Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n P-1, xeral de Prezos Pblicos

Publicación provisional : 29-09-2008 BOP N 225 -- Publicación definitiva : 29-11-2008 BOP N 276
Redacción Aplicable desde 19-12-2008

Redacciones Redacciones
 - Art. 1: Obxecto.
 - Art. 2: Concepto.
 - Art. 3: Procedemento para o establecemento e modificacin de prezos pblicos.
 - Art. 4: Conta.
 - Art. 5: Bonificacins e exencins.
 - Art. 6: Obrigados ao pagamento.
 - Art. 7: Administracin e cobro.
 - Art. 8: Obriga e lugar de pago.
 - Disposicin Final 1.
 - Disposicin Final 2.
   
  Art. 1: Obxecto.  
 

A presente ordenanza ten por obxecto regular con carcter xeral o establecemento, fixacin, modificacin, administracin e cobro dos prezos pblicos deste Concello pola prestacin de servizos ou a realizacin de actividades de competencia municipal que non estean regulados por unha ordenanza especfica.

   
  Art. 2: Concepto.  
 

1. De conformidade co previsto no art. 127 en relacin co art. 41 do R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o Concello de San Sadurnio poder establecer prezos pblicos pola prestacin de servizos ou a realizacin de actividades de competencia municipal sempre que legalmente non tean a condicin de feito impoible dunha taxa. O prezo pblico re-gulado nesta ordenanza constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar polos usuarios que voluntariamente reciban os servizos de comedor sobre rodas ou de axuda no fogar; adquiran libros, impresos ou publicacins municipais; os que participen en actividades deportivas, culturais, ldicas ou similares; os que participen en cursos, xornadas, ou na realizacin de actividades, ou soliciten a prestacin de servizos de competencia municipal sempre que legalmente non tean a condicin de feito impoible dunha taxa, e/ou que non estean regulados por unha ordenanza especfica.
2. Poderanse establecer e esixir prezos pblicos pola prestacin dun servizo ou a realizacin dunha actividade administrativa de competencia do Concello que se refira, afecte ou beneficie de modo particular ao obrigado ao pago, cando se cumpra calquera das circunstancias seguidas:
a) Que sexan de solicitude ou recepcin voluntaria para os administrados. A estes efectos, considerarase voluntaria a solicitude ou recepcin polos administrados cando non vea imposta por disposicins legais ou regulamentarias, ou cando os bens, servizos ou actividades requeridos non sexan impres-cindibles para a vida social ou privada do solicitante.
b) Cando se presten ou realicen polo sector privado, estea ou non establecida a sa reserva a favor do sector pblico, conforme normativa vixente.
3. Non podern esixirse prezos pblicos, en ningn caso, polos servizos e actividades enumerados no art. 21 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

   
  Art. 3: Procedemento para o establecemento e modificacin de prezos pblicos.  
 

1. Conforme co disposto o art. 47 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o establecemento e modificacin de prezos pblicos efectuarase por acordo da Xunta de Governo Local, a proposta da Alcalda ou da Concellara delegada que corresponda.
2. Os acordos de establecemento ou fijacin dos prezos pblicos contern:
- A determinacin do servizo ou actividade a que se refiran.
- Os supostos de feito dos que derive a obriga de pagamento.
- As contrapartidas pecuniarias esixibles por cada acto ou feito singularizado, estruturadas na correspondente tarifa.
- A esixencia ou non do depsito previo do importe total ou parcial do prezo pblico, como requisito para a prestacin do servizo ou a realizacin da actividade.
- A declaracin expresa de que o prezo pblico cubre o custo de servizo, conforme memoria econmico-financeira unida proposta, ou no seu caso, a parte do custo cuberta con cargo ao orzamento municipal, con indicacin da concreta partida.
- A data desde a que comezar a esixirse o prezo pblico, de nova creacin ou modificado.
- Os demis aspectos especficos que se consideren necesarios.
3. Os acordos de establecemento ou modificacin dos prezos pblicos publicaranse no Boletn Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos do Concello.
4. O expedente que se instra para a adopcin dos acordos de establecemento e modificacin de prezos pblicos deber conter, como mnimo:
1.- Proposta de establecemento ou modificacin de prezo pblico.
2.- Memoria ou informe do Xefe da Unidade correspondente.
3.- Informe econmico-financeiro do Interventor da Corporacin, que deber analizar os seguintes aspectos da Memoria:
a) Fundamentacin do importe dos prezos que se propoa.
b) Grao de cobertura financieira dos respectivos custes econmicos.
c) Previsins presupostarias oportunas para a cobertura da parte do prezo subvencionada cando se faga aplicacin do previsto no art. 5 desta ordenanza.

   
  Art. 4: Conta.  
 

1. Os prezos pblicos debern cubrir como mnimo o custo do servizo prestado ou da actividade realizada, debndose ter en conta para a determinacin daquel os custos directos e indirectos orzamentarios, as coma os custos derivados das amortizacins extraorzamentarias.
2. Ao importe dos prezos pblicos sumarase, se o caso, o importe do I.V.E., polo tipo vixente no momento da obriga de pago deste.

   
  Art. 5: Bonificacins e exencins.  
 

Cando existan razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, o Concello poder establecer prezos pblicos por debaixo do custo de servizo ou actividade. Nestes casos, debern consignarse no orzamento municipal as dotacins oportunas para a cobertura da diferencia resultante, se a houbere.

   
  Art. 6: Obrigados ao pagamento.  
 

1. Estn obrigados ao pagamento dos prezos pblicos os que soliciten os servizos ou actividades polos que deben satisfacerse aqueles.
2. Est igualmente obrigado ao pagamento do importe dos prezos pblicos quen anda non sendo solicitante, resulte beneficiado polo servizo ou actividade, sen prexuzo das consecuencias xurdicas que se deriven da falta da devandita solicitude.

   
  Art. 7: Administracin e cobro.  
 

A administracin e cobro dos prezos pblicos realizarase pola propia Corporacin, que poder establecer normas concretas para a xestin dos mesmos nos acordos singularizados de fijacin dos prezos pblicos.

   
  Art. 8: Obriga e lugar de pago.  
 

1. A obriga de pagamento nace dende que se inicie a prestacin do servizo ou se realice a actividade.
2. O pago dos prezos pblicos efectuarase, con carcter xeral, simultaneamente recepcin da actividade ou servizo, no local onde stes se realicen ou pola contra nas oficinas municipais, segundo se estableza en cada prezo pblico.
3. O pagamento realizarase en efectivo e a Corporacin expedir a oportuna carta de pago ou outro documento acreditativo do ingreso.
4. Cando por causas non imputables ao obrigado ao pago do prezo, o servizo ou a actividade non se preste ou desenvolva, proceder a devolucin do importe correspondente segundo o procedemento previsto para a devolucin de ingresos indebidos.
5. As dbedas por prezos pblicos podern esixirse polo procedemento administrativo de prema cando transcorresen tres meses dende o seu vencemento sen que se puidese conseguir o seu cobro a pesares de trense realizado as xestins oportunas, que consistirn, como mnimo, na notificacin individual ou colectiva da dbeda e o anuncio de posta ao cobro neste ltimo caso. ste ltimo, que proceder nos supostos de notificacin colectiva, poder publicarse mediante edictos que podern inserirse no Taboleiro de anuncios do Concello e no BOP. Asemesmo, poderase publicar un anuncio nun dos diarios de maior circulacin da provincia da Corua.

   
  Disposicin Final 1.  
 

Para o non previsto nesta Ordenanza nin nos acordos de establecemento e fijacin dos prezos pblicos ou na normativa especfica que os regule, estarase ao disposto no Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo R. D. Le-gislativo 2/2004, de 5 de marzo, a lei 8/1989, de 13 abril, de taxas e prezos pblicos, e a Lei Xeral Presupostaria e normas que a desenvolvan.

   
  Disposicin Final 2.  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor logo de que se publique enteiramente o seu texto no BOP transcurra o prazo de 15 das a que se refiren os arts. 70.2 e 65.2 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local.
San Sadurnio, 14 de novembro de 2008.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios