Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO FOMENTO DA NATALIDADE NO CONCELLO DE SANTISO

Publicación provisional : 22-03-2017 BOP N 55 -- Publicación definitiva : 23-05-2017 BOP N 95
Redacción Aplicable desde 24-05-2017

Redacciones Redacciones
 - Motivos e fundamentos da ordenanza.
 - Artigo 1. Obxecto e importe.
 - Artigo 2. Requisitos.
 - Artigo 3. Importe e entregas.
 - Artigo 4. Solicitantes.
 - Artigo 5. Documentacin.
 - Artigo 6. Resolucin.
 - Artigo 7. Compatibilidade de subvencins.
 - Artigo 8. Recursos.
 - Artigo 9. Incumprimento, reintegro de cantidades percibidas e rxime sancionador.
 - Artigo 10. Control financeiro da subvencin.
 - DISPOSICIN TRANSITORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Motivos e fundamentos da ordenanza.  
 

A familia est amparada pola Constitucin Espaola que, no seu artigo 39, establece a proteccin social, econmica e xurdica da mesma.

As mesmo os artigos 25 a 28 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, outorgan ao municipio competencia para promover actividades complementarias das propias doutras Administracins pblicas e, en particular, as relativas educacin, a cultura, a promocin da muller, a vivenda, a sanidade e a proteccin do medio ambiente.

O descenso do ndice de natalidade un feito xeneralizado nos pases desenvolvidos sendo, especialmente, significativo o exemplo espaol. No noso pas, desde mediados dos 70, o devandito ndice experimentou unha notable tendencia baixa, representando, na actualidade, unha das taxas mis baixas de Europa.

O Concello de Santiso consciente deste problema e da necesidade de buscar solucins, xa que a comunidade ten valor polas sas persoas, decidiu establecer esta medida de fomento encamiada a reactivar a natalidade e a conciliar a vida familiar da nai coa laboral. Esta medida de apoio atopa o seu fundamento na lxica necesidade de que, sendo a natalidade un beneficio para todos, lexitimo que entre todos axudemos s familias a soportar as indubidables cargas que se ocasionan desde o nacemento ou a adopcin dun fillo.

Tras unha xestin de bastantes anos de fomento da natalidade, adptase unha ordenanza para eliminar puntos conflitivos nestas axudas, evitar a picaresca e conseguir unha maior estabilidade da poboacin nova.

   
  Artigo 1. Obxecto e importe.  
 

obxecto da presente ordenanza regular as condicins e rxime xurdico para a concesin de subvencins para o fomento da natalidade polo Concello de Santiso, co obxecto de aumentar a poboacin municipal e o seu rexuvenecemento.

Concederase unha axuda econmica de seiscentos euros (600,00 ) s familias do municipio de Santiso nas que se produza un nacemento, adopcin ou acollemento preadoptivo. O destino das axudas sern directamente os diversos gastos de atencin directa ao novo membro familiar, de conformidade cos principios de boa administracin, boa fe e presuncin de legalidade.

   
  Artigo 2. Requisitos.  
 

Sern requisitos indispensables para a obtencin da axuda:

2.1. Que os pais biolxicos, adoptivos ou acolledores preadoptivos tean a sa residencia habitual fixada no termo municipal de Santiso; como mnimo deber estar empadroado un dous pais, con tres meses de antelacin ininterrompidos ao feito que motiva a peticin da axuda.

2.2. Que a solicitude se formule dentro do mes natural do acontecemento que a motiva, ou nos dous meses naturais seguintes.

2.3. Nos casos de especial dificultade social ou de anlise da situacin familiar emitirase de oficio un previo informe de servizos sociais do concello e tamn calquera outra informacin complementaria oportuna.

   
  Artigo 3. Importe e entregas.  
 

A axuda econmica farase efectiva en 6 prazos e entregas, de acordo co seguinte programa:

1 entrega inicial de 100 euros por cada neno/a nacido/a, adoptado/a ou en acollemento preadoptivo que pase a engrosar o nmero de membros da familia, tras a resolucin inicial de outorgamento.

2 entrega de 100 euros cando se cumpra 1 ano desde o acontecemento que d lugar ao expediente.

3 entrega de 100 euros cando se cumpran 2 anos desde o acontecemento.

4 entrega de 100 euros cando se cumpran 3 anos desde o acontecemento.

5 entrega de 100 euros cando se cumpran 4 anos desde o acontecemento.

6 entrega de 100 euros cando se cumpran 5 anos desde o acontecemento.

As entregas 2 a 6 debern ser solicitadas previamente polos beneficiarios, nun prazo improrrogable de 2 meses dende a data do correspondente aniversario do acontecemento, sendo resoltas pola Xunta de Goberno Local, previa comprobacin de oficio do mantemento das condicins requiridas. A ausencia da solicitude dar lugar caducidade do dereito da entrega correspondente, pero non afecta s anteriores nin s seguintes. A suspensin, cese ou interrupcin da residencia por parte dos beneficiarios, ou dos seus fillos relacionados coa subvencin, non dar lugar revogacin ou reintegro das entregas xa realizadas, ags na 1 entrega; se o cese da residencia se produce antes do cumprimento dun ano, desde o acontecemento que orixina a subvencin, dar lugar revogacin e ao reintegro total da entrega cobrada.

As axudas quedan condicionadas ao mantemento da residencia no termo de Santiso durante o prazo mnimo de 5 anos, contado desde a data do acontecemento. O incumprimento deste requisito dar lugar negacin de novas entregas, ou reintegro no seu caso, de acordo co apartado anterior.

   
  Artigo 4. Solicitantes.  
 

A solicitude deber ser asinada polos dous pais, ags nos casos nos que conste oficialmente so un.

   
  Artigo 5. Documentacin.  
 

Artigo 5. Documentacin.

5.1. Formularanse as peticins no modelo oficial subministrado nas propias oficinas municipais, ao que se achegarn os seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do DNI, ou documento que o substita, dos solicitantes.

b) No caso de nacemento, certificado literal da inscricin no Rexistro Civil, ou fotocopia compulsada do libro de familia onde conste o novo nacemento.

c) No caso de adopcin, fotocopia compulsada do auto xudicial de adopcin, ou copia compulsada, cando corresponda, da resolucin administrativa de acollemento preadoptivo.

d) Impreso debidamente cuberto co nmero de conta bancaria (IBAN) designada para percibir, de ser concedida, a dita axuda. O dito impreso ser facilitado nas oficinas municipais de servizos sociais xunto coa solicitude.

5.2. A solicitude e documentacin necesaria presentarase no rexistro municipal, sen prexuzo do que dispn o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

5.3. Ao expediente de solicitude incorporaranse os documentos municipais que acrediten a residencia efectiva no termo municipal, as como a inexistencia de dbedas coa facenda local, incluso con informes do servizo de recadacin da Deputacin Provincial.

5.4. A falta de solicitude ou denegacin da 1 entrega implicar automaticamente a imposibilidade de acordar as posibles sucesivas entregas.

   
  Artigo 6. Resolucin.  
 

Corresponden Xunta de Goberno Local do concello as diversas e sucesivas resolucins de cada expediente; o acordo inicial ser resolto expresamente no prazo mximo de seis meses; transcorrido o dito prazo sen recaer resolucin entenderase desestimada a solicitude.

   
  Artigo 7. Compatibilidade de subvencins.  
 

As subvencins reguladas na presente ordenanza son compatibles con calquera outra establecida polas administracins pblicas ou calquera dos seus organismos.

   
  Artigo 8. Recursos.  
 

As resolucins recadas nos procedementos esgotan a va administrativa, e contra elas pdese interpor un recurso contencioso-administrativo ante o rgano correspondente da xurisdicin contencioso-administrativa, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicin contencioso-administrativa; a va xudicial sen prexuzo da interposicin do recurso potestativo de reposicin regulado nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

   
  Artigo 9. Incumprimento, reintegro de cantidades percibidas e rxime sancionador.  
 

a) Proceder a revogacin total das axudas nos seguintes casos:

Obtencin das axudas sen reunir as condicins requiridas para iso.

Falseamento ou ocultacin de datos tidos en conta para a concesin das axudas.

Negativa ou obstrucin grave s actuacins de control municipal.

Incumprir a obriga de comunicar no prazo establecido, os cambios ou variacins nas circunstancias determinantes da concesin das axudas.

Modificacin das condicins e requisitos fundamentais que determinaron a sa concesin, particularmente o incumprimento da obrigacin de manterse a beneficiaria/o, ou a filla/o que orixina a subvencin, empadroados e residentes no municipio de Santiso.

b) Proceder a reducin da axuda cando se produza, en xeral, o incumprimento dos requisitos establecidos na presente Ordenanza que non dean lugar revogacin total das axudas.

A revogacin ou reducin das axudas ser acordada pola Xunta de Goberno Local, previa audiencia interesada, e levar consigo o reintegro das cantidades indebidamente percibidas e a esixencia do interese de demora dende o momento do pago das devanditas cantidades.

As infraccins sancionaranse mediante multa por importe de ata o duplo da cantidade indebidamente percibida, sendo competente para a sa imposicin a Xunta de Goberno Local, previo expediente instrudo ao efecto pola mesma. O expediente sancionador ser independente do expediente de revogacin ou reducin, e nel terase en conta a gravidade do incumprimento, o nivel econmico da familia e a mala fe da actuacin. Constiten infraccins administrativas en materia de subvencins, as accins e omisins tipificadas nos arts. 52 e seguintes da Lei xeral de subvencins. O procedemento sancionador tramitarase conforme ao disposto no art. 67 da Lei xeral de subvencins.

   
  Artigo 10. Control financeiro da subvencin.  
 

A intervencin municipal poder implementar os mecanismos que estime oportunos para efectuar o control financeiro das subvencins outorgadas, de conformidade co disposto nos arts. 220 a 222 do texto refundido da LRHL, o ttulo III da Lei xeral de subvencins, o ttulo VI da Lei xeral orzamentaria e o resto de normas concordantes.

Os beneficiarios e terceiros relacionados co obxecto da subvencin ou da sa xustificacin, estarn obrigados a prestar colaboracin e a facilitar a documentacin que lles sexa requirida. As facultades e deberes do persoal controlador as como o procedemento para o exercicio do control financeiro, sern os previstos nos arts. 47 a 50 da LGS, coa excepcin de que cando exista desconformidade entre o informe de Intervencin e o rgano xestor someterase o asunto a consideracin do Pleno municipal.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA.  
 

As familias que tean dereito s axudas da presente ordenanza por acontecementos xa acaecidos no ano 2017 tern o seguinte prazo de solicitude das mesmas: o mes natural cando se publique no BOP a ordenanza e os 2 meses naturais seguintes.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor ao da seguinte data da sa publicacin ntegra no BOP, logo da sa aprobacin definitiva.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Aordenanza dispn a sa entrada en vigor entrar en vigor ao da seguinte data da sa publicacin ntegra no BOP, logo da sa aprobacin definitiva, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios