Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NMERO 27, REGULADORA DO PREZO PBLICO DO SERVIZO DE ACCESO A INTERNET A TRAVS DA REDE SEN FOS MUNICIPAL (WIFI)

Publicación provisional : 03-12-2014 BOP N 230 -- Publicación definitiva : 21-03-2014 BOP N 55
Redacción Aplicable desde 21-03-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Ttulo competencial.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Obrigados pago.
 - Artigo 4.Conta.
 - Artigo 5.Exencins e bonificacins.
 - Artigo 6.Normas de xestin.
 - Artigo 7.Obrigacin de pago.
 - Artigo 8.Dbedas.
 - Artigo 9.Dereitos e deberes dos usuarios.
 - Artigo 10.Infraccins e sancins.
 - Artigo 11.Uso responsable.
 - Artigo 12.Problemas de conexin.
 - Artigo 13.Lexislacin aplicable.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Ttulo competencial.  
 

A presente ordenanza municipal e o conseguinte establecemento do prezo pblico establcese amparo do establecido nos artigos 41 a 47 e 127 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

O feito impoible estar constitudo pola actividade municipal desenrolada para a distribucin de sinal de internet mediante a tecnoloxa sen fos WIFI no Concello de Cabanas para fins laborais, de ocio, formativos e de comunicacin, de calquera persoa, fsica ou xurdica, que queira facer uso do servizo.

   
  Artigo 3.Obrigados pago.  
 

Son obrigados pago do prezo pblico regulado nesta ordenanza as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que soliciten e gocen do servizo de acceso a internet a travs da rede sen fos municipal.

   
  Artigo 4.Conta.  
 

Os prezos pblicos a aplicar sern os seguintes:

ACTIVIDADE

CONTA

Cota de alta de usuario

40

Cota mensual de usuario 1 mb de subida

25

Cota mensual de usuario 2 mb de subida

30

Cota mensual de usuario 4 mb de subida

35

Kit de rede sen fos

60

O kit de usuario o equipamento sen fos que serve para garantir a conexin sen fos e est composto polo dispositivo sen fos, o software e a antena. A instalacin e configuracin inicial do kit ser a travs da empresa xestora do servizo de acceso a internet, cun prezo de instalacin de 30 , salvo aqueles usuarios que desexen instalalo pola sa conta.

As cantidades en concepto dos kit para acceder rede sen fos depositaranse a modo de fianza, que ser devolta na sa totalidade sempre que o aboado que desexe darse de baixa no servizo proceda devolucin do kit completo en perfectas condicins de uso; en caso contrario, seralle incautada a fianza.

Estes prezos sern revisados anualmente polo Concello de Cabanas en funcin da variacin do IPC.

   
  Artigo 5.Exencins e bonificacins.  
 

1. De conformidade co disposto no artigo 9 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os previstos expresamente en normas con rango de Lei, as como os establecidos nesta ordenanza.

2. Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 44.2 do referido texto refundido, establecnse as seguintes exencins e bonificacins:

A) BONIFICACINS.Para poder optar a calquera das bonificacins requisito imprescindible o estar empadroado no Concello de Cabanas. Do mesmo xeito, estas bonificacins non son acumulables, podendo optar so a unha delas.

A.1. Por ser titular de familia numerosa.Os usuarios que dispoan do ttulo de familia numerosa podern gozar dun desconto do 20% no prezo pblico mensual. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder gozar de dito desconto a presentacin do libro de familia.

A.2. Por ser desempregado de longa duracin.Os usuarios que se atopen en situacin de desemprego cunha duracin de 18 meses podern gozar dun desconto do 20% na taxa mensual. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder gozar de dito desconto a presentacin do documento acreditativo de tal situacin. Esta bonificacin desaparecer a partir do mes seguinte no que o usuario non se atope en situacin de desemprego por estar en situacin de alta na seguridade social. Para a comprobacin desta circunstancia o Concello poder requirir en calquera momento a acreditacin de atoparse en situacin de desemprego as como copia da declaracin da renda, non podendo exceder o valor patrimonial do conxunto da unidade familiar 50.000 .

A.3. Por ser estudante.Os usuarios que no seo familiar tean un fillo ou fillos seu cargo que tean a condicin de estudantes de primaria, secundaria, ciclo formativo ou universitario e que residan durante o curso acadmico no Concello de Cabanas podern gozar dun desconto dun 10% na taxa mensual por cada fillo nesta situacin. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder gozar de dito desconto a presentacin da matrcula ou outro documento xustificativo da condicin de estudante inicio de cada ano.

A.4. Por minusvala.Os usuarios que tean recoecido un grao de minusvala superior 33% e que cuxa unidade familiar tea unha media de ingresos inferior o IPREM, entendendo como unidade familiar os que figuren no padrn municipal de habitantes no domicilio do solicitante, podern gozar dun desconto do 30%. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder optar a esta bonificacin a presentacin do certificado de minusvala as como copia da declaracin da renda, non podendo exceder o valor patrimonial do conxunto da unidade familiar 50.000 .

A.5. Por rendas baixas.Os usuarios cuxa unidade familiar tea unha media de ingresos inferior o IPREM, entendendo como unidade familiar os que figuren no padrn municipal de habitantes no domicilio do solicitante podern gozar dun desconto do 20%. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder optar a esta bonificacin a presentacin do dunha copia da declaracin da renda, non podendo exceder o valor patrimonial do conxunto da unidade familiar 50.000 .

B) EXENCINS.Estarn exentos do pago mensual do prezo publico, non as da taxa de alta nin da fianza polo kit de rede sen fos:

B.1. As asociacins sen nimo de lucro que tean sede neste concello, que conten cun local social seu nome dentro do termo municipal e realicen actividades de interese municipal. Ser condicin necesaria e imprescindible para poder optar a esta exencin a presentacin da documentacin acreditativa de tal condicin, entre eles o certificado de inscricin no rexistro de asociacins sen nimo de lucro e o documento acreditativo da sede social.

   
  Artigo 6.Normas de xestin.  
 

O usuario solicitar a alta no servizo segundo modelo que se topa dispoible na pxina web do Concello e nas Oficinas Xerais do mesmo, abonando no momento da presentacin da solicitude a taxa da primeira mensualidade (salvo que estivese exento da mesma) e o depsito do kit de rede sen fos, con carcter previo prestacin do servizo de comunicacin de datos.

Os sucesivos pagos da taxa mensual deber facerse entre os das 1 e 5 de cada mes mediante domiciliacin bancaria.

Aqueles usuarios que desexen optar tanto as bonificacins como as exencins debern presentar a solicitude con toda a documentacin requirida en cada caso durante o mes de xaneiro de cada ano.

Nos dous supostos, tanto bonificacins como exencins, se o Concello detectara e acreditara que non se cumpren as condicins para a sa aplicacin unha vez se estivese gozando delas, poder, previa audiencia dos interesados, retirar a conexin a internet a este usuario de xeito indefinido.

   
  Artigo 7.Obrigacin de pago.  
 

Estn obrigados pago do prezo pblico regulado na presente ordenanza as persoas do cal se beneficien desde que se inicie a prestacin do servizo de acceso a internet mediante a rede sen fos municipal.

   
  Artigo 8.Dbedas.  
 

As dbedas polos prezos pblicos deste servizo podern esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento conforme establecido tanto no Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin como no artigo 46.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 9.Dereitos e deberes dos usuarios.  
 

Os usuarios tern dereito a recibir as claves para poder acceder a rede sen fos municipal, e debern dispoer do kit de conexin e aboar o prezo do servizo mensualmente.

   
  Artigo 10.Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin da infraccin as como s sancins que as mesmas corresponda, en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

A falta de pago durante dous meses seguidos supor a suspensin inmediata do servizo, sen prexuzo do cobro pola va de constrinximento das cantidades devengadas e non satisfeitas.

   
  Artigo 11.Uso responsable.  
 

O Concello non responsable do uso que os aboadas poidan facer nas sas conexins a internet, debendo aqueles realizar un uso responsable do mesmo.

   
  Artigo 12.Problemas de conexin.  
 

Cando se produzan cortes de conexin por causas imputables Concello e cuxa duracin exceda de 36 horas, compensarase mediante a deducin proporcional na taxa mensual correspondente.

   
  Artigo 13.Lexislacin aplicable.  
 

En todo o non previsto na presente Ordenanza estarase disposto no Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local; a Lei xeral tributaria; a Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos pblicos e cantas normas sexan de aplicacin

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

A partir da entrada en vigor desta ordenanza fiscal queda derrogada a anterior publicada no B.O.P. n. 78, do 25 de abril de 2012, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin do 25 de abril de 2011.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza reguladora do prezo pblico do servizo de acceso a internet a travs da rede sen fos municipal (wifi), foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o 15 de novembro de 2013, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios