Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Regulamento n R-11 do Centro Municipal de Empresas de San Sadurnio

Publicación provisional : 15-09-2016 BOP N 176 -- Publicación definitiva : 03-11-2016 BOP N 208
Redacción Aplicable desde 05-10-2019

Redacciones Redacciones
 - LIMIAR
 - TTULO I Caracterizacin e xestin do Centro Municipal de Empresas
 - TTULO II Rxime de acceso e sistema de admisin
 - TTULO III Rxime de funcionamento interno
 - TTULO IV Dereitos e obrigas
 - TTULO V Rxime disciplinario
 - TTULO VI Baixas e cobertura de vacantes
 - TTULO VII Estrutura organizativa
 - Disposicin adicional primeira
 - Disposicin adicional segunda
 - Disposicin final
 - ANEXOS
   
  LIMIAR  
 

A situacin de crise xeral que estamos a sufrir dende o ano 2007, entre outras consecuencias, produciu un incremento considerable do desemprego e unha reducin da actividade empresarial.

Perante esta situacin as Administracins pblicas teen a obriga de tomar decisins que promovan a creacin de emprego e a iniciativa econmica.

Por outra banda, o emprendemento e a creacin de empresas son precisos para o mantemento da actividade econmica e para a creacin de postos de traballo.

Asemade, o Concello de San Sadurnio detectou que o termo municipal tia un dficit de locais onde poder desenvolver novas actividades empresariais, o cal limitaba o establecemento de novas empresas e persoas emprendedoras.

Por todas estas razns decidiu destinar unha parte das instalacins do edificio anexo ao Pazo da Marquesa para crear o Centro municipal de empresas, que conta con diferentes oficinas e espazos que poden ser empregados por empresas, persoas emprendedoras e entidades para desenvolveren as sas actividades en San Sadurnio.

Considerando que o Centro municipal de empresas un instrumento plenamente acado aos obxectivos perseguidos, a presente norma elaborouse para regular a xestin das instalacins e dos servizos vinculados ao Centro, tendo en conta os principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurdica, transparencia e eficiencia, que forman o cerne dunha boa regulacin.

Asemade, tal e como se recolle na ordenanza fiscal que regula as taxas que gravarn os usos dos servizos vinculados ao Centro municipal de empresas, a sa posta en marcha e aplicacin non tern repercusins negativas na estabilidade orzamentaria nin na sustentabilidade financeira do Concello.

Por todos estes motivos, o Pleno da Corporacin de data do 01/08/2019, consonte a correspondente proposta da Alcalda, acorda aprobar o presente regulamento, co seguinte teor

   
  TTULO I Caracterizacin e xestin do Centro Municipal de Empresas  
 

Artigo 1.- Obxectivo do regulamento

O presente regulamento ten por obxecto estabelecer o rxime de funcionamento do Centro Municipal de Empresas (CME) do Concello de San Sadurnio e mis o proceso de seleccin das empresas e entidades que desexen acceder aos seus servizos.

Artigo 2.- Definicin do Centro

1. Consonte a normativa vixente, o edificio de usos mltiples, onde se sita o Centro Municipal de Empresas, un ben de servizo pblico.

2. Pola sa parte, o Centro Municipal de Empresas un servizo municipal regulado polo presente regulamento, de carcter pblico e polivalente que pretende dar soporte ao desenvolvemento da actividade econmica local.

3. Correspndelle ao Concello a competencia exclusiva das funcins de planificacin, tramitacin, xestin, coordinacin, execucin e seguimento dos servizos que se ofertan no CME.

Artigo 3.- Obxectivos do Centro Municipal de Empresas

O Centro Municipal de Empresas ter como obxectivos:

Apoiar o emprendemento e a xeracin local de emprego

Promover o autoemprego, ofrecendo locais s persoas emprendedoras para que abran o seu negocio

Atraer empresas e persoas emprendedoras para que se instalen en San Sadurnio

Promover o xurdimento de sinerxas e complementariedades entre as empresas instaladas no Centro para compartir clientes, provedores ou proxectos comns

Facilitar a innovacin empresarial, merc a un ambiente dinmico e receptivo

Ampliar a oferta de locais para o establecemento de empresas, de forma que se poida avanzar cara diversificacin econmica do municipio e propiciar o dinamismo empresarial

Reactivar o mercado inmobiliario de locais comerciais, adaptndoo s necesidades da demanda

Apoiar a consolidacin de empresas xa existentes, de cara a aumentar a sa taxa de supervivencia, tendo acceso a locais con condicins de situacin e proximidade a outros servizos que implican unha mellora na sa competitividade

Ofrecer uns servizos de calidade e acados s necesidades das persoas emprendedoras

Propiciar as economas de escala para as empresas que se instalen no CME e a colaboracin activa entre elas e co resto dos axentes socioeconmicos do territorio

Ofertar unhas instalacins e servizos a custos reducidos para as empresas ou entidades

Dar un uso produtivo s instalacins municipais, coa recuperacin dos custos de mantemento do edificio

Incidir na mellora da calidade de vida da poboacin local, por medio da instalacin de novos servizos no termo municipal

Artigo 4.- Datos e instalacins do Centro Municipal de Empresas

1. O Centro Municipal de Empresas (CME) unha instalacin municipal, situada no edificio anexo ao Pazo da Marquesa, actual Casa do Concello. O seu enderezo O Casal, 16A Primeiro andar, 15560 San Sadurnio.

2. O CME ocupa o primeiro andar do edificio, as como ambos os extremos da planta baixa.

3. O Centro pose 13 locais, 12 no primeiro andar, e outro mis, con acceso propio, na planta baixa, as como determinadas instalacins comns.

4. O CME conta inicialmente coas seguintes instalacins:

Oficinas de 8,50 m2: 5 unidades

Oficina de 10,70 m2: 1 unidade

Oficina de 11,36 m2: 1 unidade

Oficina de 12,82 m2: 1 unidade

Oficina de 15,20 m2: 1 unidade

Oficinas de 18,35 m2: 2 unidades

Oficina de 21,78 m2: 1 unidade

Oficina con acceso propio de 29,85 m2: 1 unidade, situada no baixo esquerda

Sala comn de reunins, de 26,60 m2

Recepcin no primeiro andar, de 23,33 m2

Almacn, de 2,43 m2

Cuarto de telecomunicacins, de 4,50 m2

Ascensor

Aseos adaptados, na planta baixa

Armario de telecomunicacins, na planta baixa

Sala de instalacins comns e caldeira de calefaccin, na planta baixa

5. Os locais numeraranse correlativamente do 1 ao 12, comezando pola man esquerda, namentres o local da planta baixa ter o nmero 13.

Artigo 5.- Servizos que ofrece o CME

1. CME poder acoller diferentes modalidades de aloxamento de empresas ou entidades, mediante cesin, e cada unha delas ter acceso a unha serie de servizos e instalacins.

2. As modalidades e os servizos aos que se poder acceder sern as seguintes:

a) Empresas ou entidades con oficina de traballo no CME:

Ocupacin dun local de oficina de entre 8 e 22 m2, con fiestra ao exterior, mediante cesin temporal

Acceso sala comn de reunins

Aseos comns

Caixa de correo

Conexin a internet

Subministros xerais: auga, electricidade e calefaccin

Servizo municipal de recollida de residuos

Pequeno almacn compartido

Acceso a servizos nas proximidades: Escola infantil municipal, Casa Consistorial, parque pblico, locais de restauracin, Correos, oficina bancaria, farmacia, Centro de sade e Colexio pblico

Boas conexins, proximidade s vas de comunicacin, e aparcamento doado

Servizo de limpeza das zonas comns

Acceso aos servizos municipais de emprego e asesoramento ao emprendemento

b) Apoio ao emprendemento xuvenil, ofertando locais de balde a rapaces ou rapazas que queiran desear unha idea empresarial:

Autorizacin para compartir a utilizacin dunha oficina durante 6 meses

Acceso sala comn de reunins

Aseos comns

Mobiliario de oficina e ordenador

Conexin a internet

Subministros xerais: auga, electricidade e calefaccin

Servizo municipal de recollida de residuos

Acceso a servizos nas proximidades: Escola infantil municipal, Casa Consistorial, parque pblico, locais de restauracin, Correos, oficina bancaria, farmacia, Centro de sade e Colexio pblico

Boas conexins, proximidade s vas de comunicacin, e aparcamento doado

Acceso aos servizos municipais de emprego e asesoramento ao emprendemento

c) Domiciliacin social de empresas ou entidades que non precisen dun local:

Autorizacin para a domiciliacin da empresa ou entidade na sede do CME

Caixa de correos propia, onde recibir a correspondencia

Posibilidade de usar espazos comns: salas de reunins

Acceso aos servizos municipais de emprego e asesoramento ao emprendemento

d) Acceso s instalacins comns do CME para a realizacin de eventos por parte de entidades ou empresas que non fagan parte do propio CME:

As entidades e empresas que non fagan parte do CME podern utilizar, logo da correspondente autorizacin e de maneira puntual, a sala de reunins ou algunha oficina, para a realizacin de eventos con fins lucrativos

Os servizos municipais ou aquelas entidades ou empresas que non fagan parte do CME e sexan autorizadas polo Concello, podern utilizar, de maneira puntual, e no caso que sexa posible, a sala de reunins ou algunha oficina, para a realizacin de eventos ou actividades de interese social e sen fins lucrativos

Artigo 6.- Servizos que ofertar a rea municipal de emprego, formacin e desenvolvemento local s empresas e entidades que accedan ao CME

1. A rea municipal de emprego, formacin e desenvolvemento local ofrecer os seguintes servizos s empresas e entidades instaladas no CME:

Informacin directa de axudas, subvencins, nova normativa, datos territoriais

Asesoramento e seguimento da empresa, con apoio solicitude de axudas, tramitacins administrativas

Organizacin de reunins peridicas, para facilitar o funcionamento do Centro, o coecemento entre as persoas emprendedoras, a retroalimentacin (enquisa de necesidades, propostas), ou a presentacin de proxectos

Asesoramento no mbito da seleccin de persoal, como poden ser as solicitudes de ofertas ao SPEG, acceso bolsa de emprego municipal, acompaamento nos procesos de seleccin etc.

Acceso bolsa de contactos e intercambio de experiencias e boas prcticas

Promocin da mellora da cualificacin por medio de cursos e actividades formativas

Organizacin de eventos, para a presentacin de produtos ou servizos das empresas ou do seu interese

Edicin de folletos informativos comns, con informacin de cada empresa ou entidade

Existencia dun apartado especfico na web do Concello, con informacin do Centro e das empresas ou entidades instaladas

2. Estes servizos sern de balde para as empresas e entidades que fagan parte do CME.

Artigo 7.- Dereito de reserva por parte do Concello ou outros entes pblicos

1. O Concello de San Sadurnio resrvase o dereito de ocupar un ou varios dos locais do CME para a prestacin de servizos municipais.

2. Igualmente, o Concello poder ceder directamente o uso de locais do CME a organismos e Administracins pblicas, previa sinatura dun convenio de colaboracin para ofertar servizos pblicos ou de interese xeral.

   
  TTULO II Rxime de acceso e sistema de admisin  
 

Artigo 8.- Uso das instalacins e servizos

Os espazos e servizos ofertados no Centro Municipal de Empresas utilizaranse e aproveitaranse baixo o rxime de autorizacins que se outorgarn a aqueles proxectos que, logo do proceso de avaliacin e valoracin definido neste regulamento, resulten beneficiarios.

Artigo 9.- Requisitos das empresas ou entidades

1. Podern acceder s instalacins e aos servizos do CME as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades que o desexen, que sexan viables tcnica e/ou economicamente, que carezan de locais en propiedade onde exerceren a sa actividade no Concello de San Sadurnio ou que o local sexa insuficiente ou inadecuado, e que cumpran o resto de requisitos que se sinalen neste regulamento.

2. Para accederen cesin de locais ou domiciliacin podern ser:

Empresas consideradas PEMES, includos as persoas traballadoras autnomas, conforme a definicin establecida na Recomendacin 2003/361/CE da Comisin Europea, independentemente de sa forma xurdica

Entidades sen fin de lucro

3. As empresas e entidades interesadas na ocupacin dun local podern desenvolver calquera tipo de actividade lcita, anda que no local do CME s se podern levar a cabo actividades de oficina ou que sexan compatibles coas instalacins. Nomeadamente non se permitirn:

Actividades que sexan prexudiciais para o normal desenvolvemento e convivencia do Centro

Actividades que xeren rudos, vibracins, cheiros ou temperaturas ou calquera outra causa que poida afectar ou producir molestias aos restantes ocupantes do Centro

Actividades non admitidas polas ordenanzas municipais, e especialmente as que poidan considerarse perigosas, insalubres ou nocivas

Artigo 10.- Solicitudes para o uso dos locais do CME

1. As persoas interesadas en acceder a un local no Centro Municipal de Empresas presentarn unha solicitude conforme ao modelo recollido no Anexo I.

2. Coa solicitude debern achegar:

NIF ou documento de identidade da/s persoa/s promotora/s

Curriculum vitae da/s persoa/s promotora/s

Memoria descritiva ou Plan de empresa da actividade que vaian desenvolver. Estes documentos tern como contido mnimo os datos das persoas promotoras, a forma xurdica, a descricin da actividade e dos produtos ou servizos ofertados, o mercado ao que se dirixe, os aspectos tecnolxicos e innovadores, a estrutura organizativa, a xeracin de emprego, as previsins de investimento e as fontes de financiamento

No caso de empresas xa constitudas:

o Alta na Seguridade Social (autnomos) ou escrituras de constitucin da sociedade

o CIF da empresa

No caso de entidades sen nimo de lucro:

o CIF da entidade

o Resolucin da inclusin no rexistro correspondente

o Estatutos

Outra documentacin que sexa de interese para a valoracin

3. No caso de empresas en proceso de constitucin ou que non iniciasen a sa actividade, poder diferirse a presentacin da documentacin acreditativa da sa personalidade ao comezo de actividade tras a resolucin da concesin.

4. A solicitude ser presentada, en calquera dos modos establecidos ao abeiro da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das Administracins pblicas, anda que de maneira preferente directamente no rexistro do Concello.

5. Se a solicitude achegada non reunise todos os requisitos estabelecidos requirirase persoa interesada para que emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se as non o fixese, terselle por desistido a sa peticin, previa resolucin, concedndolle un prazo para isto de 10 das naturais a partir da data de finalizacin de presentacin de solicitudes.

Artigo 11.- Prazo de solicitude do uso de locais

1. A convocatoria quedar aberta dende o da seguinte ao da publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua do presente regulamento, e o prazo para a presentacin inicial de solicitudes ser de dous meses.

2. Posteriormente, a convocatoria quedar aberta de xeito permanente, mediante a formacin dunha lista de agarda consonte o indicado neste regulamento. As solicitudes presentadas con posterioridade ao citado prazo inicial pasarn a formar parte desa lista de espera, e sern valoradas no momento en que exista algn local dispoible.

Artigo 12.- Avaliacin e valoracin das solicitudes para o uso de locais

1. Para avaliar e valorar as solicitudes presentadas crearase, por resolucin da Alcalda, unha Comisin tcnica de valoracin, que estar formada polo seguinte persoal municipal:

Tcnico de Desenvolvemento Local

Tcnica de Igualdade

2. A Comisin tcnica de valoracin recibir as solicitudes presentadas, far unha avaliacin e, con base ao baremo includo de seguido, elaborar unha proposta de resolucin.

3. Procedemento de admisin: a seleccin das solicitudes efectuarase, primeiramente, en funcin da viabilidade do proxecto, ficando eliminadas aquelas que obtean unha valoracin negativa. No caso de ser positiva, aplicarase posteriormente a puntuacin segundo o baremo establecido, basendose na documentacin presentada canda a solicitude. A Comisin poder graduar as puntuacins outorgadas a cada proxecto ata o mximo indicado no baremo para cada apartado.

4. O baremo para a valoracin das solicitudes ser o seguinte:

Indicador

Puntos

Grao de viabilidade comercial e econmico-financeira do proxecto, que se analizar segundo o Plan de empresa ou memoria

Positiva ou negativa

Nmero de empregos que se crean, na empresa

Ata 20

Empadroamento das persoas promotoras, das persoas contratadas ou domicilio social da entidade no Concello de San Sadurnio

Ata 20

Oferta de servizos cidadana nicos ou que non existen no Concello e que axuden diversificacin do tecido econmico-empresarial

Ata 20

Persoas promotoras pertencentes a algn colectivo de insercin preferente no mercado laboral: persoas desempregadas, mulleres, menores de 35 anos, ou con grao de discapacidade superior ao 33%

Ata 15

Oferta de servizos avanzados e de alto grao de innovacin e/ou con capacidade de atraccin e de xerar valor engadido ao resto de integrantes

Ata 10

Proxectos baixo a forma xurdica de cooperativa, sociedade laboral ou centro especial de emprego

Ata 5

Grao de compromiso, formacin e experiencia da persoa promotora, as como certificacins de carcter ambiental, de calidade, de seguridade laboral ou RSE

Ata 5

Empresas de recente creacin, cunha antigidade mxima de 24 meses dende o inicio da actividade ata a data de presentacin da solicitude

Ata 5

TOTAL

100

 

5. No caso que dous ou mis proxectos valorados obtean a mesma puntuacin, tern preferencia para a asignacin do nmero de orde na lista os proxectos liderados por mulleres, primeiramente, e logo segundo a orde de entrada.

6. O reparto de locais farase segundo a puntuacin obtida e as preferencias que indicasen na solicitude.

Artigo 13.- Resolucin e lista de agarda

1. A Comisin tcnica de valoracin ser competente para efectuar a proposta provisional de cualificacin, coas persoas admitidas e excludas e ordenadas segundo a puntuacin obtida. Con base nesa proposta a Alcalda emitir unha resolucin que se expoer no taboleiro de anuncios do Concello e na pxina web do Concello (http://www.sansadurnino.gal).

2. As persoas solicitantes que o desexen podern efectuar as reclamacins debidamente documentadas que estimen oportunas no prazo de 10 das naturais contados dende a data de publicacin da relacin provisional, ao abeiro do estabelecido na sobredita Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

3. Unha vez estudadas pola Comisin todas as reclamacins presentadas e resoltas proceder a propoer unha relacin definitiva de persoas admitidas, coa puntuacin obtida, e a lista de agarda, que ser aprobada por resolucin da Alcalda e que se publicar no taboleiro do Concello e na web municipal.

4. As persoas solicitantes disporn dun prazo de 15 das naturais dende a data de publicacin da relacin definitiva de persoas admitidas para confirmaren a sa praza e presentaren a documentacin indicada no artigo 16. Unha vez conformada, a Alcalda emitir unha resolucin que incluir a autorizacin para o uso das instalacins do CME, o local que se lle asigna, a actividade para a cal se lle autoriza, a taxa que debe aboar, e a duracin da autorizacin. A partir dese momento ter un prazo de 10 das para ocupar o local.

5. No caso de non confirmar o interese polo local ou de non ocupalo nos prazos previstos, decaer o dereito concesin.

6. As persoas solicitantes, que cumpran os requisitos, e que non fosen seleccionadas para a utilizacin dalgn local, incluiranse nunha lista de agarda, que se utilizar para a cobertura de vacantes por rigorosa orde de puntuacin.

7. Debido a que a convocatoria ser permanente, as persoas interesadas podern presentar a sa solicitude en calquera momento, e mesmo as que xa se a presentasen podern solicitar unha nova valoracin atendendo a novas circunstancias que alteren ou modifiquen a puntuacin inicialmente outorgada.

8. No momento en que haxa algn local dispoible, as persoas solicitantes que forman parte da lista de agarda debern presentar a documentacin sinalada no artigo 10 actualizada. A Comisin proceder a valorar as solicitudes e propoer a adxudicacin da autorizacin a aquelas que obtean unha maior puntuacin.

9. Se unha persoa solicitante includa na lista de agarda, unha vez que exista unha vacante, rexeite a ocupacin do local, procederase sa eliminacin da dita lista.

Artigo 14.- Tempo de permanencia

1. A duracin das concesins de locais estiplase polo prazo de dous anos, a contar dende a data da resolucin de concesin.

2. Unha vez finalizado este perodo inicial a concesin poderase prorrogar, previa solicitude e por prazos anuais.

3. Igualmente a autorizacin poder rematar por renuncia expresa dunha das partes con polo menos un mes de antelacin ao vencemento da anualidade correspondente.

Artigo 15.- Taxas

As taxas pola ocupacin dos locais sern as reguladas na ordenanza fiscal das taxas polo uso dos servizos e das instalacins do Centro Municipal de Empresas do Concello de San Sadurnio.

Artigo 16.- Confirmacin da praza

As entidades ou empresas que ocupen un local no CME, no momento da sa primeira ocupacin debern presentar a seguinte documentacin:

Aceptacin da autorizacin para o uso dun local no CME

Declaracin responsable, incorporada como Anexo II, na que a persoa solicitante declara non estar incursa en ningn dos supostos de prohibicin establecidos na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector pblico, pola que se traspoen ao ordenamento xurdico espaol as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 e mis no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencins, non dispor de local propio acondicionado para o exercicio da actividade, o compromiso de iniciar a actividade no Centro Municipal de Empresas no prazo estipulado, e de estar ao corrente nas sas obrigas fiscais e coa Seguridade Social

Pliza de cobertura de seguros que cubra como mnimo a responsabilidade civil durante todo o perodo de vixencia da autorizacin de uso que lle permita afrontar os posibles danos e prexuzos que poida ocasionar ao Centro e a terceiras persoas

Autorizacin para o cargo bancario do pagamento das taxas correspondentes

Artigo 16 bis.- Compartir locais

1. De cara a favorecer un maior uso das instalacins e que un meirande nmero de iniciativas empresariais desenvolvan as sas actividades no CME, poderase permitir o uso compartido dos locais por parte de das ou mis entidades.

2. Aquelas entidades xa autorizadas para o uso dos locais, que as o desexen, podern solicitar partillar as instalacins con outra entidade, sempre e cando as sas actividades sexan compatibles.

3. Neste caso, debern presentar unha solicitude, que acompaarn da documentacin sinalada no artigo 10 correspondente nova entidade, as como un acordo entre as partes para o uso compartido do local.

4. Os servizos tcnicos do Concello valorarn a solicitude e proporn Alcalda a sa aceptacin, se se considera axeitada, viable e cumpre cos requisitos recollidos neste regulamento.

5. A entidade autorizada inicialmente ser a responsable a todos os efectos perante o Concello, sen prexuzo de que todas as entidades que fagan uso dos locais do CME tean a obriga de cumprir cos preceptos recollidos neste regulamento.

6. Todas as entidades que fagan un uso compartido dun mesmo local cesarn no momento en que o faga a entidade responsable autorizada inicialmente.

7. A ordenanza fiscal das taxas polo uso dos servizos e das instalacins do Centro Municipal de Empresas regular a aplicacin dunha taxa por mor do uso compartido de locais, as como a forma de pagamento.

Artigo 17.- Acceso ao servizo de domiciliacin

1. Podern acceder ao servizo de domiciliacin as pequenas e medianas empresas e as entidades sen nimo de lucro que desexen ter o seu domicilio social en San Sadurnio e non tean locais da sa propiedade.

2. As empresas e entidades interesadas presentarn unha solicitude, consonte o modelo recollido no Anexo III.

3. O Tcnico de desenvolvemento local analizar as solicitudes presentadas e far unha valoracin seguindo as seguintes prioridades:

Entidade sen nimo de lucro de mbito local ou comarcal

Persoas emprendedoras con domicilio no municipio

Empresas ou entidades que realicen actividades de interese municipal

Empresas ou entidades que realicen actividades de interese xeral

Orde de presentacin da solicitude

4. Unha vez feita a valoracin, o Tcnico presentar unha proposta provisional de cualificacin, coas persoas admitidas e excludas e ordenadas segundo a valoracin obtida. Con base nesa proposta a Alcalda emitir unha resolucin coas valoracins e o nmero de domiciliacins que se poden admitir, que se expoer no taboleiro de anuncios do Concello e na pxina web do Concello.

5. Posteriormente a Alcalda emitir as correspondentes resolucins individuais que incluirn a autorizacin para o uso do servizo de domiciliacin nas instalacins do CME, a taxa que debe aboar, se o caso, e a duracin da autorizacin, que non pode ser superior a dous anos, a contar dende a data da resolucin de concesin.

6. Unha vez finalizado o perodo inicial a concesin entenderase prorrogada tacitamente, por prazos anuais, salvo renuncia expresa dunha das partes con polo menos un mes de antelacin ao vencemento da anualidade correspondente.

7. As entidades ou empresas solicitantes, que cumpran os requisitos, e que non fosen seleccionadas por falta de caixas de correos, incluiranse nunha lista de agarda, que se utilizar para a cobertura de vacantes por rigorosa orde de puntuacin.

8. Debido a que a convocatoria ser permanente, calquera persoa interesada poder presentar a sa solicitude en calquera momento, e mesmo as que xa se presentasen podern solicitar unha nova valoracin atendendo a novas circunstancias que alteren ou modifiquen a puntuacin inicialmente outorgada. En todo caso, o Tcnico de desenvolvemento local valorar, polo menos, unha vez ao ano, as novas solicitudes e presentar a oportuna proposta para a actualizacin da lista de agarda.

9. Se unha empresa ou entidade solicitante includa na lista de agarda, unha vez que exista unha vacante, rexeite o servizo de domiciliacin procederase sa eliminacin da dita lista.

10. A taxa polo servizo de domiciliacin est regulada pola ordenanza fiscal polo uso dos servizos e das instalacins do Centro Municipal de Empresas do Concello de San Sadurnio.

Artigo 18.- Acceso ao uso puntual das instalacins do CME

1. As persoas, empresas ou entidades que queiran facer un uso puntual das instalacins do CME, nomeadamente da sala de reunins, para a celebracin de eventos, debern presentar a correspondente solicitude segundo o modelo do Anexo IV.

2. A taxa pola utilizacin puntual das instalacins do CME est regulada pola ordenanza fiscal polo uso dos servizos e das instalacins do Centro Municipal de Empresas do Concello de San Sadurnio.

   
  TTULO III Rxime de funcionamento interno  
 

Artigo 19.- Horarios

1. O horario habitual do Centro ser de 08:00 ata as 22:00 horas, de luns a venres, ags os das sinalados como festivos no calendario laboral, as como os sbados de 08:00 a 15:00 horas.

2. As empresas e entidades que ocupen os locais do CME acordarn o rxime de acceso, de xeito que non se causen prexuzos e sexa acado s necesidades das empresas e entidades.

Artigo 20.- Xestin colectiva do CME

1. As empresas e entidades instaladas no CME participarn na xestin do Centro.

2. Nomeadamente, podern xestionar aqueles asuntos que sexa do seu interese e onde poidan acadar sinerxas, como pode ser a xestin da limpeza dos locais, o servizo de reprografa, ou a adquisicin de mobiliario ou bens.

Artigo 21.- Utilizacin de espazos comns

1. Son elementos comns todos aqueles que non tean a consideracin de privativos, e nomeadamente os equipamentos, as instalacins, as zonas de paso e as salas destinadas ao uso e desfrute das cesionarias e usuarias do Centro, as como as fachadas e muros exteriores dos locais.

2. Os espazos de uso comn poden ser utilizados para o trnsito de persoas, como zona de espera e para aquelas finalidades autorizadas expresamente.

3. A sala de reunins poder ser utilizada por todas as entidades e empresas usuarias do Centro Municipal de Empresas, previa solicitude e coa conformidade do Concello. As demandas atenderanse por orde de peticin e reparto equitativo, ags causas xustificadas e debidamente valoradas polos responsables municipais.

4. A utilizacin de espazos e servizos comns realizarase atendendo a criterios de racionalidade, en canto a horarios, frecuencia de uso, equidade, coidado de instalacins e equipos. Ademais, as usuarias responsabilizaranse de manter a orde, a limpeza e a distribucin do mobiliario da sala.

5. O Concello resrvase o dereito a utilizar as instalacins comns do CME para a organizacin de eventos, xuntanzas ou outros actos.

Artigo 22.- Responsabilidade por danos

1. O Concello non se fai responsable dos danos, prexuzos, perdas, roubos ou estragos que se poidan cometer contra os bens, pertenzas ou efectos das empresas ou entidades instaladas no Centro.

2. Tampouco ser responsable dos prexuzos que se puidesen derivar dun mal estado de conservacin ou mala utilizacin das instalacins obxecto de autorizacin. Neste senso, as empresas e entidades usuarias do Centro debern comunicar aos responsables municipais calquera avara ou deficiencia que se produza dentro do recinto.

   
  TTULO IV Dereitos e obrigas  
 

Artigo 23.- Dereitos das entidades beneficiarias de locais do CME

As entidades e empresas beneficiarias dos locais do CME tern os seguintes dereitos:

Desenvolver as actividades propias da sa condicin, dentro do marco da autorizacin municipal para o uso e desfrute dos locais e os seus servizos, e do presente regulamento

Xestionar libremente a distribucin ou a decoracin interna do local cedido, sen causar danos ou prexuzos aos elementos propios do local

Acceder s zonas comns do Centro

Empregar a sala de reunins, previa peticin, para a celebracin de xuntanzas ou eventos

Compartir o uso do local con outras entidades, sempre e cando as actividades sexan compatibles, exista un acordo entre as partes e se solicite previamente ao Concello

Traspasar a autorizacin de uso do local a outra persoa fsica ou xurdica, cando se produza unha mudanza de razn social e haxa unha continuidade de promotores e de obxecto

Recibir asesoramento por parte dos servizos municipais

Publicitar os seus servizos e produtos nos medios de comunicacin municipais, como poden ser a pxina web, os perfs das redes sociais, os boletns ou os paneis informativos

Organizarse entre elas e crear entes propios de xestin ou colaboracin, para a defensa dos seus intereses ou para acadar sinerxas no seu desempeo

Achegar propostas para a mellora das instalacins ou do funcionamento do Centro, as como elevar as queixas que consideren por mor do seu mal funcionamento

Artigo 24.- Obrigas das entidades beneficiarias de locais do CME

1. As empresas e entidades que sexan beneficiarias de locais no CME debern cumprir coas seguintes obrigas:

Exercer directamente a actividade para a que se lles concedeu o servizo do Centro Municipal de Empresas

Aboar, consonte o establecido na Ordenanza fiscal vixente, as taxas correspondentes

Non destinar a utilizacin dos locais, de forma preferente, ao almacenamento de materiais ou mercadoras

Contratar unha pliza de seguros que cubra a responsabilidade civil durante todo o perodo de vixencia da autorizacin de uso que lles permita afrontar os posibles danos e prexuzos que poidan ocasionar ao Centro e a terceiras persoas

Satisfacer todas as cargas, impostos, gravames e demais obrigas fiscais, laborais e administrativas que pesen sobre a actividade que vaian desenvolver

Facilitar aos servizos municipais a documentacin que lles sexa requirida para verificar o cumprimento deste regulamento

Comunicar calquera cambio producido respecto das circunstancias que puidesen ter incidencia na consideracin como beneficiarias dos servizos do Centro Municipal de Empresas

Comunicar inmediatamente ao persoal tcnico municipal calquera anomala que se observe nas instalacins ou na prestacin dos servizos

Repoer os materiais ou infraestruturas do CME que resulten danados por mor da sa actividade

Permitir a execucin de obras de reparacin, conservacin ou mellora que ordene o Concello, as como a limpeza do Centro

Separar e clasificar os seus residuos e depositalos axeitadamente nos colectores especficos

Devolver o local cedido unha vez finalizada a sa concesin nas mesmas condicins de uso no que foi recibido, sendo responsables do seu uso neglixente

Aceptar as normas e instrucins que se diten para o control e a xestin do Centro

Non depositar nos lugares de uso comn mercadoras nin outros obxectos sen o permiso expreso do persoal municipal

Non perturbar o ambiente do Centro mediante rudos, vibracins, cheiros, temperaturas ou calquera outra causa que poida afectar ou producir molestias ao resto de persoas ocupantes. No caso de que fose preciso realizar algn tipo de medida correctora ou obra de preparacin do despacho para evitar ese tipo de molestias, estas corrern a cargo da cesionaria, previa autorizacin municipal.

2. As normas contidas neste regulamento son de obrigado cumprimento para todas as empresas e entidades usuarias do Centro, as como para as persoas dependentes de cada unha delas.

Artigo 25.- Prohibicins

De forma especfica prohbese:

Arrendar, ceder ou gravar, en todo ou en parte, por calquera ttulo, o dereito de uso ou utilizacin daquelas dependencias concedidas no CME

Introducir no CME maquinaria ou elementos tcnicos ou instalacins que non se axusten actividade permitida e s caractersticas tcnicas do inmoble

Realizar calquera tipo de obras, ags as autorizadas expresamente

Utilizar as instalacins do Centro Municipal de Empresas para fins distintos aos previstos na concesin

Deixar de exercer a sa actividade no Centro Municipal de Empresas por un perodo superior a dous meses.

   
  TTULO V Rxime disciplinario  
 

Artigo 26.- Responsabilidades disciplinarias

1. O incumprimento, por accin ou omisin, das clusulas deste regulamento ou doutras disposicins municipais relacionadas co CME xerar responsabilidade administrativa, sen prexuzo doutras responsabilidades que, no seu caso, e consonte ao dereito puidesen resultar esixibles.

2. As responsabilidades derivadas do incumprimento deste regulamento sern esixibles non s por actos propios, senn tamn polos daqueles de quen se deba responder, de conformidade co disposto na lexislacin vixente.

3. De se detectar algunha infraccin, os servizos municipais iniciarn, de oficio ou por instancia de parte, o correspondente procedemento disciplinario.

4. Sen prexuzo da sancin que puidese corresponder, as persoas infractoras ficarn obrigadas, no seu caso, reposicin ou restauracin da realidade fsica alterada e do ordenamento xurdico infrinxido ao ser e estado anteriores infraccin cometida, na forma e condicins que se determinen na resolucin do rgano que impuxo a sancin.

Artigo 27.- Potestade sancionadora

1. O Concello, a travs dos servizos municipais de emprego, formacin e desenvolvemento local, encargarase da inspeccin das instalacins, vixiando o cumprimento das obrigas derivadas das autorizacins e das normas contidas neste regulamento.

2. As infraccins ao presente regulamento sern sancionadas pola Xunta de Goberno Local, previa instrucin do correspondente expediente, de conformidade cos principios e procedemento regulado na normativa relativa ao procedemento administrativo comn e ao exercicio da potestade sancionadora.

Artigo 28.- Tipoloxa de infraccins

1. As faltas poden ser leves, graves ou moi graves.

2. Sern infraccins leves, as que especificamente non estean tipificadas no presente regulamento como graves ou moi graves, e en particular:

As perturbacins ocasionadas na tranquilidade ou no pacfico exercicio doutras persoas ou no normal desenvolvemento das diferentes actividades ou servizos do CME

O incumprimento das obrigas de facilitar canta documentacin lle sexa requirida polo persoal tcnico municipal

A non separacin e clasificacin dos residuos, ou non depositalos separadamente nos colectores especficos

A desconsideracin co persoal municipal, prestameiros de servizos ou outras persoas vinculadas directa ou indirectamente co Centro

A producin de danos leves aos equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos do Centro

3. Tern a consideracin de infraccins graves as seguintes condutas:

A realizacin dalgunha das actividades que, no marco deste regulamento e do resto da normativa municipal, precisen autorizacin administrativa, sen contar con ela ou contar con ela caducada ou suspendida

O movemento, desprazamento ou alteracin, sen autorizacin, de instalacins, elementos de mobiliario ou outros afectos ao Centro

A producin de danos graves aos equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos do Centro

O impedimento ou obstrucin do labor de inspeccin e vixilancia que debe exercer o Concello

A desconsideracin grave co persoal municipal, prestameiros de servizos ou outras persoas vinculadas directa ou indirectamente co Centro

A utilizacin de xeito preferente do local como almacn de mercadoras, materiais ou materias primas

A realizacin de obras sen autorizacin previa que alteren substancialmente calquera mobiliario, equipamento ou infraestrutura do Centro

A reincidencia por cometer tres faltas leves no prazo dun ano.

4. Tern a consideracin de moi graves as seguintes condutas:

Falsear ou ocultar datos para a obtencin da autorizacin sinalada neste regulamento

Impedir o uso dun espazo ou servizo do CME destinado a outra persoa

Ter desconsideracin moi grave ou agredir ao persoal municipal, prestameiras de servizos ou outras persoas vinculadas directa ou indirectamente co Centro

Reincidir cometendo tres infraccins graves no termo dun ano

5. En calquera caso, e hora de clasificar unha infraccin en leve, grave ou moi grave, deber terse en conta para a sa gradacin os seguintes apartados:

Reiteracin

Natureza dos prexuzos causados

Intencionalidade, dolo e/ou mala fe

Artigo 29.- Sancins

1. As infraccins tipificadas conforme este regulamento, e con independencia doutro tipo de responsabilidades que puidesen ser esixidas de acordo coa lexislacin que resulte de aplicacin, sern sancionadas:

As leves sancionaranse con multa pecuniaria de 75,00 euros e ata os 500,00 euros

As graves sancionaranse con multa pecuniaria de 500,01 euros e ata os 1.000,00 euros, e coa posible resolucin da autorizacin

As moi graves sancionaranse con multa pecuniaria de 1.000,01 euros e ata os 3.000,00 euros e coa posible resolucin da autorizacin

2. A imposicin de sancins atender aos seguintes criterios:

Ao beneficio obtido

Ao prexuzo causado

intencionalidade

reiteracin na comisin de infraccins

Artigo 30.- Prescricin

1. As infraccins leves prescriben aos seis meses, as graves ao ano e as moi graves aos dous anos.

2. As sancins impostas por faltas leves prescribirn aos seis meses, as graves ao ano e as moi graves aos dous anos.

   
  TTULO VI Baixas e cobertura de vacantes  
 

Artigo 31.- Resolucin da autorizacin

1. Son causas de extincin da condicin de persoa usuaria do CME:

a) A morte ou incapacidade sobrevida

b) O vencemento do prazo ou das sas prrrogas

c) O cesamento definitivo da actividade, ou durante dous meses consecutivos de inactividade

d) A falta de inicio da actividade no Centro Municipal de Empresas consonte o prazo indicado na resolucin da autorizacin

e) A revogacin unilateral do Concello, por resolucin motivada, e cun aviso previo de dous meses

f) A renuncia, tras a presentacin do correspondente escrito, e xerando efectos dende o derradeiro da do mes seguinte no que se notifique

g) O mutuo acordo

h) A realizacin de cambios substanciais que afecten persoa xurdica ou proxecto sen comunicacin previa

i) A desaparicin dos criterios que motivaron a admisin

l) O incumprimento de obrigacins das normas de rxime interno e do recollido neste regulamento

m) A falta de abono das taxas determinadas pola ordenanza fiscal reguladora, e nomeadamente no caso da concesin de locais durante mis de dous meses consecutivos ou alternos

2. Unha vez producida a extincin da autorizacin, a empresa ou entidade beneficiaria deber desaloxar o local e poelo a disposicin do Concello, polo menos, nas mesmas condicins que no momento da sa ocupacin.

3. No caso de se negar ao desaloxo ou de abandonar o local con deficiencias, o Concello poder desaloxar o local e amaar os estragos existentes, e esixir s empresas ou entidades beneficiarias a asuncin dos custos correspondentes.

Artigo 32.- Cobertura de vacantes

1. No caso de que non se ocupen todos os locais, ou que se produzan baixas, por calquera dos motivos expostos anteriormente, as vacantes cubriranse coas solicitudes includas na lista de agarda.

2. Nomeadamente, no momento en que haxa algn local dispoible, as persoas includas na lista de agarda debern presentar a documentacin actualizada sinalada no artigo 10, para que a Comisin proceda a valorala e propoer a adxudicacin da autorizacin a aquelas que obtean unha maior puntuacin.

3. De igual maneira, no caso de que queden dispoibles caixas de correo para a domiciliacin de empresas e entidades, as vacantes cubriranse coas solicitudes que quedasen na lista de agarda, por rigorosa orde de valoracin.

   
  TTULO VII Estrutura organizativa  
 

Artigo 33.- Responsabilidades e xestin do CME

1. A rea municipal de emprego, formacin e desenvolvemento local ser a encargada de xestionar o CME e de ofertar ou coordinar a prestacin de servizos s empresas e entidades instaladas no Centro.

2. Nomeadamente a responsabilidade poltica ficar na persoa que ostente a Concellara que tea competencias na rea de desenvolvemento local e promocin econmica.

3. O responsable tcnico do CME ser o Tcnico de desenvolvemento local, que se encargar de coordinar as actuacins do Centro e de controlar e facer seguimento do seu funcionamento e da consecucin dos obxectivos do servizo. Contar co apoio do resto do persoal tcnico municipal nos asuntos que poidan ser do seu interese.

4. Asemade, a rea de Administracin xeral do Concello, e nomeadamente a Tesourara e a Secretara-Intervencin encargaranse da xestin do uso das instalacins e do cobramento das taxas correspondentes.

Artigo 34.- rgano mixto de xestin e coordinacin

1. De cara a implementar os obxectivos previstos no servizo do CME, de coordinar todas as actuacins relativas ao CME e de tomar as decisins necesarias para o bo desempeo do servizo, crearase unha Comisin de seguimento e control.

2. Esta comisin ter a seguinte composicin:

Presidencia: a persoa que ostente a Concellara de desenvolvemento local

Secretara: persoa funcionaria municipal que designe a Alcalda

Vogais:

o O Tcnico de desenvolvemento local

o Das persoas representantes das empresas e entidades usuarias do CME, escollidas democraticamente por elas

3. Son competencias desta comisin:

Obter informacin e velar polo cumprimento do proceso de ingreso e baixa no CME

Facer o seguimento do cumprimento do presente regulamento

Acadar aqueles acordos que se consideren para a mellora da xestin do Centro

4. A comisin reunirase, por medio da convocatoria da presidencia, por solicitude de calquera das das partes, e polo menos unha vez ao ano.

   
  Disposicin adicional primeira  
 

Delgase na Xunta de Goberno Local a facultade de interpretar e aplicar as disposicins contidas neste regulamento, as como a redaccin de cantas instrucins fosen necesarias para a sa correcta aplicacin e a mellora do funcionamento do Centro Municipal de Empresas.

   
  Disposicin adicional segunda  
 

No que non estea previsto polo presente regulamento aplicarase con carcter supletorio a normativa regulatoria do rxime local, as como polo establecido na normativa do rxime xurdico das Administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

   
  Disposicin final  
 

O presente regulamento entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

SOLICITUDE DE CESIN DO USO DOS LOCAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

 

IDENTIFICACIN DA PERSOA SOLICITANTE

APELIDOS

NOME

DNI

 

 

 

ENDEREZO

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

 

 

CORREO ELECTRNICO

TELFONO

 

 

IDENTIFICACIN DA EMPRESA OU ENTIDADE

DENOMINACIN

NOME

NIF

 

 

ENDEREZO

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

PXINA WEB

TELFONO 2

 

 

 

SOLICITA

A concesin dun local no CME consonte a seguinte orde de preferencia:

LOCAL PREFERENTE (INDIQUE ATA 3)

1.- Oficina n____

2.- Oficina n____

3.- Oficina n____

DOCUMENTACIN QUE SE ACHEGA PARA A VALORACIN (Indicar)

 

 

 

 

San Sadurnio, _____ de ________________ de 20___

Sinatura:

 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

 

A formalizacin da autorizacin comportar o expreso coecemento e aceptacin das normas establecidas no Regulamento do Centro Municipal de Empresas de San Sadurnio. De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de proteccin de datos, informmoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais o CONCELLO DE SAN SADURNIO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurnio; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos sern utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da informacin solicitada poder supoer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE CONSERVACIN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a sa solicitude, as como para dar cumprimento legal s xestins administrativas derivadas da prestacin do servizo. LEXITIMACIN: Este tratamento de datos persoais est lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestacin do servizo. DESTINATARIOS DE CESINS: O CONCELLO DE SAN SADURNIO non ceder os seus datos de carcter persoal. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos errneos, solicitar a limitacin do tratamento dos seus datos as como opoerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE SAN SADURNIO dispn de formularios especficos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a sa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompaados dunha copia do seu DNI para acreditar a sa identidade.

ANEXO II

DECLARACIN RESPONSABLE PARA O USO DOS LOCAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

 

IDENTIFICACIN DA PERSOA DECLARANTE

APELIDOS

NOME

DNI

 

 

 

ENDEREZO

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

 

 

CORREO ELECTRNICO

TELFONO

 

 

IDENTIFICACIN DA EMPRESA OU ENTIDADE QUE REPRESENTA

DENOMINACIN

NOME

NIF

 

 

DECLARA

Que, con motivo da formalizacin da autorizacin outorgada polo Concello de San Sadurnio para o uso dunha oficina no Centro Municipal de Empresas:

1) Son certos os datos indicados na solicitude e na documentacin achegada, e que a empresa ou entidade que representa rene os requisitos de plena capacidade xurdica e de obrar.

2) A empresa ou entidade que representa:

Non incorre en ningunha das prohibicins para contratar sinaladas no artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do Sector pblico

Non incorre en ningn dos supostos recollidos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins, e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuo, de subvencins de Galicia

Non dispn de local propio para o exercicio da actividade, ou non rene as condicins precisas

Coece e acepta expresamente as obrigas e condicins establecidas na Ordenanza fiscal e no Regulamento de xestin do Centro Municipal de Empresas

Compromtese a iniciar a actividade no Centro Municipal de Empresas no prazo estipulado na resolucin da autorizacin

Est ao corrente nas sas obrigas fiscais e coa Seguridade Social

San Sadurnio, _____ de ________________ de 20___

Sinatura:

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de proteccin de datos, informmoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais o CONCELLO DE SAN SADURNIO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurnio; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos sern utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da informacin solicitada poder supoer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE CONSERVACIN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a sa solicitude, as como para dar cumprimento legal s xestins administrativas derivadas da prestacin do servizo. LEXITIMACIN: Este tratamento de datos persoais est lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestacin do servizo. DESTINATARIOS DE CESINS: O CONCELLO DE SAN SADURNIO non ceder os seus datos de carcter persoal. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos errneos, solicitar a limitacin do tratamento dos seus datos as como opoerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE SAN SADURNIO dispn de formularios especficos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a sa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompaados dunha copia do seu DNI para acreditar a sa identidade.

ANEXO III

 

SOLICITUDE DE AUTORIZACIN PARA A DOMICILIACIN NO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

 

IDENTIFICACIN DA PERSOA SOLICITANTE

APELIDOS

NOME

DNI

 

 

 

ENDEREZO

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

 

 

CORREO ELECTRNICO

TELFONO

 

 

IDENTIFICACIN DA EMPRESA OU ENTIDADE

DENOMINACIN

NOME

NIF

 

 

ENDEREZO

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

PXINA WEB

TELFONO 2

 

 

 

SOLICITA

A autorizacin para a domiciliacin da empresa ou entidade indicada no Centro Municipal de Empresas de San Sadurnio.

 

DOCUMENTACIN QUE SE ACHEGA PARA A VALORACIN (Indicar)

 

 

 

 

San Sadurnio, _____ de ________________ de 20___

Sinatura:

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

 

A formalizacin da autorizacin comportar o expreso coecemento e aceptacin das normas establecidas no Regulamento do Centro Municipal de Empresas de San Sadurnio. De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de proteccin de datos, informmoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais o CONCELLO DE SAN SADURNIO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurnio; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos sern utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da informacin solicitada poder supoer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE CONSERVACIN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a sa solicitude, as como para dar cumprimento legal s xestins administrativas derivadas da prestacin do servizo. LEXITIMACIN: Este tratamento de datos persoais est lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestacin do servizo. DESTINATARIOS DE CESINS: O CONCELLO DE SAN SADURNIO non ceder os seus datos de carcter persoal. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos errneos, solicitar a limitacin do tratamento dos seus datos as como opoerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE SAN SADURNIO dispn de formularios especficos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a sa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompaados dunha copia do seu DNI para acreditar a sa identidade.

ANEXO IV

SOLICITUDE PARA O USO PUNTUAL DE INSTALACINS DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

IDENTIFICACIN DA PERSOA SOLICITANTE

APELIDOS

NOME

DNI

 

 

 

IDENTIFICACIN DA EMPRESA OU ENTIDADE

DENOMINACIN

NOME

NIF

 

 

DATOS PARA A COMUNICACIN

ENDEREZO

 

LOCALIDADE

CDIGO POSTAL

 

 

CORREO ELECTRNICO

TELFONO

 

 

SOLICITA

A autorizacin para a utilizacin puntual das instalacins do Centro Municipal de Empresas de San Sadurnio.

DOCUMENTACIN QUE SE ACHEGA PARA A VALORACIN (Indicar)

MOTIVO DO ACTO (risque o que proceda)

Realizacin de eventos con fins lucrativos

Realizacin de eventos de interese social e sen fins lucrativos

DATOS DO EVENTO

Da/s:

 

Horario:

 

Tipo de evento:

 

San Sadurnio, _____ de ________________ de 20___

Sinatura:

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

A formalizacin da autorizacin comportar o expreso coecemento e aceptacin das normas establecidas no Regulamento do Centro Municipal de Empresas de San Sadurnio. De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de proteccin de datos, informmoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais o CONCELLO DE SAN SADURNIO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurnio; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos sern utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da informacin solicitada poder supoer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE CONSERVACIN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a sa solicitude, as como para dar cumprimento legal s xestins administrativas derivadas da prestacin do servizo. LEXITIMACIN: Este tratamento de datos persoais est lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestacin do servizo. DESTINATARIOS DE CESINS: O CONCELLO DE SAN SADURNIO non ceder os seus datos de carcter persoal. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos errneos, solicitar a limitacin do tratamento dos seus datos as como opoerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE SAN SADURNIO dispn de formularios especficos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a sa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompaados dunha copia do seu DNI para acreditar a sa identidade.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios