Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N P-2, REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE FINCAS NO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Publicación provisional : 25-01-2013 BOP N 18 -- Publicación definitiva : 15-03-2012 BOP N 52
Redacción Aplicable desde 01-01-1970

Redacciones Redacciones
 - LIMIAR
 - Artigo 1..FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - Artigo 2..OBRIGAS SOBRE AS PARCELAS E PREDIOS.
 - Artigo 3.FEITO IMPOIBLE.
 - Artigo 4..SUXEITO PASIVO.
 - Artigo 5..RESPONSABLES.
 - Artigo 6..EXENCINS SUBXECTIVAS.
 - Artigo 7..-Bonificacins.
 - Artigo 8..COTA TRIBUTARIA.
 - Artigo 9..DEVENGO.
 - Artigo 10..LIQUIDACIN E INGRESO.
 - Artigo 11..INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  LIMIAR  
 

O Concello de San Sadurnio ten como obxectivo fundamental avanzar decididamente cara a un desenvolvemento sustentable, que promova a creacin de riqueza e emprego, a reducin das desigualdades, a mellora dos servizos e a conservacin dos recursos e ecosistemas naturais, segundo se recolle no seu Plan de accin da Axenda 21 Local.

O territorio municipal extenso e diverso, e os seus habitantes distribense de forma moi dispersa, en mis de 225 entidades de poboacin. Igualmente son varios centos os quilmetros da rede municipal de camios e estradas, e pasa de 30.000 o nmero de parcelas existentes e de 6.000 o das persoas propietarias.

Partindo de que a xestin dun territorio destas caractersticas moi complexa, o Concello debe facer fronte s sas obrigas e competencias, e ten que tomar as medidas precisas para tirar todo o proveito posible desa diversidade territorial, co obxectivo de avanzar cara a un verdadeiro desenvolvemento sustentable.

Neste senso, e con base nas competencias que posen os municipios nos mbitos da prevencin e extincin de incendios, a proteccin civil, o medio ambiente ou o urbanismo, establecidas pola Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, e pola Lei 5/1997, de administracin local de Galicia, faise preciso regular os aspectos relativos limpeza e o mantemento das parcelas existentes no municipio.

Desta maneira o Concello elabora a presente ordenanza co obxectivo de aplicar nomeadamente os artigos 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia. Consonte esta lei, as persoas propietarias de toda clase de terreos teen a obriga de mantelos en condicins de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato pblico e habitabilidade segundo o seu destino, as como de conservar e manter o solo natural nas condicins precisas que eviten erosins e incendios, e impedir a contaminacin da terra, o aire e a auga.

Asemade o artigo 7.d) da Lei 3/2007, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, obriga a realizar as obras necesarias para conservar e manter o solo e a biomasa vexetal nas condicins precisas que eviten os incendios forestais.

Por outra banda esta ordenanza tamn regula os prezos pblicos da solicitude, por parte de persoas alleas entidade local, do uso puntual da maquinaria municipal e os servizos do persoal do Concello.

Polo tanto a presente ordenanza recolle estas obrigas e regula a sa aplicacin no caso do uso de medios e recursos municipais. Desta maneira, o Concello pretende acadar:

O cumprimento da normativa existente en materia de mantemento de parcelas, predios e edificacins e regular a execucin subsidiaria por parte do Concello.

A prevencin dos incendios e a boa xestin dos terreos forestais.

A prevencin doutras incidencias que poidan xerar impactos negativos sobre a paisaxe, o medio ambiente e a calidade de vida dos vecios e vecias.

A mellora da imaxe xeral do Concello, facndoo mis ordenado e atraente

A concienciacin das persoas propietarias ou usuarias de parcelas e edificacins sobre as sas responsabilidades

A equidade e a boa xestin dos recursos municipais, tratar a todas as persoas co mesmo criterio e repercutir os gastos que se orixinen nas persoas responsables

A eliminacin de vertedoiros incontrolados

A posibilidade de empregar os medios municipais para realizar pequenas obras en propiedades particulares nos casos recollidos nesta ordenanza

   
  Artigo 1..FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (RD lexislativo /2004, do 5 de marzo), o Concello de San Sadurnio establece o prezo pblico pola prestacin do servizo de limpeza de terreos e predios, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2..OBRIGAS SOBRE AS PARCELAS E PREDIOS.  
 

1. responsabilidade das persoas propietarias manter nas debidas condicins de limpeza, seguridade, salubridade e ornato pblico os seus terreos e predios, as como as beirarras, patios interiores ou zonas verdes privadas. Igualmente debern evitar que as augas de escorrenta e as plas das rbores ou sebes afecten ao espazo pblico. Os propietarios de terras conservarn e mantern o solo natural e se o caso a masa vexetal nas condicins precisas que eviten a erosin e os incendios, impedindo a contaminacin da terra, o aire e a auga.

Para estes efectos, as persoas propietarias debern proceder aos traballos de mantemento e limpeza das sas propiedades cando por motivos de ornato pblico ou seguridade sexan necesarios ou as o ordene a Autoridade municipal, previo informe dos servizos municipais competentes.

2.Pola sa parte as persoas propietarias das masas forestais e dos terreos lindeiros con estas ficarn obrigados a adoptar as medidas de prevencin de incendios forestais establecidas na normativa estatal e autonmica que resulte de aplicacin nesta materia.

3.O Concello exercer o control sobre estas obrigas e poder esixir aos seus titulares a adopcin das medidas necesarias. As mesmo, poder, previo trmite de audiencia s persoas interesadas, requirirlles que, no prazo que se sinale, realicen as obras ou actuacins necesarias advertndolles que, en caso de incumprimento da orde de execucin, se proceder execucin subsidiaria ou execucin forzosa mediante a imposicin de multas coercitivas, reiterables ata lograr a execucin do ordenado, sen prexuzo, se o caso, da apertura do correspondente expediente sancionador.

   
  Artigo 3.FEITO IMPOIBLE.  
 

1.Constite o feito impoible do prezo pblico, a prestacin de servizo de limpeza, con medios mecnicos e/ou manuais municipais ou contratados polo Concello, de parcelas, predios ou edificacins, ben sexa a solicitude de persoas particulares interesadas, ou de oficio, por razns de seguridade, ornato ou contaminacin, sempre que a prestacin do devandito servizo redunde en beneficio do suxeito pasivo. As tarefas de limpeza poden ser a eliminacin de silvas, herbas ou rbores, as como a recollida de entullos e outros residuos vertidos de forma irregular.

2.Tamn se recolle dentro do prezo pblico o uso da maquinaria e o traballo do persoal municipal no caso de solicitudes particulares para a realizacin de pequenas obras en propiedades privadas, previa resolucin motivada da Alcalda ou da Xunta de Goberno e sempre que o permitan as necesidades do servizo.

3.Non estarn suxeitos a este prezo pblico os servizos que se presten en beneficio da xeneralidade ou dunha parte considerable da poboacin do municipio ou en casos de calamidade ou catstrofe pblica oficialmente declarada.

   
  Artigo 4..SUXEITO PASIVO.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan propietarias, usuarias ou ocupantes das fincas que foran obxecto da prestacin do servizo, que as o solicitasen.

Tamn sern suxeito pasivo aquelas persoas, titulares, usuarias ou ocupantes por calquera concepto que fagan caso omiso aos requirimentos e ordes de execucin efectuadas polo Concello nos supostos establecidos nas ordenanzas municipais ou na normativa xeral de aplicacin, previa tramitacin do necesario expediente nos trminos indicados na lexislacin aplicable.

   
  Artigo 5..RESPONSABLES.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

2.Sern responsables subsidiarias as persoas administradoras das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinale o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 6..EXENCINS SUBXECTIVAS.  
 

Non se conceder exencin no pagamento do prezo pblico.

   
  Artigo 7..-Bonificacins.  
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos que presenten solicitude de prestacin dos servizos regulados mediante a presente ordenanza, acreditando ser os titulares dos bens obxecto da mesma e que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten tamn ser posuidores do carnet xove. Esta bonificacin ser solicitada polo usuario no momento de solicitar a prestacin do servizo.

   
  Artigo 8..COTA TRIBUTARIA.   redacciones
 

1.A cota tributaria determinarase en funcin do nmero de efectivos, tanto persoais como materiais que se empreguen na prestacin do servizo, o tempo investido neste, e o percorrido efectuado polos vehculos que acten.

Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:

Epgrafe primeira. Persoal:

a) Por cada operario/a de servizos, por hora ou fraccin: 14,50

b) Por cada operario/a de maquinaria, por hora ou fraccin: 18,00

c) Por cada tcnico/a, por hora ou fraccin: 23,00

Epgrafe segunda. Material:

a) Por cada pa retroescavadora, por hora ou fraccin: 25,00

b) Por cada tractor con rozadora traseira, cisterna ou similar, por hora ou fraccin: 20,00

c) Por cada tractor con rozadora de brazo ou similar, por hora ou fraccin: 25,00

e) Por cada camin, por hora ou fraccin: 20,00

Epgrafe terceira. Xestin de residuos:

a) Os custos de xestin dos residuos que se recollan como consecuencia dos servizos regulados por esta ordenanza, e que tea que asumir o Concello, sern repercutidos no suxeito pasivo.

Nota comn s epgrafes primeira e segunda: o tempo investido na prestacin do servizo computarase dende a sada ata o regreso nave de servizos municipais.

A cota tributaria total ser a suma das correspondentes s das epgrafes da tarifa.

   
  Artigo 9..DEVENGO.   redacciones
 

Devngase o prezo pblico e nace a obriga de contribur no momento en que os medios e o persoal saian da nave de servizos municipais, intre no que se inicia, a todos os efectos, a prestacin do servizo.

   
  Artigo 10..LIQUIDACIN E INGRESO.   redacciones
 

Toda persoa usuaria do servizo a que se refire esta ordenanza deber solicitalo mediante modelo oficial que se servir nas oficinas municipais, correspondendo a sa resolucin Alcalda.

Nos supostos de execucin subsidiaria, ser a Alcalda quen emita unha resolucin sinalando o alcance do servizo.

Unha vez efectuado o servizo, e de acordo cos datos que certifique o servizo municipal de obras, os servizos tributarios deste Concello emitirn a correspondente liquidacin que ser notificada para o ingreso directo na forma e nos prazos sinalados pola tesourara municipal.

   
  Artigo 11..INFRACCINS E SANCINS.   redacciones
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas lle correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

Esta ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios