Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - Regulamento de axudas para situacins de emerxencia social

Publicación provisional : 21-11-2006 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 28-11-2007 BOP N 275
Redacción Aplicable desde 17-12-2007

Redacciones Redacciones
 - 1.- FUNDAMENTACIN LEXISLATIVA
 - 2.- DEFINICIN
 - 3.- BENEFICIARIOS
 - 4.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS
 - 5.- TIPOLOXA E CONTA DAS AXUDAS
 - 6.- DOCUMENTACIN
 - 7.- FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
 - 8.- TRAMITACIN
 - 9.- RESOLUCION E NOTIFICACION AOS INTERESADOS
 - 10.- FORMA DE PAGAMENTO
 - 11.-XUSTIFICACION DA SUBVENCION
 - 12.- OBRIGAS DOS INTERESADOS
 - 13.- EXTINCION
 - 14.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL
   
  1.- FUNDAMENTACIN LEXISLATIVA  
 

De conformidade co disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencins, do 17 de novembro, obxecto destas bases a regulacin das axudas municipais para paliar situacins de emerxencia social de persoas ou familias residentes no Concello de Santiso.

   
  2.- DEFINICIN  
 

Considranse axudas de emerxencia social o conxunto de axudas e prestacins econmicas non peridicas destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacins, situacins de emerxencia social e a previr situacins de exclusin social. A finalidade destas axudas dar resposta a situacins puntuais de necesidade xeradas por emerxencia individual e familiar derivadas de gastos especficos, relativo a necesidades bsicas.

   
  3.- BENEFICIARIOS  
 

Podern ser beneficiarios destas axudas as persoas fsicas ou unidades familiares residentes no municipio de Santiso, cunha antigidade mnima dun ano, cuxo estado de necesidade se atope recoecido no momento da solicitude e que cumpra os requisitos establecidos no art. 4 desta Ordenanza.
Entndese por unidade familiar o ncleo de convivencia composto por das ou mis persoas vinculadas por matrimonio o por outra forma de relacin estable anloga conxugal, por parentesco de consanguinidade ata o terceiro grao e por afinidade ata o segundo grao.
Os perceptores das axudas podern ser:
Os propios beneficiarios.
As persoas asignadas para a sa percepcin, e os provedores dos bens ou servizos para os que se conceda a axuda; en tales casos o pagamento deber ser autorizado polo beneficiario ou polo equipo de servizos sociais de atencin primaria logo de considerar a situacin

   
  4.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS  
 

Ser maior de idade ou menor emancipado legalmente ou, no seu defecto, ter iniciado o trmite legal de emancipacin.
Estar empadroado no termo municipal de Santiso polo menos un ano antes de facer a solicitude. Deste perodo mnimo estn exentos os solicitantes que acrediten unha situacin de emigrante retornado ou os que anteriormente estivesen acollidos en recursos de aloxamento institucional.
Non ter acceso a axudas polo mesmo concepto por parte doutros organismos, entidades ou administracins pblicas, que cubran a totalidade da necesidade pola que se solicite a prestacin.
Non ter solicitado, ningn membro da unidade familiar, estas axudas para situacins de emerxencia social durante o mesmo exercicio econmico, ags en casos excepcionais nos que a necesidade sobrevida requira atencin urxente e inmediata.
Non dispor de bens mobles ou inmobles distintos dos da vivenda habitual, sobre os que se posa dereito de propiedade, usufructo ou calquera outro, que polas sas caractersticas, valoracin, posibilidade de explotacin ou venda, indique a existencia de medios suficientes para atender a necesidade para a que se solicita a axuda.
Que o cmputo total dos ingresos anuais da unidade familiar da que forma parte o solicitante sexa inferior ao SMI vixente, incrementndose o cmputo nun 10% mis por cada membro da unidade familiar a partir do terceiro. Incrementarase un 10% mis por cada menor ou por cada persoa que tea recoecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
Para o cmputo dos ingresos, o Concello ter en conta a parte xeral e especial da base impoible da ltima declaracin do IRPF. No caso de que a persoa non estea obrigada a presentar a declaracin do IRPF acreditar os ingresos anuais a travs de nminas, certificados do INEM, certificados da Seguridade Social (considerando como ingresos, os ingresos lquidos nestes casos), percepcin de subvencins, certificados de xuros bancarios o de calquera outra forma que os servizos sociais de atencin primaria consideren necesaria para acreditar os ingresos. A estes ingresos descontarnselle os gastos de alugamento ou amortizacin da vivenda habitual.
Encontrarse en situacin de emerxencia social a xuzo tcnico dos servicios sociais municipais de atencin primaria.

   
  5.- TIPOLOXA E CONTA DAS AXUDAS  
 

Con carcter xeral, as axudas tramitaranse por un nico concepto ao ano, e s con carcter excepcional podern especificarse dous conceptos, en cuxo caso o importe mximo subvencionable da axuda ser o que corresponda suma de ambos conceptos, sempre que a dita cantidade non supere o 300% do SMI mensual vixente.
Tipos de axudas:
Necesidades bsicas (alimentacin e vestiario). Por una conta mxima igual ao 100% do SMI mensual vixente, que poder incrementarse nun 10% por cada menor da unidade familiar.
Axuda para a alimentacin infantil (leite) e adquisicin de cueiros: axuda por importe mximo igual ao 50% ao SMI mensual, que se incrementar nun 25% mis a partir do segundo menor.
Axudas para a adquisicin de medicinas, material oftalmolxico e bucodental (establecida por prescricin facultativa da Seguridade Social). Axuda como mximo ata o 75% do SMI mensual
Axudas para o pagamento de alugamentos, fianza, desafiuzamento e aquelas que logo dunha valoracin tcnica se estime necesario no referente ao mantemento e conservacin da vivenda. Conta mxima de ata dous meses el importe de alugamento e por un importe mximo do 75% el SMI mensual noutros casos.
Axudas para pagamentos do uso bsico da vivenda habitual: acometida de auga, subministro de enerxa elctrica e gas. Conta mxima de ata dous meses o importe do pagamento destas subministracins.
Axudas para a adquisicin de equipamento bsico de primeira necesidade para a vivenda habitual. Axudas por importe mximo do 100% do SMI mensual.
Axudas para reparacins ou adaptacin da vivenda habitual para proporcionar niveis mnimos de habitabilidade ( inclese a eliminacin de barreiras arquitectnicas). Conta mxima do 200% do SMI mensual
Axudas para o pagamento dun lugar alternativo e temporal de aloxamento. O beneficiario achegar o 75% dos seus ingresos. O Concello completar a conta necesaria derivada do custo do aloxamento ata un 50% do SMI mensual como mximo.
Axuda econmica de transporte para asistir a tratamentos rehabilitadores de toxicomanas. Conta mxima do 75% do SMI mensual
Axudas para libros e material escolar. Conta mxima do 35% do SMI mensual
Axudas para a atencin de situacins de urxente e grave necesidade que non poidan ser atendidas por ningn dos conceptos contemplados nos epgrafes anteriores ou para calquera outro tipo de prestacin ou axuda, como: limpeza extraordinaria en domicilios cando exista risco sanitario, enterramentos, desprazamento para operacins cirrxicas, etc ou calquera outra que sexa considerada polos servizos sociais de atencin primaria. A conta da axuda axustarase segundo a necesidade alegada

   
  6.- DOCUMENTACIN  
 

Solicitude de axuda, segundo modelo, debidamente cuberta.
Fotocopia do DNI ou NIE do solicitante e dos maiores de 16 anos da unidade familiar
Fotocopia do libro de familia
Certificado de levar mais dun ano empadroado no Concello de Santiso
Compromiso de destinar a axuda finalidade para a que concedida, segundo modelo.
Declaracin das axudas recibidas polos mesmos conceptos, segundo modelo.
No caso de persoas con discapacidade, presentarase o certificado do grao de dita discapacidade
Xustificante de vivenda: fotocopia do contrato ou recibo de alugamento ou xustificante de prstamo hipotecario
Xustificantes de ingresos econmicos d a unidade familiar:
1. Fotocopia da declaracin do IRPF dos membros da unidade familiar con obriga de presentala. No caso de non tela presentado, deberase achegar unha declaracin xurada indicndoo
2. Tarxeta de demanda de emprego e/ou certificado do INEM das prestacins por desemprego
3. Nminas dos dous ltimos meses e fotocopia do contrato de traballo dos que realicen unha actividade laboral.
4. Certificado de pensins
5. Certificado do banco ou caixa de aforros que acredite os rendementos efectivos xerados por capital mobiliario do ano anterior dos maiores de 18 anos.
6. Outros documentos especficos segundo as circunstancias ou a necesidade
7. Calquera outra documentacin que para a correcta valoracin da solicitude poida ser requirida durante a tramitacin
8. Documento de domiciliacin bancaria ( fotocopia da cartilla de aforros a nome do titular da axuda, onde aparezan os vinte dxitos que compoen o cdigo de conta cliente) se un pagamento directo. Se indirecto, factura do provedor.

   
  7.- FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES  
 

A solicitude, acompaada da documentacin complementaria especificada no artigo 6, presentarase no Rexistro de Entrada do Concello de Santiso e ir dirixida o alcalde- presidente .
De maneira excepcional, os expedientes podern ser presentados de oficio, cando concorran circunstancias graves, extraordinarias o urxentes que as o aconsellen.
O prazo para a presentacin de solicitudes permanecer aberto todo o ano .

   
  8.- TRAMITACIN  
 

Una vez recibida a solicitude, e en caso necesario, requirirase ao interesado para que proceda correccin de erros ou para achegar a documentacin necesaria nun prazo de 15 das, recriminndolle que en caso contrario terase por desestimada a sa peticin ( de conformidade co establecido no art. 71 de la Lei 30/1992 do 26 de novembro de rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn), polo que se proceder ao arquivo do expediente.
O/a traballador/a social dos servizos sociais de atencin primaria despois de comprobar as circunstancias socioeconmicas do interesado mediante valoracins cualitativas ( visitas, entrevistas) e cuantitativas (comprobacin de requisitos econmicos), elaborar la oportuna proposta sobre se procede denegar ou conceder a axuda solicitada, e establecer a conta da axuda neste caso.

   
  9.- RESOLUCION E NOTIFICACION AOS INTERESADOS  
 

A solicitude, coa documentacin achegada, e co correspondente informe social, ser elevada Alcalda tras a fiscalizacin da Intervencin (ou ao rgano de goberno que nese momento tea delegada a competencia) para que emita a resolucin correspondente, na que, cando menos, quedar reflectido o beneficiario, o concepto, a conta e a forma de pagamento.
En todo caso, a axuda concederase en funcin dos crditos dispoibles neste Concello para estas prestacins. Por isto, non chegar para recibir a axuda que o solicitante rena os requisitos e condicins anteriormente sinalados, senn que ser necesario, ademais, que a sa solicitude poida ser atendida tendo en conta as dotacins orzamentarias existentes.
Naqueles supostos en que a situacin do beneficiario presente extrema urxencia e gravidade poder dictarse unha Resolucin provisional ata que sexa completado o expediente. Se, transcorrido o prazo establecido non se tivese completado, ou non se confirmase a urxencia, procederase revogacin da axuda e reclamarase o dieiro percibido provisionalmente.
A resolucin adoptada seralle notificada ao interesado no prazo de tres meses no domicilio que para os efectos de notificacins figure no expediente.
Contra a resolucin dictada podern interpoerse os recursos pertinentes conforme lei.

   
  10.- FORMA DE PAGAMENTO  
 

A forma de pagamento das axudas concedidas ser en metlico, segundo como se determine na resolucin, podendo ser:
Directas, dicir, a favor do solicitante da axuda, por medio de transferencia bancaria ou cheque nominativo
Excepcionalmente podern ser indirectas, dicir, a favor do provedor e logo da comprobacin da factura correspondente, cando as se faga constar no informe da traballadora social.

   
  11.-XUSTIFICACION DA SUBVENCION  
 

A xustificacin das cantidades subvencionadas farase de forma previa ao pagamento da subvencin, mediante:
Factura con todos os requisitos complementarios
Contrato ou documento probatorio da prestacin, en caso de servizos prestados por persoas ou entidades non obrigadas a facturar.
Excepcionalmente, a xustificacin poder ser posterior percepcin do pagamento cando concorran circunstancias graves ou urxentes que aparecern reflectidas no informe tcnico. Neste caso, o beneficiario xustificar a axuda ante o Concello nun prazo mximo dun mes dende a recepcin do importe.
3. Se non se ten xustificada a axuda antes do 15 de decembro de cada exercicio econmico entenderase que o beneficiario renuncia axuda solicitada.

   
  12.- OBRIGAS DOS INTERESADOS  
 

Comunicarlle ao departamento de servizos sociais todas as variacins sufridas na sa situacin socio-familiar, que poidan modificar as circunstancias que motivaron a solicitude.
Destinar a cantidade percibida aos fins para os que foi concedida
Reintegrar os importes concedidos cando non se apliquen para os fines para os que se concedeu.

   
  13.- EXTINCION  
 

Sern causa de extincin da axuda concedida:
O falseamento ou ocultacin de datos para obter ou conservar o dereito axuda
A desaparicin das circunstancias que deron orixe sa concesin
A baixa do padrn municipal
Non presentar as facturas que deron lugar axuda concedida
O falecemento do beneficiario

   
  14.- INFRACCINS E SANCINS  
 

o rxime de infraccins e sancins ser o establecido no ttulo IV da Lei 38/2003.
O incumprimento parcial ou total das condicins establecidas, a desviacin da subvencin para actividades ou conceptos non estimados no proceso de tramitacin e resolucin, o incumprimento da obriga de xustificacin ou a duplicidade de subvencins para un mesmo programa, sempre que non sexan complementarias con cargo a crditos doutras administracins pblicas, constituirn causa determinante para a revogacin da subvencin concedida e conlevar a devolucin dos crditos obtidos.
Igualmente o falseamento ou ocultacin dos datos exixidos dar lugar cancelacin da subvencin e obriga de reintegro das cantidades recibidas.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza xeral de subvencins entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e logo de transcorrer o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios