Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - REGULAMENTO N R-12: REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA

Publicación provisional : 07-09-2017 BOP N 170 -- Publicación definitiva : 15-11-2017 BOP N 217
Redacción Aplicable desde 16-11-2017

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - CAPTULO 1. NORMAS XERAIS
 - CAPTULO 2. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA E DAS PERSOAS USUARIAS
 - CAPTULO 3: ACOMETIDAS
 - CAPTULO 4. INSTALACINS DE ABASTECEMENTO DE AUGA E INSTALACINS INTERIORES
 - CAPTULO 5. CONTADORES
 - CAPTULO 6: CONDICINS DA SUBMINISTRACIN DA AUGA
 - CAPTULO 7: CONDICINS DA AUTORIZACIN
 - CAPTULO 7: CONDICINS DA AUTORIZACIN
 - CAPTULO 9: LECTURAS, CONSUMOS E FACTURACIN
 - CAPTULO 10. SUSPENSIN E EXTINCIN DA SUBMINISTRACIN
 - CAPTULO 11: INFRACCINS FRAUDULENTAS, INSPECCIN E SANCINS
 - DISPOSICINS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

CAPTULO 1. NORMAS XERAIS

Artigo 1. Obxecto e definicins.

Artigo 2. Forma de xestin e titularidade do servizo.

CAPTULO 2. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA E DAS PERSOAS USUARIAS.

Artigo 3. Obrigas da entidade subministradora.

Artigo 4. Dereitos da entidade subministradora.

Artigo 5. Obrigas da persoa usuaria.

Artigo 6. Dereitos da persoa usuaria.

CAPTULO 3. ACOMETIDAS.

Artigo 7. Tramitacin de solicitudes.

Artigo 8. Aprobacin ou denegacin das acometidas.

Artigo 9. Realizacin de acometidas.

Artigo 10. Conservacin e modificacin das acometidas.

Artigo 11. Baixas no servizo.

CAPTULO 4. INSTALACINS DE ABASTECEMENTO DE AUGA E INSTALACINS INTERIORES.

Artigo 12. Elementos materiais do servizo.

Artigo 13. Instalacins interiores: execucin e mantemento.

Artigo 14. Prohibicin de mesturar auga de diferentes procedencias.

CAPITULO 5. CONTADORES.

Artigo 15. Equipos de medicin de consumo de auga.

Artigo 16. Instalacin e retirada de contadores.

Artigo 17. Verificacin e conservacin de contadores.

Artigo 18. Contadores avariados.

Artigo 19. Contadores con deficiencias de instalacin.

CAPITULO 6. CONDICINS DE SUBMINISTRACIN DA AUGA.

Artigo 20. Tipos de usos.

Artigo 21. Usos domsticos.

Artigo 22. Usos non domsticos.

CAPITULO 7. CONDICINS DA AUTORIZACIN.

Artigo 23. Obxecto e alcance da autorizacin.

Artigo 24. Suxeitos e duracin do contrato.

Artigo 25. Subscricin do contrato.

Artigo 26. Traslado e cambio de persoas usuarias.

Artigo 27. Subrogacin.

CAPTULO 8: REGULARIDADE NO SUBMINISTRO.

Artigo 28. Continuidade do servizo.

Artigo 29. Suspensins temporais do servizo.

Artigo 30. Restricins na subministracin.

CAPTULO 9: LECTURAS, CONSUMOS E FACTURACIN.

Artigo 31. Periodicidade da lectura dos contadores.

Artigo 32. Lecturas.

Artigo 33. Determinacin dos consumos.

Artigo 34. Consumos estimados.

Artigo 35. Facturas e recibos: formas de pagamento.

Artigo 36. Anuncio e prazo de pagamento e va executiva.

Artigo 37. Correccin de erros na facturacin.

CAPTULO 10: SUSPENSIN E EXTINCIN DA SUBMINISTRACIN.

Artigo 38. Causas de suspensin da subministracin.

Artigo 39. Procedemento de suspensin.

Artigo 40. Extincin da subministracin.

CAPTULO 11: INFRACCINS FRAUDULENTAS, INSPECCIN E SANCINS.

Artigo 41. Fraudes no subministro de auga.

Artigo 42. Recursos.

Artigo 43. Infraccins e sancins

Artigo 44. Procedemento sancionador.

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIN FINAL

   
  CAPTULO 1. NORMAS XERAIS  
 

Artigo 1. Obxecto e definicins

1.1. O obxecto do presente regulamento a regulacin do servizo municipal de abastecemento de auga potable de San Sadurnio.

1.2. A efectos de simplificacin, no presente regulamento, denomnase persoa usuaria a calquera persoa fsica ou xurdica que tea solicitado o servizo e que se lle autorizase en tempo e forma.

1.3. Entenderase por servizos tcnicos a unidade administrativa que o Concello determina como responsbel do servizo, en canto s tarefas de control, inspeccin tcnica ou calquera outra de polica sobre o servizo e a sa xestin tcnica.

1.4. Entenderase por entidade subministradora quen efectivamente realice o servizo de abastecemento de auga.

Artigo 2. Forma de xestin e titularidade do servizo

O servizo de abastecemento de auga potbel de titularidade municipal, e o Concello de San Sadurnio presta o dito servizo mediante xestin directa.

   
  CAPTULO 2. OBRIGAS E DEREITOS DA ENTIDADE SUBMINISTRADORA E DAS PERSOAS USUARIAS  
 

Artigo 3. Obrigas da entidade subministradora

3.1. A entidade subministradora estar suxeita ao cumprimento das seguintes obrigas:

a. Prestar o servizo a toda persoa usuaria nos termos establecidos no presente regulamento e noutras disposicins aplicables.

b. Manter as condicins sanitarias e as instalacins de acordo coa normativa vixente aplicable, nomeadamente o RD 140/2003, que regula a calidade das augas de consumo pblico.

c. Manter de forma permanente a dispoibilidade e regularidade do subministro, salvo no caso de circunstancias excepcionais, e nos supostos recollidos neste regulamento.

d. Colaborar coa persoa usuaria na solucin das diferentes situacins nas que poida estar o subministro.

e. Efectuar a facturacin correspondente, tomando como base as lecturas dos contadores e as tarifas contidas na ordenanza municipal.

f. Manter e conservar ao seu cargo, a rede municipal e as instalacins pblicas necesarias para o abastecemento.

g. Dar aviso s persoas usuarias polo procedemento que se estime mis oportuno de calquera interrupcin ou alteracin que se produza na prestacin do servizo.

3.2. Non obstante o disposto no pargrafo anterior, o Concello poder interromper ou reducir transitoriamente o servizo, sen previo aviso ou responsabilidade pola sa parte, cando, ao seu xuzo, as o aconselle o interese xeral ou por causa de forza maior allea sa vontade.

3.3. Os cortes de auga por tarefas de conservacin, mantemento, e outros motivos, como son as restricins puntuais por mor da seca, non darn lugar, en ningn caso, a indemnizacin.

Artigo 4. Dereitos da entidade subministradora

A entidade subministradora ten os seguintes dereitos:

a. Inspeccionar as instalacins interiores e os equipos de medida de consumo de auga. A tal efecto, se a xuzo do Concello se determinase que existe perigo grave para a seguridade das persoas polo mal estado das instalacins ou ameaza de danos graves, poderase suspender o servizo de forma inmediata, poendo o feito en coecemento da persoa interesada. Neste caso, como naqueles outros nos que exista a necesidade de acometer a reparacin por urxencia, o Concello poder repercutir na persoa usuaria os gastos, debidamente xustificados, no que se incorrese.

b. Cobramento dos servizos prestados, tales como a cota de servizo, as altas de subministro, as taxas de conservacin etc., as como da auga consumida pola persoa usuaria, cos prezos das tarifas oficialmente aprobadas.

Artigo 5. Obrigas da persoa usuaria

A persoa usuaria estar suxeita s seguintes obrigas:

a. Satisfacer puntualmente o importe do servizo de auga de acordo co previsto neste regulamento e na ordenanza fiscal vixente.

b. Pagar as cantidades resultantes de liquidacins por erro, fraude ou avara imputables persoa usuaria.

c. Usar a auga subministrada na forma e usos establecidos na autorizacin, de conformidade co presente regulamento, e cumprir, de ser o caso, as limitacins e prioridades de uso que se dispoan en canto a eses usos.

d. Respectar as instalacins da infraestrutura do servizo, as redes de distribucin e os empalmes que forman parte integrante do dominio pblico, as como non realizar neles ningunha manipulacin ou alteracin sen a correspondente autorizacin, nin establecer nin permitir derivacins na sa instalacin para subministro de auga a outros locais ou vivendas distintos dos consignados no contrato.

e. Facilitar a entrada ao local ou vivenda onde se realice o subministro nas horas hbiles ou de normal relacin co exterior, ao persoal do servizo que trate de revisar ou instalar os elementos precisos para inspeccionar as instalacins; asemade facilitar a ese persoal os datos que se lle soliciten en relacin ao contrato de subministracin.

f. Conservar as sas instalacins particulares de xeito que non prexudiquen as redes pblicas de subministracin nin o funcionamento do servizo, utilizalas correctamente e respectar os precintos colocados polos organismos competentes da Administracin.

g. Comunicar ao servizo municipal de auga calquera avara ou irregularidade das instalacins da rede de subministracin de auga que poida afectar ao funcionamento normal do servizo.

h. Comunicar entidade subministradora calquera modificacin na instalacin interior que represente consumos significativos polo seu volume.

i. No caso de que un mesmo inmoble exista auga doutra orixe, par do servizo pblico de subministracin, a persoa usuaria dispor a sa instalacin interior de xeito que a sa auga particular non poida entrar na rede xeral.

l. Contar cun contador homologado, da sa propiedade ou do Concello, para cada unha das dependencias dun mesmo edificio ou construcin cando se contraten por un mesmo titular distintos usos, as como ter as vlvulas de retencin necesarias para evitar o retorno de auga da sa instalacin rede pblica.

m. Conservar e manter as instalacins ao seu servizo, os contadores, as como os recintos ou armarios necesarios para a instalacin dos equipos de medida e elementos auxiliares adecuados en cada caso, en bo estado de uso. Manteranse as condicins idneas para a toma das lecturas do contador.

n. Comunicar ao Concello calquera modificacin na domiciliacin do recibo, as como poer en coecemento do Concello a baixa no subministro cando as se desexe, baixa que tera efectos dende o momento do corte do subministro de auga polo Concello e o pago dos recibos do servizo pendentes, se os houber.

o. No caso de toma de auga para obras, que posteriormente vaia dar lugar a contratos no subministro, a persoa titular dese contrato de obras vir obrigada solicitar ao Concello a instalacin dun contador provisional, e a aboar os consumos realmente efectuados. Coa solicitude deber constitur unha fianza, conforme ao seguinte baremo:

- Inmoble ou obras conxuntas de unha a cinco vivendas: 200,00

- Inmoble ou obras conxuntas de seis a dez vivendas: 500,00

- Inmoble ou obras conxuntas de mis de dez vivendas: 1.000,00

p. Asemade, a persoa titular do contrato de obras, unha vez rematadas, ter que comunicar a sa baixa ao Concello, e facilitar a documentacin necesaria de cara a dar de alta aos novos titulares, indicando os usos e calibres empregados. Unha vez achegada a dita documentacin, seralle devolta a fianza constituda.

q. En xeral, cumprir coas condicins e obrigas contidas no contrato de subministro.

Artigo 6. Dereitos da persoa usuaria

A persoa usuaria ter os seguintes dereitos:

a. Dispor de auga na entrada da vivenda ou local, nas condicins hixinico-sanitarias axeitadas de conformidade coa normativa legal aplicable.

b. Dispor na rasante de entrada na ra, de condicins tcnicas de presin que, de acordo coa instalacin da vivenda, sexan axeitadas e conformes coa normativa legal aplicable, e de acordo s condicins tcnicas esixibles ao servizo.

c. Solicitar entidade subministradora as aclaracins, informacins e asesoramento necesarios sobre o servizo.

d. A que se lle facturen os consumos de acordo coas tarifas vixentes.

e. Obter a autorizacin e asinar un contrato de subministracin suxeito s garantas da normativa establecida.

f. Formular as reclamacins administrativas que considere convenientes de acordo co procedemento establecido neste Regulamento.

g. Elixir obrigatoriamente un instalador autorizado que execute as instalacins interiores.

   
  CAPTULO 3: ACOMETIDAS  
 

Artigo 7. Tramitacin de solicitudes

7.1. A aprobacin ou denegacin de toda acometida para a subministracin de auga potable competencia do Concello, nas condicins establecidas no presente regulamento e as que resulten da normativa de aplicacin, previo informe dos servizos tcnicos municipais.

7.2. A solicitude de acometidas s redes de distribucin de auga potable deber presentarse de forma independente para cada finca que legal ou fisicamente constita unha unidade de edificacin, debendo cada unha delas satisfacer por separado as condicins previstas neste regulamento. Considranse unidades de edificacin independentes os edificios dun s portal, ou cada un dos portais no caso de que existan varios no mesmo edificio. Os locais que estean sitos nas plantas inferiores da unidade independente de edificacin, anda cando non tivesen acceso comn, debern abastecerse da correspondente batera xeral de contadores, que todo inmoble debe posur.

7.3. Dende o momento da entrada en vigor do presente regulamento, a persoa titular do uso dun local comercial ou industrial dun inmoble deber solicitar unha acometida independente.

7.4. A solicitude farase en impreso normalizado que facilitar o Concello. Na solicitude farase constar:

- Nome da persoa solicitante ou razn social

- Enderezo e telfono, a efectos de notificacin

- Enderezo para o que se solicita a acometida

Ademais poderase achegar a documentacin que prevexa a lexislacin aplicable (licenzas de primeira ocupacin, boletn de instalacin de fontanera da Delegacin de Industria, licenzas de apertura, licenza urbanstica en caso de obras etc.).

7.5. A solicitude de acometida rede municipal non ser tramitada se non se cumpren as circunstancias seguintes:

- Que o inmoble a abastecer non estea situado dentro da rea de cobertura do abastecemento.

- Que o inmoble que se pretenda abastecer non conte coas instalacins interiores adecuadas.

- Que o inmoble a abastecer non dispoa de acometida para vertidos de augas residuais e pluviais, ou non tea resolto o sistema de evacuacin das mesmas.

- Que non se presentase calquera dos documentos anteriormente esixidos.

- Que, cando algunha parte das instalacins xerais deba discorrer por propiedade de terceiros, non se acredite a constitucin da servidume de paso, ou documento asinado de aceptacin de paso.

- Que a presin no punto de acometida de abastecemento sexa insuficiente ou excesiva para un correcto servizo, ou que a persoa usuaria non instalase as medidas correctoras correspondentes.

Artigo 8. Aprobacin ou denegacin das acometidas

A aprobacin ou denegacin de acometidas corresponderalle Alcalda ou ao rgano en quen delegue, previo informe dos servizos tcnicos municipais.

Artigo 9. Realizacin de acometidas

9.1. A execucin das acometidas ser competencia do Concello, que realizar os traballos e instalacins correspondentes, pasando a ser propiedade municipal o ramal instalado.

9.2. A acometida realizarase na tubaxe xeral de distribucin e finalizar na zona pblica, xunto ao lmite da propiedade da persoa usuaria. O resto de instalacins necesarias para o abastecemento de auga, situadas en zona privada, sern por conta e cargo da persoa usuaria e sern realizadas por un instalador autorizado, nas condicins que se indican no Captulo 4.

9.3. S con previa autorizacin do Concello, as persoas propietarias podern realizar ampliacins ou derivacins da rede para fornecer de auga o seu domicilio, revertndoas ao municipio antes da sa entrada en servizo. En todo caso, se posteriores persoas usuarias tirasen proveito desas ampliacins ou derivacins tern que compartir o gasto inicial, para resarcir persoa aboada que as construu no importe proporcional que o Concello determine.

Artigo 10. Conservacin e modificacin das acometidas

A conservacin das acometidas en perfecto estado de funcionamento, e as reparacins que resulten necesarias sern por conta do Concello.

Artigo 11. Baixas no servizo

11.1. As persoas usuarias podern cesar no goce do abastecemento de auga, presentando nas oficinas do Concello a correspondente comunicacin escrita da baixa no servizo. Posteriormente os servizos tcnicos procedern ao corte do abastecemento.

11.2. A baixa no Padrn de persoas usuarias e os conseguintes efectos econmicos produciranse dentro do trimestre natural seguinte ao da data de comunicacin da baixa. En calquera caso cando unha persoa usuaria cause baixa no servizo procederase, pola entidade subministradora, ao precintado da toma, para o que ser obriga da persoa usuaria facilitar a entrada no seu domicilio, en caso de que for preciso.

   
  CAPTULO 4. INSTALACINS DE ABASTECEMENTO DE AUGA E INSTALACINS INTERIORES  
 

Artigo 12. Elementos materiais do servizo

Son elementos do servizo de abastecemento de auga potable todos os includos na rede xeral, que se compn de rede de alta, rede de baixa e acometidas:

Rede de alta: Comprende as obras hidrulicas de captacin, elevacins, estacin de tratamento, depsito de almacenamento, de cabeceira, cola e reguladoras, edificios, dispositivos electromecnicos, tubos e conducins mestras, sistemas de regulacin e control e demais elementos que dispoa a rede de alta.

Rede de baixa: Comprende a rede de distribucin necesaria para o abastecemento da poboacin. Est composta de tubos, arquetas, pezas especiais, bocas de rego e incendios etc., con caractersticas que se axustarn ao indicado na normativa que lle sexa de aplicacin.

Rede de distribucin primaria: Son aqueles tubos da rede de distribucin que enlazan diferentes sectores da zona abastecida, sen que nela poidan realizarse acometidas.

Rede de distribucin secundaria: Son aquelas conducins da rede de baixa que discorren ao longo dunha va pblica ou propiedade privada, previa constitucin da oportuna servidume, sobre as que se derivarn no seu caso, as acometidas para as subministracins, bocas de rego ou calquera outra permitida, para fornecer un caudal puntual necesario e suficiente.

Acometida: Entndese por acometida o ramal que, partindo da tubaxe de distribucin secundaria mis prxima, conduza a auga ao p do edificio ou lmite da parcela que se desexe abastecer. Estar formada por un tubo nico de caractersticas axeitadas ao volume de auga a subministrar. Dispor como mnimo dunha chave de corte externa na va pblica, en arqueta axeitada, fronte ao inmoble correspondente e o mis prxima posible a el. A acometida constar dos seguintes elementos:

- Dispositivo de toma: Atpase colocado sobre o tubo da rede da distribucin e abre o paso da acometida.

- Ramal: Tramo de tubaxes que une o dispositivo de toma coa chave de rexistro.

- Chave de rexistro: Estar situada ao final do ramal de acometida na va pblica e xunto ao inmoble ou lmite da propiedade. Constite o elemento diferenciador entre o Concello e a persoa usuaria, no que respecta ao mantemento e s posibles reparacins da acometida.

Artigo 13. Instalacins interiores: execucin e mantemento

13.1. Entenderanse por instalacins interiores do servizo as existentes en cada inmoble ou terreo a partir da chave de rexistro.

13.2. As obras na propiedade privada correspondentes a apertura e peche da gabia, as como rozas e perforacins de muros e pavimentos e as sas reposicins para o tendido da instalacin interior (dende o final da acometida, realizada en zoa pblica), sern efectuados e a cargo da persoa usuaria e baixo a sa exclusiva responsabilidade.

13.3. A instalacin interior ser realizada por un instalador autorizado polo organismo correspondente, e ter que executarse cumprindo as normas para as instalacins interiores de subministro de auga vixentes no momento da autorizacin, de acordo co RD 314/2006, que regula o Cdigo Tcnico de Edificacin, e as sas modificacins posteriores.

13.4. As mesmo, deber cumprirse toda a regulamentacin autonmica vixente no momento da concesin da acometida, en particular o Decreto 42/2008 e mis a Orde do 13 de abril de 2009, as como o disposto no presente regulamento.

13.5. Da instalacin expedirase o Certificado de instalacin correspondente, que ser o documento imprescindible para a solicitude de alta no subministro. O dito Certificado de instalacin axustarase aos modelos legalmente vixentes en cada momento e ser emitido por un instalador autorizado.

13.6. A conservacin e mantemento das instalacins interiores, sern por conta da persoa usuaria. Se a xuzo dos servizos tcnicos do Concello se determinase que existe perigo grave para a seguridade das persoas polo mal estado das instalacins ou ameaza de danos graves, este poder suspender o servizo de forma inmediata, poendo o feito en coecemento da persoa interesada. Neste caso, como naqueles outros nos que exista a necesidade de acometer a reparacin por urxencia, a entidade subministradora poder repercutir persoa aboada os gastos nos que se incorrese debidamente xustificados. As persoas usuarias sern responsables dos danos e prexuzos que as deficiencias das sas instalacins poidan causar a terceiros.

Artigo 14. Prohibicin de mesturar auga de diferentes procedencias

As instalacins correspondente a cada persoa usuaria non podern ser conectadas a unha rede, tubaxe ou distribucin doutra procedencia. Tampouco poder conectarse ningunha instalacin procedente doutro contrato de subministro, nin mesturar a auga dos servizos con calquera outro. A persoa usuaria instalar os dispositivos regulamentarios para impedir os retornos accidentais cara a rede.

   
  CAPTULO 5. CONTADORES  
 

Artigo 15. Equipos de medicin de consumo de auga

15.1. A medicin do consumo de auga que servir de base facturacin realizarase por medio de contadores, que sern dos tipos aprobados ou homologados pola Delegacin de Industria ou organismos competentes.

15.2. Os contadores podern ser propiedade da persoa usuaria, ou do Concello, e sern o nico medio que dar constancia fidedigna do consumo realizado.

15.3. Como norma xeral, a medicin dos consumos efectuarase mediante:

a. Contador nico: Cando no inmoble ou finca s exista unha vivenda ou local e nos casos de subministracins provisionais para obras.

Instalaranse en posicin horizontal coa esfera cara a enriba, xunto coas sas chaves de proteccin e manobra nun armario convenientemente homologado polo Concello, exclusivamente destinado a este fin, emprazado na planta baixa do inmoble xunto ao portal de entrada e encaixado no muro da fachada ou cerramento da propiedade que se pretende abastecer e, en calquera caso, con acceso directo dende a va pblica.

Excepcionalmente, previo informe dos servizos tcnicos municipais, e en casos debidamente xustificados, poder instalarse nunha cmara baixo o nivel do chan, que ter acceso directo dende a ra e situado o mis prximo posbel ao cerramento da propiedade. O armario ou cmara de aloxamento estar perfectamente impermeabilizado e dispor de desaugue directo ao sumidoiro, capaz de evacuar o caudal mximo de auga da acometida na que se instale. As mesmo, estarn dotados dunha porta ou pechadura homologada pola entidade subministradora. No caso de non dispor de soporte fsico con acceso va pblica para a situacin do armario do contador, este colocarase nun soporte prefabricado de formign ou ben sobre unha estrutura de obra de fbrica, de solidez suficiente, sendo en todos os casos o soporte ou armario responsabilidade sempre da persoa usuaria.

b. Bateras de contadores divisionarios: Cando exista mis dunha vivenda ou local ser obrigado instalar un aparato de medida para cada unha delas e outro para os consumos orixinados polos servizos comns.

Toda vivenda unifamiliar ou local en que se realicen actividades comerciais, industriais, profesionais ou de servizos, dispor dun contador individual. Se nun inmoble hai mis dunha vivenda ou local, cada un deles contar cun contador independente, sen prexuzo do que corresponda para os servizos comns.

Cando nun local coexistan varias clases de usos, poranse contadores independente para cada un deles. Nestes casos, se por solicitude da persoa usuaria ou por outras razns tcnicas, soamente puidese existir un contador, o consumo total ser facturado conforme tarifa correspondente ao uso non domstico.

Artigo 16. Instalacin e retirada dos contadores

16.1. A instalacin do contador requirir da previa autorizacin da acometida e da respectiva alta no servizo.

16.2. Os contadores podern ser de propiedade municipal, polo que sern os servizos do Concello os que se encarguen da sa colocacin e do seu mantemento, cumprndolle persoa usuaria o pagamento da correspondente taxa por mantemento.

16.3. Ora ben, a adquisicin dos contadores tamn poder realizarse libremente polas persoas usuarias, sempre que se axusten ao tipo fixado polo Concello, ags nos casos en que tea que ser o Concello quen os instale obrigatoriamente, en cuxo caso se trasladarn os custos persoa usuaria.

16.4. Os contadores podern retirarse por calquera das seguintes causas:

- Extincin do contrato de subministro

- Por avara do aparato de medida

- Por renovacin peridica

- Por alteracin do rxime de consumos, en tal medida que desborde, por exceso ou por defecto, a capacidade terica do aparato instalado

16.5. A modificacin da situacin ou posicin do contador ser por conta da persoa usuaria e previa autorizacin dos servizos tcnicos municipais.

16.6. Todos os contadores sern precintados polos servizos municipais, e non se podern manipular.

Artigo 17. Verificacin e conservacin dos contadores

17.1. Toda persoa usuaria poder solicitar do Concello a retirada do seu contador para proceder verificacin do mesmo, que ser realizada por un organismo competente, en cuxo caso, os custos sern a cargo da persoa peticionaria, tendo dereito refacturacin do perodo inmediatamente anterior dita verificacin en caso de demostrar o anormal funcionamento do aparato.

17.2. Do mesmo xeito, o Concello poder inspeccionar o estado dos contadores para garantir o seu correcto funcionamento, que permita un control real do consumo da auga, quedando a persoa usuaria obrigada a permitir a dita inspeccin, sen poer ningn obstculo a cantas comprobacins peridicas ou excepcionais se estimen procedentes. O persoal municipal deixar constancia por escrito das ditas inspeccins indicando a data e o resultado do recoecemento. A negativa das persoas usuarias a autorizar as revisins ser causa para a retirada do servizo nos termos previstos neste regulamento.

17.3. Ser obriga da persoa usuaria a custodia do contador, as como mantelo en perfecto estado, sendo extensible esa obriga tanto nos precintos do contador, coma nas etiquetas daquel. Unha vez instalado, anda que sexa propiedade da persoa usuaria, non poder ser manipulado mis que polo persoal empregado do servizo e, a eses efectos, ser debidamente precintado cantas veces se proceda sa colocacin.

17.4. No suposto de avara ou rotura do contador por neglixencia da persoa usuaria, danos intencionados, falla de mantemento do armario ou batera de contadores, ou outras causas diferentes ao uso normal do contador, a reposicin do mesmo ser a cargo da persoa usuaria, incluso no caso de que fose de propiedade municipal.

Artigo 18. Contadores avariados

18.1. No caso dos contadores de propiedade particular, se ao realizar as lecturas ou durante as visitas de inspeccin se comprobase que o contador est avariado, requirirase persoa usuaria para que leve a cabo a reparacin ou substitucin do dito contador nun prazo non menor de 10 nin maior de 30 das. Unha vez reparado ou instalado un novo, deberase comprobar o correcto funcionamento polos servizos tcnicos.

18.2. No caso dos contadores de propiedade municipal, as persoas usuarias, unha vez que detecten un mal funcionamento, debern comunicalo aos servizos municipais, para que procedan sa revisin, e se for preciso, reparacin ou substitucin.

18.3. Durante o tempo da avara, o consumo facturado ser estimado polo servizo segundo o indicado no artigo 34 deste regulamento.

Artigo 19. Contadores con deficiencias de instalacin

No caso de que durante as visitas de inspeccin se detectase que algn contador non cumpre, en canto sa localizacin ou forma de instalacin, cos requisitos determinados no presente regulamento, o Concello poder efectuar o oportuno requirimento para a resolucin da deficiencia.

   
  CAPTULO 6: CONDICINS DA SUBMINISTRACIN DA AUGA  
 

Artigo 20. Tipos de usos

En funcin do uso que se faga da auga, o carcter da subministracin tipifcase en usos domsticos e non domsticos. A clasificacin destes usos farase atendendo ao establecido no artigo 6 do Decreto 136/2012 de 31 de maio da Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas pblicos de depuracin de augas residuais.

Artigo 21. Usos domsticos

Son usos domsticos os particulares que corresponden co uso da auga para atender as necesidades primarias de vida: para beber, sanitarios, duchas, cocia e comedor, lavados de roupa e de louza, para limpezas, para regas de parques e xardns, para refrixeracin e para acondicionamentos domiciliarios sen actividade industrial, comercial ou profesional; mis outros usos da auga que se poidan considerar consumos inherentes ou propios da actividade humana non industrial, nin comercial, nin agrcola, nin gandeira, nin forestal. As persoas usuarias s podern empregar a auga para os usos concedidos e non podern, en ningn caso, vender nin ceder gratuitamente a auga a terceiras persoas, anda que se destinen aos mesmos usos para os que foron autorizados.

Artigo 22. Usos non domsticos

22.1. Son usos non domsticos os correspondentes s actividades clasificadas na Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas, aprobada polo RD 475/2007, do 13 de abril, ags que se asimilen a usos domsticos. En funcin do carcter de suxeito contratante do subministro, este, tipificarase:

a. Actividade empresarial, comercial, industrial e obras: para actividades empresariais en diferentes reas de desenvolvemento empresarial, subministro prestado a calquera tipo de industrias nas que a auga forme parte do desenvolvemento da actividade industrial (includas redes interiores contraincendios) e subministro a inmobles onde se realicen obras. Ao remate das obras a empresa construtora comunicar este feito ao Concello e quedar automaticamente clausurada, rexndose a subministracin polas condicins xerais establecidas, ou polas que se poidan establecer atendendo ao carcter e finalidade da mesma. Ata que se autorice o abastecemento definitivo, manterase vixente a autorizacin provisional para a obra, sendo a empresa construtora ou solicitante autorizado o responsbel do aboamento de toda a auga consumida, que se lle facturar ao prezo marcado pola tarifa non domstica, independentemente do uso ao que se destinara. Unha vez que a nova persoa usuaria tea formalizada a correspondente alta no servizo e aboados os correspondentes dereitos de acometida, en caso de que sexa distinta da autorizada para o uso provisional, efectuarase o cambio de tarifa industrial a domstica, no trimestre seguinte.

b. Usos de auga en alta: Entndese por auga en alta o subministro a outros concellos, a travs do seu correspondente punto de enganche.

c. Subministro aos servizos municipais: sern gratutos, anda que contarn co correspondente contador.

   
  CAPTULO 7: CONDICINS DA AUTORIZACIN  
 

Artigo 23. Obxecto e alcance da autorizacin

Os contratos de subministro formalizaranse para cada vivenda, piso, local industrial, comercial ou obra que constita unha unidade independente. Cada subministro quedar adscrito aos fins para os que se concedeu, non podendo dedicalo a outros fins ou modificar o seu alcance, para o que, en calquera caso, ser necesaria unha nova solicitude de autorizacin.

Artigo 24. Suxeitos e duracin do contrato

24.1 Os contratos de subministro formalizaranse entre o Concello e a persoa titular do dereito de uso da propiedade, ou por quen a represente

24.2 O contrato ter unha duracin indefinida.

24.3 Non obstante, entenderase por rematado:

- Cando a persoa usuaria solicite a baixa do servizo ou se produza un cambio de titularidade

- Cando se produza a extincin da subministracin

Artigo 25. Subscricin do contrato

25.1 Non se levar a cabo ningn subministro sen que a persoa usuaria tea subscrito co Concello o correspondente contrato de subministro, onde ficar indicado o tipo de uso.

25.2 Unha vez concedido o subministro, este non ser efectivo ata que a persoa usuaria non materialice os traballos de conexin e pago dos dereitos sinalados na ordenanza fiscal.

25.3 Cando a subministracin de auga sexa con destino a unha obra, formalizar o contrato a persoa titular da licenza urbanstica ou a persoa construtora.

Artigo 26. Traslado e cambio de persoas usuarias

26.1 Cando se produza un cambio de titularidade no dereito de uso do inmoble ou industria obxecto de subministracin, a nova persoa titular deber comunicalo ao Concello no prazo dun mes, coa finalidade de facer un novo contrato.

26.2 Nos casos en que o cambio de titularidade supoa unha mudanza no tipo de uso, isto dar lugar tramitacin dunha nova alta con todos os efectos previstos neste regulamento.

Artigo 27. Subrogacin

Perante o falecemento da persoa titular do contrato, o seu cnxuxe, descendentes e outros familiares ou persoas que tean convivido habitualmente na vivenda, podern subrogarse nos dereitos e obrigas do contrato. Tamn se poder subrogar calquera outra persoa herdeira ou legataria da propiedade ou uso da vivenda ou local no que se realice o subministro. A subrogacin, s ter efecto mediante a presentacin da documentacin que as o acredite.

   
  CAPTULO 7: CONDICINS DA AUTORIZACIN  
 

Artigo 23. Obxecto e alcance da autorizacin

Os contratos de subministro formalizaranse para cada vivenda, piso, local industrial, comercial ou obra que constita unha unidade independente. Cada subministro quedar adscrito aos fins para os que se concedeu, non podendo dedicalo a outros fins ou modificar o seu alcance, para o que, en calquera caso, ser necesaria unha nova solicitude de autorizacin.

Artigo 24. Suxeitos e duracin do contrato

24.1 Os contratos de subministro formalizaranse entre o Concello e a persoa titular do dereito de uso da propiedade, ou por quen a represente

24.2 O contrato ter unha duracin indefinida.

24.3 Non obstante, entenderase por rematado:

- Cando a persoa usuaria solicite a baixa do servizo ou se produza un cambio de titularidade

- Cando se produza a extincin da subministracin

Artigo 25. Subscricin do contrato

25.1 Non se levar a cabo ningn subministro sen que a persoa usuaria tea subscrito co Concello o correspondente contrato de subministro, onde ficar indicado o tipo de uso.

25.2 Unha vez concedido o subministro, este non ser efectivo ata que a persoa usuaria non materialice os traballos de conexin e pago dos dereitos sinalados na ordenanza fiscal.

25.3 Cando a subministracin de auga sexa con destino a unha obra, formalizar o contrato a persoa titular da licenza urbanstica ou a persoa construtora.

Artigo 26. Traslado e cambio de persoas usuarias

26.1 Cando se produza un cambio de titularidade no dereito de uso do inmoble ou industria obxecto de subministracin, a nova persoa titular deber comunicalo ao Concello no prazo dun mes, coa finalidade de facer un novo contrato.

26.2 Nos casos en que o cambio de titularidade supoa unha mudanza no tipo de uso, isto dar lugar tramitacin dunha nova alta con todos os efectos previstos neste regulamento.

Artigo 27. Subrogacin

Perante o falecemento da persoa titular do contrato, o seu cnxuxe, descendentes e outros familiares ou persoas que tean convivido habitualmente na vivenda, podern subrogarse nos dereitos e obrigas do contrato. Tamn se poder subrogar calquera outra persoa herdeira ou legataria da propiedade ou uso da vivenda ou local no que se realice o subministro. A subrogacin, s ter efecto mediante a presentacin da documentacin que as o acredite.

   
  CAPTULO 9: LECTURAS, CONSUMOS E FACTURACIN  
 

Artigo 31. Periodicidade da lectura dos contadores

O servizo municipal est obrigado a manter un sistema de lectura dos contadores que sexa permanente e peridico. A facturacin do consumo realizarase con carcter trimestral (ou a periodicidade que marque a ordenanza fiscal en cada momento) e de conformidade co cadro de tarifas desa mesma ordenanza reguladora da taxa pola prestacin deste servizo.

Artigo 32. Lecturas

Para a prctica da lectura dos contadores, levarase a cabo en soporte informtico o padrn de persoas aboadas do servizo no que se incluirn todos os datos persoais e de subministro que permitan a correcta identificacin, lectura e facturacin.

Artigo 33. Determinacin dos consumos

33.1. Como norma xeral, a determinacin dos consumos que realice cada persoa usuaria concretarase pola diferenza entre as lecturas de dous perodos consecutivos de facturacin. O persoal municipal encargado deste cometido soamente ter en conta para a facturacin a medicin resultante do contador debidamente homologado e instalado.

33.2. No momento en que o Concello, a travs das lecturas efectuadas en contador ou por outro medio, detecte consumos desproporcionados aos habituais, no prazo de 10 das, comunicarase por calquera medio que permita deixar constancia da dita comunicacin persoa usuaria, ao obxecto de que esta realice as oportunas comprobacins na sa instalacin.

33.3. Constatado polos servizos municipais que o aumento de consumo non debido s actuacins da persoa usuaria e que esta non actuou con dolo ou neglixencia grave, aquela poder solicitar unha nova liquidacin na que se tern en conta os consumos realizados nos tres trimestres anteriores ao do perodo en que se produciu o aumento, estimndose un consumo medio para o dito tempo.

Artigo 34. Consumos estimados

Cando non sexa posbel coecer os consumos realmente realizados, como consecuencia de avara no equipo de medida, ausencia da persoa usuaria no momento en que se intentou tomar a lectura, ou por calquera outro motivo non imputable ao Concello, a facturacin do consumo efectuarase conforme ao consumo realizado durante o mesmo perodo de tempo no ano anterior, ou no seu caso nos perodos anteriores.

Artigo 35. Facturas e recibos: formas de pagamento

35.1. O Concello confeccionar os recibos por consumos de auga unha vez ao trimestre, ou segundo o indique a ordenanza fiscal, logo da lectura do contador, e nunca mis tarde de 30 das dende o remate do perodo que se vai facturar.

35.2. As facturas e recibos emitidos polo Concello debern levar, cando menos os seguintes datos:

- Nome e apelidos

- DNI ou CIF da persoa usuaria

- Enderezo do inmoble obxecto do contrato

- Enderezo ao que se dirixe a notificacin

- Tarifa aplicada

- Lecturas do contador que determinan o consumo, xunto coas datas das mesmas que definen o prazo de facturacin

- Indicacin diferenciada dos conceptos que se facturan

- Importe dos tributos que se aplican

- Importe total dos servizos prestados

35.3. O pagamento de recibos peridicos realizarase polo sistema de domiciliacin bancaria, para o que, no momento de formalizar o contrato de subministracin, formalizarase tamn a domiciliacin.

Artigo 36. Anuncio e prazo de pagamento en va executiva

36.1. Unha vez feito pblico o perodo voluntario de cobro, os servizos administrativos municipais procedern recadacin dos recibos emitidos s persoas abonadas do servizo. O perodo voluntario de cobranza ser de 30 das dende o anuncio de exposicin do padrn municipal correspondente.

36.2. A falla de pagamento no momento e prazos fixados para o perodo voluntario motivar a apertura do procedemento en va executiva, unha vez transcorridos 30 das dende o vencemento do prazo voluntario, trasladando o expediente de dbeda nas facturas Deputacin Provincial da Corua, tal e como acordou o Pleno Municipal no seu da.

36.3. Todo o anterior sen prexuzo de que tamn se poida incoar o expediente para proceder ao corte de subministracin de auga, previo cumprimento dos requisitos legais esixibles, e dos especificados no presente Regulamento.

Artigo 37. Correccin de erros na facturacin

37.1. A persoa usuaria poder obter do Concello calquera informacin tocante s lecturas, facturacins, comprobacins de contador, cobros, tarifas aplicadas e, en xeral, calquera cuestin relacionada coa subministracin de auga no perodo dun ano inmediatamente anterior dita solicitude.

37.2. A persoa usuaria ter dereito reclamacin da devolucin de ingresos indebidos do servizo, expresando de xeito breve e claro os conceptos e fundamentos nos que se basee, e achegando os xustificantes dos pagamentos e calquera outra documentacin que acredite o dito extremo.

37.3. As mesmo, nos casos en que, por erro imputable ao Concello, se facturasen cantidades inferiores s realmente debidas, a persoa usuaria ter dereito a que se lle fraccione o pagamento das diferenzas ao longo dun perodo de tempo igual a aquel ao que se refiren as facturacins errneas, e ata o mximo dun ano.

   
  CAPTULO 10. SUSPENSIN E EXTINCIN DA SUBMINISTRACIN  
 

Artigo 38. Causas da suspensin da subministracin

38.1. O Concello, dentro do marco legal vixente, poder suspender a subministracin de auga s persoas usuarias polas seguintes causas:

a. Por falla de pagamento da facturacin dos ltimos dous recibos

b. Por inexistencia de contrato que ampare a subministracin

c. Cando a persoa usuaria estableza ou permita establecer derivacins na sa instalacin para a subministracin de auga a outras fincas, locais ou vivendas diferentes dos consignados na sa autorizacin

d. Por mor de que a persoa usuaria poa nas sas instalacins de subministracin, sen autorizacin do Concello, bombas ou calquera outro aparello que poida afectar rede de distribucin do seu contorno e ao servizo prestado a outras persoas usuarias

e. Se a persoa usuaria non permite a entrada do persoal tcnico municipal, no seu inmoble, para revisar ou inspeccionar as instalacins

f. Por mor de se atoparen derivacins clandestinas de auga desde as instalacins da rede pblica de subministracin. Entndense por derivacins clandestinas as realizadas sen contrato nin autorizacin do Concello, podendo nestes casos o Concello suspender a subministracin de xeito inmediato

g. Por mor de que o uso que lle dea auga a persoa usuaria ou o estado das sas instalacins interiores, e que poidan afectar negativamente s condicins de potabilidade na rede de distribucin, podendo o Concello tamn suspender inmediatamente o subministro

h. Por desatender os requirimentos do Concello en orde instalacin, reparacin, substitucin ou arranxo de deficiencias do contador ou calquera elemento das instalacins

i. Por non ser posible a lectura do contador durante tres perodos de facturacin consecutivos

l. Por neglixencia grave da persoa usuaria na conservacin das sas instalacins

m. Por infraccin das restricins ou prohibicins de usos da auga legalmente adoptadas

38.2. A potestade de suspensin da subministracin entndense que sen prexuzo doutras accins legais que sexan procedentes para esixirlles s persoas usuarias as responsabilidades en que puideron incorrer.

Artigo 39. Procedemento de suspensin

39.1. O Concello est autorizado para a suspensin da subministracin nos casos que prevexa esta regulamento. Para isto, o Concello notificar previamente por escrito persoa usuaria as causas que xustifiquen a suspensin.

39.2. Advertir expresamente persoa usuaria que se no prazo mnimo de 10 das naturais e no mximo de 15 das naturais contados dende o recibo da comunicacin non desapareceron aquelas causas, levar a efecto a suspensin da subministracin.

39.3. O Concello repor a subministracin no mesmo da ou no seguinte hbil a aquel ao que se corrixiron as causas que xustificaron a suspensin.

39.4. Transcorridos 3 meses desde que se producise a suspensin sen que a persoa usuaria emendase as causas que a motivaron, o Concello poder resolver unilateralmente o contrato, sen prexuzo dos dereitos que lle correspondan por facturacins pendentes.

Artigo 40. Extincin da subministracin

A subministracin extinguirase:

a. Pola peticin da persoa usuaria da baixa no servizo

b. Por pedimento da persoa dona do inmoble anda que non sexa a persoa usuaria, sempre que probe que esta perdeu o dereito de uso do inmoble

c. Por derrubamento, destrucin ou modificacin substancial do inmoble ao que estaba destinada a subministracin

d. Por decisin do servizo municipal de auga nos supostos en que a persoa beneficiaria do servizo non tea a calidade de persoa usuaria, isto , non dispoa de contrato ao seu nome, ou ben por cambio do uso ao que est destinada a subministracin

e. Cando o uso da auga ou as condicins das instalacins interiores do inmoble comporten perigo para a seguridade da rede, para a potabilidade da auga ou para os bens de terceiros, e se trate de irregularidades non emendables

   
  CAPTULO 11: INFRACCINS FRAUDULENTAS, INSPECCIN E SANCINS  
 

Artigo 41. Fraudes no subministro da auga

Tern consideracin de fraude as seguintes actuacins:

a. Utilizar auga do servizo municipal sen ter subscrito o contrato de abono

b. Executar acometidas sen ter cumprido previamente os requisitos previstos neste regulamento

c. Falsear a declaracin inducindo ao servizo municipal a facturar menor cantidade que a que se deba satisfacer polo subministro

d. Modificar ou ampliar os usos aos que se destina a auga potable, especificados no contrato de subministro

e. Levantar os contadores instalados sen autorizacin do Concello; romper os precintos, o cristal ou a esfera dos mesmos; desnivelalos, interrompelos ou paralos e, en xeral, toda accin que tenda a desfigurar a indicacin destes aparatos e a prexudicar, polo tanto, os intereses municipais

f. Establecer ramais, derivacins e enxertos que poidan traer consigo o uso fraudulento da auga por persoas interesadas ou por terceiras

g. Introducir modificacins ou realizar ampliacins na instalacin, sen previa autorizacin

h. Revender a auga potable ou subministrar auga a vivenda que carezan do servizo anda que non constita revenda

Artigo 42. Recursos

42.1. Contra as decisins adoptadas pola entidade subministradora poder interpoerse recurso de reposicin ante a Alcalda, cuxa resolucin causar estado, podendo interpoerse contra a mesma recurso contencioso administrativo.

42.2. O dito recurso de reposicin deber presentarse no prazo dun mes contado dende a notificacin ou publicacin do acto que se trata de impugnar; entendndose desestimado, transcorrido un mes dende a sa interposicin sen que se notifique persoa recorrente a resolucin do mesmo.

42.3. Contra o obxecto do recurso de reposicin, contra a resolucin do mesmo, ou contra ambos vez, poder interpoerse recurso contencioso administrativo ante a sala do Contencioso Administrativo de Ferrol.

42.4. O prazo para interpoelo ser de dous meses dende a notificacin do acordo resolutorio do recurso de reposicin se expreso; se non o fose, o prazo ser de seis meses a contar dende a data da interposicin do recurso de reposicin.

Artigo 43. Infraccins e sancins

43.1. Na prestacin dos servizos de auga potable as infraccins cometidas polas persoas usuarias ou terceiras clasifcanse en moi graves, graves e leves.

a. Son infraccins moi graves:

- Non efectuar as reparacins ou modificacins indicadas polo Concello na rede interna da persoa usuaria, que signifiquen gasto excesivo de auga e eventual dano a propiedades prximas

- Interferir a prestacin dos servizos de auga potable, causando prexuzos a outras persoas usuarias.

- Introducir modificacins fraudulentas nas conexins de auga potable ou nos aparatos de medicin con obxecto de rexistrar menos consumo ca o real

- Interconectar redes privadas co sistema pblico de abastecemento de auga

- Facer conexins directamente desde tubaxes de bombeo, lias de conducin ou lias que conecten internamente unidades do sistema

- Cometer calquera acto que dane as tubaxes ou equipos dos sistemas de auga potable

- Conectar equipos de bombeo ou mecanismo que succionen a auga directamente das redes de subministro ou desde as conexins domiciliarias,

b. Sern infraccins graves:

- Dbeda en mora por un perodo superior a dous recibos

- Impedir o acceso ao inmoble do servizo municipal de auga para a lectura dos contadores, a inspeccin das instalacins ou o exercicio de calquera outras funcins para a preservacin do correcto funcionamento do servizo

- Retirar ou danar os selos de seguridade dos contadores

- Non pagar a taxa por acometida

- Efectuar conexins rede pblica de auga potable mediante instalacins arbitrarias, sen contador, e sen coecemento nin autorizacin do Concello

- Cortar ou interromper o servizo de auga potable dun terceiro

- Efectuar a reposicin dun servizo suspendido para o que non se tivese ordenado o seu restablecemento, anda cando se tivesen feito os pagos pendentes

c. Tern consideracin de infraccins leves:

- Calquera accin ou omisin prohibida por este regulamento e non cualificada coa moi grave ou grave.

43.2. O rxime de sancins ser o seguinte:

- As infraccins moi graves podern ser sancionadas con multa de ata 3.000,00 .

- As infraccins graves podern ser sancionadas con multa de ata 1.500,00 .

- As infraccins leves podern ser sancionadas con multa de ata 750,00 .

43.3. Para a imposicin das sancins teranse en conta a intensidade do dano ocasionado, a reiteracin nos feitos que constiten a infraccin ou a existencia de intencionalidade, neglixencia e dolo.

Artigo 44. Procedemento sancionador

A imposicin de sancins esixir a tramitacin do oportuno expediente sancionador, de conformidade co que dispn a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas e a sa normativa complementaria.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

As persoas titulares de abastecementos privados sern as responsables da sa xestin e mantemento. Nestes casos, o Concello non estar obrigado realizacin de obras de mantemento ou reparacins, salvo que os devanditos abastecementos sexan cedidos ao Concello pasando a formar parte da rede pblica de abastecemento de auga potable.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

Cando por circunstancias excepcionais de seca, escaseza de caudais ou outras similares sexa preciso transvases de auga da trada municipal a depsitos de tradas privadas, o Concello instalar o correspondente contador e facturar o consumo realizado de acordo coas tarifas previstas na Ordenanza fiscal para os usos non domsticos, dentro do tramo correspondente ao de menor consumo.

DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA

No momento da entrada en vigor deste regulamento, as persoas includas no padrn de usuarias do servizo municipal de abastecemento de auga potable consideraranse que posen o correspondente contrato.

Asemade, de oficio, o Concello faralles chegar a todas estas persoas unha copia do modelo de contrato.

DISPOSICIN TRANSITORIA SEGUNDA

As instalacins existentes fornecidas polo servizo municipal de abastecemento de auga debern ser adaptadas, polas persoas responsables, ao recollido neste regulamento nun prazo de 2 anos dende a sa entrada en vigor

DISPOSICIN FINAL

O presente Regulamento entrar en vigor ao da seguinte de que se publique integramente o seu texto no BOP.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Oregulamento dispn a sa entrada en vigor s das hbiles seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios