Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-3, REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO

Publicación provisional : 16-10-2003 BOP N 238 -- Publicación definitiva : 11-12-2003 BOP N 283
Redacción Aplicable desde 01-01-2020

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.. Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5.. Cota tributaria.
 - Artigo 6..Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7..Devengo.
 - Artigo 8..Normas de xestin.
 - Artigo 9..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.. Fundamento e natureza.  
 

En aplicacin do disposto nos artigos 15 a 27 e 58 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece a exaccin da taxa por recollida de lixo, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2.. Feito impoible.  
 

1.Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servicio de recepcin obrigatoria de recollida de lixo domiciliarias e residuos slidos urbans de vivendas e locais ou establecementos nos que se exercen actividades industriais, comerciais, profesionais, artsticas e de servicios. Tamn constite feito impoible desta taxa a prestacin do servizo de recollida de voluminosos.
2.A tal efecto, considerase lixo domiciliario e residuos slidos urbans os restos e desperdicios de alimentacin ou residuos procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas, e os residuos voluminosos que se determinen polo Concello, e se exclen de tal concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humans ou animais, materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou cuxa recollida ou vertido esixa a adopcin de especiais medidas hixinicas, profilcticas ou de seguridade.

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

1.Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais ubicados en lugares, ras, prazas ou vas pblicas nas que se preste o servicio, calquera que sexa o ttulo ou condicin no que se fagan. Entenderase en todo caso que se presta o servizo s edificacins ubicadas nun radio non superior a cento vintecinco metros a cada lado do itinerario do vehculo municipal de recollida de lixo.
2.Tern a consideracin de suxeitos pasivos sustitutos do contribuinte os propietarios das vivendas ou locais, que podrn repercutir, no seu caso, o importe das cotas satisfeitas sobre os usuarios de aqueles, beneficiarios do servizo.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fisicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38-1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2.Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebra, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.. Cota tributaria.   redacciones
 

1.- A cota tributaria consistir nunha cantidade fixa por unidade de local, que se determinar en funcin da natureza e destino dos inmobles e do nmero de recollidas semanais que se realicen na zona na que se encontren, segundo a seguinte tarifa:

 

Concepto

Importe

APARTADO 1: VIVENDAS

Zona 1 (das recollidas semanais)

82,00

Zona 2 (unha recollida semanal)

55,00

Zona 3 (vivendas situadas a mis de 1.000 m. do punto de recollida mis prximo)

27,00

APARTADO 2: ESTABLECEMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

A) Actividades de carcter industrial

Zona 1 (das recollidas semanais)

250,00

Zona 2 (unha recollida semanal)

165,00

B) Restaurantes, casa de comidas, supermercados tiendas de alimentacin e similares

Zona 1 (das recollidas semanais)

205,00

Zona 2 (unha recollida semanal)

150,00

C) Cafeteras, tabernas e restantes actividades comerciais e mercants

Zona 1 (das recollidas semanais)

158,00

Zona 2 (unha recollida semanal)

110,00

 

2.- As Anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 6..Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin algunha na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 7..Devengo.  
 

Devengase a taxa, e nace a obrigacin de pago no momento en que se inicie a prestacin do servizo, entendndose iniciada, dada a natureza de recepcin obrigatoria do mesmo, o primeiro da de cada ano natural. Para o caso de novas construccins, considerarase que se devenga a taxa o mesmo ano natural no que se remate e ponga en uso a edificacin.

   
  Artigo 8..Normas de xestin.  
 

1.O Concello aprobar, dentro do primer trimestre de cada ano natural, o padrn cobratorio da taxa, ao que podrn incorporarse durante o exercicio as novas edificacins que se rematen nese perodo. A aprobacin deste padrn exporase ao pblico no taboleiro de anuncios do Concello e mediante a insercin de anuncio no Boletin Oficial da Provincia.
Cando se coeza, de oficio ou por comunicacin dos interesados, calquera variacin nos datos incluidos no padrn, levarase a cabo neste as correspondentes modificacins, que surtirn efecto a partir do exercicio seguinte ao da data na que se solicitaran ou realizaran.
2.O cobro realizarase anualmente, mediante recibo derivado do padrn, no prazo que se sinale polo Concello ao aprobar o correspondente a cada exercicio, e que non ser inferior a un mes.
O prazo de ingreso en perodo voluntario das liquidacins incluidas no padrn correspondente ser o que se sinale polo Concello ao aprobar dito padrn o, no seu caso, o que determine con carcter xeral a entidade que tea delegada esta recaudacin. En ningn caso dito prazo podr ser inferior s dous meses que sinala o artigo 87.2 do Regulamento xeral de recaudacin.
O prazo de ingreso en perodo voluntario de liquidacins de notificacin individual, e polo tanto non sexan incluidas no padrn, ser o que prev o artigo 20.2 do Regulamento xeral de recaudacin, salvo que polo rgano competente se determine outro prazo ms beneficioso para o contribuinte.
3.A recadacin das cotas correspondentes a esta taxa est actualmente delegada na Deputacin Provincial de A Corua, rexndose polas normas que a tal efecto tean aprobadas os rganos competentes da mesma.

   
  Artigo 9..Infraccins e sancins.  
 

En tdo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como s sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios