Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 17, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENZA, RENOVACIN, INSCRICINS REXISTRAIS, MODIFICACIN E CANCELACINS, POLA TENZA DE ANIMAIS.

Publicación provisional : 22-11-2011 BOP N 222 -- Publicación definitiva : 12-01-2012 BOP N 8
Redacción Aplicable desde 08-02-2017

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Dereito percepcin da taxa.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Ingreso da cota tributaria.
 - Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin adicional primeira.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme ao autorizado polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e, de acordo co previsto nos artigos 15 a 19, 20 a 27 e 57 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, este Concello establece a taxa por expedicin de licenza, renovacin, inscricins rexistrais, modificacin e cancelacins, pola tenza de animais, que se rexer pola presente Ordenanza, redactada conforme ao disposto no artigo 16 do referido texto refundido.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

O feito impoible da taxa a actividade municipal conducente verificacin do cumprimento das condicins reguladas na ordenanza de tenza de animais para a concesin da licenza indicada, a actividade de control que se efectuar nas renovacins que dela deban verificarse, a tramitacin, control e custodia que dela se establece e aqueles outros servizos que se recollen nas tarifas desta ordenanza.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos da taxa os propietarios de animais que soliciten a inscricin no rexistro municipal e que estn obrigados a sa renovacin ou afectados polo epgrafe das tarifas.

2. En particular sern suxeitos pasivos os titulares dos establecementos ou asociacins que alberguen animais potencialmente perigosos e se dediquen sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollidas, residencias, centros recreativos e establecementos de venda.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Dereito percepcin da taxa.  
 

1. O dereito a percibir a taxa producirase coa solicitude de calquera dos actos aos que se refire o feito impoible.

2. A non concesin da licenza, cando non sexa debido a incumprimentos formais do suxeito pasivo, dar lugar devolucin das cantidades autoliquidadas.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria a aplicar pola taxa reguladora nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:

1. Licenza de animais potencialmente perigosos: 25 euros.

2. Ficha identificadora individual para animais potencialmente perigosos: 10 euros.

3. Renovacin de licenzas: 12 euros.

4. Inscricin no Rexistro de APP: 10 euros.

5. Inscricin no Rexistro de animais de compaa: 5 euros.

6. Modificacins rexistro: 3 euros.

7. Cancelacin rexistro: 3 euros.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os previstos expresamente en normas con rango de Lei, as como os establecidos nesta ordenanza.

   
  Artigo 8. Ingreso da cota tributaria.  
 

O ingreso da taxa realizarase en rxime de autoliquidacin e con carcter previo ao acto que o motiva.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins e sancins tributarias, as como das sancins que as mesma corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin adicional primeira.  
 

Quedan excludos da obriga de obtencin de licenza municipal, e polo tanto de aplicacin da taxa regulada na presente ordenanza, aqueles exemplares caninos que fosen obxecto de adestramento baixo supervisin directa da ONCE e sexan destinados gua de persoas invidentes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza, aprobada incialmente polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 30 de novembro de dous mil dezaseis, cuxa aprobacin inicial quedou elevada a definitiva, entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partires da sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios