Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - Ordenanza fiscal n 8, reguladora da taxa por recollida de lixo

Publicación provisional : 15-05-2012 BOP N 91 -- Publicación definitiva : 28-06-2012 BOP N 122
Redacción Aplicable desde 01-07-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Natureza e fundamento.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Cota tributaria.
 - Artigo 6. Beneficios fiscais.
 - Artigo 7. Periodo impositivo e obriga de contribur.
 - Artigo 8. Normas de xestin.
 - Artigo 10. Infraccins e sancins
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1. Natureza e fundamento.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases del Rxime Local, e os artigos 20 e 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, e de conformidade co disposto nos artigos 15 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 citado, acorda a imposicin e ordenacin da Taxa por recollida de lixo.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible da Taxa a prestacin do servicio, de recepcin obligatoria, de recollida de lixo domiciliario e residuos slidos urbanos de vivendas, aloxamentos, e locais ou establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artsticas e de servizos.

2.- A tal efecto, considerase lixo domiciliario e residuos slidos urbns, os restos e desperdicios de alimentacin ou detritus procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas e exclense de tal concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou que a recollida ou vertido esixa a adopcin de especiais medidas hixinicas, profilcticas ou de seguridade.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

1.- Sern suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 de Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que ocupen ou utilicen as vivendas e locais ubicados nos lugares ou vas pblicas en que se preste o servizo, xa sexa a ttulo de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou incluso de precario.

2.- Ter a consideracin de suxeito pasivo sustituto do contribuinte o propietario das vivendas ou locais, que podern repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios de aquelas, beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1.- Sern responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren o artigo 42 de Lei Xeral Tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos , interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria.  
 

1.-A cota tributaria consistir nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se determinar en funcin da natureza e destino dos inmobles.

2.- A tal efecto aplicarase a seguinte tarifa:

a) Vivendas de carcter familiar 25,00 semestrais

b) Outros30,00 semestrais

   
  Artigo 6. Beneficios fiscais.  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos en normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  Artigo 7. Periodo impositivo e obriga de contribur.  
 

1.- Nace a obriga de contribur dende o momento en que se inicie a prestacin do servicio, entendndose iniciada, dada a natureza de recepcin obrigatoria do mesmo, cando est establecido e en funcionamento o servicio municipal de recollida de lixo domiciliario nas ras ou lugares onde figuren as vivendas ou locais utilizados polos contribuntes suxeitos taxa.

2.- Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cotas devengaranse semestralmente, sendo o primeiro da do perodo impositivo o 1 de xaneiro, no caso do primeiro semestre, e o 1 de xullo, no caso do segundo semestre.

Non obstante, cando se trate de supostos de inicio na prestacin do servicio o periodo impositivo abarcar dende esa data ata o remate do mesmo, prorratendose as cotas nesa proporcin.

   
  Artigo 8. Normas de xestin.  
 

1.- O padrn anual de suxeitos pasivos obrigados ao pagamento ser aprobado por rgano competente e exporase ao pblico para que os lextimos interesados poidan examinalo e, de ser o caso, presentar as reclamacins oportunas. A exposicin ao pblico anunciarase no BOP e producir os efectos de notificacin da liquidacin a cada un dos suxeitos pasivos obrigados ao pagamento.

2.- Os suxeitos pasivos estn obrigados a notificar ao Concello calesquera variacin das sas circunstancias que poidan afectar aos datos do padrn.

Estn obrigados a presentar a correspondente declaracin de alta ao obter a correspondente licencia de apertura ou primeira ocupacin.

Estn obrigados a comunicar a baixa ou modificacin na prestacin do servicio no prazo dun mes dende que a baixa ou variacin se produza.

Non obstante, o Concello de oficio, poder levar a cabo as modificacins correspondentes nos datos de padrn cando tea constancia das circunstancias que as o determinen.

3.- As altas, baixas e variacins de datos sern notificados ao suxeito pasivo; non obstante cando o contido de tales actos se desprenda das declaracins de alta, baixa ou modificacin presentadas polos suxeitos pasivos, tales actos entndense notificados no momento da presentacin. A notificacin poder realizarse cos actos de liquidacin da taxa.

4.- As declaracins de altas, baixas e en xeral modificacins de datos surtirn efectos no padrn do exercicio inmediato posterior

5.- Para a recadacin do importe da taxa enviarase un exemplar do padrn anual Deputacin da Corua como rgano encargado da recadacin.

6.- Non obstante, ao Concello lle correspondern os trmites para a recadacin das altas e demis variacins que se produzan no exercicio e que, de acordo co establecido no apartado 4 deste artigo, non se farn constar ata o padrn do exercicio seguinte.

7.- As cotas que non se paguen no periodo voluntario de cobranza esixiranse pola va de constrinximento cos recargos legais de aplicacin

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins  
 

Nesta materia estarase disposto na Lei Xeral Tributaria e normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin Final  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor a partir da sa publicacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, comezando a aplicarse a partir do primeiro da do semestre posterior a tal aprobacin e publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios