Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - Ordenanza fiscal n 10 por tramitacin expediente conducente obtencin da resolucin/acordo de declaracin de aplicacin do rxime de situacin de fra de ordenacin previsto na disposicin terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes

Publicación provisional : 23-01-2012 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 13-03-2012 BOP N 50
Redacción Aplicable desde 14-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Cota tributaria.
 - Artigo 6..Exencins, bonificacins e deduccins de cota.
 - Artigo 7..Devengo.
 - Artigo 8..Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 9..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20.4.a) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Santiso establece a taxa por tramitacin de expediente conducente expedicin da resolucin/acordo administrativo de declaracin de aplicacin do rxime de situacin de fra de ordenacin dos actos de uso do solo, en particular das obras, instalacins, construccins e edificacins realizadas sen licencia ou sen autorizacin autonmica preceptiva, existentes con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2003, e respecto das cales no momento de entrada en vigor da Lei 2/2010 transcorrese o prazo legalmente establecido no artigo 210.2 da Lei 9/2002, sen que a administracin adoptase ningunha medida dirixida restauracin da legalidade urbanstica ou ambiental.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de uso do solo, en particular das obras, instalacins, construccins e edificacins a que se refire a disposicin transitoria terceira da Lei 2/2010 axstanse s disposicins normativas de aplicacin a efectos de declaracin de aplicacin do rxime previsto para a situacin de fra de ordenacin.

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sendo propietarios das obras, edificacins ou instalacins a que se refire o artigo primeiro soliciten da Administracin municipal a tramitacin de expediente administrativo co obxecto de obter resolucin/acordo de declaracin de aplicacin ao inmoble afectado do rxime correspondente situacin de fra de ordenacin.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades sinaladas no artigo 43 da Lei xeral tributaria nos supostos e co alcance sinalado no mesmo.

   
  Artigo 5..Cota tributaria.  
 

A cota tributaria se determinar por unha cantidade fixa sinalada de acord coa tarifa seguinte:

Taxa pola intevencin municipal na elaboracin de resolucin de declaracin de fra de ordenacin de obras, instalacins, construccins e edificacins a que se refire a disposicin transitoria terceira da Lei 2/2010: 380,00.

   
  Artigo 6..Exencins, bonificacins e deduccins de cota.  
 

Non se concedern exencin nin bonificacin algunha na exaccin da taxa que non vea establecida en tratados ou acordos internacionais ou normas con rango de lei.

   
  Artigo 7..Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a prestacin que constite o seu feito impoible. Para estes efectos, entendrase iniciada a actividade na data de presentacin da solicitude a efectos de tramitacin do expediente.

2. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada polo feito de que non se recoezan as situacin solicitadas polo interesado. Tampouco se ver afectada a obriga de contribur pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez transcorridos dez das dende a presentacin da correspondente solicitude.

   
  Artigo 8..Liquidacin e ingreso.  
 

1. O importe da taxa exisirase en rxime de autoliquidacin a abonar no intre de presentala solicitude o interesado.

   
  Artigo 9..Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza, unha vez recaese o correspondente acordo do Pleno da Corporacin, entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios