Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA REGULADORA DA PROTECCIN DO MEDIO NATURAL DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 10-10-2011 BOP N 193 -- Publicación definitiva : 23-12-2011 BOP N 243
Redacción Aplicable desde 13-08-2015

Redacciones Redacciones
 - PREMBULO
 - CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS.
 - Captulo II .- DA PROTECCIN DE ZONAS VERDES
 - CAPTULO III.- DA PROTECCIN DO MEDIO NATURAL E A PREVENCIN DE INCENDIOS
 - CAPTULO IV.- DA CORTA E SACA DE MADEIRA.
 - CAPTULO V.- DAS PLANTACINS FORESTAIS.
 - CAPTULO VI.- DO RXIME SANCIONADOR.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PREMBULO  
 

Dentro do cadro xeral de competencias establecidas para o municipio, tanto na lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, como a lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia, nos artigos 25 e 80 respectivamente, atpanse atribudas varias que son converxentes polo que ao interese pblico significa, como son os incendios, a proteccin civil e o medio ambiente, todos eles en canto contriben a satisfacer necesidades e aspiracins da comunidade vecial.

Coa presente norma a Corporacin do Concello de Cabanas quere expresar e manifestar o seu compromiso, dentro da sa poltica municipal, de defensa do medio natural.

necesario ter un instrumento xurdico eficaz que, con suxeicin xerarqua normativa, permita actuacins que lexitime administracin da entidade local nas tarefas de prevencin de incendios e defensa do medio natural.

   
  CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1.-Obxecto e Natureza.

1.- A presente ordenanza dtase segundo as facultades concedidas polos artigos 25 en relacin co 84 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, artigo 7 da Lei 3/2007 de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, artigos 9 e 199 da Lei 9/2002 de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e artigo 80 da 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia.

2.- Constite obxecto desta ordenanza a defensa do medio natural, das zonas verdes urbanas, das rbores e das especies vexetais existentes nas ras, nas prazas e nos demais bens que integran o dominio pblico municipal, entendndose por zonas verdes urbanas os solos de titularidade pblica destinados a parque, xardn ou arboredo e os de propiedade privada que tean esa finalidade no planeamento urbanstico aplicable.

Para os efectos deste regulamento tamn se entenden como zona verde os pequenos xardns situados arredor dos monumentos ou nas illas viarias, as lias de rbores das beirarras e dos paseos e os demais elementos de xardinera da rede viaria ou dos outros bens municipais de uso ou servizo pblico.

3.- Asemade, este regulamento ten por obxecto a regulacin de:

a) Da limpeza obrigatoria de terreos forestais e soares en solo urbano ou de ncleo rural, mantndoos en boas condicins estticas, de salubridade e de seguridade.

b) De medidas de proteccin do medio natural.

c) De prevencin de incendios no medio rural e na interfaz urbana-rural, mantendo as parcelas libres de maleza.

d) Da corta e saca de madeira.

e) Das plantacins forestais en canto a especies e distancias.

Artigo 2.- mbito de aplicacin:

A presente ordenanza ser de aplicacin na totalidade do territorio do Concello, a excepcin da zona ocupada polo Parque Natural Fragas do Eume, que ter un tratamento especfico segundo o establecido no seu plan de ordenacin.

   
  Captulo II .- DA PROTECCIN DE ZONAS VERDES  
 

Artigo 3.- A localizacin das zonas verdes urbanas axustarase que dispoen as normas de planeamento e desearase consonte as regras sobre normalizacin de elementos construtivos.

Artigo 4.- Conservacin de zonas verdes:

O tratamento das zonas verdes aterase s seguintes regras:

a) Manteranse os elementos naturais, tales como a vexetacin orixinaria, os cursos de auga ou as braas, a configuracin topogrfica do terreo e calquera outro elemento que se axeite s caractersticas ecolxicas do lugar.

b) utilizaranse especies vexetais que sexan propias do contorno e compatibles coa tradicin e co clima do pas.

c) As plantas deberanse atopar en bo estado sanitario e o tamao deber se-lo axeitado para o seu desenvolvemento ptimo.

d) Cando as rbores estean preto das edificacins, elixiranse especies que polo seu tamao ou volume non orixinen unha perda de iluminacin nin causen danos nos solos ou infraestruturas.

Artigo 5.- Os titulares de zonas verdes e de formacins ou especies vexetais e arbreas estn obrigados a mantelas en bo estado de conservacin.

Artigo 6.- As zonas verdes pblicas e privadas deberanse atopar sempre en boas condicins estticas e de limpeza, e libres de silvas e batumada que poidan ser orixe de lume ou infeccin.

Artigo 7.-

1.-Os donos de zonas verdes e de formacins vexetais estn obrigados a:

a) Realizaren as podas imprescindibles para que as rbores e plantas non sufran deterioracin do vigor vexetativo ou aumento de vulnerabilidade s pragas e enfermidades, e para evita-lo perigo de cada de plas secas.

b) Darnlle-los tratamentos fito-sanitarios preventivos necesarios para evitar pragas e enfermidades.

c) Darnlle-los correspondentes tratamentos fito-sanitarios no caso de que se produza unha praga ou enfermidade e, se preciso, arrinca-las plantacins afectadas de xeito inmediato para evita-la propagacin da enfermidade.

2.-O Concello requirir s interesados para que no prazo mximo de trinta das realicen as operacins anteriores que procedan, e advertiralles da posibilidade de execucin subsidiaria, repercutndolle ao obrigado os custes da execucin, sen prexuzo da instrucin do correspondente procedemento sancionador.

Artigo 8.- Os titulares de inmobles e de establecementos que dispoan nas sas instalacins de calquera tipo de plantacins estn obrigados a mantelas en bo estado de conservacin, e debern manter limpas as masas arbreas de ramas, sen que estas se estendan sobre as fincas ou inmobles colindantes

Artigo 9.- Os donos de inmobles que linden coa va pblica e tean rbores ou vexetais no seu interior estn obrigados a mantelos de xeito que non atranquen a utilizacin das ras e camios nin impidan a visibilidade e a iluminacin en encrucilladas, interseccins e pasos.

Artigo 10.- As redes de servizos, elctricas, telefnicas, de sumidoiros ou de distribucin de auga, etc., que tean que atravesa-las zonas verdes debern facelo de forma subterrnea.

Artigo 11.- O USO DAS ZONAS VERDES: Con carcter xeral nas zonas verdes pblicas est prohibido:

a) Manipular sen autorizacin legal calquera clase de rbores e plantas.

b) Camiar por zonas axardinadas acoutadas.

c) Cortar plas ou flores das rbores e plantas, cravarlles puntas ou utilizalas como soporte para carteis de publicidade ou para calquera instalacin.

d) Botar lixos, refugallos, cascallos, plsticos, papeis ou calquera outro elemento ou substancia que poida dana-las plantacins.

e) Prender lume, a non ser nos lugares que estean expresamente adaptados e autorizados para esa finalidade.

Artigo 12.- Como norma xeral non se permitir pr tendas nin autombiles de acampada nas zonas verdes, ags nos lugares especialmente destinados para tal efecto.

Artigo 13.- Tampouco se poder pr carteis ou realizar calquera tipo de actividades publicitarias nas zonas verdes. Soamente se podern poer elementos publicitarios previa autorizacin do Concello.

Artigo 14.- O acceso e circulacin de autombiles nas zonas verdes, con carcter xeral, soamente se autorizar por vas deseadas concretamente para esa finalidade.

Artigo 15.-

1.-A realizacin de xogos e a prctica de deportes nas zonas verdes deberanse desenvolver de xeito que non perturben as caractersticas ambientais de acougo e tranquilidade que lles son propias e que non poan en perigo a integridade das rbores e plantacins nin a seguridade das persoas.

2.-Por esa razn, os xogos e deportes soamente se podern realizar en reas especialmente acoutadas cando poidan causar molestias s persoas, deterioracins nas plantas e rbores ou danos no mobiliario pblico. Fican prohibidas toda caste de carreiras ou competicins de vehculos a motor.

Artigo 16.-

1.-O mobiliario urbano e os aparellos para xogos infants das zonas verdes debern ser utilizados adecuadamente e conforme sa finalidade. A persoa que os faga obxecto dun uso ou manipulacin inapropiados deber indemniza-los danos e perdas causados, sen prexuzo das responsabilidades administrativas ou penais que sexan procedentes.

2.-Os aparellos para xogos infants soamente podern ser utilizados por nenos de idades comprendidas nos sinais indicadores. Estn excludas en todo caso as persoas adultas e os maiores de 16 anos.

   
  CAPTULO III.- DA PROTECCIN DO MEDIO NATURAL E A PREVENCIN DE INCENDIOS  
 

Artigo 17.-

1.- Ao longo da presente ordenanza, entenderase por titulares de terreos e soares ou propietarios, s persoas fsicas ou xurdicas seguintes: persoas propietarias, arrendatarias ou usufrutuarias de soares en solo urbano e ncleo rural e de terreos agrcolas e forestais e das zonas de influencia forestal, as como os titulares ou concesionarios de infraestruturas pblicas emprazadas nos mesmos, titulares de calquera outro dereito real ou persoal, as administracins, entidades ou sociedades que tean encomendada a competencia sobre a xestin ou cedida a mesma en virtude de algunha das formas contempladas legalmente, e tdalas persoas fsicas ou xurdicas responsables dos citados terreos,

2.- As persoas propietarias, arrendatarias ou usufrutuarias de soares en solo urbano e ncleo rural e de terreos agrcolas e forestais e das zonas de influencia forestal, as como os titulares ou concesionarios de infraestruturas pblicas emprazadas nos mesmos, teen a obrigacin de mantelos en condicins de limpeza e hixiene adecuadas sa natureza, libres de silvas, mato e batumada, contribundo a previr ou evitar os incendios forestais. Esa obriga deber ser especialmente observada chega-la poca de mximo perigo de lume forestal sinalada pola Consellera competente.

3.- Os titulares dos terreos colindantes cos ncleos de poboacin rurais, edificacins, cmpings, infraestruturas e reas recreativas, parques e polgonos industriais, plataformas loxsticas e vertedoiros, as como calquera outra susceptible de ser protexida, procedern limpeza da maleza dos mesmos antes do 31 de marzo de cada ano.

A limpeza da maleza realizarase nunha franxa de 100 metros redor das edificacins mencionadas anteriormente.

4.- Todo propietario de soar qudalle expresamente prohibido manter ou verter neles lixos, residuos de calquera tipo de natureza, entullos ou maleza.

5.- As edificacins para uso residencial, comercial, industrial ou de servizos, e as instalacins destinadas a explotacins agrcolas, gandeiras ou forestais as como as vivendas vinculadas s mesmas emprazadas en zona de alto risco de incendios forestais, e as urbanizacins, edificacins e instalacins resultantes da execucin de planes de ordenacin urbanstica emprazadas nas zonas de influencia forestal que non tean continuidade inmediata coa trama urbana tern que cumprir as seguintes medidas de prevencin:

a.- Asegurar a existencia dunha faixa de proteccin de 50 metros de ancho seu arredor, libre de vexetacin seca e coa masa arbrea aclarada.

b.- Manter o terreo non edificado da parcela e o viario de titularidade privada libres de vexetacin seca e coa masa arbrea aclarada.

c.- Dispoer dunha rede de hidrantes homologados para a extincin de incendios ou no seu defecto de tomas de auga.

d.- Presentar ante a administracin municipal un plan de prevencin e defensa contra os incendios forestais.

Cando os titulares dos bens citados anteriormente non coincidan cos titulares da franxa de proteccin de 50 metros, establecerase unha servidume forzosa para acceder mesma, para xestin da biomasa, sendo o menos prexudicial posible para os terreos gravados, non podendo afectar en ningn caso a construcins ou infraestruturas que se siten nos mesmos.

En todo caso, as datas e as accins previstas para a xestin da biomasa habern de ser comunicadas s titulares da faixa de proteccin cando non coincidan coas persoas (fsicas ou xurdicas) responsables de xestionar a biomasa.

6.- No caso de vas e camios forestais a limpeza da maleza farase no estado arbustivo e subarbustivo, en dous metros dende a aresta exterior da va ou camio.

7.- Os concesionarios de gasolineiras, propietarios de industrias pirotcnicas, de almacns de materiais inflamables e similares situados a menos de 100 metros dunha zona de monte, mantern a sa propiedade limpa de vexetacin en 50 metros desde o permetro das sas instalacin. Se a extensin da propiedade non acadase esta medida a obriga estenderase ata o lmite da mesma. No suposto de novas instalacin esixirase por parte da administracin competente para a sa autorizacin a existencia desta zona perimetral.

8.- En caso de incumprimento, o Concello podern notificar, de oficio ou por solicitude de calquera persoa interesada, s titulares a sa obrigacin de executar os traballos necesarios para manter as condicins de limpeza citadas co sinalamento dun prazo de realizacin, advertndolles da posibilidade da execucin subsidiaria en caso de incumprimento e sen prexuzo da instrucin do procedemento sancionador que corresponda.

9.- A concorrencia de dous ou mis propietarios na titularidade dos terreos determinar que queden solidariamente obrigados, e o Concello poder esixirlles a calquera deles o cumprimento ntegro do deber de conservacin, includas as obrigas resultantes da execucin forzosa, con aplicacin de multas coercitivas e/ou execucin subsidiaria.

10.- No suposto de solares e terreos sobre dos que pesen herdanzas anda non partidas e adxudicadas, bastar notificar a un dos herdeiros coecidos, considerndose a ditos efectos representante da comunidade hereditaria.

11.- Se no prazo de 30 das naturais os citados titulares non levan a cabo a limpeza da maleza, o Concello poder proceder execucin subsidiaria, repercutindo os custes s persoas obrigadas, que en todo caso, estarn obrigadas a facilitar os necesarios accesos s entidades responsables dos traballos de limpeza de maleza.

Artigo 18.- O incumprimento do deber regulado no artigo anterior poder comportar a iniciacin do correspondente expediente sancionador, coa imposicin da multa que corresponda segundo a lexislacin aplicable e sen prexuzo das responsabilidades nas que poida incorre-lo responsable no caso de que chegue a declararse o lume.

Artigo 19.- Nos espazos naturais, nas zonas verdes e nos terreos forestais e agrcolas est prohibido botar:

a) Mistos prendidos ou cigarros sen apagar.

b) Lixos, cristais, restos industriais ou calquera clase de obxecto que comporte perigo de lume forestal.

c) Foguetes, globos ou calquera outro trebello que contea lume ou poida orixinalo, a non ser nas festas locais e sempre coas debidas precaucins e con autorizacin municipal e da Consellera competente.

Artigo 20.-

1.- Prohbese o uso do lume nos montes, terreos forestais e zonas de influencia forestal, salvo nos usos permitidos regulamentariamente.

2.-Os excursionistas e grupos de acampadas soamente podern facer lume nas zonas habilitadas para tal fin. Neste caso adoptarn as mximas precaucins. Aseguraranse da total extincin do lume denantes de abandona-lo lugar.

3.- Durante a poca de perigo alto, nos traballos e outras actividades que se leven a cabo en tdolos terreos forestais e zonas de influencia forestal, obrigatorio, que todo tipo de tractores, mquinas e vehculos de transporte pesado estean dotados de dispositivos de retencin antichamas nos tubos de escape, as como de equipamento para a extincin de incendios nos termos que regulamentariamente se establezan.

Artigo 21.-

1.-Fra da poca de mximo perigo, para a utilizacin do lume en traballos agrcolas e forestais ser de cumprimento obrigatorio:

a) A comunicacin previa de queima para restos agrcolas ao Servizo de Prevencin e Defensa contra Incendios Forestais.

b) A autorizacin de queima precisarase para restos forestais, que estean amoreados ou non e con independencia de que estean depositados sobre un terreo agrcola ou forestal.

2.-As queimas autorizadas deberanse facer sempre con suxeicin s normas ditadas polo Servizo de Prevencin e Defensa contra Incendios Forestais, e en concreto:

a) A queima non se iniciar antes de sar o sol e quedar totalmente extinguida das horas antes do momento da sa posta.

b) Previamente ao inicio do lume, farase unha devasa mediante a eliminacin manual ou mecnica da totalidade do material combustible nunha franxa de polo menos 5,00 m de ancho arredor do permetro no que se vai queimar.

c) Non se poden facer queimas en das de vento, e se este se levantase trala iniciacin da queima suspenderase inmediatamente a operacin procedendo a apagar o lume.

d) Non se abandonar a vixilancia da zona queimada ata que o lume estea totalmente apagado e transcorresen das horas sen que se observen lapas ou brasas.

e) Deberase contar con persoal e material abondo para o seu debido control.

f) A comunicacin da queima non eximir das responsabilidades por danos ou perdas a que houbera lugar no caso de producirse un incendio forestal polo uso do lume cando concorra neglixencia ou imprudencia.

Artigo 22.-

1.- Toda persoa que advirta a existencia ou a iniciacin dun incendio forestal estar obrigada a avisar autoridade competente ou s servizos de emerxencia e no seu caso colaborar dentro das sas posibilidades na extincin do incendio (telfono de emerxencias 112).

2.- Toda persoa ou entidade pblica ou privada haber de prestar a colaboracin requirida, de acordo coas sas posibilidades, polas autoridades competentes na loita contra os incendios forestais e para a adopcin de medidas de prevencin e proteccin.

Artigo 23.-

1.-Se con motivo dos traballos de extincin de lumes forestais fose preciso, a criterio da autoridade que os dirixa, entrar en terreos forestais e agrcolas ou utiliza-los camios existentes e realizar neles traballos, como por exemplo, abrir devasas de urxencia ou anticipa-la queima, mediante contra-lumes, de determinadas reas que se xulgue que van a ser consumidas polo incendio, poderanse facer todas esas operacins anda cando non se poida contar coa autorizacin dos donos dos terreos. Nestes casos informarase o mis axia posible autoridade xudicial para os efectos legais procedentes.

2.-Tamn se podern utiliza-las augas pblicas e privadas nas cantidades que sexan precisas para a extincin do lume, anda que neste ltimo caso se opoa o seu titular.

   
  CAPTULO IV.- DA CORTA E SACA DE MADEIRA.  
 

Artigo 24.- Deber entenderse por corta e saca de madeira, a totalidade das operacins que teen por obxecto a obtencin e transporte de madeira de tala, inclundo tanto as operacins previas (desprazamento de vehculos e maquinaria, construcin de ramplas ou acceso s fincas, preparacin do terreo, etc.), como as posteriores (preparacin e depsito de madeira, carga e transporte).

Artigo 25.- Autorizacin das cortas.

1.- Ser necesaria a autorizacin ou licenza municipal, sen prexuzo das outras autorizacins administrativas que fosen procedentes de conformidade coa lexislacin especfica aplicable, para a realizacin da corta de rbores ou especies que estean integradas en masas e espazos boscosos, arbreos e parques no Concello de cabanas.

Exceptuase do descrito anteriormente, a realizacin de cortas para usos propios domsticos, entendendo como tales os que non tean por destino a sa comercializacin.

2.- Ser responsabilidade do titular da plantacin, do transportista ou do madereiro a corta e saca e a obtencin das licencias ou autorizacins que correspondan.

3.- No impreso de solicitude debern constar os seguintes datos:

- Datos identificativos do propietario forestal: DNI, nome, apelidos, enderezo, telfono.

- Datos identificativos do madeireiro ou persoa que o represente: Nome e apelidos, DNI, CIF no caso de empresa, domicilio e telfono.

- Especie de madeira obxecto da corta e cantidade aproximada en Tm.

- Nome da finca ou predio afectado e situacin en plano catastral.

- Data prevista de inicio e remate dos traballos.

- Vehculos e maquinaria que se vai a utilizar na operacin de corta e saca.

- Lugar de depsito da madeira.

- Vas que se van a utilizar e sistema de limpeza previsto para as mesmas.

-De ser o caso, fotocopia compulsada do permiso, autorizacin ou licenza de corta expedido pola autoridade competente.

-Fotocopia compulsada do seguro de responsabilidade civil e do recibo bancario conforme est corrente de pago, que cubra os eventuais danos que se poidan producir. No caso de carecer de seguro dbese de presentar a correspondente fianza.

Os importes da fianza:

-Vehculos cun peso mximo autorizado inferior a 16 Tm, 2000 euros.

-Vehculos cun peso mximo autorizado maior ou igual a 16 Tm, 3500 euros.

4.- Unha vez obtida a preceptiva licenza o interesado deber comunicar Polica Local o da de comezo da corta de madeira con indicacin do estado en que se atopan as pistas municipais afectadas, e cando rematen os traballos faranse a mesma comunicacin Polica Local para que realice as inspeccins necesarias.

Artigo 26.-

1.- O madereiro ser responsable directamente de tdolos danos e prexuzos a persoas e bens que se produzan ou ocasionen con motivo da corta, depsito e transporte de madeira, debendo reparar o dano causado.

Ese dano deber ser reparado 48 horas despois da retirada da madeira ou 72 horas se coincide en fin de semana, podendo ser inferior o prazo se a Polica Local as o indicase atendendo a causas xustificadas.

2.- O madereiro est obrigado limpeza e retirada dos residuos da corta de madeira de xeito que as pistas, camios ou espazos pblicos queden en todo momento no mesmo estado de limpeza e conservacin que tian antes de levarse a cabo as operacins de corta e saca de madeira.

Esta obriga de limpeza deber cumprirse nun prazo de 48 horas a partir da retirada da madeira ou 72 horas se coincide en fin de semana ags que a Polica Local requira responsable facelo nun tempo menor, por razn xustificadas.

3.- Prohbese o almacenamento de madeira nas vas pblicas. Os depsitos de rolla, ramas, podalla ou restos en xeral non podern invadir a zona de circulacin, nin menoscabar a funcionalidade das cunetas, canalizacins, pontes, ou calquera outra infraestrutura auxiliar ou anexa s vas.

4.- Prohbese que os refugallos que non sexan estritamente vexetais, se deixen ou depositen no monte, vas ou lugares non autorizados expresamente. Os residuos asimilables s urbanos seleccionaranse e depositaranse no contedor municipal adecuado. Os residuos industriais, especialmente, aceites usados, entregaranse a un xestor autorizado.

5.- Prohbese o depsito de subprodutos resultantes da explotacin forestal, tales como biomasa forestal residual, achas, cortiza, resina e todo tipo de restos agrcolas e de produtos inflamables nas redes primarias e secundarias de xestin de biomasa con excepcin dos lugares expresamente autorizados por licenza municipal, e no meses de xullo, agosto e setembro deberase salvagardar unha rea libre de vexetacin de 25 metros redor.

6.- Os propietarios dos montes tratarn os restos forestais de maneira que minimicen o risco de incendio, dando prioridade s tratamentos que supoan a incorporacin dos restos ciclo produtivo agroforestal ou aproveitamento de biomasa forestal residual nas sas distintas variantes, s cando non se poidan acometer ditos tratamentos procederase queima dos restos, observando as condicins de comunicacin ou autorizacin regulamentarias.

7.- Transcorridos un prazo de sete das desde que se produciron os danos, a infraccin ou a acumulacin de restos, o concello poder realizar con cargo fianza as operacins de amao, correccin ou/e retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda, e de exercer as accins oportunas para resarcirse dos custes, se non fora suficiente a fianza.

   
  CAPTULO V.- DAS PLANTACINS FORESTAIS.  
 

Artigo 27.- Distancias mnimas a respectar polas novas repoboacins forestais:

1.- Distancias mnimas de plantacin:

a) Con parcelas forestales

2 metros

b) Con terrenos ubicados en suelo rstico de especial proteccin agropecuaria

10 metros

c) Con zonas dedicadas a labranto, cultivo, prados o pastos no clasificados de especial proteccin agropecuaria

4 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo 1 y 10 metros en el resto de las especies

d) Desde el lmite del dominio pblico de las vas (autopistas, autovas, corredores, vas rpidas y carreteras convencionales) o ferrocarriles

4 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo 1 y 10 metros en el resto de las especies

e) Con pistas forestales principales

2 metros cuando se empleen las especies forestales del anexo 1; es el resto de las especies; 4 metros en general y 6 metros en los ayuntamientos declarados como zona de alto riesgo.

f) Desde la proyeccin del conductor ms externo, considerando su desviacin mxima producida por el viento segn la normativa aplicable a cada caso, de la infraestructura elctrica

5 metros para todas las especies

g) Con cauces fluviales de ms de 2 metros de ancho

5 metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo 1, y 15 metros en el resto de especies, a contar desde el dominio pblico. No ser de aplicacin en actuaciones de recuperacin ambiental

h) Con edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones, depsitos de basura, parques e instalaciones industriales ubicadas a menos de 400metros del monte y fuera de suelo urbano y de ncleo rural

i) Con suelo urbano, suelo de ncleo rural y suelo urbanizable delimitado

15 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo 1, y 30 metros en el resto de especies

j) Con cmpines, gasolineras e industrias o instalaciones preexistentes en que se desarrollen actividades peligrosas con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1995, de 2 de enero, de proteccin ambiental de Galicia, o en su normativa de desarrollo

25 metros para especies frondosas del anexo 1, y 50 metros para el resto de especies

k) plantacin de rboles frutales, arbustos y ornamentales, de porte alto

4 metros de la lnea divisoria para todas las especies

l) ) plantacin de rboles frutales, arbustos y ornamentales, de porte bajo

2 metros de la lnea divisoria para todas las especies

m) Con vas pblicas municipales

5 metros para todas las especies

n) Con caminos privados y serventas

2 metros para todas las especies

o) Con fuentes, manantiales y pozos

25 metros para eucaliptos, 5 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo 1 y 10 metros en el resto de las especies

2.- As distancias anteriores non sern de aplicacin en parques pblicos, xardns botnicos e no interior de parcelas rsticas ou de ncleos rurais edificados con plantacins de ps illados ou xardns con sebes e especies arbreas ornamentais, nin no caso de afectar a rbores singulares.

3.- As distancias mediranse dende o tronco do p mis prximo propiedade vecia ata o lmite coa outra propiedade. No caso de tendidos elctricos, as distancias mediranse ata a proxeccin do condutor mis externo, considerando a sa desviacin mxima producida polo vento segundo a normativa sectorial vixente.

- para edificacins, vivendas illadas e urbanizacins situadas a menos de 400 metros do monte e fra de solo urbano e de ncleo rural, as distancias mediranse ata o paramento das mesmas.

- para campins, depsitos de lixo, parques e instalacins industriais a menos de 400 metros do monte e fra de solo urbano e de ncleo rural, as distancias mediranse ata o lmite das instalacins.

4.- Exceptase do cumprimento das distancias establecidas nesta ordenanza, no referente s distancias das plantacins ou repoboacins en terreos colindantes con outras explotacins forestais, sempre que non afecte a elementos ou predios con algn tipo de proteccin, cando, xunto coa comunicacin da plantacin realizada ante o Concello, se presente unha declaracin de conformidade asinada polos propietarios dos predios colindantes que vai ser obxecto da actuacin.

5.- Queda exceptuado do estipulado neste regulamento a zona ocupada polo Parque Natural Fragas do Eume, que ter un tratamento especfico segundo o establecido no seu plano de ordenacin.

Artigo 28.- Prohibicins:

1. Prohbense as repoboacins forestais en solo urbano, de ncleo rural, en solo urbanizable delimitado e no rstico de especial proteccin agropecuaria, salvo nos casos expresamente contemplados na Lei 7/2012, de 28 de xuo, de montes de Galicia.

2. Prohbense as repoboacins forestais en zonas dedicadas a labrado, cultivo, prado ou pastos, con independencia da sa cualificacin urbanstica, salvo nos casos expresamente contemplados na Lei 7/2012, de 28 de xuo, de montes de Galicia.

3. Prohbese a realizacin de repoboacins forestais con exemplares do xnero Acacia.

4. Prohbese a existencia de rbores, arbustos, ornamentais e xardns por fora do lmite das propiedades, exista peche da finca ou non, invadindo terreo de domino pblico local. No caso de plantacins dentro do domino privado, colindantes con dominio pblico, ou con outros dominios privados, os propietarios aseguraranse de respectar as distancias mnimas establecidas nesta ordenanza e de que o voo das ramas non invadan o dominio pblico nin outros terreos colindantes.

5. Nos terreos con prohibicin de plantacin respectaranse as existentes, pero unha vez cortados prohbese a repoboacin, inclundo os propios xermolos.

6. Quedan prohibidas as reforestacins e novas plantacins intercaladas c xnero Eucalyptus naquelas superficies poboadas con especies do anexo I, incluso con posterioridade o seu aproveitamento ou a sa afectacin por un incendio forestal. Esta prohibicin non ser de aplicacin nos casos de rexeneracin posterior a plantacin ou rexeneracin, en piso inferior ou sotobosque, de especies do anexo I.

Artigo 29.- Obrigacins dos propietarios con respecto s repoboacins.

1. Con fin de garanti-lo efectivo cumprimento desta ordenanza, establcese a obrigatoriedade da comunicacin previa da plantacin de superficies forestais superiores a 500 metros; en dita comunicacin identificarase o propietario, o predio obxecto da plantacin, as como a especie e densidade.

2. Os propietarios estn obrigados a manter en todo momento a franxa de terreo que se utiliza para marcar as distancias mnimas limpas de maleza, restos e xermolos de rbores.

3. As repoboacins forestais debern manterse en todo momento limpas en condicins e caractersticas axeitadas para a prevencin e mellor defensa contra os incendios forestais.

4. Os titulares de fincas que realicen repoboacins forestais colindantes con outras fincas, respectando as distancias mnimas establecidas na lexislacin vixente, debern manter limpas as masas arbreas de ramas, sen que estas se estendan sobre as fincas colindantes.

   
  CAPTULO VI.- DO RXIME SANCIONADOR.  
 

Artigo 30.- Definicin das infraccins: constite infraccin desta ordenanza as accins ou omisins que vulneren o seu contido:

a) non cumprir a orde de execucin das obras para manter os terreos, urbanizacin de iniciativa particular e edificacins ou instalacins en condicins de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato pblico e habitabilidade segundo o seu destino, e de acordo, coas normas de proteccin ao medio ambiente, do patrimonio histrico e de rehabilitacin, tal como dispoen, entre outras leis, os artigos 9 a 199 da lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e 24 do Regulamento de disciplina urbanstica (RD 28/1999 do 21 de xaneiro); a Lei 15/2004, do 29 de decembro, de Modificacin da Lei 9/2002, de 30 de decembro; do Decreto 105/2006, do 22 de xuo, polo que se regulan as Medidas Relativas Prevencin de Incendios Forestais, Proteccin dos Asentamentos no Medio Rural, regulacin de Aproveitamentos y Repoboacins Forestais; a Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevencin e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia; a Orde 31 de xullo de 2007, pola que se establecen os criterios para a Xestin da biomasa Vexetal; a Lei 7/2012, do 28 de xuo, de Montes de Galicia; a Lei 9/2001, de 11 de agosto de Conservacin d Natureza; as como o resto da lexislacin actualmente vixente ou que se aprobe de forma posterior a esta ordenanza.

b) non respectar as medidas preventivas de proteccin contra incendios forestais incumprindo o deber de manter limpo de maleza ou calquera outro material que facilite a propagacin do lume dentro das distancias de seguridade sinaladas nesta ordenanza.

c) realizar plantacins de rbores sen respectar as distancias para as distintas especies, e a nova plantacin de rbores dentro da franxa de proteccin contemplada nesta ordenanza.

d) non respectar o sinalado nesta ordenanza respecto da corta e saca de madeira.

As infraccins s que se refire os apartados anteriores podern ser sancionadas con multas coercitivas. En caso de incumprimento dunha orde de execucin por infraccin desta ordenanza, a administracin municipal poder optar pola execucin subsidiaria ou a execucin forzosa mediante a imposicin de multas coercitivas reiterables mensualmente ata acadar a execucin polo suxeito obrigado.

Artigo 31.- Tipificacin das infraccins:

1.- As infraccins desta ordenanza clasificaranse en leves, graves e moi graves:

a) Son infraccins moi graves: accins e omisins que constitan incumprimento das normas que afecten seguridade e salubridade das edificacins e terreos, as como o incumprimento das medidas de prevencin contra incendios sinaladas nesta ordenanza durante os meses de vern, que supoan un risco grave contra a seguridade de persoas ou bens en caso de incendio.

b) Son infraccins graves: as accins e omisins que constitan incumprimento das normas que, relativas a seguridade e salubridade ou ornato que afecten levemente salubridade/seguridade de persoas e bens, as como as medidas de prevencin contra incendios sinaladas nesta ordenanza que supoan un risco evidente contra a seguridade de persoas ou bens en caso de incendio e a nova plantacin de rbores dentro da franxa de proteccin fixada nesta ordenanza.

c) Consideraranse infraccins leves as infraccins desta ordenanza que non tean carcter de moi graves ou graves, as como a falta reiterada de atencin s notificacins recibidas polo incumprimento desta ordenanza.

Artigo 32.- Incumprimento: no incumprimento das ordes de execucin sern responsables as persoas fsicas ou xurdicas contempladas no artigo 17.1.-

Artigo 33.- Sancins: para graduar as multas atenderase aos criterios establecidos na lei 7/2012, de 28 de xuo, de montes de Galicia, e na lei 43/2003, de 21 de novembro de montes.

A conta das multas:

1.- Sancins por faltas leves: sancionaranse con multas de 100 a 1.000 euros.

2.- Sancins por faltas graves: sancionaranse con multas de 1.001 a 100.000 euros.

3.- Sancins por faltas moi graves: sancionaranse con multas de 100.001 a 1.000.000 euros.

Artigo 34.- Procedemento: o rgano competente para resolucin do procedemento sancionador pola comisin de infraccins leves e graves o alcalde, e a resolucin dos expedientes pola comisin de infraccins moi graves ao pleno do Concello, conforme o que dispn a lei 7/2012, de 28 de xuo, de montes de Galicia.

Artigo 35.- A potestade sancionadora exercerase segundo o establecido no Regulamento do procedemento do exercicio da potestade sancionadora, aprobado por RD 1398/1993, do 4 de agosto.

Artigo 36.- As multas e sancins impostas ao amparo da presente ordenanza, reduciranse na sa conta nun 50 % no caso de ser aboadas no prazo de 15 das a partir da notificacin da multa ou sancin, e se o infractor mostra por escrito a sa conformidade con estas, e renuncia expresamente ao exercicio de toda accin de impugnacin no citado prazo.

Artigo 37.- Caducidade: o prazo para resolver o procedemento sancionador ser dun ano contado dende a data da sa incoacin.

Transcorrido dito prazo sen resolver producirase a caducidade do procedemento.

No suposto de que a infraccin non prescribira deber iniciarse un novo procedemento sancionador.

Artigo 38.- Prescricin: As infraccins moi graves a esta ordenanza prescribirn aos 5 anos, as graves aos 3 anos e as leves ao ano dende que se produciu o feito ou se formulou requirimento de execucin.

Artigo 39.- Recursos: contra as resolucins de Alcalda ou rgano competente en caso de delegacin nas que se plasmen s obras de execucin que poan fin a va administrativa cabe interpoer os seguintes recursos:

a) Con carcter previo e potestativo, recurso de reposicin ante a Alcalda no prazo dun mes, contado a partir do da seguinte o da notificacin desta resolucin, nos termos establecidos nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do da seguinte o da presente resolucin ou dende que sexa resolto o recurso de reposicin no caso de que se formulase con carcter previo, de conformidade co sinalado no artigo 46 da Lei 29/1998, reguladora da xurisdicin contencioso-administrativa.

As mesmo instreselle que contra este acto administrativo poder interpoer calquera outro recurso que estime pertinente.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A modificacin da ordenanza non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios