Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rianxo - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS TERRAZAS NO CONCELLO DE RIANXO

Publicación provisional : 03-06-2013 BOP N 104 -- Publicación definitiva : 30-07-2013 BOP N 143
Redacción Aplicable desde 29-12-2015

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO PRELIMINAR. Disposicins xerais
 - TTULO I. Terrazas
 - Captulo 1. Condicins tcnicas para a instalacin
 - Captulo 2. Condicins especficas para a instalacin de terrazas con pechamentos estables
 - Captulo 3. Autorizacins
 - TTULO II. Rxime disciplinario e sancionador
 - Captulo 1. Restablecemento da legalidade
 - Captulo 2. Infraccins e sancins
 - DISPOSICINS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

Nos ltimos tempos vense apreciando que a cidadana elixe as terrazas como alternativa de ocio e reunin fronte a outras mis tradicionais, experimentando un claro incremento trala prohibicin de fumar en lugares pechados. Ante esta realidade xorde a necesidade de establecer un marco regulador homoxneo e axeitado s peculiaridades deste concello.

Polo exposto elaborouse esta ordenanza que ten en conta o disposto na normativa relativa a accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas, a orde ministerial VIV/561/2010, de 1 de febreiro (BOE 11/03/2010) as como a Lei do parlamento de Galicia 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras (DOGA 29/08/1997) e o Decreto da Xunta de Galicia 35/2000 (DOGA 29/02/2000).

   
  TTULO PRELIMINAR. Disposicins xerais  
 

Esta ordenanza ten por obxecto establecer o rxime xurdico aplicable instalacin e funcionamento das terrazas, con ou sen pechamento estable e quioscos de hostalera, con excepcin dos recintos de feiras e festexos populares que se autoricen con motivo da celebracin de festas, que se rexern pola sa ordenanza municipal especfica.

Artigo 2. Tipos de instalacins autorizables

Para os efectos desta ordenanza, as instalacins autorizables defnense da seguinte forma:

Terrazas ordinarias: son as instalacins formadas por mesas, cadeiras, antucas, toldos, xardineiras e outros elementos de mobiliario urbano mbiles e desmontables, que desenvolven a sa actividade de forma accesoria a un establecemento ou a un quiosco permanente. Estas instalacins podern situarse no solo pblico ou no privado. Nos bares e restaurantes que tean a consideracin de usos asociados de edificios exclusivos de uso terciario, tales como hoteis ou centros comerciais, tamn podern situarse nos espazos libres de parcela de titularidade privada e nos respectivos patios interiores.

Terrazas con pechamento estable: son terrazas pechadas no seu permetro e cubertas mediante elementos desmontables que se encontran en terreos de titularidade e uso pblico ou nos espazos libres de parcela de titularidade privada e nos respectivos patios interiores, que desenvolvan a sa actividade de forma accesoria a un establecemento principal.

En calquera caso, nas terrazas soamente podern realizar a mesma actividade e expender os mesmos productos que no establecemento ao que estn vinculados.

Artigo 3. mbitos de aplicacin da ordenanza

Para os efectos desta ordenanza establcense dous mbitos claramente diferenciados no que a algns aspectos se refire:

3.1 Zona con proteccin: Trtanse os espazos comprendidos nas seguintes reas:

a) Todo o mbito delimitado da rea de Rehabilitacin Integral de Rianxo, Fincheira e Rianxio

b) os espazos clasificados pola normativa urbanstica como de solo de ncleo rural tradicional

c) os espazos que sen estar clasificados como no epgrafe anterior se atopen situadas en mbitos de edificacins tradicionais ou dentro da distancia de proteccin establecida por Patrimonio para os cruceiros, hrreos, elementos arqueolxicos, pazos, igrexas ou capelas.

3.2. Zona sen proteccin: Comprende o resto do territorio do concello de Rianxo.

Artigo 4. Normativa aplicable

Aln do establecido expresamente na presente ordenanza, as terrazas cumprirn coa normativa vixente sobre espectculos pblicos e actividades recreativas, as como de normativa de proteccin do patrimonio, s normas de aplicacin directa da lei do solo e ao planeamento vixente, e demais normativa que fora de aplicacin, polo que as sas determinacins sern plenamente esixibles anda cando non se faga expresa referencia a elas nesta ordenanza.

Artigo 5. Autorizacins

5.1. A implantacin destas instalacins require a previa obtencin de autorizacin municipal nos termos previstos nesta ordenanza e na normativa sectorial aplicable. O documento de autorizacin de terraza, o seu plano de detalle da terraza autorizada e as homologacins dos elementos instalados, ou unha fotocopia destes documentos, debern encontrarse no lugar da actividade, visibles para os usuarios e vecios, e a disposicin dos funcionarios municipais e efectivos da Polica Municipal.

5.2. Esta autorizacin incluir a licenza demanial de ocupacin de terreos, cando sexan obxecto de ocupacin terreos de titularidade pblica. Isto sen prexuizo de que o interesado solicite a correspondente licenza urbanstica cando a terraza precise de pechamentos estables.

5.3. A autorizacin aprobada por rgano competente emitirase en modelo oficial e deber inclur as dimensins do espazo sobre o que se autoriza, a sa situacin, os toldos e antucas e as sas caractersticas, o horario que se solicita e as limitacins de ndole ambiental s que queda condicionada . Todos estes aspectos sern recollidos na proposta que realizar o departamento tramitador e que se remitir secretara para a sa concesin polo rgano competente. Xunto coa autorizacin deber figurar copia do plano polo mido da instalacin que serviu de base sa concesin, co carimbo municipal e rbrica, as como as homologacins dos elementos instalados.

5.4. Cando concorran circunstancias de interese pblico que impidan a efectiva utilizacin do solo para o destino autorizado, tales como obras, acontecementos pblicos, situacins de emerxencia ou calquera outra, a autorizacin quedar sen efecto ata que desaparezan as ditas circunstancias. As autorizacins podern ser revogadas unilateralmente pola administracin concedinte en calquera momento por razns de interese pblico cando resulten incompatibles coas condicins xerais aprobadas con posterioridade, produzan danos no dominio pblico, impidan a sa utilizacin para actividades de maior interese pblico ou menoscaben o uso xeral. En mbolos dous supostos non se xera dereito a indemnizacin ningunha, correndo por conta do titular da terraza os gastos de desmontaxe e posterior montaxe.

5.5. As autorizacins non impedirn utilizacin ou reparacin das bocas de rega, tapas, rexistros e outras instalacins que estivesen na sa rea de ocupacin.

5.6. Tdalas autorizacins entndense concedidas sen prexuzo de terceiros e mantendo a salvo o dereito de propiedade.

Artigo 6. Carencia de dereito preexistente

6.1. Nas instalacins que se soliciten en terreos de titularidade e uso pblico, en virtude dos principios de non alleamento non prescricin dos bens de dominio pblico, a mera concorrencia dos requisitos necesarios para que a ocupacin poida ser autorizada non outorga dereito ningn sa concesin. O Concello, considerando todas as circunstancias reais ou previsibles, poder conceder ou denegar a autorizacin, facendo prevalecer o interese xeral sobre o particular.

6.2. Nas instalacins que se soliciten en terreos de titularidade e uso privado, o rgano competente, considerando as circunstancias reais ou previsibles e tendo en conta o carcter regrado deste tipo de autorizacins, deber concedelas ou denegalas motivadamente, xa que logo a actividade que est vinculada vaise estender fora dos lmites do local orixinal.

Artigo 7. Horarios

1.1. As autorizacins podern ser anuais ou trimestrais inicindose a tempada o 01 de xaneiro e coincidindo os trimestres cos naturais desde esa data.

No suposto de non solicitarse a renuncia autorizacin, esta entenderase prorrogada automaticamente en iguais termos.

7.2. O horario de funcionamento das terrazas situadas en solo de titularidade e uso pblico, as como o das terrazas situadas en solos privados, ser:

a) de xuo a setembro: ata as 2,00 horas da madrugada.

b) de outubro a maio: ata as 0:00 horas entre semana e ata as 01:00 horas os venres, sbados e vsperas de festivos.

c) con autorizacin previa, os horarios podern ser prorrogados os das de festa.

7.3. O horario de funcionamento das terrazas con pechamentos estables ser o mesmo fixado no apartado anterior. podern ser modificados, por circunstancias xustificadas, mediante decreto da Alcalda.

7.4.Os horarios establecidos neste artigo podern ser modificados por circunstancias xustificadas, mediante decreto da Alcalda.

Artigo 8. Limitacin de niveis de transmisin sonora

O funcionamento das instalacins reguladas nesta ordenanza, deber respectar os lmites de rudo en vivendas e locais prximos previstos na lexislacin vixente.

Artigo 9. Seguro de responsabilidade civil

O titular da autorizacin deber dispor dun seguro de responsabilidade civil e de incendios do establecemento principal que deber estender a sa cobertura aos posibles riscos que puideran derivarse do funcionamento da instalacin, ou terraza, acorde ao aforo do total do establecemento, as vas de evacuacin, os accesos para o servizo de extincin de incendios, etc.

Artigo 10. Condicins de deseo, homologacins e publicidade

10.1. Nas zonas de proteccin definidas no artigo 3 desta ordenanza as caractersticas das terrazas sern acordes co ambiente, polo que non se permitir ningn tipo de mobiliario realizado con elementos plsticos ou de pvc, nin a utilizacin de cores vivas ou publicidade agresiva.

10.2. Nas zonas con proteccin a publicidade nos elementos de mobiliario urbano instalados nas terrazas queda limitada a nomes e logotipos proporcionais e discretos, permitndose a colocacin do nome do establecemento ou do seu logotipo en toldos e antucas, con un deseo e dimensins cuxo bosquexo ser previamente supervisado polos tcnicos municipais.

10.3. Nas terrazas que se siten en solo de titularidade e uso pblico e nas que se instalen en solo privado que sexan visibles desde a va pblica, os elementos de mobiliario urbano ao servizo da instalacin debern pertencer a tipos previamente homologados.

10.4. O Concello abrir un perodo para que se presenten os distintos modelos de mobiliario de terrazas co fin de que sexan homologados.

Artigo 11. Condicins de uso das instalacins

11.1. Os titulares das autorizacins ou concesins debern manter as instalacins e cada un dos elementos que as compoen nas debidas condicins de limpeza, seguridade e ornato. Para este fin, estarn obrigados a dispor dos correspondentes elementos de recollida e almacenamento de residuos.

11.2. Por razns de esttica e hixiene non se permitir almacenar ou amorear produtos, materiais ou residuos propios da actividade xunto s terrazas nin fra da instalacin dos pechamentos estables de terrazas, nin dos quioscos permanentes. Tampouco se permitir almacenar nin amorear cadeiras ou mesas. A tal efecto, os establecementos disporn de almacns en local pechado.

11.3. O espazo autorizado terraza deber estar sempre ben delimitado, tanto con pechamentos, tarimas, biombos, xardineiras ou outros elementos que cumpran esta funcin, como con fitos que colocar o Concello, costeando o propietario a instalacin da terraza, naqueles casos nos que non existan outros elementos de delimitacin do espazo. Tamn poden ser delimitados os espazos polo propio deseo do pavimento pblico existente (lias de pedra, tipos de pavimento diferenciado, por exemplo).

Artigo 12. Condicins dos fornecementos

12.1 No caso dos establecementos estables ou quioscos pblicos as acometidas de auga, saneamento e electricidade debern ser soterradas e realizarse cumprindo a sa normativa reguladora, sen prexuizo das esixencias derivadas da normativa para o exercizo ou actividade.

12.2. Os contratos de servizos para estas acometidas corrern por conta do titular da autorizacin ou concesin e debern celebrarse coas compaas fornecedoras do servizo.

Artigo 13. Condicins hixinico-sanitarias e de consumo

As instalacins reguladas nesta ordenanza debern manterse en adecuadas condicins hixinico-sanitarias.

Artigo 14. Fianza

14.1. Ser precisa a constitucin dunha garanta para responder das posibles deterioracins que se poidan causar ao dominio pblico e s sas instalacins, cando as se considere polo departamento de urbanismo.

14.2. O importe desta garanta determinarase en funcin do custo de reposicin do solo ocupado.

   
  TTULO I. Terrazas  
 

   
  Captulo 1. Condicins tcnicas para a instalacin  
 

Artigo 15. Restriccins pola actividade que se adscriba

15.1. Soamente se conceder autorizacin para a instalacin de terrazas cando sexan accesorias a un establecemento principal de hostalera ou anlogo.

15.2. Aos bares e restaurantes que tean a consideracin de usos asociados en edificios exclusivos de uso terciario poderselles autorizar igualmente a instalacin de terraza tanto nos espazos libres de parcela de titularidade privada como nos patios interiores privados.

Artigo 16. Condicins do espazo no que se pretenda situar a terraza

16.1. As terrazas que pretendan instalarse en solo de titularidade e uso pblico debern cumprir as seguintes condicins:

a) Con carcter xeral, a largura libre de paso non poder ser inferior a 1,5 mts., respectndose un itinerario de forma continua, evitando quebras ao longo dunha lia de quinteiro. Con informe motivado previo, e con carcter excepcional, poderase autorizar a reduccin da largura libre de paso ata 1,20 mts.

b) Algunha das fachadas do establecemento deber dar fronte ao espazo proxectado para a instalacin da terraza, ags en espazos peons.

16.2. Cando o grao de inclinacin da ra o aconselle instalaranse tarimas sobre as que se ha situar o mobiliario da terraza. Estas tarimas sern de madeira tratada para ser instalada no exterior e axustaranse s prescricins recollidas nesta ordenanza. En ningn punto presentarn un desnivel con respecto ra que supere os 30 centmetros de alto polo que, se a inclinacin da ra obriga a iso, podern ser graduais. Os biombos e elementos de seguridade estarn ancorados tarima.

Abrirase un perodo para homologar modelos de tarimas e tamn se elaborar un plano indicativo dos espazos ocupables por terrazas no que se especificarn as zonas onde se podern instalar tarimas e as zonas onde non se permitirn.

16.3. Anda cando un espazo rena todos os requisitos para a colocacin dunha terraza, esta poder non autorizarse ou autorizarse con dimensins inferiores s solicitadas se a sa instalacin dificultara o trnsito peonil, anda que soamente sexa en determinadas horas.

16.4. Cando a concentracin de terrazas sobre unha praza ou espazo determinado poida supor a alteracin do seu destino natural ou xerar un grave impacto medioambiental, as solicitudes de novas instalacins o as renovacins sern resoltas conxuntamente con anterioridade ao inicio do ano natural, establecndose as condicins o restricins que se estimen adecuadas.

16.5. En ras peons deberase contar co informe favorable do servizo de extincin de incendios. Nos casos en que para atender a terraza se deba cruzar unha ra con circulacin rodada, soamente se autorizar se conta co informe favorable do servizo de trfico.

Artigo 17. Modalidades de ocupacin

A ocupacin de solo de titularidade e uso pblico con terrazas axustarase s seguintes modalidades e condicins:

a) Se a terraza se situase xunto fachada do edificio, a sa lonxitude non poder rebordar a porcin desta ocupada polo establecemento.

b) Se a terraza se situase na lia de bordo da beirarra ou en unha ra peonil sempre que estea colocada separada das fachadas, a sa lonxitude poder superar o largo do establecemento.

c) Permitirase a implantacin simultnea dunha terraza xunto fachada e outra na lia de bordo no mesmo tramo de beirarra sempre que se deixe un paso cunha largura dous metros como mnimo, que poder ser ampliado se as o consideran conveniente os tcnicos municipais.

d) Se mis dun establecemento dun mesmo edificio solicita autorizacin de terraza, cada un poder ocupar a lonxitude da fronte da sa fachada, repartndose o resto da lonxitude da fachada propia e a dos dous lindeiros a partes iguais. Neste caso, manterase entre elas unha separacin mnima de 1,50 metros, que se repartirn entre as das terrazas.

No caso de que se abra un novo establecemento de hostalera e que a sa fachada estea ocupada, en todo ou en parte, por unha terraza autorizada anteriormente a outro establecemento lindante, ambos establecementos debern suxeitarse ao previsto no pargrafo anterior cando se proceda renovacin do permiso de terraza xa autorizada.

Cando se site dentro de unha beirarra, a distancia dos elementos de mobiliario urbano ao bordo da beirarra ser, como mnimo, de 0,50 metros, podendo reducirse ata 0,30 metros cando haxa unha barreira de proteccin con altura mnima a das mesas.

e) Cando se trate de ras e espazos peons, a terraza poder situarse acaroada fachada do establecemento ou estar separada desta ata un mximo de dez metros. No primeiro caso, a lonxitude da terraza ser a da fachada do establecemento, podendo superar os lmites desta con autorizacin dos propietarios afectos.

f) O largo das terrazas obterase de acordo co artigo 16. Se os establecementos se encontraran enfrontados, o largo ocupado por ambas non superar os valores indicados no citado artigo.

g) Cando entre a terraza e o establecemento existe unha va de circulacin rodada, poder colocarse unha instalacin de apoio que restrinxa ao mximo a necesidade de que o persoal do establecemento se vexa obrigado a cruzar a calzada.

A instalacin de apoio ten carcter de instalacin auxiliar para facilitar o desenvolvemento da actividade. Servir exclusivamente de soporte aos elementos de enxoval e aos produtos destinados ao consumo na terraza. Non poder utilizarse como barra de servizo, para realizar funcins de cociado, elaboracin ou manipulacin de alimentos, nin dedicarse a ningn outro uso que desvirte o seu carcter estritamente auxiliar. A instalacin ser empregada unicamente por camareiros e persoal da terraza e non se permitir atender desde ela ao pblico en xeral.

As dimensins mximas da instalacin sern de 2,50 metros de longo por 1,50 metros de largo, non podendo superarse en ningn punto un metro de altura; admitirase a instalacin de teito cunha cota mxima respecto ao solo de 2,50 metros e sen pechamentos laterais por encima da sa altura mxima.

Non se autorizar en ningn caso a colocacin de equipos de son ou vdeo nin de elementos ornamentais de calquera ndole.

Non poder dispor de equipos de lavado mecnico, vertedoiro con sistema de accin non manual, billas para o fornecemento de bebidas e equipos de conservacin de produtos.

Queda prohibida a almacenaxe de elementos fra da instalacin de apoio.

h) As terrazas podern instalarse en zonas da calzada da va pblica sempre que se cumpran os requisitos de seguridade esixibles e que non afecten circulacin rodada ou ao trfico de pens.

i) En caso de colocacin de terraza en zonas de estacionamento situadas a distinto nivel da beirarra, e salvo que circunstancias obxectivas de calquera ndole o impidan, colocarase unha tarima debidamente sinalizada e que cumpra requisitos de accesibilidade. En todo caso haber que preservar as zonas de paso de pens.

j) Nos casos nos que as caractersticas da ra, do trfico ou razns de seguridade o aconsellen a criterio da Polica, procederase a denegar o permiso de instalacin da terraza.

Artigo 18. Condicins para a instalacin da terraza e do seu mobiliario

Os elementos de mobiliario urbano que se instalen estn suxeitos s seguintes prescricins:

a) Non podern colocarse en solo de titularidade e uso pblico mobiliario elementos decorativos ou revestimentos de chan que non estean includos expresamente na autorizacin.

b) O mdulo tipo est constitudo por unha mesa e catro cadeiras enfrontadas das a das. Considerarase unha superficie de ocupacin terica por cada terraza de 1,80 1,245 metros.

Autorizaranse mdulos dunha mesa e das cadeiras de 2,00 x 0,80 metros cadrados ou unha mesa alta con catro banquetas, de 1,20 x 1,20 metros cadrados.

c) As mesas e cadeiras podern dispoerse como mellor convea sempre que se permita o doado acceso a todas as mesas e cadeiras, para o cal establecerase un corredor intermedio que permitir o acceso dos camareiros s mesas. Este corredor ter unha lonxitude igual da fila menor e unha largura de 0,50 metros. A superficie ocupada polo corredor contabilizarase dentro da superficie de ocupacin da terraza. Para a obtencin do nmero mximo de mesas e cadeiras aplicaranse os mdulos descritos neste artigo.

d) Dentro do mbito da rea de Rehabilitacin poderanse instalar toldos de acordo coa gama RAL establecida ao efecto, e que se achega como anexo. Fra do mbito da ARI, os toldos sern de material txtil, lisos e de cores acordes coa contorna urbana e tern sempre posibilidade de seren recollidos mediante fcil manobra. As cadeiras, mesas, antucas ou demais elementos non podern ser de plstico ou pvc. Queda prohibido o pechamento cego das superficies verticais do seu permetro. Non podern ter maior dimensin de tres metros de fondo, ags na Praza de Castelao e Praza Virxe de Guadalupe, e respectarn sempre o arboredo existente.

e) Admtese a colocacin do nome do establecemento e do seu logotipo sobre as faldras de toldos e antucas, de modo proporcional e baixo a supervisin previa dos tcnicos municipais, para o que se presentar un bosquexo a escala.

f) Non poder obstaculizarse o acceso calzada desde os portais dos predios nin dificultar as manobras de entrada ou sada nas pasaxes permanentes. Cando a terraza se coloque acaroada fachada debern deixarse libres, cando menos, 0,60 metros desde as couzoeiras das portas. Nestes espazos non poder colocarse tampouco mobiliario accesorio.

g) Cando se dispoa de instalacin elctrica de alumeado para a terraza, esta deber reunir as condicins que o Regulamento electrotcnico de baixa tensin establece para instalacins en locais mollados. Os condutos quedarn fra do alcance de calquera persoa e non podern discorrer polas beirarras nin utilizar as rbores ou o mobiliario urbano como soporte. En ningn caso os focos podern cegar ou producir outras molestias vecianza, viandantes ou vehculos. Esta instalacin deber ser revisada anualmente por un instalador autorizado que emitir o correspondente boletn de conformidade.

h) Queda prohibida a instalacin de mquinas expendedoras automticas, recreativas, de xogos de azar, billares, ftbol de mesa ou calquera outra de caractersticas anlogas. Tampouco se instalarn barras fixas na fachada dos establecementos.

i) A utilizacin dos servizos pblicos non se ver obstaculizada, debendo deixarse completamente libres para a sa utilizacin inmediata, se fose preciso, os seguintes elementos:

- As paradas de transporte pblico regularmente establecidas e os pasos de pens en toda a sa lonxitude.

- As pasaxes de vehculos quedarn libres en todo o seu largo.

- As sadas de emerxencia en todo o seu largo.

- Respectarase unha distancia suficiente aos distintos elementos de mobiliario urbano, sinais de trfico e bculos de alumeado que garanta a sa funcin e que permita os labores de mantemento.

j) Deber garantirse o acceso a todos os servizos e equipamentos municipais e de compaas de servizos as vinte e catro horas do da.

k) O mobiliario deber ser retirado da va pblica ao finalizar o horario de funcionamento do establecemento, ags o toldo e a tarima, cando estean autorizados. En calquera caso, a tarima deber ser retirada cando finalice o perodo de vixencia da autorizacin se esta de tempada.

l) Cumprirase todo o indicado na normativa en materia de promocin da accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas.

Artigo 19. Equipos audiovisuais e actuacins amplificadas en directo

Unicamente se autorizarn actuacins en directo nas terrazas amplificadas ou con percusin, as como a instalacin de equipos audiovisuais por aprobacin expresa da Alcalda, mediante decreto motivado, previo informe da Polica Local e con carcter puntual.

Artigo 20. Particularidades para a instalacin de terrazas en espazos libres privados

A instalacin de terrazas en espazos libres privados someterase, ademais de s sinaladas nos artigos 15 a 19 desta ordenanza, s seguintes determinacins:

a) En caso de que as actividades descritas no artigo 15 desta ordenanza se desenvolvan en espazos privados, permitirase a instalacin de terrazas en toda a zona do espazo libre privado de parcelas.

b) Permtese a disposicin de calquera tipo de quiosco ou instalacin de apoio na superficie libre de parcela ags no mbito da Zona con Proteccin, onde deber ser autorizado pola Comisin Territorial de Patrimonio, que poder denegar o permiso para a instalacin de calquera elemento fixo por razns estticas ou de cumprimento da normativa especfica deste mbito.

c) A instalacin de terrazas en espazos privados non deber diminur as condicins de evacuacin por debaixo dos mnimos regulamentarios. O solicitante deber presentar un estudo xustificativo de evacuacin no que se tean en conta as dimensins e mobiliario da sa terraza e a sa incidencia sobre a do conxunto do local, ata a ra.

   
  Captulo 2. Condicins especficas para a instalacin de terrazas con pechamentos estables  
 

Artigo 21. Modalidades de ocupacin

21.1. Condicins xerais dos pechamentos estables: soamente se permitir un pechamento estable uniforme por local ou establecemento mais admitirase a implantacin simultnea dunha terraza sen pechamento e doutra cun pechamento estable para un mesmo establecemento. A altura exterior mxima da estrutura non superar en punto ningn os 275 centmetros, pero en ningn punto ter menos de 220 centmetros. En un lugar visible indicar o aforo mximo autorizado polo Concello.

21.2. Pechamentos estables acaroados fachada: os paramentos estables acaroados fachada do establecemento so podern ocupar a lonxitude da fachada do establecemento, sempre que se cumpran as seguintes condicins:

a) Que a distancia entre a parte inferior dos ocos do primeiro andar e o pechamento non sexa inferior a 150 centmetros, como prevencin de propagacin de un incendio da terraza s vivendas.

b) Que as condicins de seguridade, tanto do inmoble como do contorno, non se vexan afectadas pola presenza da instalacin.

c) A sa colocacin no deber dificultar a evacuacin dos edificios ou locais onde se instale.

A disposicin dos pechamentos ser homoxnea ao longo de toda a ra.

21.3. Pechamentos estables separados das fachadas, situados en prazas, ras peons ou beirarras:

- Pechamentos estables en beirarras: a lonxitude de ocupacin do pechamento ser como mximo a da fachada do edificio onde se encontre o establecemento principal. Se mis dun establecemento dun mesmo edificio solicita autorizacin de terraza con pechamento estable nunha beirarra, cada un poder ocupar a lonxitude do ancho da fronte da sa fachada repartndose o resto do espazo de forma equitativa. Este tipo de pechamentos estables soamente podern ser autorizados en beirarras con mis de 4,50 m. de largo e 10,00 m. de lonxitude.

- Pechamentos estables en prazas e ras peons: con carcter xeral, os pechamentos estables podern manter unha separacin mxima de dez metros con respecto fachada do establecemento. A lonxitude de ocupacin do pechamento ser como mximo a da fachada do edificio onde se encontre o establecemento principal. O largo das instalacins obterase de acordo co exposto no artigo seguinte. A disposicin dos pechamentos nos espazos peons deber ser homoxnea.

21.4. Os establecementos situados nos espazos libres de parcela de titularidade privada e nos respectivos patios interiores tamn podern instalar pechamentos estables.

21.5. Nas zonas con proteccin soamente podern ser autorizados aqueles pechamentos que autorice a Comisin Territorial de Patrimonio, que poder denegar o permiso por razns estticas ou de cumprimento da normativa especfica deste mbito. En todo caso, quedan prohibidos como materiais o aluminio, o pvc e demais plsticos, considerndose como material idneo a madeira tratada ou mesmo que unicamente sexa de vidro.

Artigo 22. Condicins do espazo no que se pretende situar

Concederase autorizacin para a instalacin de terrazas con pechamentos estables cando estean situadas en terreos de titularidade e uso pblico ou nos espazos libres de parcela de titularidade privada e nos respectivos patios interiores e cumpran as condicins especficas seguintes:

a) Nas beirarras o largo mnimo do espazo de trnsito peonil, libre totalmente de obstculos, ser igual ou superior a 2 metros.

b) Nos paseos, xardns e prazas o largo mnimo do espazo de trnsito peonil, libre de obstculos ser igual ou superior a 4 metros.

c) A ocupacin ter unha aliacin constante evitando quebras ao longo dunha lia de quinteiro.

d) Anda cando un espazo rena todos os requisitos para a colocacin dun pechamento poder non autorizarse ou autorizarse con dimensins inferiores s solicitadas se a sa instalacin dificultara o trnsito peonil.

Artigo 23. Condicins para a instalacin do pechamento estable e do seu mobiliario

23.1. As terrazas con pechamentos estables que se pretendan instalar dentro de unha zona con proteccin han de ser autorizadas pola Comisin Territorial de Patrimonio, previa presentacin de documentacin grfica suficiente, pero en todo caso non se permitir a utilizacin de elementos de aluminio, plsticos ou pvc para ningunha parte da instalacin, nin estructura ou armazn, nin marcos, nin apoios. Poden ser, pola contra, de aceiro, madeira, vidro, sendo a madeira tratada ou o propio vidro sen estructura os aconsellables.

23.2. Cando a concentracin de pechamentos poida xerar un grave impacto ambiental, as solicitudes para novas instalacins ou renovacins correspondentes sern resoltas conxuntamente, establecendo as condicins ou restricins que se consideren adecuadas.

23.3. Os elementos de mobiliario urbano que se instalen estarn suxeitos s seguintes prescricins:

a) O pechamento estable e os elementos de mobiliario instalados no seu interior debern estar homologados.

b) Non se permite a colocacin de ningn elemento no exterior do pechamento, nin fixado nin colgado del.

c) Nos pechamentos estables acaroados fachada admtese a instalacin de reixas de conduto de aire acondicionado con prolongacin dos condutos interiores cumprindo o rxime de distancias recollido na normativa vixente.

d) No resto de supostos de pechamentos estables os equipos de aire acondicionado instalaranse no seu interior e as reixas cumprirn coa normativa municipal vixente en materia ambiental.

e) Os pechamentos estables podern dispoer de climatizacin e calefaccin.

23.4. As terrazas con pechamentos estables non acaroadas fachada do establecemento podern dispoer da correspondente acometida soterrada para o abastecemento de enerxa, de acordo co artigo 11 desta ordenanza, tomando como orixe desta a do local. Quedan prohibidas as acometidas de gas, auga ou saneamento e a utilizacin de aparellos que requiran como combustible materias susceptibles de estourar ou inflamarse, ou que xeren substancias desa natureza.

23.5. A instalacin elctrica de alumeado para a terraza deber reunir as condicin que establece o Regulamento electrotcnico para baixa tensin. Os condutos quedarn aloxados en canalizacins soterradas. En ningn caso a iluminacin poder cegar ou producir molestias vecianza, viandantes ou vehculos. Esta instalacin deber ser revisada anualmente por un instalador autorizado que emitir o correspondente boletn de conformidade, debendo presentarse unha copia deste ao rgano competente para a concesin da autorizacin. De acordo cos resultados da revisin determinarase a conveniencia de continuar co funcionamento do pechamento estable, que deber ser retirado de forma inmediata polo titular cando non supere a devandita revisin.

23.6. As terrazas con pechamentos estables non acaroadas fachada do establecemento disporn de extintores adecuados e alumeado de emerxencia e de sinalizacin, que deben contar cun contrato de mantemento e revisin por empresa autorizada.

23.7. As licenzas outorgadas para a construccin de pasos de vehculos suporn a diminucin da superficie do pechamento estable, podendo motivar a revogacin da autorizacin. Nestes casos, o titular non ter dereito a indemnizacin ou compensacin ningunha.

23.8. Non poder obstaculizarse o acceso calzada desde os portais dos predios, deixando despexados en toda a sa largura mis de 60 centmetros a cada lado, medidos desde as couzoeiras das portas, nin dificultar a manobra de entrada ou sada nas pasaxes permanentes.

23.9. A distancia dos elementos do pechamento ao bordo da beirarra ser como mnimo de 60 centmetros, podendo ser ampliada cando razns de interese pblico o xustifiquen. Os alcouves e elementos axardinados existentes no espazo en que se instale o pechamento estarn totalmente libres e sern accesibles, para cuxo fin existir una franxa mnima de 60 centmetros ao seu arredor totalmente despexada, medida desde o seu bordo exterior, que pode ser ampliada cando o interese pblico as o xustifique.

23.10. Deber garantirse en todo momento o acceso s paradas de transporte pblico regularmente establecidas e o uso das sadas de emerxencia, dos pasos de vehculos e de pens e dos servizos municipais de acordo co indicado a seguir:

a) As paradas de transporte pblico regularmente establecidas e os pasos de pens en toda a sa lonxitude mis de un metro a cada lado.

b) As sadas de emerxencia quedarn libres en todo o seu largo mis dun metro a cada lado.

c) Os pasos de vehculos quedarn libres en todo o seu largo cando menos 50 cm. a cada lado, medido desde os seus extremos na aliacin do bordo.

d) Manterase unha distancia de un metro en todo o seu permetro aos distintos elementos de mobiliario urbano, sinais de trfico, bculos de alumeado e outros servizos municipais, de modo que queden totalmente libres, se garanta en todo momento a sa funcin e se permitan os labores de mantemento.

Artigo 24. Equipos audiovisuais e actuacins amplificadas en directo

Unicamente se autorizarn actuacins en directo nas terrazas amplificadas ou con percusin, as como a instalacin de equipos audiovisuais por aprobacin expresa da Alcalda, mediante decreto motivado, previo informe da Polica Local e con carcter puntual.

Artigo 25. Terrazas con pechamentos estables en espazos privados.

Para os efectos da presente ordenanza non computarn edificabilidade as instalacins en espazos privados que renan as seguintes condicins:

a) Que non tean carcter anual, de modo que o tempo de duracin da autorizacin non exceder de nove meses.

b) Que as sas caractersticas construtivas se correspondan con estruturas lixeiras, prefabricadas e carentes de cimentos.

   
  Captulo 3. Autorizacins  
 

Seccin primeira.- Disposicins xerais

Artigo 26. Transmisibilidade

26.1. As autorizacins para instalar terrazas transmitiranse conxuntamente coas licenzas dos establecementos principais, ags renuncia expresa do novo titular que deber comunicarse ao Concello.

26.2. As autorizacins para a instalacin e funcionamento das terrazas non podern ser obxecto, en ningn caso, de arrendamento ou cesin independente.

Artigo 27. Perodo de funcionamento e prazo de solicitude

As autorizacins podern ser anuais ou trimestrais, entendendo por trimestre os coincidentes coa distribucin natural do ano.

Para tal fin as autorizacins sern:

- ATA autorizacin de terraza anual

- ATT autorizacin de terraza por trimestre.

27.2. A autorizacin das terrazas en chan privado non exceder de nove meses cando dispoan de instalacins que non computen edificabilidade nos termos establecidos no artigo 25.

27.3. A autorizacin poder ser solicitada en calquera momento, entendndose que caso de solicitarse para o trimestre actual a autorizacin se outorgar para o tempo que reste desde a concesin deica o fin do perodo solicitado.

Artigo 28. Vixencia e renovacin das autorizacins

28.1. A vixencia das autorizacins que se concedan corresponderase co perodo de funcionamento autorizado.

28.2. As autorizacins que se concederan para instalacins de terrazas renovaranse automaticamente se non se produce modificacin ningunha e se ningunha das partes, administracin municipal ou titular, comunica, a sa vontade contraria renovacin.

28.3. A Administracin municipal manifestar a sa vontade contraria renovacin nos seguintes supostos:

a) De se iniciaren procedementos dos que se desprenda a existencia de molestias ou prexuzos derivados do funcionamento da actividade principal ou accesoria.

b) De se apreciar un incumprimento das condicins da autorizacin ou da mesma ordenanza.

c) Nos casos de falta de pagamento da taxa correspondente.

d) Cando no perodo autorizado estea prevista a execucin de actuacins pblicas que modifiquen a realidade fsica existente no momento do outorgamento da autorizacin.

e) Cando a terraza poida supor molestia para os usuarios da va pblica ou para os servizos pblicos.

28.4. Nas terrazas con pechamentos estables a autorizacin concedida ter unha vixencia de cinco anos. Finalizado o perodo de vixencia, poder solicitarse unha nova autorizacin. No entanto, poder ser revocada antes da finalizacin deste perodo por razns de interese pblico e sen dereito a indemnizacin.

Seccin segunda. Procedemento

Artigo 29. Solicitante

Poder solicitar autorizacin para a instalacin dunha terraza o titular da licenza de actividade do establecemento.

Artigo 30. Documentacin

30.1. As solicitudes de autorizacin que se presenten para a nova instalacin dunha terraza ou para a modificacin dunha xa concedida irn acompaadas da seguinte documentacin:

a) Fotocopia da licenza de apertura do establecemento ou referencia ao seu expediente de concesin ou transmisin, ou no seu caso, da comunicacin previa ou declaracin responsable.

b) Relacin dos elementos que se pretendan instalar, con indicacin expresa do seu nmero e bosquexos ou fotografas ou montaxes nos que se poidan apreciar as caractersticas, con expresa indicacin do material, cores e logotipos.

c) Plano de situacin da terraza dentro do espazo urbano a escala 1:500, no que se reflectir a superficie a ocupar.

d) Planos de detalle a escala 1:100 con indicacin de todos os elementos de mobiliario, as como a sa clase, nmero, dimensins, total de superficie a ocupar e colocacin destes consonte determina o artigo 18. As mesmo, sinalaranse as medidas correspondentes fronte de fachada do establecemento e largura da beirarra e, se o caso, as rbores, zonas axardinadas, mobiliario urbano municipal existente, rexistros e arquetas dos servizos municipais e de compaas de servizos.

e) Documento acreditativo da vixencia e de estar ao corrente no pagamento da pliza de seguros a que se refire o artigo 9.

f) Autoliquidacin da taxa correspondente.

30.2. No caso de terrazas situadas en solo de titularidade privada incluirase, ademais, como documentacin especfica:

a) Acreditacin da propiedade ou ttulo xurdico que habilite para a utilizacin privativa do espazo.

b) Fotografas das fachadas prximas ao espazo pretendido para a situacin da terraza.

30.3. Nas solicitudes de renovacin das autorizacins concedidas no perodo de funcionamento precedente que impliquen modificacins puntuais soamente ser preciso presentar a documentacin que describa a modificacin.

Artigo 31. Tramitacin

A primeira instalacin ou modificacin desenvolverase consonte o seguinte procedemento:

31.1. Iniciarase mediante solicitude, en impreso normalizado que conter polo menos os datos sinalados no artigo 70 da Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn (LRX-PAC), ao que se xuntar a documentacin prevista nesta ordenanza.

31.2. Para os efectos do cmputo dos prazos de tramitacin considerarase iniciado o expediente na data de entrada da documentacin completa no rexistro do rgano competente para resolver.

31.3. Os servizos municipais disporn dun prazo de un mes para examinar a solicitude e a documentacin presentada e, se o caso, requirirn ao interesado para que no prazo de dez das emende a falta ou presente a documentacin preceptiva, indicndolle que se non o fai entenderase que desistiu do seu pedimento e que, logo da resolucin, se arquivar sen mis trmite, cos efectos previstos no artigo 42.1 da LRX-PAC.

31.4. Unha vez completada a documentacin, emitirase informe tcnico e xurdico que finalizar con proposta nalgn dos seguintes sentidos:

a) De denegacin.

b) De outorgamento, indicando se o caso, os requisitos ou as medidas correctoras que a instalacin proxectada deber cumprir para se axustar normativa aplicable.

31.5. A resolucin do rgano competente deber producirse nun prazo non superior a dous meses contados desde o da seguinte data na que se considere iniciado o expediente. Transcorrido este prazo sen que houbese resposta, entenderase que a autorizacin foi rexeitada.

   
  TTULO II. Rxime disciplinario e sancionador  
 

   
  Captulo 1. Restablecemento da legalidade  
 

Artigo 32. Compatibilidade

32.1. As responsabilidades administrativas que resulten do procedemento sancionador sern compatibles coa esixencia ao infractor da reposicin da situacin alterada ao seu estado orixinario, as como coa indemnizacin polos danos e perdas causados.

32.2. Non obstante, tanto nos procedementos de restablecemento da legalidade como nos sancionadores poderanse acordar medidas cautelares, como a retirada das instalacins ilegais ou a suspensin do funcionamento da terraza, consonte o disposto na normativa sobre procedemento administrativo comn.

   
  Captulo 2. Infraccins e sancins  
 

Artigo 33. Infraccins

Sern infraccins as accins ou omisins que contravean o disposto nesta ordenanza.

Artigo 34. Suxeitos responsables

Sern responsables das infraccins as persoas fsicas ou xurdicas titulares das instalacins, as como os tcnicos facultativos que redacten a documentacin tcnica ou certifiquen a estabilidade, conformidade coa normativa e a obra rematada.

Artigo 35. Clasificacin das infraccins

As infraccins desta ordenanza clasifcanse en leves, graves e moi graves.

35.1. Son infraccins leves:

a) A falta de ornato ou limpeza da instalacin ou da sa contorna.

b) O incumprimento do horario de comezo ou de peche en menos de 1 hora.

c) A falta de exposicin do documento de autorizacin e do planop de detalle nun lugar visible para os usuarios, vecios e axentes da autoridade.

d) Almacenar ou amontoar produtos, envases ou residuos na zona de terraza ou en calquera outro espazo da va pblica.

e) A falta de veracidade na documentacin asinada polo tcnico facultativo, tanto no relativo aos materiais como s dimensins, ou a incoherencia dos documentos coa realidade.

f) O incumprimento de calquera outra obriga prevista nesta ordenanza que non sexa constitutiva de infraccin grave ou moi grave.

35. 2. Son infraccins graves:

a) A comisin de tres faltas leves ao cabo de 1 ano cando as se declarase por resolucin firme.

b) O incumprimento do horario de inicio ou de peche en mis de 1 hora.

c) A instalacin de elementos de mobiliario urbano non previstos na autorizacin ou en nmero maior dos autorizados, as como a utilizacin de materiais non idneos.

d) A ocupacin dunha superficie maior autorizada en mis do 25 por cento e en menos do 75 por cento ou o incumprimento doutras condicins da delimitacin.

e) O servizo de produtos alimentarios non autorizados.

f) A carencia do seguro obrigatorio.

g) A instalacin de instrumentos ou equipos musicais ou outras instalacins non autorizadas ou fra do horario ao que se limitaran nos quioscos que os tean autorizados.

h) A ocultacin, manipulacin ou falsificacin dos datos ou da documentacin presentados para a obtencin da correspondente autorizacin.

i) A non presentacin do documento de autorizacin e do plano de detalle aos axentes da autoridade ou funcionarios competentes que o requiran.

j) O incumprimento da obriga de retirar ou recoller e amontoar o mobiliario da terraza ao finalizar o seu horario de funcionamento.

k) A falta de veracidade na sinatura do tcnico facultativo en canto a que non se correspondan as obras rematadas coa proposta pola que se autorizou.

35.3. Son infraccins moi graves:

a) A instalacin de terrazas sen autorizacin ou fra do perodo autorizado.

b) A ocupacin dunha superficie maior autorizada en mis do 75 por cento.

c) A utilizacin de materiais non autorizados ou homologados.

d) O incumprimento da orde de suspensin inmediata da instalacin cando disto derive unha perturbacin relevante da convivencia que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lextimos doutras persoas ou dificulte o uso ou funcionamento dun servizo pblico ou supoa unha deterioracin grave de equipamentos, infraestruturas, instalacins de servizos pblicos, espazos pblicos ou calquera das sas instalacins.

e) A celebracin de espectculos ou actuacins non autorizadas de forma expresa.

f) O incumprimento do horario de inicio ou de peche en mis de 1 hora, cando disto derive unha perturbacin relevante da convivencia que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lextimos doutras persoas.

Artigo 36. Sancins

A comisin das infraccins previstas nesta ordenanza levar emparellada a imposicin das seguintes sancins previa tramitacin do correspondente expediente.

a) As infraccins leves sancionaranse cunha multa de ata 1.000 euros.

b) As infraccins graves sancionaranse cunha multa de ata 3.000 euros, tanto ao solicitante como ao tcnico facultativo, e a revogacin da autorizacin se concorren as circunstancias agravantes previstas no artigo seguinte.

c) As infraccins moi graves sancionaranse cunha multa de ata 6.000 euros, tanto ao solicitante como ao tcnico facultativo, e revogacin da autorizacin.

Artigo 37. Circunstancias modificativas da responsabilidade

Para a modulacin das sancins atenderase existencia de intencionalidade ou reiteracin, natureza dos prexuzos causados, reincidencia na comisin ao cabo dun ano de tres infraccins da mesma natureza cando as o declare resolucin firme e ao beneficio obtido coa sa realizacin.

Artigo 38. Procedemento

A imposicin das sancins requirir a previa incoacin e instrucin do procedemento correspondente, que se substanciar consonte ao disposto na lexislacin xeral sobre procedemento administrativo comn e o seu regulamento de desenvolvemento. O acordo de iniciacin poder ordenar a adopcin de medidas provisionais que resulten necesarias para garantir a eficacia da resolucin que puidera recaer, tales como a retirada das instalacins ilegais ou a suspensin do seu funcionamento.

Artigo 39. Autoridade competente

A incoacin e resolucin dos procedementos sancionadores corresponder ao rgano competente para conceder a correspondente autorizacin.

Artigo 40. Prescricin

Os prazos de prescricin das infraccins e sancins sern os previstos na lexislacin xeral sobre procedemento administrativo comn.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL

nica. Habiltase Alcalda para ditar as disposicins ou instruccins necesarias para o desenvolvemento e aplicacin da presente ordenanza.

DISPOSICINS TRANSITORIAS

Primeira. As autorizacins concedidas con anterioridade entrada en vigor desta ordenanza para a instalacin de terrazas quedan revogadas desde a data da sa entrada en vigor.

Segunda. As autorizacins para instalar novas terrazas ou para modificar as existentes, nas condicins previstas nesta ordenanza, podern solicitarse en calquera momento.

DISPOSICIN FINAL

A presente modificacin entrar en vigor ao da seguinte ao de publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, sempre que transcorrera o prazo de quince das hbiles previsto no artigo 65.2 da LRBRL.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios