Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS TRANSPORTE METROPOLITANO SOCIAL DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 05-02-2015 BOP N 24 -- Publicación definitiva : 27-03-2015 BOP N 58
Redacción Aplicable desde 16-04-2015

Redacciones Redacciones
 - TTULO I.- DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.- TTULOS DE VIAXE E PERSOAS BENEFICIARIAS
 - TTULO III.- CARACTERSTICAS DAS AXUDAS
 - TTULO IV.- PROCEDEMENTO
 - TTULO V.- INFRACCINS E SANCINS
 - Disposicin final
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  TTULO I.- DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Rxime xurdico.

As axudas transporte pblico rexeranse polos preceptos bsicos establecidos na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins e polo seu regulamento de desenvolvemento aprobado por Real decreto 887/2006, do 21 de xullo; as como polo establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuo, de subvencins de Galicia, e Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que desenvolve a Lei de subvencins de Galicia; e tern en conta o establecido no II Convenio de Colaboracin para o Desenvolvemento do Conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na rea de Transporte Metropolitano de Ferrol que o Concello de Cabanas ten asinado coa Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

Para a concesin das axudas para o transporte pblico estarase disposto na presente ordenanza e as disposicins que se adopten na sa aplicacin e desenvolvemento.

Artigo 2.- Obxecto e mbito de aplicacin.

2.1. A presente ordenanza ten por obxecto regular o rxime de concesin de axudas transporte colectivo do Concello de Cabanas, coa intencin de promover e facilitar no seu mbito territorial a mobilidade, o desprazamento e a intercomunicacin a travs dos medios de transporte pblicos daqueles colectivos especificados no artigo 4 da presente ordenanza.

2.2. As axudas s que fai referencia esta ordenanza sern de aplicacin en todos os medios de transporte pblicos includos no anexo tcnico do II Convenio de Colaboracin para o Desenvolvemento Conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na rea de Transporte Metropolitano de Ferrol, que o Concello de Cabanas ten asinado coa Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, e sern de aplicacin exclusiva nas viaxes de Cabanas a A Corua, Cabanas a Santiago, Cabanas a Ferrol, Ferrol a Cabanas, Santiago a Cabanas e A Corua a Cabanas durante o curso escolar.

   
  TTULO II.- TTULOS DE VIAXE E PERSOAS BENEFICIARIAS  
 

Artigo 3.- Ttulos de viaxe.

3.1. Para estes efectos tan s ser considerado vlido como ttulo de viaxe a tarxeta metropolitana de Galicia Social (TMG Social).

3.2. Os ttulos de viaxe expediranse con carcter nominativo e sern de uso exclusivo do seu titular, que tan s poder ser titular dunha nica TMGS expedida por calquera dos concellos que integran rea de Transporte Metropolitano de Ferrol, quen se responsabiliza da sa custodia e correcto uso, estando obrigado a comunicar concello mediante o anexo IV a sa perda ou deterioro coa finalidade de proceder sa anulacin e substitucin.

Artigo 4.- Persoas beneficiarias.

4.1. Podern ser beneficiarios desta axuda, previa solicitude feita nos servizos sociais do Concello mediante o anexo I:

a) As persoas matriculadas na Universidade ou nun Ciclo Formativo de Grado Superior da Corua, Santiago ou de Ferrol que estean empadroados no Concello de Cabanas no momento da sa solicitude nos doce meses anteriores solicitude da axuda e a sa renda per capita mensual da unidade familiar non sexa superior en 2 o valor do IPREM.

   
  TTULO III.- CARACTERSTICAS DAS AXUDAS  
 

Artigo 5.- Conta das axudas.

5.1. A conta das axudas fixarase tomando como referencia o prezo da viaxe sinxela correspondente a un salto, aboado mediante a TMG Social.

5.2. O Concello de Cabanas subvencionara as viaxes efectuadas polas persoas que cumpran as condicins explicitadas no artigo 4.1 apartado a) da presente ordenanza segundo a tboa seguinte, ata un mximo de 40 viaxes mensuais:

a) Persoas cunha renda per capita mensual da unidade familiar igual ou inferior o IPREM contarn cunha bonificacin nun 50% do seu importe.

b) Persoas cunha renda per capita mensual da unidade familiar entre o 100% e o 150% do IPREM contarn cunha bonificacin nun 30% do seu importe.

c) Persoas cunha renda per capita mensual da unidade familiar entre o 150% e o 200% do IPREM contarn cunha bonificacin nun 15% do seu importe.

Artigo 6.- Aboamento das axudas.

6.1. O aboamento da axuda concedida farase efectivo na tarxeta metropolitana social no momento de efectuar a recarga por parte do titular, mediante a compensacin da porcentaxe correspondente do importe das viaxes realizadas no mes anterior, dacordo lmite de viaxes establecido no artigo 5 desta ordenanza (40 viaxes).

6.2. Estas compensacins sern acumulables por un perodo mximo de dous meses.

Artigo 7. Duracin das axudas.

7.1. Con carcter xeral, estas axudas tern unha vixencia anual, en tanto se mantean as condicins que determinaron a sa concesin e sern revisadas cada doce meses dende a sa concesin, estando obrigado o beneficiario/a a entregar en cada momento a documentacin xustificativa que lle sexa requirida polos servizo sociais do concello de Cabanas.

   
  TTULO IV.- PROCEDEMENTO  
 

Artigo 8.- Solicitudes e documentacin necesaria.

8.1. As solicitudes para acollerse s beneficios da TMG Social debern ser presentadas por Rexistro do concello, mediante a cumprimentacin do impreso oficial (anexos I e II).

8.2. O prazo de presentacin da solicitude estar aberto do 15 de setembro 15 de outubro. No caso de que a solicitude estivera incompleta e non reunira os requisitos esixidos para a sa tramitacin, requirirase persoa solicitante para que, de conformidade co disposto no artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, no prazo de 10 das emende os defectos e/ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que, de non facelo as, entenderase que desiste do seu pedimento, previa resolucin ditada nos termos previstos no artigo 42 de dito texto legal.

8.3. Con carcter xeral, as solicitudes deber ir acompaadas de fotocopia do DNI do solicitante.

8.4. O solicitante deber aportar fotocopia na que sexa visible o nmero da sa TMG e fotocopia do contrato de adquisicin da tarxeta. A tarxeta debe adquirirse previamente presentacin de solicitude no concello. A persoa que pretenda solicitar a axuda deber adquirila tarxeta s sas expensas nos lugares habilitados para tal fin, para que por parte dos servizos sociais municipais sexa convertida en TMG Social, unha vez aceptada a sa solicitude.

8.5. Con carcter especfico, deber ser achegada igualmente a seguinte documentacin:

a) As solicitudes formuladas abeiro do disposto no apartado a) do artigo 4.1. deber ir acompaadas de:

- Fotocopia da matrcula efectuada na Universidade ou nos Ciclos Formativos de Grado Superior.

- Fotocopia da declaracin do IRPF do ltimo ano ou, de non ter obriga de facela, certificacin da Axencia Tributaria que o acredite e xustificantes de ingresos econmicos da unidade familiar.

Artigo 9.- Concesin das axudas.

9.1. As solicitudes de TMG Social presentadas de conformidade co disposto nesta ordenanza, sern resoltas favorablemente por Decreto de Alcalda e concedidas nun prazo mximo de 30 das, ags causa de forza maior que o impida.

9.2. Se se producira algunha denegacin, esta ser comunicada por escrito interesado, explicando as causas que motivan a sa denegacin, dentro do prazo mximo de 30 das naturais a contar dende a data de cumprimentacin da solicitude. Contra esta decisin, o interesado poder formular os recursos previstos na normativa sobre procedemento administrativo comn (lei 30/1992 de 26 de novembro).

9.3. As axudas concederanse segundo o crdito dispoible polo Concello de Cabanas na partida correspondente. No caso de que os gastos previstos polas solicitudes superen partida destinada polo Concello, resolverase a sa concesin segundo a puntuacin acadada por cada solicitude atendendo seguinte baremo:

a) Situacin sociofamiliar:

a.1. Por discapacidade fsica, psquica ou sensorial, enfermidade crnica que requira internamento peridico ou en situacin de risco social:

Pai: 1 punto.

Nai: 1 punto.

Os membros da unidade familiar: 1 punto.

a.2. En situacin de risco social do pai, nai, titor/ra ou representante legal: 5 puntos.

a.3. Por ausencia do fogar familiar de mbolos dous membros parentais: 2 puntos.

a.4. Pola condicin de familia monoparental: 2 puntos.

a.5. Pola condicin de familia numerosa: 2 puntos

b. Situacin laboral familiar:

b.1. Situacin laboral de desemprego sen prestacin econmica:

Pai: 2 puntos.

Nai: 2 puntos.

b.2. Situacin laboral de desemprego con prestacin econmica:

Pai: 1 puntos.

Nai: 1 puntos.

No caso de familias monoparentais, adxudicarselle a puntuacin do epgrafe correspondente computado por dous.

c. Situacin Econmica:

Renda per cpita mensual da unidade familiar, referida IPREM vixente:

Inferior 100% do IPREM: mis 6 puntos.

Entre o 100% e o 150% do IPREM: mis 5 puntos.

Superior 150% e inferior 200% do IPREM: mis 4 puntos.

No caso de obter igual puntuacin, darselle prioridade renda per capita mis baixa.

Artigo 10.- Regras e definicins para a determinacin da renda per capita mensual da unidade familiar.

10.1. Para aplicacin dos prezos pblicos e reducins establecidos nesta ordenanza, a renda per capita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cnxuxes non separados legalmente e:

I. Os/as fillos/as menores, con excepcin dos que, con consentimento dos/as pais/nais, vivan independentes destes/as.

II. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

III. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade superior ao 33 por cento.

A determinacin dos membros da unidade familiar realizarase atendendo situacin existente no 31 de decembro do ano a que se refiran os datos econmicos a que se refiren as seguintes regras.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que ser o resultado da agregacin das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas por agregacin da base impoible xeral coa base impoible do aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

O importe dos ingresos totais da unidade familiar ser acreditado, mediante a presentacin das copias certificadas pola Administracin tributaria das declaracins do IRPF ou a certificacin de ingresos das persoas que non presentasen as declaracins do IRPF.

c) O importe anterior dividirase polo nmero de membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar. Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un nico proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que mantea unha relacin anloga conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contriba economicamente ao seu sustento.

d) A renda per capita mensual ser o resultado de dividir o importe anterior por doce.

Artigo 11.- Uso da tarxeta e obrigas.

11.1. A tarxeta persoal e intransferible, responsabilizndose o seu titular do seu uso correcto.

11.2. A tarxeta deber ser mostrada condutor do autobs e presentada nas mquinas canceladoras destes.

11.3. O titular deber identificarse mediante DNI, pasaporte, permiso de conducir ou documento anlogo sempre que sexa requirido para tal fin polo condutor do autobs, inspectores da compaa de transportes ou persoal do concello debidamente acreditados.

11.4. O titular da tarxeta est obrigado a mantela en bo estado e a comunicar concello a perda ou subtraccin que puidera significar a utilizacin por persoas non autorizadas. O incumprimento deste deber podera determinar a esixencia de responsabilidades conforme rxime sancionador desta ordenanza.

11.5. O mantemento da situacin de beneficiario est condicionada a que este rena en todo momento os requisitos esixidos.

11.6. Transcorridos 12 meses dende a data de concesin, o concello poder dar de baixa aquelas tarxetas cuxos titulares non tivesen renovado a documentacin acreditativa da permanencia das circunstancias que motivaron a sa concesin. Estes beneficios suspendidos por esta causa, sern repostos de inmediato a partir do momento en que se acredite o dereito efectivo a eles.

Artigo 12.- Causas de baixa.

12.1. Sern causas de baixa:

a) A renuncia expresa da persoa beneficiaria feita mediante o anexo IV desta ordenanza.

b) Falecemento da persoa beneficiaria.

c) Baixa no padrn municipal de habitantes nos seguintes doce meses data de aprobacin da axuda solicitada.

d) Se o/a beneficiario/a non comunica de inmediato departamento de servizos sociais de Cabanas, mediante o anexo III, calquera variacin na sa situacin persoal e econmica que poida afectar concesin feita.

e) Utilizacin da tarxeta por outra persoa que non sexa o/a titular.

f) En caso de perda ou subtraccin da tarxeta, ser dada de baixa nun prazo mximo de dous das dende a data en que o comunique mediante o anexo IV, co fin de evitar o uso fraudulento por parte doutras persoas.

g) Cese na prestacin das axudas transporte pblico por parte do Concello de Cabanas.

   
  TTULO V.- INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 13. Infraccins.

13.1. Tern a consideracin de moi graves e en consecuencia merecentes de sancin as seguintes infraccins:

a) A utilizacin da tarxeta por persoa distinta do seu titular, co seu consentimento e sen que medie comunicacin concello de subtraccin ou extravo.

b) A falsificacin ou manipulacin da documentacin achegada no momento da sa solicitude ou renovacin.

c) O comportamento manifestamente inadecuado nos medios de transporte pblico, tales como comportamentos violentos, groseiros, sexistas, xenfobos, racistas ou calquera outros denunciados polo persoal dos medios de transportes ou outros pasaxeiros diante do concello, que proceder apertura das correspondentes dilixencias informativas.

d) A negativa presentacin do DNI ou identificacin persoal suficiente condutor do autobs, servizos de inspeccin da empresa ou persoal acreditado do concello, cando lle fose requirida.

Artigo 14.- Rxime sancionador.

14.1. As actuacins consideradas nesta ordenanza como moi graves, levarn consigo a perda do dereito obtencin da TMG Social por un perodo de 12 meses.

14.2. A reiteracin nestas condutas, suporn a perda definitiva do dereito.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza, aprobada polo pleno da Corporacin en data 28 de xaneiro de 2015, conforme ao disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, entrar en vigor as que transcorra o prazo de 15 das hbiles desde a publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e permanecer vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

Solicitude de concesin da TMG Social

N EXPTE.: N TARXETA:

SINALE O TIPO DE SOLICITUDE:

Valoracin inicial ( )

Renovacin ( )

Modificacin de datos ( )

SINALE COLECTIVO QUE PERTENCE:

Estudante na Corua ( )

Estudante en Santiago ( )

Estudante en Ferrol ( )

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE:

Nome e apelidos: DNI/NIF:

Enderezo:

Telfono fixo: Telfono mbil:

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL:

Nome e apelidos: DNI/NIF:

A persoa solicitante DECLARA que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos, que coece as posibles responsabilidades existentes nos supostos de ocultacin, falseamento de datos ou de calquera outra actuacin fraudulenta. No caso de non achegar os documentos esixidos na ordenanza municipal reguladora, non se poder tramitar a solicitude. COMPROMTESE a comunicar por escrito calquera modificacin que se produza respecto s datos achegados. AUTORIZA Concello de Cabanas a solicitar a informacin adicional que considere necesaria para completar o expediente administrativo.

Os datos facilitados por vostede neste formulario pasarn a formar parte dos ficheiros automatizados do Concello de Cabanas, e podern ser utilizados polo titular do ficheiro para o exercicio das funcins propias no mbito das sas competencias. Lei Orgnica 15/1999, de proteccin de datos de carcter persoal. Vostede poder exercitar os dereitos de acceso, rectificacin ou oposicin mediante instancia presentada ante o rexistro xeral de entrada do Concello de Cabanas.

Cabanas, ..... de .......................... de 20.....

(sinatura)

ANEXO II

Autorizacin tributaria

AUTORIZO Concello de Cabanas a solicitar da Axencia Estatal da Administracin Tributaria a informacin correspondente exercicio do ano ................. en relacin solicitude formulada para a TMG Social.

NOME

APELIDOS

DNI/NIF

SINATURA

ANEXO III

Comunicacin de cambio das circunstancias valoradas

D./D...........................................................................con D.N.I./N.I.F. ..................................... titular beneficiario/a da TMG Social n ....................................................... comunico que as circunstancias que se tiveron en conta para a aprobacin da concesin da TMG Social cambiaron e debe, por tanto, procederse unha nova valoracin ou baixa de acordo normativa vixente.

Asinado:

En Cabanas, a ..... de .......................... de 20.....

ANEXO IV

Comunicacin de renuncia, extravo, deterioro ou subtraccin da TMG Social

D./D. .................................................................................. con D.N.I./N.I.F. ...................................... titular da tarxeta n ...................................................... comunico s servizos sociais do Concello de Cabanas a:

Renuncia ( )

Extravo ( )

Deterioro ( )

Subtraccin ( )

Asinado:

En Cabanas, a ..... de .......................................de 20.....

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor s 15 das seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios