Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - REGULAMENTO DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Publicación provisional : 27-05-2019 BOP N 98 -- Publicación definitiva : 20-11-2019 BOP N 221
Redacción Aplicable desde 21-11-2019

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - Artigo 1.Obxecto da convocatoria.
 - Artigo 2.Tipos de axudas.
 - Artigo 3.- Persoas beneficiarias.
 - Artigo 4.- Requisitos.
 - Artigo 5.- Obrigas das persoas beneficiarias.
 - Artigo 6.- Seguimento das axudas.
 - Artigo 7.- Orzamento e conta das axudas.
 - TTULO II.NORMAS DE PROCEDEMENTO
 - Artigo 8.- Solicitude.
 - Artigo 9.- Documentacin.
 - Artigo 10.- Tramitacin e resolucin.
 - Artigo 11.- Xustificacin.
 - Artigo 12.- Reintegro e rxime sancionador.
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICINS FINAIS
 - ANEXOS
   
  Exposicin de motivos  
 

Na ltima dcada a sociedade experimentou un grave deterioro no seu nivel de benestar como consecuencia da grave crise econmica, da falla do emprego e do deterioro das condicins laborais, da perda de capacidade adquisitiva incluso das persoas que traballan, do deterioro no estado de sade e nas condicins de acceso ao sistema sanitario, das limitacins e retrasos na tramitacins de prestacins peridicas que garantan cidadana a cobertura das necesidades bsicas, con un empobrecemento en xeral do pas.

Os poderes pblicos debern asegurar a proteccin social, econmica e xurdica das persoas, as como a sa proteccin en situacin de necesidade, desamparo, circunstancias graves ou de urxente necesidade por carencias econmicas e sociofamiliares.

Dende os Servizos Sociais Comunitarios do Concello de San Sadurnio temos a responsabilidade de traballar e organizar os nosos recursos cunha perspectiva mis ampla e a longo prazo, que supere o mero enfoque asistencial que os ltimos cambios lexislativos lle confiren Administracin Local, unha perspectiva que desenvolva uns Servizos Sociais dirixidos a resolver problemas urxentes pero, vez, orientados a buscar solucins e alternativas de futuro garantindo a igualdade e a xustiza social, nun marco de normalidade e de inclusin.

por todo o anterior que existe a necesidade de regular medidas contra a exclusin social, analizando os sectores mis vulnerbeis e, polo tanto, artellar procedementos ou mecanismos de intervencin que permitan loitar por tender pontes a unha igualdade real e efectiva no acceso aos recursos dos Servizos Sociais implantados; resultando necesario establecer estratexias diferenciadas coa fin de evitar situacins que poan en risco de exclusin social poboacin.

As axudas debern concederse unicamente seguindo os criterios establecidos na presente ordenanza, mediante unha valoracin profesional que tea en conta a tipoloxa do problema ou a necesidade social que se vaia cubrir, a pertinencia da axuda econmica para dar resposta demanda ou necesidade, e o seu grao de urxencia, a non existencia doutros medios ou recursos para solucionala, a prevencin da situacin de risco e/ou desproteccin para persoas maiores e a necesidade de evitar o deterioro de situacins persoais que poidan rematar en procesos de exclusin social.

O papel que xogan os concellos nesta dinmica variou tamn de forma notable por dous motivos principais. Por un lado a administracin a que ten a capacidade de flexibilizar a sa actuacin para dar unha resposta rpida e urxente s necesidades da sa poboacin, evolucionando nos ltimos anos cara a atencins mais asistenciais dirixidas a apoiar poboacin na cobertura das sas necesidades bsicas.

Por outra banda, o cambio no marco lexislativo limita as funcins dos Servizos Sociais Comunitarios, pretendendo reducir o seu enfoque a esta lia asistencial que, sendo necesaria en determinados eidos, non pode ser a nica para poder desenvolver uns Servizos Sociais dirixidos a resolver problemas urxentes pero, vez, orientados a buscar solucins e alternativas de futuro garantindo a igualdade e a xustiza social, nun marco de normalidade e de inclusin.

Deste xeito, dende a rea de Servizos Sociais do Concello de San Sadurnio temos a responsabilidade de traballar e organizar os nosos recursos cunha perspectiva mais ampla e a longo prazo.

por iso que existe a necesidade de aprobar un regulamento de medidas contra a exclusin social, dndolle un enfoque en positivo pola inclusin, adaptando as medidas realidade social actual, e que sirva como un instrumento que permita evitar posicins e polticas discrecionais nun eido de actuacin tan sensbel como este.

No marco lexislativo xeral e no especfico dos Servizos Sociais existen numerosas referencias que confiren aos concellos a potestade para establecer e regular este tipo de recursos. As principais referencias neste sentido podemos atopalas nas seguintes normativas:

Lei 27/2013 de racionalizacin e sostenibilidade da Administracin Local, artigo 9, no que modifica o seguintes artigo da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladoras das bases do rxime local:

Artigo 25, quedando da seguinte forma o artigo 25.2. e) O municipio exercer, en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislacin do Estado e das comunidades autnomas, nas seguintes materias:... e) avaliacin e informacin de situacins de necesidade social e a atencin inmediata a persoas en situacin o risco de exclusin social

Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia: onde recolle competencias, funcins y actuacins previstas no marco da lei dende os servizos sociais comunitarios.

Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento: ampla o recollido na lei de servizos sociais no que aos servizos sociais comunitarios se refire.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

 

   
  Artigo 1.Obxecto da convocatoria.  
 

Este Regulamento ten por obxecto a regulacin das axudas municipais destinadas atencin de necesidades sociais, entendendo por tales o conxunto de axudas e prestacins econmicas de carcter non peridico destinadas a paliar ou resolver, por s mesmas ou complementariamente con outros recursos, situacin de emerxencia social, previr situacin de exclusin social e favorecer a plena integracin de sectores de poboacin que carezan de recursos econmicos para a atencin das sas necesidades bsicas. Estas axudas caracterzanse por:

O seu carcter finalista, debendo destinarse para satisfacer a necesidade especificamente sinalada no acordo de recoecemento da axuda, feito que debe quedar acreditado.

O seu carcter subsidiario, respecto doutras prestacins econmicas recoecidas ou recoecibles segundo a lexislacin vixente.

O seu carcter persoalsimo e intransferbel.

O seu carcter transitorio e non peridico.

   
  Artigo 2.Tipos de axudas.  
 

Aos efectos deste Regulamento considranse situacins de extrema e urxente necesidade susceptbeis de ser atendidas mediante estas axudas as seguintes:

Gastos relacionados coa vivenda ou aloxamento: Gastos necesarios para conservar o uso da vivenda ou aloxamento, sexa cal fora a causa que os xere; situacins de emerxencia (desafiuzamentos) ou de sinistro (incendios, inundacin, runa, etc.); outras causas imprevisbeis e/ou inevitbeis que obrigaran ao seu abandono; fianzas e mensualidades do aluguer, mensualidades da hipoteca; auga, enerxa elctrica, gas e outras subministracins esenciais.

Necesidades bsicas de subsistencia: Alimento e vestido, gastos sanitarios e farmacuticos non cubertos polos diferentes sistemas pblicos e foran de vital importancia segundo informe mdico.

Outros gastos relativos educacin dos menores ou da unidade familiar en idade escolar, sempre que non estiveran cubertos por outras axudas pblicas e foran fundamentais para a continuidade da sa asistencia.

Violencia de xnero: aloxamento de urxencia, manutencin e gastos de desprazamento en casos de violencia de xnero.

Outras non relacionadas nos apartados anteriores, consideradas de primeira e urxente necesidade, sempre que as se xustifique suficientemente no informe social elaborado ao efecto.

Non son susceptibles de axuda os gastos derivados de obrigas tributarias e dbedas coa Seguridade Social, os derivados de multas e outras sancins pecuniarias debidas ao incumprimentos de ordenanzas municipais e os derivados do cumprimento dunha sentenza xudicial condenatoria.

   
  Artigo 3.- Persoas beneficiarias.  
 

As medidas pola inclusin social estn dirixidas a todas as unidades familiares que se atopen nunha situacin de precariedade econmica tal, que lles dificulte ou imposibilite a cobertura dalgunha das sas necesidades bsicas que cmpre cubrir de forma urxente. Considerarase unidade familiar o conxunto de persoas unidas por vnculos de convivencia que constiten unha rede de relacins afectivas, de coidado e econmicas, as como os fogares unipersoais. Na unidade familiar tan s unha persoa pode ter a condicin de beneficiaria, anda que se outorguen en beneficio da unidade familiar.

Naqueles supostos en que dentro dunha mesma unidade familiar existan varias persoas susceptibles de ser beneficiarias desta axuda e formulasen solicitude para atender ao mesmo gasto, tratarase como problema social nico e conxunto e s se recoecer a aquela que, reunindo os requisitos establecidos, proceda a valoracin dos Servizos Sociais.

Tern tamn a consideracin de unidade econmica de convivencia independente aqueles outros casos nos que exista unha recomendacin dos servizos sociais para recoecelas como tal.

   
  Artigo 4.- Requisitos.  
 

Observaranse dous tipos de requisitos:

Requisitos xerais das persoas beneficiarias

Ser maior de idade ou menor legalmente emancipado.

Ter nacionalidade espaola ou estranxeira con residencia legal en Espaa. Con carcter excepcional, podern ser tamn beneficiarias as persoas estranxeiras, calesqueira sexa a sa situacin administrativa en Espaa, que se atopen nunha situacin de desproteccin ou en grave risco social.

Que exista a necesidade real e obxectiva do solicitado.

Figurar no Padrn do Concello de San Sadurnio ininterrompidamente cunha antelacin mnima de 6 meses data de presentacin da solicitude. Excepcionalmente podern ser beneficiarias as persoas que non cumpran este requisito previo informe da traballadora social deste concello, sempre que a gravidade ou urxencia da situacin se motive tecnicamente do xeito oportuno.

Non ter sido beneficiaria de axudas ao abeiro deste mesmo regulamento no decurso do mesmo exercicio econmico, ags circunstancias de especial gravidade que se valorarn polo informe tcnico correspondente da traballadora social.

Non estar incurso nas prohibicins para obter a condicin de persoa beneficiaria sinaladas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencins.

Non ter dbedas co Concello de San Sadurnio.

Cumprir cos requisitos econmicos para acceso s subvencins, recollidas nas presentes bases, as como as condicins de acceso especficas para as modalidades includas nos apartados correspondentes.

Requisitos econmicos:

Acreditar a situacin econmica e familiar que da acceso a cada un dos recursos. Considerarase carencia de medios econmicos para poder recorrer a estas axudas, cando os recursos econmicos netos mensuais (unha vez descontados no seu caso, os gastos derivados do prstamo hipotecario ou aluguer da vivenda, ata un mximo de 300 /mes) non sexan superiores ao 75% do IPREM para un s membro. Esta porcentaxe incrementarase nun 10% do IPREM por cada membro da unidade familiar a partir do 2.:

1. Unidade familiar de 2 membros: ata o 85% do importe do IPREM.

2. Unidade familiar de 3 membros: ata o 95% do importe do IPREM.

3. Unidade familiar de 4 membros: ata o 105% do importe do IPREM.

4. Unidade familiar de 5 membros: ata o 115% do importe do IPREM; e as sucesivamente.

Para facer o clculo tomaranse como referencia os seis meses anteriores data de presentacin da solicitude, nos que non se podern superar estes lmites.

Capital mobiliario.Entenderanse medios econmicos suficientes no que respecta aos recursos procedentes do capital mobiliario e para a valoracin da concesin das presentes axudas, os que superen os 3.000 en contas de aforros e/ou investimentos de toda a unidade familiar (tomarase o saldo recollido na certificacin bancaria a 31 de decembro de cada ano).

Capital inmobiliario.Que a persoa solicitante ou calquera membro da unidade familiar, non sexa propietaria e/ou usufrutuaria de bens inmobles que, polas sas caractersticas, valoracin, posibilidade de venda ou calquera outra forma de explotacin, indique de xeito notorio a existencia de medios materiais suficientes para atender ao gasto obxecto da solicitude, ags a propiedade destinada ao uso propio, sempre que a sa valoracin catastral non supere 10 anualidades do SMI vixente para cada ano.

Non figurar a persoa solicitante nin outro membro da unidade familiar, como titular de industria, comercio ou calquera outro negocio con persoal asalariado.

Que calquera persoa da unidade familiar que estea en situacin de desemprego e se non consta na oficina do SEPE, que proceda a darse de alta como demandante de emprego.

O persoal tcnico instrutor dun expediente poder valorar, con carcter excepcional aquelas solicitudes que, non cumprindo algn dos requisitos ou condicins esixidas nestas bases, presenten, ao seu xuzo, circunstancias familiares ou socioeconmicas de especial gravidade que lle fagan precisar o beneficio regulado nas mesmas, previo informe xustificativo do caso concreto.

   
  Artigo 5.- Obrigas das persoas beneficiarias.  
 

Sern obrigas das persoas beneficiarias:

a) Empregar a axuda finalidade para a que foi concedida.

b) Comunicar os cambios que tean lugar en relacin co cumprimento dos requisitos xerais e/ou econmicos.

c) Facilitar a labor dos Servizos Sociais comunitarios con canta informacin sexa necesaria para a elaboracin dos informes sociais que resulten procedentes, mantendo en todo momento unha actitude colaboradora.

d) Reintegrar o importe das prestacins indebidamente percibidas ou a conta indebida ou excesiva.

e) No caso de ter expediente aberto nos Servizos Sociais, que a unidade familiar cumprira co plan de traballo ou intervencin social e/ou seguimento establecido polos servizos sociais comunitarios, bsicos ou polo servizo especializado que corresponda.

f) Inclurse, se o departamento de Servizos Sociais as o valora, no Programa de Educacin Familiar.

   
  Artigo 6.- Seguimento das axudas.  
 

O departamento de Servizos Sociais ser o encargado do seguimento das situacins de necesidade polas que se conceden as axudas municipais de emerxencia social, as como de realizar as comprobacins que estimen oportunas respecto das actividades subvencionadas.

   
  Artigo 7.- Orzamento e conta das axudas.  
 

A dispoibilidade orzamentaria destas axudas vir dada polo establecido no orzamento municipal anual, na partida consignada a tal efecto.

O importe das axudas modularase atendendo ao concepto concreto da necesidade, consecucin do obxectivo a satisfacer, ao gasto necesario para satisfacela, situacin econmica da persoa solicitante, etc. A axuda poder cubrir o gasto total ou parcial da necesidade, cun mximo de 800 por unidade familiar e ano, circunstancia que ser avaliada polo persoal tcnico que leve cada expediente e que o far constar no informe social.

   
  TTULO II.NORMAS DE PROCEDEMENTO  
 

 

   
  Artigo 8.- Solicitude.  
 

As solicitudes irn dirixidas ao Alcalde-Presidente, segundo modelo establecido (Anexo I); e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, sen prexuzo do establecido na Lei 39/2015 (TRAMITACIN ELECTRNICA)

De forma excepcional, os expedientes podern ser incoados de oficio, mediante informe social emitido polo persoal tcnico de servizos sociais, cando concorran circunstancias extraordinarias e urxentes que as o aconsellen.

   
  Artigo 9.- Documentacin.  
 

A documentacin que se deber presentar xunto coa solicitude a seguinte:

Orixinal ou fotocopia compulsada do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade. No suposto de persoas estranxeiras, documento acreditativo da sa identidade.

Orixinal do libro de familia ou documentacin equivalente e demostrativa de filiacin.

No caso de separacin ou divorcio, deber presentar documentacin acreditativa da situacin, e de ser o caso, de pensins alimenticias e compensatorias.

Declaracin responsbel das axudas e importes recibidos para as mesmas finalidades (ou de non ter recibido ningunha), as como compromiso de destinar a axuda finalidade para a que resulte concedida, segundo o modelo establecido no anexo III.

No caso de persoas con discapacidade ou enfermidade, certificado do grao de discapacidade ou informes do Sergas onde se acrediten as mesmas.

No caso de manifestar maltrato ou violencia domstica, deber presentar a denuncia ou documento acreditativo correspondente.

No caso de solicitar axuda para tratamento farmacolxico, deber aportar receita mdica do Sergas e documentacin acreditativa da farmacia indicando a conta que ten que asumir o interesado.

No caso de solicitar axudas para facer fronte a situacins de emerxencia derivadas de gastos relacionados coa vivenda ou aloxamento: fotocopia do contrato de aluguer xunto con declaracin responsbel da persoa propietaria da vivenda na que se acredite a existencia dunha dbeda e o importe da mesma; xustificante da cota mensual do crdito hipotecario do exercicio en curso; xustificante acreditativo dos gastos de mantemento da vivenda pendentes de pago (luz, auga, etc.): orzamento do material e/ou calquera outro equipamento obxecto da axuda que se constate necesario.

Certificado de empadronamento e de convivencia (se o caso) no que conste a data de alta.

ltimo recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens).

Xustificacin de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade familiar que se atopen en idade laboral relativo aos ltimos 6 meses anteriores presentacin da solicitude. Para esta xustificacin cmpre presentar a seguinte documentacin acreditativa:

Follas de salario de todos os membros da unidade familiar computables que perciban haberes.

Certificacin de percibir ou non prestacins por parte do Servizo Pblico de Emprego.

Certificacin de percibir ou non prestacins ou pensins por parte da Seguridade Social.

Autorizacin ao Concello de San Sadurnio para acceder aos datos tributarios debidamente asinada por todas as persoas que formen parte da unidade familiar de convivencia ou certificacin expedida pola Axencia Tributaria.

Extracto das entidades bancarias nas que confiase as contas ou depsitos sobre os movementos dos ltimos 6 meses anteriores solicitude.

Naqueles casos nos que non sexa posbel achegar a documentacin especfica sinalada sobre os ingresos, solicitarase declaracin responsbel.

1. Certificacin da conta bancaria na que deba efectuarse o ingreso, de ser o caso, ou documento de pagamento delegado.

j) Declaracin responsbel de estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra dbeda coa administracin pblica.

Todos os documentos debern ser orixinais ou fotocopias compulsadas cos seus orixinais. Asemade, a unidade que tramita o expediente poder solicitar da persoa interesada calquera outro documento que consideren necesario para a adecuada valoracin e/ou resolucin do mesmo, achegando de oficio a propia Administracin toda aquela documentacin que xa conste no seu poder.

   
  Artigo 10.- Tramitacin e resolucin.  
 

A solicitude unha vez rexistrada trasladarase ao departamento de Servizos Sociais. No caso de non estar completa ou de non reunir os requisitos necesarios para a sa tramitacin, requirirase persoa solicitante para que, no prazo de 10 das emende os defectos e/ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que, de non facelo as, entenderase que desiste do seu pedimento.

O departamento de Servizos Sociais realizar cantas actuacins estime necesarias para a determinacin, coecemento e comprobacin dos datos presentados pola persoa solicitante, en virtude dos que debe pronunciarse a resolucin, procedendo avaliacin das solicitudes e emitindo o correspondente informe social sobre a procedencia ou non da axuda.

A proposta de concesin ou denegacin ser elevada ao rgano competente (Alcalda) para a posterior resolucin, que deber axustarse necesariamente s caractersticas establecidas no presente regulamento.

A concesin das axudas reguladas na presente norma, est limitada pola dispoibilidade orzamentaria establecida nos orzamentos do Concello de San Sadurnio nos exercicios aos que se impute o gasto, supeditndose en todo momento, polo tanto, ditas concesins ao crdito dispoible existente en cada momento.

A resolucin do expediente non poder demorarse mis dun mes dende a solicitude da axuda e o importe de concesin librarase nun nico pagamento, cuxa persoa beneficiaria ser a persoa solicitante ou a persoa ou entidade que se indique no informe-proposta do departamento de Servizos Sociais. Os pagamentos faranse mediante transferencia bancaria ou anticipo a xustificar.

A resolucin adoptada, debidamente motivada, ser notificada s persoas interesadas no domicilio que figure no expediente a efectos de notificacins, seguindo o rxime de recursos administrativos e xudiciais que lexisla a lei 39/2015 de procedemento administrativo comn.

   
  Artigo 11.- Xustificacin.  
 

A xustificacin da axuda realizarase no prazo mximo dun mes dende o acto de pagamento da mesma, mediante a presentacin de facturas, recibos ou xustificantes con validez no trfico xurdico mercantil e administrativo que acrediten de forma fidedigna os gastos realizados. Nos casos de obras de adecuacin de vivendas, o prazo pdese ampliar aos 3 meses.

As facturas e xustificantes presentados a efectos da xustificacin debern ser orixinais e conter, como mnimo, os datos da persoa emisora e destinataria, facendo constar o seu nmero de identificacin fiscal, o ben ou servizo obxecto da contraprestacin e o importe do mesmo, con expresin da parte correspondente ao IVE, e a data de expedicin da mesma.

Dado o carcter destas axudas, excepcionalmente admitiranse outras formas de xustificacin que sern valoradas polo persoal do Departamento de Servizos Sociais e pola Intervencin Municipal.

   
  Artigo 12.- Reintegro e rxime sancionador.  
 

A ocultacin ou falsidade de dados ou documentos achegados pola persoa perceptora da axuda, a non xustificacin da axuda, as como o feito de non destinar a axuda a un fin distinto daquel para a que foi concedida, implicar o impedimento de presentar unha nova solicitude por un perodo de dous anos, sen prexuzo das responsabilidades que desta conduta se puideran derivar.

Proceder a revogacin da axuda e o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas nos seguintes supostos:

1. Incumprimento da obriga de xustificar.

2. Ocultacin ou falsidade de datos ou documentos que servirn de base para a concesin ou obtencin da axuda sen reunir as condicins requiridas, ou o incumprimento das obrigas e requisitos establecidos con carcter xeral nestas bases.

3. Incumprimento da finalidade para a que se concedeu.

4. Incumprimento das condicins impostas con motivo da concesin.

Asemade, proceder o reintegro do exceso nos supostos en que, por concesin de subvencins ou axudas doutras administracins pblicas, a conta das axudas outorgadas supere o custo da actividade para a que se concedeu a mesma.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

En todo aquilo non previsto neste Regulamento estarase ao disposto na normativa vixente.

   
  DISPOSICINS FINAIS  
 

Habiltase Alcalda para ditar as disposicins ou instrucins que resulten necesarias para a interpretacin, desenvolvemento e aplicacin deste Regulamento.

Este Regulamento entrar en vigor ao da seguinte de ser publicado no BOP da Corua, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

Anexo I.Modelo de solicitude

Anexo II.Documentacin que se debe achegar

Anexo III.Declaracin xurada doutras axudas

 

ANEXO I

AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL

 

NMERO DE EXPEDIENTE:

 

IDENTIFICACIN DA PERSOA SOLICITANTE

APELIDOS

NOME

DNI

 

 

 

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO

 

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

TELFONO

 

 

 

MOTIVO DA SOLICITUDE

 

 

 

 

CONCEPTO OU TIPO DE AXUDA SOLICITADA

 

 

 

 

A persoa asinante DECLARA, que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son verdadeiros, non existindo omisin de datos, sendo coecedora das posibles responsabilidades administrativas e incluso penais existentes nos supostos de ocultacin, falseamento de datos ou calquera outra actuacin fraudulenta dirixida a obter a axuda municipal de emerxencia social.

A persoa asinante AUTORIZA aos Servizos Sociais a recoller os documentos que constaren noutros servizos municipais.

San Sadurnio, _____ de ________________ de 20____

Asdo.

 

 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de proteccin de datos, informmoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais o CONCELLO DE SAN SADURNIO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurnio; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos sern utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da informacin solicitada poder supoer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE CONSERVACIN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a sa solicitude, as como para dar cumprimento legal s xestins administrativas derivadas da prestacin do servizo. LEXITIMACIN: Este tratamento de datos persoais est lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestacin do servizo. DESTINATARIOS DE CESINS: O CONCELLO DE SAN SADURNIO non ceder os seus datos de carcter persoal. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos errneos, solicitar a limitacin do tratamento dos seus datos as como opoerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE SAN SADURNIO dispn de formularios especficos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a sa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompaados dunha copia do seu DNI para acreditar a sa identidade.

 

ANEXO II

DOCUMENTACIN QUE DEBE ACHEGAR

 

C.1. Documentacin a aportar pola persoa interesada.

C.2. Impreso normalizado de solicitude, debidamente asinado pola persoa solicitante da axuda ou representante legal (Anexo I).

C.3. Documento de identificacin da persoa solicitante e dos membros da unidade familiar de convivencia.

C.4. Libro de familia ou documento que acredite a filiacin, de ser o caso.

C.5. Sentenza de separacin ou divorcio, ou convenio regulador ou documento regulador das relacins paternofiliais, de ser o caso.

C.6. Copia do contrato de aluguer ou do prstamo hipotecario, e xustificantes dos 3 ltimos meses de pagamento, ben do aluguer ou da hipoteca.

C.7. Informes mdicos actualizados e/ou folla de medicacin no caso de que a persoa solicitante e os familiares que formen a unidade de convivencia soliciten axuda para gastos sanitarios ou farmacuticos.

C.8. Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, de ser o caso.

C.9. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e tdolos membros da unidade familiar expedidos polo organismo, empresa ou entidade polo que os perciba correspondentes aos 3 ltimos meses. Naqueles casos nos que careza de documentacin acreditativa, asinarase unha declaracin responsable de ingresos:

a) Follas de salario do ano en curso de todas as persoas da unidade familiar que perciban haberes.

b) Certificacin de percibir ou non prestacin econmica do Servizo pblico de emprego (SEPE).

c) Certificacin de percibir ou non prestacins ou pensins da Seguridade social.

d) Autorizacin ao Concello de San Sadurnio para acceder s datos tributarios debidamente asinada por todas as persoas que formen parte da unidade familiar de convivencia ou certificacin expedida pola axencia tributaria.

C.10. Extracto/s bancario/s de movementos correspondentes aos ltimos 6 meses de contas bancarias anteriores peticin da axuda pertencentes a todas as persoas da unidade familiar.

C.11. Declaracin xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas polo mesmo concepto polas distintas administracins pblicas competentes ou institucins privadas.

C.12. Documentos acreditativos da situacin de necesidade determinantes da solicitude que deben de ser orixinais, as como o xustificante do custo ou orzamento nos casos que proceda, para o que deber presentar 3 orzamentos.

C.13. Impreso normalizado de autorizacin de transferencia bancaria aos efectos do abono da axuda correspondente, de ser o caso.

C.14. Impreso debidamente cuberto e asinado de autorizacin da delegacin de pago naqueles casos que proceda.

 

2. Documentacin a aportar pola Administracin Local.

a) Certificado de empadronamento e de convivencia no que conste a data da alta.

b) ltimo recibo abonado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens).

c) Informe social que ser elaborado pola traballadora ou traballador social dos Servizos Sociais Comunitarios.

 

ANEXO III

AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL. DECLARACIN DOUTRAS AXUDAS

 

IDENTIFICACIN DA PERSOA SOLICITANTE

APELIDOS

NOME

DNI

 

 

 

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO

 

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

TELFONO

 

 

 

Como persoa solicitante dunha axuda de emerxencia social municipal, DECLARO (marque cun X o que corresponda):

Non ter solicitado, nin percibido ningunha outra axuda, subvencin e/ou prestacin, para o mesmo fin.

Solicitei ou percibn as seguintes axudas, subvencins e/ou prestacins:

TIPO DE AXUDA, SUBVENCIN OU PRESTACIN SOLICITADA

ENTIDADE OU ORGANISMO AO QUE FOI SOLICITADA

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE PERCIBIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemade, declaro que son certos cantos datos figuran na presente declaracin, sendo consciente que a ocultacin ou falsidade dos mesmos pode ser motivo da anulacin do meu expediente ou da anulacin da axuda concedida.

San Sadurnio, _____ de ________________ de 20____

Asdo.

 

 

 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de proteccin de datos, informmoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais o CONCELLO DE SAN SADURNIO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurnio; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos sern utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da informacin solicitada poder supoer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE CONSERVACIN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a sa solicitude, as como para dar cumprimento legal s xestins administrativas derivadas da prestacin do servizo. LEXITIMACIN: Este tratamento de datos persoais est lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestacin do servizo. DESTINATARIOS DE CESINS: O CONCELLO DE SAN SADURNIO non ceder os seus datos de carcter persoal. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos errneos, solicitar a limitacin do tratamento dos seus datos as como opoerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE SAN SADURNIO dispn de formularios especficos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a sa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompaados dunha copia do seu DNI para acreditar a sa identidade.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios