Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DE PARTICIPACIN VECIAL DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 11-02-2020 BOP N 28 -- Publicación definitiva : 03-04-2020 BOP N 57
Redacción Aplicable desde 03-04-2020

Redacciones Redacciones
 - PRESENTACIN
 - DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO I. DO REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES (RME)
 - CAPTULO II. DEREITOS DAS ENTIDADES REXISTRADAS
 - CAPTULO III. DA INFORMACIN MUNICIPAL
 - CAPTULO IV. DA INICIATIVA POPULAR
 - CAPTULO V. DA CONSULTA CIDAD
 - CAPTULO VI. DA PARTICIPACIN NOS RGANOS MUNICIPAIS
 - CAPTULO VII. DAS ASEMBLEAS VECIAIS
 - CAPTULO VIII. DO CONSELLO DE PARTICIPACIN VECIAL
 - DISPOSICINS TRANSITORIAS
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  PRESENTACIN  
 

O Concello de Cabanas considera que a participacin da vecianza na vida municipal ten que ser continua, e non pode quedar reducida unicamente aos procesos electorais que se celebran cada catro anos. Por iso debe ser unha das prioridades da Administracin Local, co fin de manter o funcionamento democrtico e transparente das institucins ao tempo que se facilitan as mximas cotas de integracin da vecianza a es sas asociacins nas decisins municipais.

Con este Regulamento de Participacin Vecial, o Concello de Cabanas pretende establecer as diferentes vas de participacin da vecianza na vida municipal, tanto de maneira individual como colectiva, dentro das posibilidades que ofrece a lexislacin vixente. Nace coa vontade de ser un Regulamento aberto a melloras futuras, de acordo coas necesidades que poidan xurdir da sa aplicacin prctica.

O Regulamento establece o procedemento polo cal a vecianza ou as entidades de Cabanas poden participar, informndose ou opinando, sobre diferentes aspectos da vida municipal do noso concello. As mesmo, contempla a creacin da Asemblea Vecial e o Consello de Participacin Vecial, como rganos de participacin local.

compromiso do Concello de Cabanas que este Regulamento de Participacin Vecial sexa o primeiro paso para avanzar na participacin vecial e garantir a promocin da iniciativasocial e do asociacionismo, eliminando os condicionantes que dificultaron a participacin efectiva da poboacin no pasado.

   
  DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.O presente Regulamento de Participacin Vecial ten pro obxecto establecer as formas, os medios e os procedementos de informacin e participacin da vecianza e entidades s que se refire o artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, na xestin municipal.

Artigo 2.A aplicacin do presente Regulamento de Participacin Vecial pretende acadar os seguintes obxectivos:

- Facer efectivos os dereitos veciais recollidos na Lei Reguladora das Bases de Rxime Local.

- Promover a iniciativa e participacin da vecianza de Cabanas e as sas entidades na xestin municipal.

- Fomentar o asociacionismo no concello e a relacin entre as diferentes parroquias que o componen.

   
  CAPTULO I. DO REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES (RME)  
 

Artigo 3.Podern inscribirse no Rexistro Municipal de Entidades (RME) todas aquelas entidades legalmente constitudas, de funcionamento democrtico e sen nimo de lucro, cuxo marco territorial sexa o Concello de Cabanas e que tean como obxecto fundamental a defensa, o fomento e a mellora dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza de Cabanas.

Artigo 4.A inscricin no RME ser requirimento imprescindbel para o pleno exercicio dos dereitos recoecidos s entidades no presente Regulamento de Participacin Vecial.

Artigo 5.O rexistro estar ao cargo da Secretara do Concello, e os seus datos sern pblicos. As solicitudes de inscricin presentaranse polas entidades interesadas no Rexistro do Concello, presentando a seguinte documentacin.

- Acta fundacional.

- Estatutos.

- Nmero de inscricin no Rexistro Xeral de Asociacins e noutros rexistros pblicos.

- CIF.

- Domicilio social.

- Datos de identificacin das persoas que ocupan cargos directivos.

- Presuposto e memoria de actividades do ano en curso.

- Certificado do nmero de persoas asociadas.

Artigo 6.No prazo de 15 das desde a solicitude da inscricin, salvo que este se interrompa pola necesidade de aportar documentacin non achegada inicialmente, o Concello notificar entidade o seu nmero de inscricin e, desde ese momento, considerarase dada de alta a todos os efectos.

Artigo 7.As entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades estn obrigadas a manter os seus datos actualizados, notificando no prazo dun mes aquelas modificacins que se produzan. O orzamento, o balance econmico do ano anterior e o programa anual de actividades comunicarase durante o mes de xaneiro de cada ano.

Artigo 8.O incumprimento das obrigas contempladas nos artigos anteriores poder dar lugar baixa da entidade no RME, coa correspondente perda de dereitos.

Artigo 9.As entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades poden solicitar a sa baixa deste, presentando a correspondente solicitude no Rexistro municipal.

   
  CAPTULO II. DEREITOS DAS ENTIDADES REXISTRADAS  
 

Artigo 10.Sen prexuzo do dereito xeral de acceso informacin municipal recoecido a toda a vecianza, as entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades gozarn, previa solicitude, dos seguintes dereitos:

- Recibir por correo electrnico as convocatorias, ordes do da e actas dos plenos da corporacin municipal.

- Empregar as instalacins de propiedade municipal para a realizacin das actividades propias das entidade, coas limitacins que impoan a coincidencia do uso por parte de varias delas ou do propio concello.

- As entidades inscritas no RME podern solicitar do Concello a compensacin das cantidades que lles sexan liquidadas en concepto de pago de tributos municipais.

Artigo 11.Os orzamentos municipais incluirn unha partida dedicada especialmente ao financiamento do movemento asociativo e das actividades inscritas no RME. Nas bases de execucin dos propostos, as como nas bases de concesin de subvencins, especificaranse os criterios de distribucin de axudas s entidades.

   
  CAPTULO III. DA INFORMACIN MUNICIPAL  
 

Artigo 12.Existir un Libro de Queixas e Reclamacins a disposicin de toda a vecianza no Rexistro Xeral do Concello.

Artigo 13.A Concellara de Participacin Vecial ser a encargada de:

- Facilitar informacin relativa ao funcionamento do Concello, actuacins municipais e dereitos da vecianza.

- Coordinar toda a actividade relacionada coa informacin vecianza e, en especial, o seguimento das iniciativas, queixas e reclamacins presentadas pola vecianza ou as entidades, que sern contestadas no prazo mximo dun mes.

Artigo 14.Informarase a toda a vecianza das actividades, convocatorias de axudas, becas e ofertas de emprego a travs de soportes dixitais e impresos.

   
  CAPTULO IV. DA INICIATIVA POPULAR  
 

Artigo 15.Toda persoa ou entidade ten dereito a presentar iniciativas e propostas de actuacin municipal, convenientemente xustificadas, que sern atendidas polo goberno municipal.

Artigo 16.Cando as solicitudes vaian avaladas por mis do 5% das persoas inscritas no censo electoral, mediante sinaturas identificadas e DNI, e as o requiran os seus promotores, sern obrigatoriamente discutidas polo pleno municipal.

   
  CAPTULO V. DA CONSULTA CIDAD  
 

Artigo 17.O Concello de Cabanas, de acordo co Artigo 71 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, poder someter a consulta popular os asuntos da competencia propia que sexan especialmente relevantes para os intereses da vecianza, ags aqueles relativos Facenda Local.

   
  CAPTULO VI. DA PARTICIPACIN NOS RGANOS MUNICIPAIS  
 

Artigo 18.As sesins plenarias da corporacin municipal son pblicas, non as as sesins das comisins informativas. De forma eventual podern participar nas comisins informativas, con voz pero sen voto, as persoas cuxa presenza se estime necesaria para o tratamento de determinados temas, podendo ser requiridas a instancia do propio Concello ou asistir por solicitude propia, sempre e cando sexa admitida a sa participacin pola persoa que ostente a Alcalda ou a que presida a comisin.

Artigo 19.As entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades podern manifestar a sa opinin a travs dun representante nos plenos municipais, sempre e cando o soliciten por escrito con 24 horas de antelacin.

Artigo 20.A vecianza poder expresar o seu punto de vista sobre asuntos da vida municipal nunha quenda que se abrir ao final de cada pleno moderada pola persoa que ostente a Alcalda ou, no seu defecto, pola persoa con delegacin en participacin vecial. Para garantir o correcto cumprimento deste punto, a persoa interesada haber de entregar por Rexistro a sa solicitude de participacin, as como as preguntas das que espera resposta, con polo menos 24 horas de antelacin. De acordo coa lexislacin vixente, as propostas que se formulen dentro deste mecanismo en ningn caso podern ser obxecto de votacin por parte do pleno.

Artigo 21.De se inclur na orde do da do pleno algunha iniciativa promovida por algunha entidade ou grupo de persoas, ofrecerselles a posibilidade de nomear unha persoa representante para realizar a sa exposicin no pleno, sendo despois debatida polos representantes dos grupos polticos.


CAPTULO VI. DA PARTICIPACIN NOS RGANOS MUNICIPAIS

Artigo 18.As sesins plenarias da corporacin municipal son pblicas, non as as sesins das comisins informativas. De forma eventual podern participar nas comisins informativas, con voz pero sen voto, as persoas cuxa presenza se estime necesaria para o tratamento de determinados temas, podendo ser requiridas a instancia do propio Concello ou asistir por solicitude propia, sempre e cando sexa admitida a sa participacin pola persoa que ostente a Alcalda ou a que presida a comisin.

Artigo 19.As entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades podern manifestar a sa opinin a travs dun representante nos plenos municipais, sempre e cando o soliciten por escrito con 24 horas de antelacin.

Artigo 20.A vecianza poder expresar o seu punto de vista sobre asuntos da vida municipal nunha quenda que se abrir ao final de cada pleno moderada pola persoa que ostente a Alcalda ou, no seu defecto, pola persoa con delegacin en participacin vecial. Para garantir o correcto cumprimento deste punto, a persoa interesada haber de entregar por Rexistro a sa solicitude de participacin, as como as preguntas das que espera resposta, con polo menos 24 horas de antelacin. De acordo coa lexislacin vixente, as propostas que se formulen dentro deste mecanismo en ningn caso podern ser obxecto de votacin por parte do pleno.

Artigo 21.De se inclur na orde do da do pleno algunha iniciativa promovida por algunha entidade ou grupo de persoas, ofrecerselles a posibilidade de nomear unha persoa representante para realizar a sa exposicin no pleno, sendo despois debatida polos representantes dos grupos polticos.


   
  CAPTULO VII. DAS ASEMBLEAS VECIAIS  
 

Artigo 22.A Asemblea Vecial o rgano de participacin directa de carcter informativo e consultivo respecto da actuacin municipal, e nela poderanse tratar temas de interese local.

Artigo 23.A Asemblea Vecial poder ser municipal ou parroquial. Ser convocada pola persoa que ostente a Alcalda ou, no seu defecto, pola persoa con delegacin en participacin vecial por iniciativa propia; por acordo da maiora do pleno ou por solicitude asinada, con nome e DNI, por un mnimo do 20% das persoas inscritas no censo electoral do concello ou da parroquia correspondente.

Artigo 24.Cando a Asemblea Vecial sexa constituda por solicitude asinada con nome e DNI por un mnimo do 20% das persoas inscritas no censo electoral do concello ou da parroquia correspondente, considerarse validamente constituda cando no local consignado para a convocatoria, coa presenza de a lo menos dous membros do goberno, e baixo a presidencia dun deles, estean presentes un nmero de persoas equivalente ao 20% do censo electoral do Concello ou da parroquia correspondente. Cando a Asemblea sexa convocada pola persoa que ostente a Alcalda ou, no seu defecto, pola persoa con delegacin en participacin vecial, considerase constituda sexa cal sexa o nmero de persoas presentes.

Artigo 25.A Asemblea Vecial adoptar os seus acordos por maiora simple, acordos que sern comunicados pola persoa que ostente a Alcalda ou, no seu defecto, pola persoa con delegacin en participacin vecial na primeira sesin ordinaria do pleno que se leve a cabo.

   
  CAPTULO VIII. DO CONSELLO DE PARTICIPACIN VECIAL  
 

Artigo 26.O Consello de Participacin Vecial (CPV) un rgano de participacin, informacin, seguimento, control e proposta da xestin municipal, referida aos distintos sectores de actuacin nos que o Concello de Cabanas ten competencia. Crearase por acordo plenario, e a sa organizacin, composicin e mbito de actuacin sern establecidos no correspondente acordo plenario.

Artigo 27.O Consello de Participacin Vecial estar integrado polos seguintes membros

- O membro da corporacin con delegacin en participacin vecial, que exercer a presidencia.

- O membro da corporacin con delegacin en asociacionismo

- Un membro de cada grupo poltico con representacin no Concello.

- Un funcionario do concello, con voz e sen voto, nomeado pola persoa con delegacin en participacin vecial, que exercer a secretara do CPV.

- Un representante de cada entidade inscrita no RME.

- Eventualmente podern participar con voz, pero sen voto, aquelas entidades ou persoas cuxa presenza se estime necesaria para o tratamento de determinados temas, podendo ser requiridos a instancia do propio Concello ou asistir por solicitude propia sempre e cando se admita pola maiora do CPV.

Artigo 28.Sern funcins do Consello de Participacin Vecial:

- Presentar iniciativas, propostas ou suxestin ao Concello para ser discutidas nos rganos colexiados municipais.

- Estudar, antes da sa aprobacin polo pleno, o orzamento municipal e outros asuntos de especial importancia.

- Ser consultado e emitir informe non vinculante, antes da sa aprobacin polo pleno, sobre as bases para a concesin de subvencins s entidades sen nimo de lucro.

Artigo 29.O Consello de Participacin Vecial celebrarase, como mnimo, unha vez ao ano. Ser convocado de maneira ordinaria pola presidencia, a iniciativa propia, ou por solicitude de dous terzos dos seus membros.

Artigo 30.Considerase constitudo o CPV en primeira convocatoria coa presenza da metade dos seus membros, e en segunda convocatoria calquera que sexa o nmero de asistentes. Os acordos do CPV adoptaranse por maiora simple.

Artigo 31.Cando algn membro do CPV non acuda por 3 veces consecutivas, sen causa xustificada, ser substitudo da sa responsabilidade.

   
  DISPOSICINS TRANSITORIAS  
 

Primeira. Aprobado este Regulamento de Participacin Vecial do Concello de Cabanas, o Consello de Participacin Vecial constituirase no prazo mximo de tres meses.

Segunda. As entidades que xa figuran no Rexistro Municipal de Entidades estarn exentas de realizar os trmites establecidos no Artigo 5 do presente regulamento.

Terceira. Calquera outro rgano de participacin vecial que se puidera crear no futuro, como posbeis consellos sectoriais ou de representacin parroquial, deber seguir os requirimentos xerais establecidos no presente Regulamento, e ser incorporados en futuros procesos de revisin.

Cuarta. Transcorrido un ano da aplicacin do presente regulamento elaborarase un balance de funcionamento, propondose se procede a modificacin do mesmo de forma que se poida axustar mellor s necesidades de Cabanas.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

O presente Regulamento, aprobado na sesin ordinaria do Pleno da Corporacin, celebrada en data 29 de xaneiro de 2020, entrar en vigor a partir da publicacin da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 70.2 en, relacin co artigo 65.2, da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime local, e continuar vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios