Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 8, REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA E TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS

Publicación provisional : 25-11-2013 BOP N 224 -- Publicación definitiva : 16-01-2014 BOP N 10
Redacción Aplicable desde 01-01-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Declaracin.
 - Artigo 10. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
 - Disposicin derrogatoria.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto nos artigos 15 a 19, 20 a 27 e 57 do Texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa pola prestacin do servizo de recollida e tratamento de residuos urbanos, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do referido Texto refundido.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a prestacin do servicio de recepcin obrigatoria de recollida, transporte e tratamento de residuos slidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos de actividades industriais, comerciais, profesionais, artsticas e de servizos.

2. A tal efecto para a consideracin de residos slidos urbanos terase en conta o disposto no artigo 3 da lei 22/2011, de residos e solos contaminados, sobre residuos domsticos, comerciais, industriais e residuos perigosos.

Tamn tern a consideracin de residuos slidos urbanos aos efectos do establecido no apartado 1 deste artigo, os definidos no artigo 4, apartados 2 e 3 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.

3. O servizo de recollida de residuos urbanos que se citan no apartado anterior, ser de recepcin obrigatoria para aquelas zonas ou ras onde se preste e a sa organizacin e funcionamento subordinarase s normas que dite Concello para a sa regulamentacin.

4. Non est incluida na taxa, a prestacin dos seguintes servicios:

a) Recollida de lixo e residuos non cualificados como resduos urbanos, de industrias, hospitais e laboratorios.

b) Recollida de escoras e cinzas de calefaccins centrais.

c) Recollida de entullos de obras.

d) Mobles e trasgos intiles, embalaxes, caixas e outros efectos procedentes de establecementos industriais ou comerciais.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, con dereito o uso de vivendas e locais situados en lugares, prazas, ras ou vas pblicas nas que se preste o servicio, sexa a ttulo de propietario ou de usufructuario, arrendatario ou inclusive en precario.

2. Tern a consideracin de suxeito pasivo substituto do contribunte o propietario da vivenda ou local, que poder repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre usuarios daquelas, beneficiarios do servicio.

3. Entenderase como vivenda susceptible de ser habitada aquela que dispoa do correspondente certificado de habitabilidade ou, no seu defecto, dos servicios que posibilitan a sa ocupacin.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Respondern de forma solidaria das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

En relacin a responsabilidade solidaria e subsidiaria da dbeda tributaria estarase ao establecido nos artigos 42 e 43, respectivamente, da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

A base impoible do tributo estar constituda pola clase e natureza de cada inmoble: vivendas, aloxamentos, establecementos de alimentacin, restauracin, de espectculos e outros locais industriais ou comerciais.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

A base impoible do tributo estar constituda pola clase e natureza de cada inmoble: vivendas, aloxamentos, establecementos de alimentacin, restauracin, de espectculos e outros locais industriais ou comerciais.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria consistir nunha cantidade fixa anual por unidade de local, que se determinar en funcin da natureza e destino dos inmobles segundo os seguintes apartados:

Epgrafe 1. Vivendas destinadas a domicilio de carcter familiar e aloxamentos que non excedan de dez prazas: 80,24 euros.

Epgrafe 2. Aloxamentos:

A). Hoteis, moteis, de catro e cinco estrelas, hoteis-apartamentos e residencias de mais de 40 prazas 2.410,74 euros.

B). Hoteis, moteis, hostais, de tres estrelas, e residencias de menos de 40 prazas 1.204,78 euros.

C). Hoteis, hostais de unha e das estrelas, hotel-restaurante, pensins, casas de hspedes, colexios, centros sanitarios e semellantes, 602,98 euros.

Epgrafe 3. Establecementos de alimentacin:

A). Supermercados, economatos, cooperativas, almacns de froitas, verduras e hortalizas por maior 803,58 euros.

B). Pescaderas, panaderas, carniceras, pequenos supermercados e outros establecementos de alimentacin por menor e semellantes, 217,12 euros.

Epgrafe 4. Establecementos de restauracin:

A). Restaurantes de dous ou mais garfos, cafeteras, cafeteras espe-ciais, disco-pub, e bares especiais, 300,90 euros.

B). Bares, caf-bares, tabernas, restaurante dun garfo, 217,12 euros.

Epgrafe 5. Establecementos de espectculos:

A). Cines e teatros, 217,12 euros.

B). Salas de festas, discotecas e salas de bingo, 361,08 euros.

Epgrafe 6. Outros locais industriais ou mercants.

A). Farmacias, oficinas bancarias, talleres e concesionarios vehculos que non tean subscrito convenio de xestin integral de resduos, ferraxeras xestoras e semellantes, 217,12 euros.

B). Outros establecementos ou locais industriais ou mercants non expresamente tarifados, 145,14 euros.

Epgrafe 7. Despachos profesionais.

Por despacho profesional independente e talleres con convenio de xestin integral de resduos, 145,14 euros. No suposto de que a oficina estea situada na mesma vivenda, sen separacin, aplicarase unicamente a a cota deste epgrafe 7.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean revistos en normas con rango de Lei, asi como, os establecidos nesta ordenanza.

Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 24.4 do referido Texto refundido, establcense as seguintes bonificacins:

1. Gozarn da bonificacin do 100 por 100 da cota no epgrafe 1, as familias que tean ingresos totais iguais ou inferiores salario mnimo interprofesional e que posan un patrimonio inmobiliario con valor catastral igual ou menor a 50.000,00 euros. Sendo o nico ben patrimonial a vivenda propia, o seu valor catastral poder superar dita conta. A efectos desta bonificacin computaranse tdolas persoas que figuren inscritas no padron municipal de habitantes na vivenda de referencia.

2. Podern gozar de bonificacin do 50 por 100 da cota no epgrafe 1, aqueles suxeitos pasivos contribuntes que renan simultneamente as seguintes condicins:

a) Que os ingresos netos anuais por cada un dos residentes que habiten unha vivenda sexa inferior a 50 por 100 do IPREM euros.

b) Que os ingresos netos procedentes de capital sexan inferiores 20 por 100 dos ingreos netos totais.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur, dende o momento no que se inicie a prestacin do servicio, entendndose iniciada, dada a natureza de recepcin obrigada do mesmo, cando se estableza o servicio de recollida de resduos urbanos nas ras ou lugares onde figuren as vivendas e locais dos contribuntes da taxa. Entendernse includas nas ras ou lugares de prestacin do servicio as vivendas ou locais situados noutras ras ou lugares sempre que a distancia a ra de servicio non supere os cen metros.

2. Establecido e posto en funcionamento o servicio, as cotas percibiranse o primeiro da de cada ano, salvo que a percepcin da taxa se produza con posterioridade a dita data, neste caso a primeira cota percibirase o primeiro da do mes seguinte.

   
  Artigo 9. Declaracin.  
 

1. Tdalas persoas ou entidades obrigadas pago deste tributo, debern presentar no prazo de trinta das nas oficinas municipais, declaracin das vivendas, establecementos ou locais habilitados para ocupacin ou funcionamento, mediante escrito dirixido ao Sr. Alcalde-Presidente da Corporacin. Transcorrido o referido prazo sen presentarse a declaracin, a Administracin municipal sen prexuzo das sancins que procedan, efectuar de oficio a alta no correspondente padrn de contribuntes pola referida taxa.

2. Os contribuntes que desexen obter bonificacin por cumprir os requisitos establecidos nesta ordenanza, debern presentar a correspondente solicitude no Rexistro Xeral do concello acompaada da documentacin acreditativa, tramitndose o expediente a traves dos Servizos sociais, e incorporando certificacin de empadroamento colectivo, informe da Traballadora social e se o caso da polica local; unha vez informado por Intervencin a Alcalda resolver sobre a solicitude presentada.

O prazo para presentar as solicitudes de bonificacin ser o mes de xaneiro de cada exercicio para contribuntes incluidos no correspondente padrn, no caso de novas altas, modificacin de circunstancias ou de non formular a solicitude no devandito prazo, a bonificacin outorgarase a partir do primeiro da do mes seguinte a data da resolucin. Cando se modifiquen as circunstancias da bonificacin o contribunte est obrigado a comunicar ditas modificacins a Alcalda no prazo de dez das para que resolva efecto.

   
  Artigo 10. Liquidacin e ingreso.  
 

O tributo recadarase anualmente nos prazos sinalados no Regulamento Xeral de Recadacin para os tributos de notificacin colectiva e peridica, salvo que, para un exercicio en concreto o Pleno da Corporacin dispoa outra disposicin. A liquidacin correspondente o alta inicial no padrn de contribuntes ingresarase nos prazos indicados no citado Regulamento para os ingresos directos.

Cando se coeza, xa de oficio ou por comunicacin dos interesados, calquera variacin dos datos figurados nas matrculas, levaranse a cabo nestas as modificacins correspondentes, que produciran efecto a partir do perodo de cobranza seguinte da data na que se efecte a declaracin. No caso de baixas en locais por cese actividade producirn efecto a partir do mes seguinte o da data de rexistro da comunicacin no Concello, fraccionndose a cuota anual que corresponda.

O cobramento das cotas efectuarase semestralmente mediante recibo derivado do correspondente padrn que se aprobar anualmente.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias,as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e outras normas que resulten de aplicacin.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 15 de novembro de dous mil trece, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil catorce,continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

A partir da data de entrada en vigor desta Ordenanza fiscal, queda derrogada a anterior Ordenanza fiscal nmero 6 reguladora da taxa por recollida de residuos slidos urbanos publicada no B.O.P n 8 de data 12 de xaneiro de 2012, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin do da 14 de novembro de 2011.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios