Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - REGULAMENTO DE ACCIN SOCIAL DO PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Publicación provisional : 20-11-2017 BOP N 220 -- Publicación definitiva : 10-01-2018 BOP N 7
Redacción Aplicable desde 11-03-2019

Redacciones Redacciones
 - PRIMEIRO.OBXECTO.
 - SEGUNDO.MBITO PERSOAL.
 - TERCEIRO.CONTA DO FONDO.
 - CUARTO.CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.
 - QUINTO.REPARTO DO FONDO SOCIAL.
 - SEXTO.SOLICITUDES.
 - STIMO.PRAZO DE SOLICITUDE.
 - OITAVO.PAGAMENTO E XESTIN.
 - NOVENO.MODIFICACIN DO REGULAMENTO.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PRIMEIRO.OBXECTO.  
 

1. O artigo 40 do I Convenio colectivo do persoal laboral do Concello de San Sadurnio regula a constitucin dun Fondo social para o persoal laboral municipal.

2. O obxecto deste regulamento dar cumprimento ao dito artigo e definir as accins, contas e normas de xestin do Fondo social.

   
  SEGUNDO.MBITO PERSOAL.  
 

Poder beneficiarse do Fondo social o persoal laboral do Concello abranguido no I Convenio colectivo, que estea en situacin en activo e traballando efectivamente no mes de novembro de cada ano.

   
  TERCEIRO.CONTA DO FONDO.  
 

1. Segundo o recollido no I Convenio colectivo, o Fondo social ter unha conta total de 4.000,00 euros.

2. Esta conta ter carcter anual, e poder sufrir incrementos, no caso que a normativa de aplicacin o permita.

   
  CUARTO.CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.  
 

1. O Fondo social destinarase a reembolsar, totalmente ou en parte, a cantidade aboada polo persoal municipal no acceso aos seguintes servizos profesionais:

Servizos de odontoloxa

Servizos de oftalmoloxa

Servizos de audioloxa

Servizos de fisioterapia

Servizos de podoloxa

Servizos de ortopedia

2. O Fondo s cubrir os servizos prestados directamente s traballadoras e aos traballadores municipais.

   
  QUINTO.REPARTO DO FONDO SOCIAL.  
 

A cantidade dispoible do Fondo social repartirase, ata esgotar o crdito, de forma equitativa entre todas as solicitudes presentadas e que cumpran cos requisitos establecidos neste regulamento, cubrindo total ou parcialmente os gastos presentados.

   
  SEXTO.SOLICITUDES.  
 

1. As persoas includas no mbito de aplicacin do Fondo social que queiran beneficiarse del debern realizar unha solicitude, segundo o modelo que se estipule, onde reflectir os gastos dos servizos con cobertura efectuados entre o primeiro de xaneiro e o remate do prazo de solicitude.

2. Asemade, debern achegar coa solicitude as facturas e comprobantes dos referidos gastos.

3. As solicitudes sern recollidas polo departamento de recursos humanos, e sern valoradas por unha comisin formada polo persoal do departamento e pola representacin sindical, que elevar Alcalda unha proposta de distribucin do Fondo social.

   
  STIMO.PRAZO DE SOLICITUDE.  
 

O prazo de solicitude rematar o 10 de novembro de cada ano.

   
  OITAVO.PAGAMENTO E XESTIN.  
 

O outorgamento das axudas realizarase a finais de cada exercicio orzamentario. Nomeadamente o reembolso das cantidades correspondentes do Fondo social aboaranse coa nmina correspondente ao mes de novembro.

   
  NOVENO.MODIFICACIN DO REGULAMENTO.  
 

1. A asemblea do persoal laboral poder modificar este regulamento, atendendo s necesidades e intereses do colectivo, e no marco do I Convenio colectivo.

2. A modificacin do regulamento elevarase ao Pleno, para a sa aprobacin definitiva.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A modificacin do regulamento non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local establece que: 

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios