Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - Regulamento de funcionamento do banco do tempo

Publicación provisional : 22-05-2009 BOP N 115 -- Publicación definitiva : 10-12-2009 BOP N 260
Redacción Aplicable desde 29-12-2009

Redacciones Redacciones
 - PROCEDEMENTO DE REXIMEN INTERNO DO BANCO DE TEMPO DE SANTISO
 - 1. ADSCRICIN.
 - 2. FUNCIONAMENTO.
 - 3. DINAMIZACIN.
 - 4. AVALIACIN.
 - 5. FUNCIONAMENTO EXTERNO.
   
  PROCEDEMENTO DE REXIMEN INTERNO DO BANCO DE TEMPO DE SANTISO  
 

O banco de tempo de Santiso un proxecto promovido polo Concello de Santiso, sendo un proxecto de responsabilidade municipal.

O banco de tempo ser xestionado directamente polo Concello segundo o disposto no artigo 85. da Lei 7/1985, de bases de rxime local.

O banco de tempo de Santiso ter a sa sede no edificio do Concello, na ra Agro do Chao, s/n.

Este banco de tempo ten como finalidade facilitarlles as persoas maiores de idade empadroadas no Concello a conciliacin da sa vida persoal, familiar e laboral intercambiando entre elas servizos e coecementos. Segundo as circunstancias especificas, poderase considerar o intercambio de servizos con persoas empadroadas en algunhas zonas limtrofes.

O rgano de direccin do banco ser o alcalde, o concelleiro en quen delegue e a encargada do banco do tempo

Os recursos e as fontes de financiamento estarn suxeitos as subvencin da Consellera de Traballo e as axudas que, na medida do posible, preste o Concello.

As persoas maiores de idade empadroadas no mbito sinalado, adscrbense a este banco de tempo para intercambiar entre elas a sa experiencia, os seus coecementos e habilidades, e crear unha rede de cidads e cidadns que, cos seus propios valores, facilite a conciliacin da sa vida persoal, familiar e laboral. Estes intercambios estn dirixidos principalmente a ofrecer e demandar servizos de atencin a persoas e tarefas do mbito privado, para resolver necesidades puntuais da vida coti.

Os servizos intercambiados non podern nunca ser configurados nin asimilados a relacins de traballo autnomo ou asalariado. Deberanse exclur tdalas actividades que, feitas dun modo continuado, puideran configurarse como actividades que puideran ser obxecto de contratacin laboral.

A medida de intercambio a hora, con independencia do tipo de servizos que se intercambien entre as persoas que se adscriban a este banco de tempo. No caso de que un servizo ocupe algo mais ou algo menos de 1 hora entenderase que a partires de 45 minutos cntase unha hora.

   
  1. ADSCRICIN.  
 

As persoas empadroadas no Concello que queiran adscribirse a este banco de tempo, podern dirixirse sa sede na ra Agro do Chan, s/n.

O horario da sede ser de luns a venres, de 9.00 a 14.00.

A adscricin ao banco de tempo gratuta.

Para asinar a Carta de Adhesin, as persoas teen que presentar un DNI, Pasaporte, carn de conducir ou outro documento vlido de identificacin. As persoas estranxeiras que queiran adscribirse tern que ter unha Tarxeta ou Permiso de residencia vlidos. Pedirselles tamn unha fotografa.

No caso de se adscribir colectivos ou asociacins, haber que chegar a acordos respecto sa relacin co banco, tendo sempre en conta que as cartas de adhesin tern que ser individuais.

As persoas que desexen adscribirse a este banco de tempo tern que facer unha entrevista coa persoa responsable del. No transcurso desta entrevista explicaranse as normas de funcionamento deste banco de tempo e determinaranse os servizos que a persoa ofrece e demanda as como a sa dispoibilidade. Ao finalizar esta entrevista e asinar a carta de adhesin, a persoa compromtese a intercambiar servizos coas outras adscritas a este banco de tempo nos termos establecidos nas sas normas de funcionamento, das que leva unha copia.

As variacins nos datos persoais, na dispoibilidade ou nos servizos ofertados ou demandados deber ser comunicada persoa responsable do banco de tempo.

Tdolos datos da Carta de Adhesin recolleranse nunha ficha individual na base de datos que ter que ser actualizada cada vez que se produza unha variacin.A ficha individual estar identificada ademais c n. de adscricin da persoa.

A adscricin dunha persoa vlida ata que remate o banco de tempo, excepto que:

A persoa solicite a sa baixa:

Sera unha baixa voluntaria e deberase presentar nun escrito debidamente asinado

Esta persoa podera volver a adscribirse mais adiante e recuperar os eu saldos se o fai nun prazo mximo de meses

A persoa responsable do banco de tempo as o decida:

Sera unha baixa tramitada polo banco en caso de que se observen anomalas ou se reciban queixas en varios dos intercambios realizados pola persoa. O nmero e a gravidade das queixas ou anomalas ser determinado pola persoa responsable do banco de tempo.

Podera supor a baixa definitiva sen posibilidade de facer unha adscricin posterior

En calquera caso, a baixa rexistrarase na base de datos coas anotacins oportunas.

   
  2. FUNCIONAMENTO.  
 

As persoas adscritas no banco de tempo tern que ofrecer un determinado n. de horas mensuais e, sa vez, debern demandar o mesmo n. de horas para cubrir necesidades puntuais, anda que o intercambio vaise determinar en funcin do n. de persoas adscritas ao banco de tempo e do n. de servizos a intercambiar.

Cada persoa adscrita ao banco de tempo ser titular dunha conta corrente de tempo e dispor dun Talonario que usar no momento de recibir o tempo dun servizo prestado por outra persoa adscrita, que daralle un Taln referido a ese servizo.

No taln dbese reflectir o nome e n. de adscricin da persoa que prestou o servizo, o nome do servizo, as horas adicadas, a data e o lugar, as sinaturas das das persoas.

A persoa adscrita ao banco de tempo que recibe un servizo doutra, ten que lle dar un taln do seu talonario, e a persoa que o recibe, a que prestou o servizo, ten que facelo chegar ao banco de tempo no prazo de aproximadamente 1 mes; a persoa responsable do banco anotar o tempo intercambiado nas contas das das persoas: unha delas ter mais tempo de crdito e a outra ter menos. A persoa responsable do banco comprobar nese momento que o intercambio se fixo sen incidentes.

A persoa responsable do banco de tempo ocuprase de cruzar a informacin das persoas adscritas e de poelas en contacto, via telefnica, segundo as sas demandas e ofertas. Os intercambios poderan ser realizados entre as propias persoas adscritas, anda que coa supervisin da persoa responsable do banco, en fases mais avanzadas da vida do banco.

Cando se produzan demandas coincidentes, a persoa responsable do banco tentar dinamizar o intercambio, facilitando recursos ao seu alcance.

A persoa responsable elaborar unha vez ao mes un balance de cada conta corrente e enviar trimestralmente s persoas adscritas un resumo das contas sinalando os excedentes en demandas e en ofertas. A periodicidade de envo do resumo poderase modificar en funcin da dinmica do banco de tempo.

Non se poder acumular unha diferencia maior de 10 horas entre o tempo ofertado e o tempo recibido. S en situacins excepcionais permitirase a acumulacin de tempo pendente, de dar ou recibir, mis al dun trimestre.

Nos casos de exceso de horas, ofertadas ou recibidas, a persoa non poder prestar ou recibir, segundo o caso, ata que tea reducido o exceso na metade, e dicir, 5 horas.

Se unha persoa dse de baixa no banco de tempo e ten crdito de recepcin poder transferilo a outra das persoas adscritas ou ao propio banco unha vez de acordo coa persoa responsable do mesmo.

   
  3. DINAMIZACIN.  
 

A persoa responsable do banco de tempo ten que promover o coecemento e o intercambio entre as persoas adscritas, fomentando a confianza mutua. En calquera caso, tanto os servizos dispoibles como a sa realizacin efectiva son responsabilidade directa das persoas adscritas ao banco de tempo.

A persoa responsable do banco de tempo far un seguimento permanente das persoas adscritas, estar en contacto con elas para detectaren as novas necesidades e os novos servizos que estean dispostas a ofertar e para informarlles do estado das sas contas.

Cara a dinamizacin do banco, a persoa responsable del organizar as actividades colectivas que considere oportunas, contando sempre coa autorizacin da persoa responsable do proxecto no Concello.Estas actividades colectivas podern ser:

A.Para persoas adscritas:

reunins quincenais ou mensuais, dependendo do n. de persoas adscritas e do n. de intercambios realizados; trtase de que se coezan entre si e poidan xurdir novas posibilidades de intercambio. A persoa responsable do banco tentar que cada reunin sexa diferente, propoendo temas ou actividades que virn dadas pola dinmica do banco.

B.Para outras persoas:

Trtase de realizar actividades dentro dun Centro Cvico ou de utilizar as que xa se fan al para dar a coecer a idea e o funcionamento do banco de tempo. A periodicidade e a temtica destas actividades virn dadas pola dinmica do banco e as posibilidades da sa persoa responsable.

A persoa responsable do banco de tempo editar un boletn de servizos con periodicidade trimestral. Neste boletn figurar a relacin dos servizos dispoibles para intercambio e a identificacin e localizacin das persoas adscritas correspondentes a eles.

A persoa responsable do banco de tempo colocar no taboleiro de anuncios da sede do banco esta mesma informacin anda que ocultando a identificacin das persoas adscritas. A actualizacin desta informacin depender das novas posibilidades de intercambio.

A persoa responsable do banco de tempo elaborar unha caixa de testemuas chamado O banco conta... a partires das experiencias de intercambio e as opinins das persoas adscritas. Estas testemuas teen que se presentar por escrito na sede do banco de tempo anda que poden ser annimas, e sern editadas xunto co boletn de servizos, facndose chegar cada persoa adscrita por correo, sexa postal ou electrnico. Ademais colgarase unha copia de O banco conta... no taboleiro de anuncios da sede.

O taboleiro de anuncios pretende ser unha va de coecemento das actividades a intercambiar e das experiencias que contan as persoas adscritas e funciona, as mesmo, como unha va de divulgacin e captacin tanto para as persoas xa adscritas como para aquelas que o vexan.

A persoa responsable do banco de tempo encargarase de elaborar unha Caixa de suxestins, que estar na sede, no que se recibirn crticas, opinins e suxestins sobre o funcionamento do banco.

Estas presentaranse de forma annima e sern utilizadas por a persoa responsable do banco como unha forma de avaliacin.

   
  4. AVALIACIN.  
 

A persoa responsable do banco de tempo far avaliacins mensuais e trimestrais, c fin de coecer a realidade do proxecto e de elaborar estratexias de mellora, sexa dentro do mbito do banco ou en relacin posible transferencia a outros mbitos.

Cada persoa adscrita recibir trimestralmente, xunto c boletn de servizos e a caixa de testemuas, unha folla de avaliacin que deber remitir ou levar sede do banco de tempo.

   
  5. FUNCIONAMENTO EXTERNO.  
 

O banco de tempo non se responsabiliza de calquera problema que puidera xurdir durante os intercambios. A responsabilidade dos intercambios que se leven a cabo unicamente das persoas implicadas neles.

A sinatura do Regulamento exime ao Concello de Santiso e entidade xestora deste banco de tempo de todo tipo de responsabilidade relativa a danos provocados durante o exercicio da actividade deste banco de tempo.

As persoas adscritas neste banco de tempo comprometeranse por escrito a aceptar e cumprir as normas de funcionamento.

O contido da informacin recollida sobre as persoas adscritas neste banco de tempo confidencial e non est permitida a sa difusin para fins alleos ao banco de tempo.

Os datos persoais das persoas adscritas estar suxeitos Lei de Proteccin de Datos.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios