Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - REGULAMENTO R-12 DE ACCIN SOCIAL DO PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Publicación provisional : 20-11-2017 BOP N 220 -- Publicación definitiva : 10-01-2018 BOP N 7
Aplicable desde 10-01-2018

Redacciones Redacciones
 - PRIMEIRO.OBXECTO.
 - SEGUNDO.MBITO PERSOAL.
 - TERCEIRO.CONTA DO FONDO.
 - CUARTO.CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.
 - QUINTO.SOLICITUDES.
 - SEXTO.PRAZO.
 - STIMO.MODIFICACIN DO REGULAMENTO.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PRIMEIRO.OBXECTO.  
 

1. O artigo 40 do I Convenio colectivo do persoal laboral do Concello de San Sadurnio regula a constitucin dun Fondo social para o persoal laboral municipal.

2. O obxecto deste regulamento dar cumprimento ao dito artigo e definir as accins, contas e normas de xestin do Fondo social.

   
  SEGUNDO.MBITO PERSOAL.  
 

Poder beneficiarse do Fondo social o persoal laboral do Concello abranguido no I Convenio colectivo, que estea en situacin en activo na data de celebracin do contrato coa entidade aseguradora que xestione o fondo.

   
  TERCEIRO.CONTA DO FONDO.  
 

1. Segundo o recollido no I Convenio colectivo, o Fondo social ter unha conta total de 4.000,00 .

2. Esta conta ter carcter anual, e poder sufrir incrementos, no caso que a normativa de aplicacin o permita.

   
  CUARTO.CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.  
 

1. O Fondo social destinarase contratacin dun seguro de sade con cobertura ao persoal indicado no artigo segundo.

2. O seguro conter coberturas no mbito da sade, como poden ser, por exemplo, atencin odontolxica, indemnizacins por hospitalizacin ou asistencia mdica especializada.

3. O persoal laboral concertar, anualmente, cunha entidade especializada a contratacin do seguro, pudendo modificarse as coberturas en cada contrato.

   
  QUINTO.SOLICITUDES.  
 

As persoas includas no mbito de aplicacin do Fondo social que queiran beneficiarse do seguro, tern que solicitar directamente os servizos da compaa aseguradora, consonte as indicacins que esta ofreza a todo o persoal includo.

   
  SEXTO.PRAZO.  
 

O prazo de cobertura do seguro ser dun ano, a contar dende a data da sa aplicabilidade.

   
  STIMO.MODIFICACIN DO REGULAMENTO.  
 

1. A asemblea do persoal laboral poder modificar este regulamento, atendendo s necesidades e intereses do colectivo, e no marco do I Convenio colectivo.

2. A modificacin do regulamento elevarase ao Pleno, para a sa aprobacin definitiva.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentonon dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios