Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Regulamento n R-2 de participacin vecial

Publicación provisional : 02-02-2008 BOP N 28 -- Publicación definitiva : 05-04-2008 BOP N 78
Redacción Aplicable desde 15-01-2016

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.-
 - ARTIGO 2.-
 - CAPITULO I. DO REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES (RME). ARTIGO 3.-
 - ARTIGO 4.-
 - ARTIGO 5.-
 - ARTIGO 6.-
 - ARTIGO 7.-
 - ARTIGO 8.-
 - CAPITULO II. DEREITOS DAS ENTIDADES REXISTRADAS. ARTIGO 9.-
 - ARTIGO 10.-
 - CAPITULO III. DA INFORMACIN MUNICIPAL. ARTIGO 11.-
 - ARTIGO 12.-
 - ARTIGO 13 .-
 - ARTIGO 14 .-
 - CAPITULO IV. DA INICIATIVA POPULAR. ARTIGO 15 .-
 - CAPITULO V. DA CONSULTA CIDADN. ARTIGO 16.-
 - CAPITULO VI. DA PARTICIPACIN NOS RGANOS MUNICIPAIS. ARTIGO 17.-
 - ARTIGO 18.-
 - ARTIGO 19.-
 - CAPITULO VII. DAS ASEMBLEAS DE VECIOS. ARTIGO 21.-
 - ARTIGO 22.-
 - ARTIGO 23.-
 - ARTIGO 24.-
 - CAPITULO VIII. DO CONSELLO DE PARTICIPACIN VECIAL. ARTIGO 25.-
 - ARTIGO 26.-
 - ARTIGO 27.-
 - ARTIGO 28.-
 - ARTIGO 29.-
 - ARTIGO 30.-
 - DISPOSICIONS TRANSITORIAS
 - DISPOSICION FINAL
   
  ARTIGO 1.-  
 

O obxecto do presente Regulamento o establecemento das formas, medios e procedementos de informacin e participacin do vecindario e Entidades s que se refire o artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de abril na xestin municipal.

   
  ARTIGO 2.-  
 

A aplicacin do presente Regulamento pretende acadar os seguintes obxectivos:
- Facer efectivos os dereitos veciais recollidos na LRBRL.
- Facilitar a mis ampla informacin sobre as actividades e a xestin municipal.
- Facilitar e promover a iniciativa e participacin dos vecios e Entidades na xestin municipal.
- Fomentar a vida asociativa no Concello e no conxunto das parroquias do Termo Municipal.

   
  CAPITULO I. DO REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES (RME). ARTIGO 3.-  
 

Podern inscribirse no RME todas aquelas Entidades legalmente constitudas, de funcionamento democrtico e sen nimo de lucro, cuxo marco territorial de actuacin sexa o Concello de San Sadurnio e que tean como obxecto fundamental a defensa, fomento e mellora dos intereses xerais ou sectoriais do vecindario.

   
  ARTIGO 4.-  
 

A inscripcin no RME ser requisito imprescindible para o pleno exercicio dos dereitos recoecidos s Entidades no presente Regulamento.

   
  ARTIGO 5.-  
 

a) O Rexistro estar cargo da Secretara do Concello e os seus datos sern pblicos.
b) As solicitudes de inscricin presentaranse polas Entidades interesadas no Rexistro do Concello, debendo aportar a seguinte documentacin:
1. Acta fundacional.
2. Estatutos da Entidade.
3. Nmero de inscripcin no Rexistro Xeral de Asociacins e noutros rexistros pblicos.
4. Datos de identificacin das persoas que ocupan cargos directivos.
5. Domicilio Social e CIF.
6. Presuposto e memoria de actividades do ano en curso.
7. Certificacin do nmero de persoas asociadas.

   
  ARTIGO 6.-  
 

No prazo de 15 das dende a solicitude de inscripcin, salvo que este se interrompa pola necesidade de aportar documentacin non incluida inicialmente, o Concello notificar Entidade o seu nmero de inscripcin e a partir dese momento considerarase de alta a tdolos efectos.

   
  ARTIGO 7.-  
 

As Entidades inscritas estn obrigadas a manter os seus datos actualizados, notificando, no prazo dun mes, cantas modificacins se produzan. O presuposto, o balance econmico do ano anterior e o programa anual de actividades comunicarase durante o mes de xaneiro de cada ano.

   
  ARTIGO 8.-  
 

O incumprimento das obrigas contempladas nos artigos anteriores poder dar lugar baixa da entidade ou Asociacin no RME, coa correspondente perda de dereitos.

   
  CAPITULO II. DEREITOS DAS ENTIDADES REXISTRADAS. ARTIGO 9.-  
 

Sen prexuizo do dereito xeral de acceso informacin municipal recoecido a toda a cidadana, as Entidades rexistradas gozarn, previa solicitude, dos seguintes dereitos:
a) Recibir no seu enderezo social, as convocatorias, ordes do da e actas dos Plenos da Corporacin Municipal.
b) Empregar locais e instalacins de propiedade municipal para a realizacin das actividades propias da entidade, coas limitacins que impoan a coincidencia do uso por parte de varias delas ou polo propio Concello.
c) As Entidades inscritas no RME podern solicitar do Concello a compensacin das cantidades que les sexan liquidadas en concepto de pago de tributos municipais.

   
  ARTIGO 10.-  
 

Os Presupostos municipais incluirn unha partida destinada especficamente financiacin do movemento asociativo e das actividades das entidades inscritas no REM. Nas bases de execucin dos presupostos, as como nas bases de concesin de subvencins explicitaranse os criterios de distribucin de axudas s Entidades.

   
  CAPITULO III. DA INFORMACIN MUNICIPAL. ARTIGO 11.-  
 

A cargo do Rexistro Xeral do Concello existir un Libro de Queixas e Reclamacins a disposicin de todo o vecindario.

   
  ARTIGO 12.-   redacciones
 

A Concellala con competencias en materia de participacin vecial ser a encargada de:

a) Facilitar informacin relativa ao funcionamento do Concello, actuacins municipais e dereitos cidadns.
b) Coordinar toda a actividade municipal relacionada coa informacin a cidadana e, en especial, o seguimento das iniciativas, queixas e reclamacins presentadas polo vecindario ou Entidades, que sern contestadas no prazo dun mes.

   
  ARTIGO 13 .-  
 

As convocatorias e ordes do da das sesins do Pleno da Corporacin Municipal faranse pblicas nos taboleiros de anuncios do Concello distribuidos polas parroquias

   
  ARTIGO 14 .-  
 

Informarase a todo o vecindario das actividades que organice o concello; culturais, deportivas, recreativas que tean especial transcendencia, as como, das convocatorias de becas e ofertas de emprego que realice o Concello. Sern obxecto dunha divulgacin especifica, mediante a publicacin dun boletn municipal, os grandes temas municipais: Presupostos, ordenanzas fiscais, etc.

   
  CAPITULO IV. DA INICIATIVA POPULAR. ARTIGO 15 .-  
 

Todo cidadn, Asociacin ou Entidade ten dereito presentar iniciativas e propostas de actuacin municipais convenientemente xustificadas. Cando as solicitudes vaian avaladas por mis do 5% das persoas inscritas no censo electoral (mediante sinaturas identificadas e D.N.I) sern obligatoriamente discutidas no Pleno Municipal.

   
  CAPITULO V. DA CONSULTA CIDADN. ARTIGO 16.-  
 

O Concello de acordo co Artigo 71 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, poder someter a consulta popular os asuntos da competencia propia municipal e de carcter local que sexan especialmente relevantes para os intereses dos vecios, excepto os relativos Facenda Local.

   
  CAPITULO VI. DA PARTICIPACIN NOS RGANOS MUNICIPAIS. ARTIGO 17.-  
 

As sesins do Pleno da Corporacin Municipal son pblicas. Non son pblicas as sesins da Xunta de Goberno Local nen as Comisins Informativas. Eventualmente podern participar nas Comisins Informativas, con voz e sen voto, aquelas persoas cuxa presenza se estime necesaria para o tratamento de determinados temas, podendo ser requeridas a instancia do propio Concello ou asistir por solicitude propia, sempre e cando sexa admitida a sa participacin polo Alcalde ou o presidente da Comisin.

   
  ARTIGO 18.-  
 

Calquera entidade que figure inscrita no Rexistro Municipal de Entidades poder manifestar a sa opinin por medio dun representante nun debate do Pleno Municipal, sempre que o solicite por escrito con vintecatro horas de antelacin.

   
  ARTIGO 19.-  
 

Calquer vecio, vecia ou Entidade ter dereito a expresar o seu punto de vista sobre asuntos da vida municipal nun turno que, moderado polo Alcalde, se abrir ao remate de cada Pleno Ordinario, poidendo recollerse por escrito esas intervencins en caso de que se considere necesario. Para exercer este dereito ser necesario entregar por escrito con vintecatro horas de antelacin, no Rexistro Municipal, as preguntas, rogos ou propostas que se formulen, que en nengn caso se sometern a votacin.

   
  CAPITULO VII. DAS ASEMBLEAS DE VECIOS. ARTIGO 21.-  
 

A Asemblea de Vecios un rgano de participacin directa de carcter informativo e consultivo respecto da actuacin municipal.

   
  ARTIGO 22.-  
 

a) A Asemblea poder ser municipal ou parroquial
b) A Asemblea ser convocada polo Alcalde, por propia iniciativa, por acordo da maiora do Pleno ou por solicitude asinada, con nome e D.N.I por un mnimo do 20% das persoas inscritas no censo electoral do concello ou da parroquia correspondente

   
  ARTIGO 23.-  
 

Cando a Asemblea sexa convocada por solicitude asinada con nome e D.N.I por un mnimo do 20% das persoas inscritas no censo electoral do concello ou da parroquia correspondente, considrase vlidamente constituida cando no local consignado na convocatoria, coa presencia alomenos de dous membros da Corporacin, e baixo a presidencia dun deles, estean presentes un nmero de persoas equivalente ao 20% do censo electoral do Concello ou da parroquia correspondente.
Cando a Ademblea sexa convocada pola Alcalda, por propia iniciativa ou por acordo da maiora do Pleno, considerase constituida sexa cal sexa o nmero de persoas presentes

   
  ARTIGO 24.-  
 

A Asemblea adoptar os seus acordos por mayora simple, acordos que sern comunicados ao Pleno da Corporacin na primeira sesin ordinaria que se celebre.

   
  CAPITULO VIII. DO CONSELLO DE PARTICIPACIN VECIAL. ARTIGO 25.-  
 

O Consello de Participacin Vecial (C.P.V) un rgano de participacin, informacin, seguimento, control e proposta de xestin municipal, referida s distintos sectores de actuacin nos que o Concello ten competencia.
O CPV crearase por acordo plenario. A sa organizacin, composicin e mbito de actuacin sern establecidos no correspondente acordo plenario.

   
  ARTIGO 26.-   redacciones
 

O Consello de participacin vecial estar integrado polos seguintes membros:

● Presidencia: o alcalde ou alcaldesa, ou a persoa en quen delegue.

● Vogalas:

 Os concelleiros ou concelleiras que tean atribucins nas reas da participacin vecial, cultura, deportes e facenda.

 Un membro de cada grupo poltico con representacin no Concello.

 Unha persoa representante de cada entidade inscrita no RME.

● Secretara: un traballador ou traballadora do Concello, con voz e sen voto, nomeada pola Alcalda.

● Asesoramento: eventualmente podern participar no Consello, con voz e sen voto, aquelas persoas representantes de sectores ou entidades de interese, cuxa presenza se estime necesaria para o tratamento de determinados temas, podendo ser requiridas a instancia do propio Consello, ou asistir por solicitude propia sempre e cando se admita pola maiora do Consello.

   
  ARTIGO 27.-  
 

Sern funcins do CPV:
a) Presentar iniciativas, propostas ou suxerencias Concello para ser discutidas nos Organos Colexiados Municipais.
b) Estudar, antes da sa aprobacin polo Pleno, o presuposto municipal e outros asuntos de especial importancia.
c) Ser consultado e emitir informe non vinculante, antes da sa aprobacin polo Pleno, sobre as bases para a concesin de subvencins s entidades sen nimo de lucro.

   
  ARTIGO 28.-  
 

O Consello celebrar un mnimo dunha reunin anual. Ser ordinariamente convocado polo Presidente, a iniciativa propia ou por solicitude de dous tercios dos seus membros.

   
  ARTIGO 29.-  
 

Considerarase constitudo en primeira convocatoria cando estean presentes a metade dos membros, e en segunda convocatoria calqueira que sexa o nmero de asistentes. O CPV adoptar os seus acordos por maiora simple.

   
  ARTIGO 30.-  
 

Cando algn membro do Consello non acuda por 3 veces consecutivas,sen causa xustificada, ser sustitudo da sa responsabilidade.

   
  DISPOSICIONS TRANSITORIAS  
 

PRIMEIRA:
Aprobado este Regulamento de Participacin Cidad, o CPV constituirase no prazo de 1 mes.
SEGUNDA:
As Entidades que actualmente figuran inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins estn exentas de realizar os trmites establecidos no apartado b) do artigo 5 do presente Regulamento.
TERCEIRA:
Transcurrido un ano de aplicacin do presente Regulamento eleborarase un balance de funcionamento, propondose se procede, a modificacin do mesmo de forma que se puidese axustar mis realidade e as necesidades do municipio.

   
  DISPOSICION FINAL  
 

O presente Regulamento entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no B.O.P.
San Sadurnio, 24 de marzo de 2008.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios