grupo polo persoal da instalacin.

13.2. s instalacins cubertas con chan de parqu ou materiais sintticos s se acceder con vestiario e calzado deportivo, nunca co de ra. S se poder permanecer con roupa e calzado de ra nas zonas de paso e nas reservadas pblico.

13.3. Prohbese acceso interior das instalacins deportivas de bicicletas, ciclomotores, patns, monopatns, etc. Excepto en caso de instalacins especficas ou autorizacin expresa por actividade programada.

13.4. Prohbese o consumo de tabaco, de bebidas alcohlicas e alimentos ou realizar calquera acto que produza desperdicios, excepto nas zonas habilitadas efecto.

13.5. Fra das canchas de pavillns polideportivos, frontns e instalacins homlogas non se poder realizar actividade deportiva ou xogo algn, por tratarse de zoas destinadas trnsito e estancia de persoas usuarias e pblico.

13.6. Non est permitida a entrada de animais s instalacins deportivas municipais.

Artigo 14. Prioridades de uso

14.1. A utilizacin das instalacins deportivas obedecer a criterios de uso preferente de conformidade orde de prelacin determinado a continuacin, en funcin do obxecto das solicitudes que se presenten e das propias necesidades municipais.

14.2. Dentro do horario lectivo escolar, ter uso preferente das instalacins deportivas municipais o alumnado dos respectivos centros pblicos de educacin primaria, para o desenvolvemento de programas de educacin fsica recollidos no seu currculo.

14.3. No suposto de que as solicitudes de utilizacin simultnea das instalacins superen a capacidade destas, tern prioridade os colexios pblicos de educacin primaria cuxo emprazamento estivese mis prximo a ditas instalacins.

14.4. O uso das instalacins deportivas municipais en horario lectivo por parte do alumnado pertencente a centros escolares privados, ou a centros docentes pblicos ou privados- de educacin secundaria, quedar supeditado uso do alumnado procedente dos centros pblicos de educacin primaria.

14.5. En horario non lectivo, as instalacins deportivas municipais utilizaranse, pola seguinte orde, para o desenrolo de programas municipais de iniciacin e promocin deportiva (as que tern acceso toda a cidadana que o desexe sen outra limitacin que as propias da instalacin ou as dispoibilidades do programa); para necesidades de clubs e sociedades deportivas do concello e para o deporte de ocio da cidadana.

14.6. A prioridade de uso entre os clubs e sociedades deportivas do concello se discernir en atencin s seguintes criterios:

a) A adecuacin do espazo seu deporte.

b) A categora en que milite o equipo de mis alto nivel do club ou sociedade solicitante sempre e cando desexe facer uso da instalacin.

c) Polo nmero de equipos participantes noutras categoras.

   
  CAPTULO II Normas de funcionamento especficas  
 

Como norma xeral o Concello poder regular o funcionamento de todas aquelas dotacins deportivas que requiran normas especficas de funcionamento.

SECCIN PRIMEIRA. Pavillns polideportivos. Salas de usos mltiples.

Artigo 15. Polideportivos e salas polivalentes

As salas polivalentes, ximnasios e polideportivos, rxense polos principios xerais como instalacins deportivas bsicas.

Artigo 16. Salas de musculacin

No uso das salas municipais de musculacin establcense as seguintes limitacins, prohibicins e recomendacins especficas:

a) Queda prohibida a entrada e utilizacin dos aparatos a menores de 16 anos que non vaian acompaados dun profesor ou profesora de educacin fsica.

b) s salas de musculacin soamente podern acceder as persoas que vaian a realizar a actividade.

c) Non se podern introducir nas salas de musculacin bolsas, mochilas ou calquera outro elemento innecesario para o desenrolo da actividade ou que poidan constitur molestia para os demais usuarios ou desvantaxes para o rxime de funcionamento da instalacin.

d) Por razns de seguridade e hixiene, recomndase a utilizacin de guantes e obrigatorio o uso de toallas ou elementos substitutivos.

e) Despois do uso dos materiais deixaranse no seu lugar designado.

f) Respectarase o lugar marcado como zoa de pesos libres.

SECCIN SEGUNDA. Solariums.

Artigo 17. Zonas de solarium

Considranse zonas de solarium aqueles lugares destinados a tomar o sol nas instalacins deportivas, sexan de herba ou doutro material.

Artigo 18. Obrigas, restricins de uso e prohibicins especficas

18.1. Estar permitido o acceso calzado polas zonas pavimentadas ou para dirixirse a puntos concretos non accesibles por medio de zonas pavimentadas. Nos demais casos deberase permanecer cos pes descalzos ou con chancletas.

18.2. Queda totalmente prohibido comer calquera tipo de alimento fora das zonas habilitadas e sinalizadas efecto, igual que acceder s zonas de herba con recipientes de cristal.

18.3. Non est permitido na zona de solarium a prctica de deporte algn, nin o uso de materiais deportivos, nin aquelas accins que perturben a tranquilidade das persoas: xogos violentos, carreiras, aparatos de msica, uso de agullas ou calquera outra actividade que supoa un perigo ou perturbe o normal uso da zona de solarium.

18.4. Non se permitir a utilizacin de hamacas, parasoles, mesas, cadeiras, etc. ags situacins especiais na forma e lugares que expresamente se sinalicen.

18.5. Non se permitir a entrada de animais.

SECCIN TERCEIRA. Campos de ftbol e pistas de pdel

Artigo 19. Reservas

19.1. A reserva de pista farase directamente no Concello de Cabanas.

19.2. As reservas poderanse realizar con tres das de antelacin.

19.3. S se poder alugar un mximo de tres horas por usuario e da, salvo autorizacin expresa do Concello de Cabanas.

19.4. A efectos de control anotarase no correspondente cuadrante, o nmero de D.N.I.daquela persoa que vaia a utilizar a instalacin deportiva municipal.

19.5. Ser obrigatorio confirmar 5 minutos antes da hora de comezo a reserva da instalacin, mediante a entrega do correspondente documento acreditativo. De non facerse as se por a pista disposicin dos demais usuarios.

19.6. Non podern entrar acompaantes s pistas.

   
  TTULO III Actividades e espectculos con espectadores  
 

Artigo 20. Normas de utilizacin

20.1. Deber solicitarse o uso das instalacins deportivas municipais para actividades e espectculos con asistencia de pblica cunha antelacin mnima de quince das celebracin do acto ou do comezo da actividade.

20.2. Nas instalacins deportivas municipais onde tern lugar actividades ou espectculo con asistencia de pblico de pago, as entradas venda axustaranse en nmero e caractersticas aforo oficial da instalacin.

20.3. Cando se trate de actos de asistencia gratuta en recintos pechados, o acceso do pblico efectuarase co debido control e respectando o aforo mximo de cada recinto.

20.4. Non podern habilitarse zonas de pista para acomodo de pblico, salvo situacins excepcionais a xuzo e consentimento expreso do Concello de Cabanas.

20.5. O concesionario do uso dunha instalacin deportiva municipal para celebrar actividades ou espectculos con pblico, deber aportar as sas expensas todo o persoal necesario para o seu completo desenrolo cando, a criterio do Concello de Cabanas, as necesidades excedan as posibilidades ou funcins do persoal asignado funcionamento ordinario das instalacins, podendo esixirse, incluso, persoal encargado en cada acto do acceso s instalacins, vixilancia e servizo de orden no interior das mesmas e atencin a usuarios/as e pblico en xeral. Dito persoal estar subordinado persoal responsable das instalacins.

20.6. En todo caso, sern por conta da entidade concesionaria do uso da instalacin os gastos de montaxe e desmontaxe de equipamentos e os do servizo de proteccin e seguridade de bens e persoas que requira o desenvolvemento do acto. As como as licencias especiais, que no seu caso deberan solicitarse, e a responsabilidade civil que puidera derivarse a consecuencia das actuacins desenvoltas.

20.7. As instalacins deportivas municipais que alberguen actividades ou espectculos pblicos de organizacin allea Concello de Cabanas, e que carezan de palco ou tribuna municipal, disporn necesariamente dun lugar preferente reservado corporacin municipal cuxo emprazamento e capacidade determinar o propio Concello conceder o uso do que se trate. Nos casos que proceda, dita reserva ampliarase a outras autoridades e persoas invitadas.

20.8 Nas instalacins deportivas que conten con tribuna ou palco municipal, este e por extensin calquera outro que puidera existir de carcter institucional atoparase a disposicin exclusiva permanentemente do seu titular, sen mis requisito que acceder mesmo, por parte dos seus posibles ocupantes que acreditar a sa condicin respecto Concello de Cabanas.

   
  TTULO IV Da publicidade nas instalacins deportivas  
 

   
  CAPTULO I: Normas xerais  
 

Artigo 21. Normas xerais

21.1. As instalacins deportivas municipais podern dispoer de espazos ou zoas destinadas publicidade, que o Concello de Cabanas determinar e asignar libremente.

21.2. A concesin do uso das instalacins deportivas municipais non implica a do aproveitamento publicitario das mesmas.

21.3. A publicidade que figure nas instalacins deportivas do Concello de Cabanas aterase s disposicins vixentes sobre materia e precisar, preceptivamente, conformidade municipal.

21.4. Quen sexa titular da cesin de uso de instalacins deportivas municipais, para celebracin de acontecementos deportivos ou non deportivos, podern beneficiarse por autorizacin ou concesin municipal do aproveitamento publicitario das zonas habilitadas efecto.

21.5. Non obstante, s podern negociar publicidade para o tempo de desenrolo dos seus respectivos actos pblicos e nos lugares que expresamente se lles asigne, correndo da sa conta todas as operacins e os costos que se deriven do aproveitamento.

21.6. Nos pavillns polideportivos, como criterio xeral, a publicidade xestionada polas persoas ou entidades usuarias figurar principalmente sobre o chan da pista, fra da zoa de xogo, ben horizontalmente ou sobre soportes verticais mbiles, e coas caractersticas materiais que determinen os servizos municipais correspondentes.

21.7. Non se permitir a insercin de publicidade na zoa de xogo das pistas, con excepcin da publicidade que promova o Concello de Cabanas e, ocasionalmente, da concertada con carcter xeral polas respectivas ligas dos clubs usuarios.

21.8. Quen utilice as instalacins deportivas municipais non podern colocar publicidade nos lugares interiores de trnsito das mesmas (vestbulo, corredores, etc.) salvo, excepcionalmente, autorizacin expresa.

   
  CAPTULO II Explotacin de consumibles  
 

Artigo 22. Explotacin de consumibles

22.1. O dereito de explotacin de artigos consumibles no recinto das instalacins deportivas municipais pertence Concello de Cabanas, podendo ceder, non obstante, o aproveitamento desta clase de explotacin na forma que estime procedente.

22.2. En tal caso, o cesionario observar o cumprimento da normativa correspondente e moi especialmente a aplicable despacho e consumo no interior das instalacins deportivas de bebidas alcohlicas e tabaco.

22.3. Queda prohibido introducir e utilizar no recinto das instalacins envases e recipientes de cristal ou de calquera outro material considerado perigoso.

   
  TTULO V Dereitos, obrigas e responsabilidades das persoas usuarias  
 

   
  CAPTULO I Dereitos  
 

Artigo 23. Dereitos das persoas usuarias

Todas as persoas usuarias posuirn idnticos dereitos respecto uso e goce das instalacins, que se concretan nos seguintes:

a) Utilizar as instalacins deportivas municipais conforme calendario, horario e demais condicins de uso.

b) Ser tratadas con respecto e deferencia polo persoal que presta os seus servizos na instalacin deportiva.

c) Formular Concello de Cabanas cantas peticins, suxestins ou queixas consideren oportunas sobre o funcionamento da instalacin.

d) Esixir do Concello de Cabanas o cumprimento de canto dispoa a normativa aplicable.

e) Colaborar no bo mantemento da instalacin por medio da comunicacin coas persoas responsables dos defectos observados as como coas sas suxestins.

f) Solicitar a identificacin de calquera das persoas empregadas ou responsables das instalacins deportivas, s efectos de realizar as reclamacins correspondentes.

g) Ser informado sobre as condicins de uso das instalacin deportivas municipais, as como sobre os programas deportivos ofertados nelas.

h) Calquera outro dereito que vea recoecido pola lexislacin vixente e polo disposto neste regulamento.

   
  CAPTULO II Obrigas  
 

Artigo 24. Obrigas das persoas usuarias

24.1. O acceso s instalacins deportivas municipais supn a aceptacin da totalidade das normas comprendidas neste regulamento.

24.2. Toda persoa interesada na utilizacin das instalacins deportivas municipais est obrigada a solicitar autorizacin de uso segundo o procedemento fixado e aboar o prezo pblico correspondente dentro dos prazos e forma establecida.

24.3. Coas excepcins que en cada caso poidan determinarse, a cesin de uso das instalacins municipais non incle o subministro e utilizacin de material deportivo, polo que este deber ser aportado polas propias persoas usuarias e axustarse en todas as sas caractersticas s condicins regulamentarias establecidas para a modalidade deportiva de que se trate.

24.4. Todas as persoas usuarias estn obrigadas estrita observancia das normas establecidas en calquera das instalacins deportivas. Dito cumprimento ser esixido polo persoal encargado das instalacins, como responsable de cumprir e facer cumprir directamente as disposicins vixentes.

24.5. As persoas usuarias das instalacins deportivas municipais mantern en todo momento actitudes de consideracin e respecto cara os demais e cara o persoal encargado das instalacins. Na sa relacin con estes ltimos estn obrigados cumprimento de cantas instrucins ou observacins reciban sobre o bo orde e funcionamento das instalacins, e sobre a disposicin e utilizacin de materiais e dotacins.

24.6. Abonar o prezo pblico correspondente servizo ou a actividade escollida, dentro dos prazos e normas que se establezan na correspondente ordenanza.

24.7. Corresponder entidade usuaria (asociacin, club, agrupacin, etc.) solicitar e obter das autoridades competentes as autorizacins preceptivas esixibles, as como estar en posesin dos preceptivos seguros de accidentes para ditas actividades. Cumprir tamn coas sancins que impoa o Concello.

24.8. O incumprimento das presentes normas, as como os actos de vandalismo e mal comportamento, podern dar lugar s sancins previstas neste regulamento as como reparacin, reposicin e/ou abono dos danos ocasionados.

No caso de persoas usuarias pertencentes a clubs ou sociedades deportivas, estas sern responsables subsidiarios do comportamento dos seus membros.

   
  CAPTULO III Responsabilidades dos usuarios  
 

Artigo 25. Responsabilidade das persoas usuarias

25.1. As persoas usuarias debern deixar as instalacins utilizadas en perfecto estado para o uso seguinte. Por outra parte, asumirn a responsabilidade plena e directa polos danos e prexuzos que se produzan nas instalacins durante a utilizacin das mesmas, as como os ocasionados nas demais dependencias do local ou edificio e os sufridos por persoas fsicas como consecuencia da actividade autorizada.

25.2. Considerarase responsable directo do uso realizado titular da autorizacin, salvo que acredite a representacin que ostenta, en cuxo caso a responsabilidade recaer sobre o representado.

25.3. A seguridade dos menores de idade responsabilidade nica dos seus pais, nais ou das persoas adultas que os acompaen, quen tamn se farn responsables en caso de incumprimento por aqueles das normas de funcionamento das instalacins deportivas municipais.

25.4. O Concello de Cabanas non se far responsable ante as persoas usuarias en caso de accidentes ou danos que poidan sufrir estas derivados do seu propio incumprimento das presentes normas o dunha utilizacin inadecuada ou imprudente das instalacins deportivas.

25.5. As persoas usuarias das instalacins deportivas municipais sern responsables dos danos ou lesins que ocasionen tanto s instalacins como a terceiros.

   
  CAPTULO IV Rxime sancionador  
 

Artigo 26. Rxime xurdico e procedemento

26.1. A esixencia de responsabilidade pola comisin de infraccins tipificadas neste regulamento axustarase procedemento legal e regulamentariamente establecido para o exercicio da potestade sancionadora.

26.2. Cando o rgano competente para iniciar o procedemento sancionador tivera coecemento de que os feitos, ademais de poder constitur unha infraccin administrativa, puideran ser constitutivos dunha infraccin penal, comunicarallo rgano xudicial competente, abstndose de proseguir procedemento sancionador, unha vez incoado, mentres a autoridade xudicial non se tea pronunciado.

Durante o tempo que estivera en suspenso o procedemento sancionador, entenderase por suspendido tanto o prazo de prescricin da infraccin como a caducidade do propio procedemento.

Artigo 27. Clasificacin de infraccins

As infraccins clasificaranse en leves e graves, tal e como se sinala a continuacin:

a) Infraccins leves:

- Incumprimento das normas especficas de uso de cada instalacin.

- O trato incorrecto a calquera persoa usuaria ou o persoal da instalacin.

- O uso de carn ou pase por persoa diferente titular do mesmo.

- A prctica de xogos ou deportes en reas non destinadas efecto.

- Calquera outro incumprimento das obrigas, prohibicins ou limitacins establecidas nesta normativa que non sexan graves.

b) Infraccins graves:

- Roubar ou deteriorar intencionadamente as instalacins, equipamentos, material deportivo ou pertenzas e obxectos das persoas usuarias.

- Non atender de forma reiterada s indicacins que as persoas responsables establezan para o bo funcionamento das instalacins.

- O incumprimento da prohibicin establecida no artigo 9.3 deste regulamento.

- A alteracin do orden no interior das instalacins.

- A comisin de tres infraccins leves.

Artigo 28. Sancins

28.1. Os actos constitutivos de infraccin sern sancionados tal e como se dispn neste artigo.

Para a graduacin das sancins terase en conta a intencionalidade, neglixencia ou gravidade da accin cometida.

a) Como consecuencia das infraccin leves, poderase impoer a oportuna sancin consistente no apercibimento por escrito, ou a perda da condicin de persoa usuaria por un prazo de ata 15 das.

b) Como consecuencia das infraccins graves, poderase impoer a oportuna sancin consistente na perda da condicin de persoa usuaria por un prazo de ata 30 das, ou a perda definitiva da citada condicin de persoa usuaria.

A perda da condicin de persoa usuaria como consecuencia da imposicin dunha sancin supor a perda do prezo que esta houbera aboado para o uso da instalacin.

28.2. Non obstante, no caso de que a persoa usuaria acte de forma notoriamente contraria presente regulamento e faga caso omiso das advertencias verbais efectuadas, o persoal responsable das instalacins est facultado para esixirlle abandono das mesmas, sen prexuzo das posteriores accins que resulten aplicable.

28.3. No caso de incumprimento, e con independencia da sancin que, no seu caso, resulte aplicable pola comisin dunha infraccin, a persoa usuaria deber proceder reparacin, reposicin e/ou abono dos danos causados.

28.4. O Concello executar, a costa do obrigado, os actos precisos para repoer as cousas estado no que se atopaban antes da infraccin, se aqueles non tiveran sido desenrolados polo infractor. A esixencia do custe obrigado realizarase en base o establecido no ordenamento xurdico.

28.5. Iniciado o expediente sancionador, poderanse adoptar en calquera momento do mesmo as medidas provisionais imprescindibles para o normal desenvolvemento do procedemento, asegurar o procedemento da sancin que puidera impoerse ou evitar a comisin de novas infraccins.

   
  TTULO VI Responsabilidade do Concello de Cabanas  
 

Artigo 29. Responsabilidade polo uso das instalacins

29.1. O Concello de Cabanas non ser responsable das lesins que poida sufrir a persoa usuaria salvo que deriven dun mal estado da instalacin ou dos bens adscritos mesma conforme normativa xeral sobre responsabilidade das Administracin Pblicas.

29.2. En todo caso, o Concello de Cabanas non ser responsable ante o usuario no caso de accidentes ou danos derivados do incumprimento por parte deste das presentes normas, dun comportamento neglixente doutro usuario ou dun mal uso das instalacins, equipamentos e servizos.

   
  Disposicin final.  
 

Este regulamento aprobado polo pleno da Corporacin en data 27 de marzo de 2013, derroga o publicado no BOP n 112 do 19 de maio de 1997, entrar en vigor a partir da publicacin da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo a que se refire o artigo 70.2 en relacin co artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e permanecer en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios