Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - REGULAMENTO N R-9 DA ADMINISTRACIN ELECTRNICA DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Publicación provisional : 13-03-2014 BOP N 49 -- Publicación definitiva : 02-05-2014 BOP N 82
Redacción Aplicable desde 21-05-2014

Redacciones Redacciones
 - LIMIAR
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. PRINCIPIOS XERAIS
 - CAPTULO III. SEDE ELECTRNICA
 - CAPTULO IV. IDENTIFICACIN, ACCESO INFORMACIN E PRESENTACIN DE ESCRITOS POR PARTE DA CIDADANA
 - CAPTULO V. A DIFUSIN DA INFORMACIN ADMINISTRATIVA POR MEDIOS ELECTRNICOS
 - CAPTULO VI. O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRNICO
 - CAPTULO VII. REXISTRO, ARQUIVO E ACCESO AOS DOCUMENTOS ELECTRNICOS
 - CAPTULO VIII. PAGAMENTOS ELECTRNICOS
 - DISPOSICINS ADICIONAIS
 - DISPOSICINS TRANSITORIAS
 - DISPOSICINS DERRADEIRAS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  LIMIAR  
 

O Concello de San Sadurnio ten como obxectivo fundamental avanzar decididamente cara a un desenvolvemento sustentable. E para conseguilo a mellora dos servizos municipais e a sa incorporacin efectiva Sociedade da Informacin, trnanse, hoxe en da, elementos imprescindibles.

Neste senso, a Lei 11/2007, do 22 de xuo, de acceso electrnico dos cidadns aos servizos pblicos, estableceu o marco xurdico para o desenvolvemento da coecida como Administracin electrnica. A sa finalidade era a de adecuar a Administracin a unha nova realidade social, a chamada Sociedade da Informacin, que produto dos avances tecnolxicos no campo das comunicacins.

Non s a Lei 11/2007, xa indicada, senn que cada vez mis leis foron inclundo disposicins que obrigan s Administracins pblicas a utilizaren as novas tecnoloxas e as canles de comunicacin dixitais.

Nese senso, a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector pblico, a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio ou as modificacins introducidas na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, conteen diversas previsins que requiren a posta en marcha da Administracin electrnica como va e canle para a informacin e participacin da cidadana.

O Concello de San Sadurnio vn traballando no achegamento das novas tecnoloxas e dos beneficios da Sociedade da Informacin entre os seus vecios e vecias, e por este motivo quere establecer co presente regulamento o marco normativo preciso para implantar a Administracin electrnica no municipio.

   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1. Obxecto

O presente regulamento, en virtude do recoecemento ao dereito da cidadana a se relacionar coas Administracins pblicas por medios electrnicos, tal e como recolle a Lei 11/2007, do 22 de xuo, de acceso electrnico dos cidadns aos servizos pblicos, fixa as regras xerais para a utilizacin progresiva das tecnoloxas da informacin na actividade administrativa, nas relacins entre as Administracins pblicas, as como nas relacins coa cidadana no mbito do Concello de San Sadurnio.

Con este regulamento pretndense aplicar os principios xerais recollidos na normativa vixente no mbito da Administracin electrnica, e as garantir os dereitos da cidadana, ofrecer un tratamento comn e dar validez eficacia da actividade administrativa en condicins de seguridade xurdica.

Asemade, coa aplicacin deste regulamento e coa progresiva implantacin da Administracin electrnica dbese acadar unha mellora na eficacia e na eficiencia dos servizos pblicos municipais.

Artigo 2. mbito de aplicacin

O regulamento ser de aplicacin:

a) actividade de todas as reas, rganos e servizos do Concello de San Sadurnio

b) s relacins do Concello con outras Administracins e organismos pblicos cos que estableza relacins de interoperatividade

c) cidadana no seu conxunto, abranguendo s persoas fsicas e xurdicas, e mesmo s entidades sen personalidade xurdica, cando utilicen medios electrnicos nas sas relacins co Concello

Artigo 3. Definicins

Os termos e conceptos recollidos neste regulamento tern o significado que se establece no anexo da Lei 11/2007, no Real Decreto 3/2010 e no Real Decreto 4/2010.

Artigo 4. Uso da lingua galega

Na implantacin dos sistemas a que se refire este regulamento, o Concello de San Sadurnio adoptar todas as medidas tcnicas e organizativas necesarias para dar cumprimento normativa vixente sobre o uso da lingua galega, nomeadamente en aplicacin da ordenanza municipal de normalizacin lingstica.

Artigo 5. Dereitos e garantas

1. No marco dos dereitos recoecidos na Lei 11/2007, do 22 de xuo, de acceso electrnico dos cidadns aos servizos pblicos, o presente regulamento garante a igualdade, a proteccin de datos de carcter persoal, a autenticidade, a integridade, a dispoibilidade, a confidencialidade e a conservacin da informacin e dos documentos nos que se empreguen os medios electrnicos, informticos ou telemticos.

2. Os cidadns e as cidads, en relacin coa utilizacin dos medios electrnicos na actividade administrativa, teen os seguintes dereitos:

a) Relacionarse coa Administracin municipal a travs de medios electrnicos, presentar documentos, facer trmites e procedementos e, en xeral, exercer os dereitos e facultades que lles recoece o ordenamento xurdico administrativo, con total validez e seguridade, ags nos casos en que unha lei estableza a utilizacin dun medio non electrnico

b) Obter un trato de igualdade no acceso electrnico aos servizos da Administracin municipal

c) Esixir da Administracin municipal que se lles dirixa a travs destes medios, e a obter documentos a travs de formatos electrnicos

d) Non achegar documentos que se atopen en poder da Administracin municipal, ou doutras Administracins pblicas coas cales o Concello tea un convenio de intercambio de informacin, aos efectos previstos na normativa bsica estatal nesta materia

e) Acceso documentacin e informacin administrativa, rexistros e arquivos, a travs de medios electrnicos, e a dispoer de contidos electrnicos de calidade, accesibles, transparentes e comprensibles

f) Coecer por medios electrnicos o estado de tramitacin dos procedementos nos que sexan interesados/as, salvo nos supostos en que a normativa de aplicacin estableza restricins ao acceso informacin sobre aqueles

g) Acceder e utilizar a Administracin electrnica con independencia dos condicionantes de discapacidade

h) Acceder e utilizar a Administracin electrnica con independencia dos medios tecnolxicos utilizados

i) Confidencialidade e proteccin dos seus datos persoais, e ao resto dos dereitos protexidos pola normativa de proteccin de datos

j) Privacidade e seguridade das sas comunicacins coa Administracin municipal, e das comunicacins que poida efectuar o Concello en que consten os datos da persoa interesada, de acordo coa lei

k) Conservacin en formato electrnico, por parte da Administracin municipal, dos documentos electrnicos que formen parte dun expediente, e garantir o seu acceso

l) Calidade dous servizos pblicos prestados por medios electrnicos

3. O exercicio efectivo, a aplicacin e a interpretacin sobre o contido destes dereitos realizarase nos termos previstos na normativa aplicable, e de acordo coas previsins do presente regulamento.

Artigo 6. Deberes e obrigacins

a) Xunto aos dereitos recoecidos no artigo anterior, as persoas fsicas e xurdicas e as demais Administracins estn suxeitas nas sas actuacins ao cumprimento dos seguintes deberes:

a) Utilizar os servizos e procedementos da Administracin electrnica de boa fe e evitando o seu abuso

b) Facilitar Administracin municipal, nas materias obxecto deste regulamento, unha informacin veraz e completa, adecuada s finalidades para as cales se solicitase

c) Identificacin ante a Administracin municipal, nos termos establecidos na vixente normativa

d) Custodia daqueles elementos identificativos persoais e intransferibles, utilizados nas relacins administrativas por medios electrnicos coa Administracin municipal

e) Respectar o dereito de privacidade, confidencialidade e seguridade e outros dereitos en materia de proteccin de datos

b) O Concello velar polo cumprimento destes deberes no marco do previsto na normativa aplicable e das previsins deste regulamento.

c) Na regulacin de cada procedemento electrnico poderase establecer a obrigatoriedade de comunicarse co Concello de San Sadurnio utilizando s medios electrnicos, cando as persoas interesadas se correspondan con persoas xurdicas ou colectivos de persoas fsicas que por razn da sa capacidade econmica ou tcnica, dedicacin profesional ou outros motivos acreditados tean garantido o acceso e a dispoibilidade dos medios tecnolxicos precisos.

   
  CAPTULO II. PRINCIPIOS XERAIS  
 

Artigo 7. Principios reitores da Administracin electrnica no mbito da Administracin municipal

A Administracin municipal, no marco da utilizacin de medios electrnicos na actividade administrativa, suxitase aos principios enunciados na normativa reguladora do acceso da cidadana aos servizos pblicos.

Artigo 8. Principios organizativos da Administracin electrnica

a) A Administracin municipal impulsar o acceso electrnico informacin, os trmites e os procedementos administrativos, en prol dunha mis eficaz implantacin dos principios de transparencia administrativa, proximidade e servizo cidadana.

b) Para ese efecto, guiar a sa actividade de acordo cos principios de simplificacin administrativa, impulso dos medios electrnicos, neutralidade tecnolxica, interoperabilidade, confidencialidade, seguridade e proteccin de datos, transparencia e participacin.

Artigo 9. Principios xerais do acceso da cidadana ao procedemento administrativo

1. A realizacin electrnica dos trmites administrativos no marco da Administracin municipal, rexerase polos principios de non discriminacin por razn do uso de medios electrnicos, trazabilidade dos procedementos e documentos administrativos, proporcionalidade e intermodalidade de medios, de modo que, nos termos previstos neste regulamento ou nas normas de desenvolvemento, un procedemento iniciado por un medio poderase continuar por outro diferente, sempre que se asegure a integridade e seguridade xurdica do procedemento.

2. Os trmites e os procedementos accesibles por va electrnica poderanse realizar, a eleccin da persoa interesada, a travs das canles e medios electrnicos que estean dispoibles nese momento.

Artigo 10. Principios informadores de fomento e promocin da cooperacin interadministrativa en materia de Administracin electrnica

1. A Administracin municipal guiar a sa actividade en materia de Administracin electrnica de acordo cos principios de colaboracin, cooperacin e informacin mutua, e de acceso e dispoibilidade limitada.

2. A Administracin municipal deber facilitar o acceso das restantes Administracins pblicas aos datos que dispoa das persoas interesadas que se atopen en soporte electrnico, especificando, en todo caso, as condicins, os protocolos e os criterios funcionais ou tcnicos necesarios para acceder aos datos coas mximas garantas de seguridade e integridade, e limitndose estritamente aos que as Administracins pblicas requiran no exercicio das sas funcins. O acceso aos datos mencionados estar condicionado a que a persoa interesada preste o seu consentimento ou a que unha norma con rango legal as o autorice.

Artigo 11. Fomento dos medios electrnicos e eliminacin da fenda dixital

1. O Concello de San Sadurnio adoptar as medidas precisas para fomentar que a cidadana tire proveito das potencialidades da Sociedade da Informacin, e nomeadamente da Administracin electrnica.

2. A Administracin municipal tomar as medidas axeitadas, dentro das sas capacidades, para que os colectivos mis desfavorecidos e con menor grao de inclusin dixital conten cos medios necesarios para poderen acceder, en condicins de igualdade, s servizos municipais ofertados a travs de medios electrnicos.

3. O Concello poder establecer nas sas ordenanzas fiscais bonificacins ou exencins no caso do uso dos medios electrnicos. As devanditas bonificacins e exencins estarn fundamentadas na eficiencia e na eficacia que comporta o emprego das tcnicas da Administracin electrnica, as como no consecuente aforro producido nos recursos financeiros municipais.

Artigo 12. Sistemas de acceso aos servizos electrnicos

A Administracin municipal garantir o acceso da cidadana aos servizos electrnicos proporcionados no seu mbito a travs dun sistema de varias canles que conte, polo menos, cos seguintes medios:

a) Oficina presencial de rexistro e atencin ao pblico, que por ao dispor da cidadana, de forma libre e gratuta, os medios e instrumentos precisos para exercer os seus dereitos en relacin a este regulamento, debendo contar con asistencia e orientacin sobre a sa utilizacin

b) O Punto de acceso electrnico, que ser a Sede electrnica creada e xestionada polo Concello e estar dispoible para a cidadana a travs das redes de comunicacin

c) O punto de acceso xeral, que ser o portal web do Concello, a travs do cal a cidadana pode, nas sas relacins coa Administracin municipal, acceder a toda a informacin e aos servizos dispoibles

d) Servizos de atencin telefnica que, na medida en que os criterios de seguridade e as posibilidades tcnicas o permitan, faciltenlle cidadana o acceso s informacins e servizos electrnicos aos que se refiren os apartados anteriores

   
  CAPTULO III. SEDE ELECTRNICA  
 

Artigo 13. Sede electrnica

1. A sede electrnica o enderezo electrnico de titularidade municipal dispoible para toda a cidadana, a travs do cal poden acceder informacin, servizos e trmites electrnicos do Concello.

2. A sede electrnica foi creada polo acordo da Xunta de Goberno Local do 14/01/2012 (BOP n 17, do 25/01/2012) e a sa titularidade correspndelle ao Concello de San Sadurnio.

3. O enderezo electrnico de referencia da sede electrnica do Concello de San Sadurnio : https://sede.sansadurnino.es.

4. A sede electrnica accesible directamente, a travs do portal do Concello http://www.sansadurnino.es, as como a travs da sede electrnica da Deputacin da Corua https://sede.dicoruna.es, que se atopa no portal da Deputacin provincial http://www.dicoruna.es

5. A sede electrnica estar dispoible para toda cidadana de forma gratuta e permanente. En particular, tamn ser accesible a travs do punto de acceso xeral da Administracin Xeral do Estado previsto no artigo 8.2.b) da Lei 11/2007, de 22 de xuo.

6. A data e hora oficial da sede electrnica corresponde da Espaa peninsular conforme ao que establece o Esquema Nacional de Interoperabilidade.

Artigo 14. Contidos e servizos da sede electrnica

1. A sede electrnica municipal dispor dos seguintes contidos mnimos:

a) Identificacin da sede, as como do rgano titular e responsable da xestin

b) Informacin necesaria para a correcta utilizacin da sede

c) Relacin de procedementos e servizos postos a disposicin da cidadana

d) Sistema de verificacin dos certificados da sede, que estar accesible de forma directa e gratuta

e) Relacin de sistemas de sinatura electrnica que, conforme ao previsto neste regulamento, sexan admitidos ou utilizados na sede

f) Informacin relacionada coa proteccin de datos de carcter persoal

2. A sede electrnica municipal dispor dos seguintes servizos a disposicin da cidadana:

a) Presentacin telemtica de solicitudes

b) Enlace para a formulacin de suxestins e queixas ante o rgano competente

c) Acceso, no seu caso, relacin de expedientes do cidadn ou cidad e aos trmites que se iniciaron de forma telemtica

d) No seu caso, publicacin electrnica de actos e comunicacins no taboleiro de anuncios ou edictos, indicando o carcter sustitutivo ou complementario da publicacin electrnica

e) Verificacin dos selos electrnicos que se utilicen na sede

f) Comprobacin da autenticidade e integridade dos documentos emitidos e que sexan autenticados mediante cdigo seguro de verificacin

Artigo 15. Calidade e seguridade na sede electrnica

1. Os servizos da sede electrnica estarn operativos 24 horas ao da, todos os das do ano. Cando por razns tcnicas se prevexa que a sede electrnica, ou algn dos seus servizos, poidan non estar operativos, terase que comunicar s persoas usuarias coa mxima antelacin que sexa posible, indicando os medios alternativos que estean dispoibles.

2. A sede electrnica cumprir os estndares de accesibilidade de conformidade coa normativa aplicable, e en particular garantirase que sexa accesible desde os principais navegadores e sistemas operativos de cdigo aberto.

3. O Concello compromtese a velar pola calidade da informacin contida na sa sede electrnica, anda que non se considerar responsable en ningn caso da informacin que se poida obter a travs das fontes externas, nin tampouco das opinins que poidan expresar, a travs das pxinas web municipais, persoas que non estean vinculadas coa entidade.

   
  CAPTULO IV. IDENTIFICACIN, ACCESO INFORMACIN E PRESENTACIN DE ESCRITOS POR PARTE DA CIDADANA  
 

Artigo 16. Instrumentos de identificacin e acreditacin da vontade da cidadana

1. As persoas fsicas podern utilizar para se relacionar coa Administracin municipal os sistemas de sinatura electrnica incorporados ao Documento Nacional de Identidade, en todo caso, e os sistemas de sinatura electrnica avanzada admitidos pola lei.

2. As persoas xurdicas e entidades sen personalidade xurdica podern utilizar sistemas de sinatura electrnica de persoa xurdica, ou de entidades sen personalidade xurdica, para todos aqueles procedementos e actuacins para os que se admitan. En caso de non admisin, a sede electrnica municipal deber facilitar sistemas alternativos que permitan o exercicio do dereito a se relacionar electronicamente coa Administracin municipal.

3. O Concello admitir cantos outros sistemas de sinatura electrnica estiveren autorizados legalmente, e que sexan adecuados para garantir a identificacin das persoas, e, se procede, a autenticidade e a integridade dos documentos electrnicos.

4. O Concello poder admitir os sistemas de sinatura electrnica utilizados ou admitidos por outras Administracins pblicas, de conformidade cos principios de recoecemento mutuo e reciprocidade.

5. O Concello publicar na sa sede electrnica a relacin de sistemas de sinatura electrnica admitidos nas sas relacins coa cidadana.

Artigo 17. Requisitos de identificacin no acceso da cidadana informacin administrativa electrnica

a) Ser de libre acceso para a cidadana, sen necesidade de identificacin, a informacin seguinte:

a) Procedementos do Concello: informacin, descarga de impresos e instancias

b) Verificacin de documentos e certificados

c) Calendario oficial do Concello

d) Informacin xeral sobre a sede: normativa, hora oficial, avisos sobre interrupcins etc.

e) Informacin xeral sobre utilidades como, por exemplo, a sinatura electrnica

f) Enlaces tiles

g) Noticias relacionadas coa Administracin electrnica

h) Outra informacin sobre a organizacin municipal e os servizos de interese xeral

b) De conformidade cos apartados 2, 3, 5 e 6 do artigo 37 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, o acceso aos documentos nominativos, aos documentos que contean datos relativos intimidade das persoas, aos expedientes non finalizados e aos expedientes e arquivos referidos nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei 30/1992, queda reservado s persoas que acrediten as condicins que a lei prevexa en cada caso.

c) Para garantir que o dereito de consulta dos documentos sinalados no apartado anterior exercido polas persoas que se atopan legalmente habilitadas para facelo, os servizos municipais esixirn a identificacin por medio de calquera procedemento electrnico de identificacin de entre os admitidos neste regulamento.

Artigo 18. Requisitos de identificacin e de acreditacin da vontade da cidadana na presentacin de escritos

1. A utilizacin de sinatura electrnica, nos termos previstos no presente regulamento, ser un requisito suficiente para identificar e entender acreditada a vontade das persoas que presenten, por va electrnica, un escrito no procedemento ou trmite de que se trate.

2. O Concello admitir, de acordo coa lei, outros tipos de sinatura electrnica que permitan garantir a seguridade e a integridade na identificacin e a acreditacin da vontade das persoas, atendendo aos criterios seguintes:

a) As caractersticas das canles electrnicas que se habilitaran para a realizacin do trmite

b) A proporcionalidade entre o requisito imposto e a transcendencia que poida ter o trmite en concreto na esfera xurdica da cidadana

c) A esixencia formal de que a sinatura do escrito presentado pola persoa interesada cumpra a normativa de procedemento administrativo xeral

d) A dispoibilidade da tecnoloxa e os recursos do Concello

3. De conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, a Administracin municipal requirir das persoas particulares as emendas de calquera defecto formal, ocasionado polo incumprimento dos requisitos de identidade, integridade e autenticidade que prev este artigo.

4. No caso de que as persoas interesadas non dispoan dos instrumentos electrnicos de identificacin ou acreditacin da vontade, que prev este regulamento, a identificacin ou acreditacin da sa vontade poderaa facer de forma vlida un funcionario ou funcionaria municipal a travs do uso do sistema de sinatura electrnica do que estea dotado. A persoa interesada ter que identificarse e prestar o seu consentimento expreso, e deber quedar constancia para os casos de discrepancia ou litixio.

   
  CAPTULO V. A DIFUSIN DA INFORMACIN ADMINISTRATIVA POR MEDIOS ELECTRNICOS  
 

Artigo 19. Informacin sobre a organizacin e os servizos de interese xeral

1. A Administracin municipal facilitar por medios electrnicos, e como mnimo a travs da sa sede electrnica, informacin sobre:

a) Os procedementos administrativos que tramite, precisando tanto os requisitos esenciais e os prazos de resolucin e notificacin, como tamn o sentido do silencio

b) Os datos de localizacin, como o enderezo postal, o telfono e o correo electrnico

2. Poderase difundir a travs de medios electrnicos calquera outra informacin relativa a asuntos ou cuestins de interese xeral para a cidadana, como nos mbitos de sanidade, sade, cultura, educacin, servizos sociais, medio ambiente, transporte, comercio, desenvolvemento local, deporte e lecer.

3. Co obxecto de mellorar a comunicacin e a participacin da cidadana, o Concello poder empregar medios electrnicos, como o portal web, o correo electrnico, as redes sociais ou a mensaxera instantnea, para transmitir informacins de interese xeral ou individual.

4. A informacin facilitada far constar o rgano administrativo provedor da informacin e as datas de actualizacin.

Artigo 20. Informacin administrativa

A Administracin municipal facilitar a travs de medios electrnicos toda a informacin administrativa que por prescricin legal ou resolucin xudicial tea que facerse pblica, especificando en calquera caso o rgano administrativo autor do acto ou disposicin publicados.

A modo de exemplo, a Administracin municipal far pblica a seguinte informacin:

a) Ordenanzas, regulamentos e outras normas municipais

b) Orzamento municipal

c) Figuras de planeamento urbanstico

d) Procedementos de contratacin administrativa

e) Procedementos de concesin de subvencins, axudas ou bolsas

f) Procedementos de contratacin de persoal

Artigo 21. O portal web municipal

a) A web municipal cumprir cos estndares de accesibilidade e calidade recomendados para as Administracins pblicas, e en particular garantirase que os servizos, informacins, trmites e procedementos obxecto deste regulamento sexan accesibles dende os principais navegadores e sistemas operativos.

b) Garantirase a seguridade da web municipal, para garantir a autenticidade e integridade da informacin dixital que contn.

Artigo 22. Taboleiro de anuncios electrnico

1. A publicacin de actos e comunicacins que, por disposicin legal ou regulamentaria, se tean que publicar no taboleiro de anuncios municipal, poder ser substituda ou complementada pola sa publicacin no taboleiro de anuncios electrnico.

2. O acceso ao taboleiro de anuncios electrnico non requirir ningn mecanismo especial de acreditacin da identidade do cidadn ou cidad.

3. O taboleiro de anuncios publicarase na sede electrnica do Concello, e se poder consultar desde os terminais instalados na Casa do Concello ou noutros puntos de acceso que se determinen. Dispor dos sistemas e mecanismos que garantan a autenticidade, a integridade e a dispoibilidade do contido, de acordo co artigo 45.5 da Lei 30/1992.

4. O taboleiro de anuncios electrnico estar dispoible todos os das do ano e durante as vinte e catro horas do da. Cando por razns tcnicas se prevexa que o taboleiro pode non estar operativo, deberase anunciar s persoas usuarias coa mxima antelacin posible, indicando os medios alternativos dispoibles.

   
  CAPTULO VI. O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRNICO  
 

Artigo 23. Procedementos tramitados por va electrnica

1. O Concello garante o exercicio do dereito a se relacionar coa Administracin a travs de medios electrnicos, e dos demais dereitos recoecidos neste regulamento, con relacin aos trmites e aos procedementos que se tramiten por medios electrnicos.

2. O Concello de San Sadurnio incorporar progresivamente os trmites e procedementos administrativos municipais tramitacin por va electrnica.

3. No marco da lexislacin vixente e dos principios deste regulamento, o Concello poder determinar os supostos e as condicins en que ser obrigatorio comunicarse coa Administracin municipal a travs de medios electrnicos, cando as persoas interesadas sexan persoas xurdicas ou colectivos de persoas fsicas que, por razns de capacidade econmica ou tcnica, dedicacin profesional ou outros motivos acreditados, tean garantidos o acceso a medios tecnolxicos adecuados e a dispoibilidade destes medios.

Artigo 24. Identificacin e acreditacin da vontade dos rganos administrativos

1. A Administracin municipal poder utilizar os sistemas seguintes, para a sa identificacin electrnica e para a autenticacin dos documentos electrnicos que produzan:

a) Sistemas de sinatura electrnica baseados na utilizacin de certificados de dispositivo seguro, ou un medio equivalente, que permita identificar a sede electrnica do Concello e o establecemento de comunicacins seguras

b) Sinatura electrnica do persoal ao servizo da Administracin municipal

c) Sistemas de sinatura electrnica para a actuacin administrativa automatizada

d) Intercambio electrnico de datos en contornas pechadas de comunicacin

2. A sede electrnica do Concello utilizar, para identificarse e garantir unha comunicacin segura, sistemas de sinatura electrnica baseados en certificados de dispositivo seguro ou un medio equivalente.

3. Os actos administrativos da Administracin municipal poderanse ditar de forma automatizada, sempre que se dea o cumprimento dos requisitos establecidos polos actos administrativos normativa administrativa aplicable e neste regulamento. A estes efectos, a Administracin municipal poder determinar para cada suposto a utilizacin dos sistemas de sinatura electrnica seguintes:

a) Selo electrnico do rgano ou entidade de dereito pblico correspondente, baseado nun certificado electrnico que rena os requisitos esixidos pola lexislacin de sinatura electrnica

b) Cdigo seguro de verificacin vinculado ao rgano ou entidade de dereito pblico correspondente e, se procede, persoa asinante do documento

4. A identificacin e o exercicio da competencia da Administracin municipal farase mediante os sistemas de sinatura electrnica dos que estea provisto o persoal ao seu servizo, de acordo coas previsins da normativa aplicable.

5. O intercambio de datos electrnicos transmitidos en contornas pechadas de comunicacin, ser vlido de conformidade coas condicins e garantas que acorde o Concello, as cales tern que garantir a integridade e o non repudio dos datos electrnicos transmitidos.

Artigo 25. Iniciacin

Para a iniciacin dun procedemento administrativo por medios electrnicos a solicitude dunha persoa interesada, o Concello poer sa disposicin na sede electrnica os correspondentes modelos ou sistemas electrnicos de solicitude. No caso de non houber o modelo especfico de solicitude, existir un modelo xenrico que reunir os requisitos esixidos na lexislacin para as solicitudes.

Artigo 26. Esixencia e acreditacin de representacin

1. As persoas podern actuar por medio de representantes nos procedementos e trmites administrativos que fagan ante a Administracin municipal por medios electrnicos, de acordo co que prevn a lexislacin xeral e este regulamento. Nestes supostos, a validez das actuacins realizadas estar suxeita acreditacin da representacin.

2. O procedemento de acreditacin da representacin, cando se fagan actuacins por medios electrnicos, poderase levar a cabo a travs de calquera dos procedementos alternativos seguintes:

a) Mediante a presentacin de apoderamento en soporte electrnico

b) Mediante os certificados de sinatura electrnica que inclan a relacin de representacin e que sexan aceptados polo Concello, de conformidade co que se establece neste regulamento

c) Mediante a declaracin de apoderamento por parte da persoa representante e a posterior comprobacin da representacin nos rexistros da Administracin municipal, ou doutras Administracins ou entidades coas que o Concello asine un convenio de colaboracin

d) Calquera outro sistema de acreditacin da representacin que habilite o Concello no marco das leis e deste regulamento

3. Cando o procedemento o permita e for conveniente, a Administracin municipal poder, en calquera momento, pedir persoa apoderada a xustificacin do apoderamento.

Artigo 27. Tramitacin por va electrnica dos procedementos

1. Os programas, as aplicacins e os sistemas de informacin que en cada caso se utilicen para a realizacin por medios electrnicos dos trmites administrativos, tern que garantir o control dos prazos, a constancia da data e a hora e a identificacin das persoas responsables das actuacins, separadamente da consideracin da orde de tramitacin dos expedientes.

2. A persoa interesada, previa comprobacin electrnica da sa identidade por calquera dos medios regulados neste regulamento, poder solicitar e obter informacin sobre o estado da tramitacin dos procedementos administrativos que estean sendo xestionados electronicamente na sa totalidade, de acordo coas condicins do servizo de acceso restrinxido establecido para ese efecto. A informacin sobre o estado da tramitacin do procedemento comprender a relacin dos actos de trmite realizados, con indicacin do seu contido, as como a data en que se ditaron.

3. O Concello poder remitir persoa interesada avisos sobre o estado da tramitacin, nas direccins telemticas de contacto que esta indique.

Artigo 28. Presentacin de documentos e declaracins responsables

1. Non ser necesario achegar documentos que estean en poder da Administracin municipal, ou doutras Administracins pblicas coas cales o Concello asine un convenio de colaboracin. O exercicio deste dereito farase de acordo coa normativa aplicable a cada procedemento e, en especial, coa proteccin de datos de carcter persoal.

2. As entidades comprendidas no mbito de aplicacin deste regulamento promovern a substitucin da achega de documentos acreditativos do cumprimento de requisitos por unha declaracin responsable da persoa interesada que exprese a concorrencia dos requisitos mencionados, e o compromiso de achegar os xustificantes a requirimento da Administracin.

3. A comprobacin da informacin contida nestas declaracins poderase efectuar nos rexistros da Administracin municipal, ou nos doutras Administracins coas que o Concello tea asinado un convenio de colaboracin.

Artigo 29. Certificados administrativos electrnicos e transmisin de datos

1. De acordo cos principios de simplicidade administrativa e interoperabilidade entre Administracins, o Concello promover a eliminacin de certificados e, en xeral, de documentos en papel, que se substituirn, sempre que se poida, por certificados e documentos electrnicos ou por transmisins de datos. Tanto no caso de certificados electrnicos e documentos electrnicos como no de transmisins de datos, a sa expedicin, tratamento e efectos rexeranse polo que dispn este regulamento, con suxeicin estrita normativa de proteccin de datos de carcter persoal, as como ao resto da normativa aplicable ao procedemento administrativo.

2. O Concello compromtese a facilitar o acceso a outras Administracins pblicas aos datos relativos s persoas interesadas que estean no seu poder e se atopen en soporte electrnico. En todo caso, estableceranse as mximas garantas de seguridade, integridade e dispoibilidade, de conformidade co que dispn a normativa aplicable proteccin de datos de carcter persoal.

3. No marco dos principios regulados neste regulamento, o Concello promover o establecemento de convenios coas entidades pblicas ou privadas, tanto emisoras como receptoras, de certificados ou documentos administrativos, para simplificar a obtencin, a transmisin e, se procede, a validacin de documentos ou certificados electrnicos para transmisins de datos.

4. O Concello poder establecer os mecanismos necesarios para a elaboracin de certificados administrativos electrnicos, que tern os mesmos efectos que os expedidos en soporte papel. O contido daqueles poderase imprimir en soporte papel, e a sinatura manuscrita substituirase por un cdigo de verificacin xerado electronicamente, que permita comprobar a autenticidade accedendo telematicamente aos arquivos do rgano ou organismo emisor.

5. O Concello, a peticin das persoas interesadas, emitir certificados electrnicos sobre os datos que figuran no seu poder.

6. Os cidadns e as cidads, en substitucin dos certificados en papel, podern presentar ante a Administracin municipal certificados en soporte electrnico doutras Administracins, obtidos telematicamente ou ben mediante a compulsa electrnica do certificado en papel

Artigo 30. Compulsas electrnicas e traslado de documentos en soporte papel

a) A compulsa electrnica de documentos electrnicos e en soporte papel farase a travs dun procedemento de dixitalizacin seguro, que incla, nos termos establecidos neste regulamento, a sinatura electrnica do persoal ao servizo da Administracin municipal que realice a compulsa, e que garanta a autenticidade e a integridade da copia. Os documentos compulsados electronicamente tern a consideracin de copias autnticas, aos efectos que prev o artigo 46 da Lei 30/1992.

b) A incorporacin, no seu caso, de documentos en soporte papel nos trmites e procedementos administrativos que se tramiten por va electrnica, farase mediante a compulsa electrnica destes documentos.

c) Cando un procedemento iniciado electronicamente non se tramite totalmente en soporte electrnico, o rgano competente poder reproducir en soporte papel as solicitudes, comunicacins ou outros documentos electrnicos, mediante compulsa ou outros sistemas de verificacin, que permitan contrastar a sa autenticidade mediante o acceso aos arquivos electrnicos da Administracin emisora.

Artigo 31. Expediente electrnico

1. O expediente electrnico o conxunto de documentos electrnicos correspondentes a un procedemento administrativo, sexa cal for o tipo de informacin que contean e o formato en que sexan creados. Tern esta consideracin as agrupacins de documentos que formen unidades bsicas do sistema de xestin documental.

2. Os expedientes electrnicos debern conter os metadatos imprescindibles para coecer o contexto, o contido e a estrutura que os forman, as como a sa xestin ao longo do tempo.

3. A remisin de expedientes poderase substitur, para todos os efectos, pola posta a disposicin do expediente electrnico, e a persoa interesada ten dereito a obter unha copia, nas condicins fixadas neste regulamento.

Artigo 32. Terminacin

1. Os procedementos que se tramiten e se rematen en soporte electrnico, garantirn a identificacin e o exercicio da competencia por parte do rgano que, en cada caso, estea recoecido como competente.

2. O acto ou resolucin que poa fin a un procedemento cumprir co esixido no artigo 89 da Lei 30/1992, e ir avalado por algn dos sistemas de sinatura electrnica previstos neste regulamento.

3. O traslado de documentos electrnicos, inclundo os que teen que figurar nos libros de resolucins e nos libros de actas, mentres non tean o formato en soporte electrnico, farase de acordo co previsto neste regulamento.

Artigo 33. A notificacin por medios electrnicos

1. A notificacin practicarase utilizando os medios electrnicos cando a persoa interesada sinale estes medios como preferentes, ou exprese o consentimento para a sa utilizacin, nos procedementos administrativos para os que se habilite este sistema de notificacin. O Concello far pblica esta circunstancia na sa sede electrnica.

2. A prctica da notificacin por medios electrnicos poder efectuarse nas modalidades previstas regulamentariamente, ou noutros medios de notificacin electrnica que se poidan establecer, sempre que quede constancia da recepcin pola persoa interesada, no prazo e nas condicins que se establezan na sa regulacin especfica.

3. A aceptacin por parte das persoas interesadas poder ter carcter xeral para todos os trmites que as relacionen coa Administracin municipal, ou para un ou diversos trmites, segundo o que se manifestou.

4. Para a eficacia do que se dispn neste artigo, toda persoa interesada que manifeste expresamente a sa vontade de ser notificada por medios electrnicos, ter que dispoer dun enderezo electrnico que cumpra os requisitos legalmente previstos.

5. A direccin de correo electrnico ter vixencia indefinida como enderezo vlido, a efectos de notificacin, ags nos supostos en que a persoa titular solicite a revogacin ou a modificacin, por defuncin da persoa fsica ou extincin da personalidade xurdica, cando unha resolucin administrativa ou xudicial o ordene, ou polo transcurso de tres anos sen que se utilice para a prctica das notificacins. Neste caso, comunicarase persoa interesada para que poida expresar o seu interese en mantela activa; de non facelo, inhabilitarase como medio electrnico de notificacin.

6. A notificacin entenderase practicada, para todos os efectos legais, no momento en que se produza o acceso ao seu contido a travs da direccin de correo electrnico. O sistema de notificacin ter que acreditar a data e a hora en que se produza a recepcin da notificacin, na direccin electrnica da persoa interesada, e o acceso ao contido do acto notificado por parte do cidadn ou cidad, as como calquera causa tcnica que imposibilite algunha das circunstancias anteriores.

7. Cando haxa constancia da posta a disposicin da notificacin na direccin electrnica, e transcorran dez das naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notificacin foi rexeitada, a efectos do que prev o artigo 59 da Lei 30/1992, ags que, de oficio ou a instancia da persoa interesada, se comprobe a imposibilidade tcnica ou material do acceso sa direccin electrnica.

8. Durante a tramitacin dos procedementos, a persoa interesada poder requirir ao rgano ou entidade correspondente que as notificacins sucesivas non se practiquen por medios electrnicos. Neste caso, ser necesario utilizar calquera outro medio admitido polo artigo 59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

9. O acceso electrnico por parte das persoas interesadas ao contido das actuacins administrativas correspondentes, ter os efectos propios da notificacin por comparecencia, sempre que quede constancia deste acceso. A notificacin por comparecencia requirir, en todo caso, o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Con carcter previo ao acceso ao seu contido, a persoa interesada deber visualizar un aviso de carcter de notificacin da actuacin administrativa que ter o devandito acceso

b) O sistema de informacin correspondente deixar constancia do devandito acceso, con indicacin da data e hora

   
  CAPTULO VII. REXISTRO, ARQUIVO E ACCESO AOS DOCUMENTOS ELECTRNICOS  
 

Artigo 34. Rexistro telemtico

- Crase o Rexistro telemtico do Concello de San Sadurnio.

- O Rexistro telemtico poder ser regulado por un regulamento municipal especfico.

- O Rexistro telemtico integrarase para todos os efectos no Rexistro xeral do Concello, e ter carcter voluntario para as persoas administradas, excepto nos supostos de utilizacin obrigatoria establecidos por lei. O acceso ao Rexistro telemtico poderase facer durante as 24 horas do da, todos os das do ano. A data de entrada e/ou de sada, acreditarase mediante un servizo de consignacin electrnica de data e hora. Aos efectos de cmputo de prazos, a recepcin de documentos en da inhbil entenderase efectuada o primeiro da hbil seguinte. O Rexistro telemtico rexerase pola data e a hora oficiais.

- A presentacin de solicitudes, escritos ou comunicacins ao Rexistro telemtico, ter os mesmos efectos que a presentacin efectuada polo resto de medios admitidos polo artigo 38.4 da Lei 30/1992.

- O Rexistro telemtico non admitir a presentacin de solicitudes, escritos ou comunicacins que non cumpran as instrucins e os mecanismos de identificacin e de acreditacin da vontade das persoas interesadas que fixe o Concello, de conformidade coas previsins deste regulamento e outras normas especficas.

- O Rexistro telemtico emitir automaticamente un recibo asinado electronicamente co contido previsto na Lei 11/2007, de 22 de xuo, de acceso electrnico dos cidadns aos servizos pblicos.

- Cando, por razns tcnicas, se poida prever que o Rexistro telemtico non poder estar operativo, anunciarase s persoas usuarias coa mxima antelacin posible, e mentres permaneza nesta situacin.

Artigo 35. A xestin documental e a conservacin dos documentos administrativos

1. O Concello promover unha xestin documental integrada na xestin administrativa xeral, fundamentada na anlise da producin, tramitacin e valor da documentacin, e dirixida planificacin, o control, o uso, a transferencia e a conservacin ou eliminacin da documentacin. Para ese efecto garantir a xestin da documentacin electrnica orixinal, recibida, producida e tratada no desenvolvemento dos seus procesos administrativos, as como a sa conservacin ao longo do seu ciclo de vida, e protexer o exercicio dos dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin, de acordo coa normativa de proteccin de datos.

2. Os documentos pblicos electrnicos tern garantida a autenticidade, fiabilidade, integridade e dispoibilidade, nas mesmas condicins que os documentos noutros soportes.

3. O Concello poder aprobar un protocolo de xestin documental e arquivos, regulador das condicins tcnicas e organizativas de clasificacin funcional, seguridade e disposicin dos documentos administrativos, desde o inicio do procedemento, as como os rganos competentes para a conservacin e transformacin.

4. A documentacin electrnica do Concello xestionarase mediante unha aplicacin informtica corporativa, que permita o control do ciclo de vida dos documentos e expedientes, o control da sa consulta, a xestin dos repositorios dixitais, o intercambio de arquivos e documentos de forma segura entre rganos ou entes, ademais de permitir a sa adaptacin aos cambios organizativos.

Artigo 36. Arquivo electrnico de documentos

1. Crase o arquivo electrnico do Concello de San Sadurnio, coa finalidade de recibir, almacenar, preservar e consultar os documentos electrnicos xerados no mbito da Administracin municipal.

2. A Administracin municipal arquivar por medios electrnicos todos os documentos producidos ou recibidos no exercicio das sas competencias e actuacins administrativas, nun arquivo electrnico incorporado ao sistema de xestin de documentos do Concello, que debe garantir a autenticidade, fiabilidade, integridade e dispoibilidade dos documentos electrnicos, conservados de acordo cos estndares aprobados ao efecto, e de acordo co disposto no artigo 45.5 da Lei 30/1992, e consonte a lexislacin de arquivo que resulte de aplicacin. En particular, asegurarase a identificacin das persoas usuarias e o control de accesos, as como o cumprimento das garantas previstas na lexislacin de proteccin de datos persoais.

3. O arquivo de documentos electrnicos realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de xestin documental no relativo ao cadro de clasificacin, descricin e calendario de conservacin.

4. Todos os documentos almacenados sern accesibles mediante un cdigo de validacin electrnica, que nico para cada documento, garantindo que os documentos asinados non son modificados a posteriori.

5. No suposto de documentos emitidos orixinariamente en papel, dos cales se efectuaron copias electrnicas de acordo co que dispn a normativa aplicable, poderase proceder destrucin dos orixinais, nos termos e coas condicins que, de acordo coa lei, estableza o Concello, e sempre que non exista normativa relativa necesidade de conservar o documento orixinal en papel por razn do seu valor histrico-artstico.

6. O Concello poder establecer convenios ou acordos con outras entidades para o arquivo definitivo dos seus documentos electrnicos, sempre que se garanta a integridade, a autenticidade, a confidencialidade, a calidade, a proteccin e a conservacin dos documentos arquivados.

Artigo 37. Preservacin e acceso aos rexistros e aos arquivos administrativos electrnicos

A preservacin e o acceso aos documentos almacenados en medios electrnicos, rexerase polas previsins deste regulamento, relativas ao acceso informacin, e polos principios e normas aplicables proteccin da confidencialidade e a privacidade de datos.

   
  CAPTULO VIII. PAGAMENTOS ELECTRNICOS  
 

Artigo 38. Pagamentos electrnicos

1. Dentro das sas capacidades tcnicas e econmicas, o Concello poder habilitar sistemas electrnicos de pagamento de tributos, sancins, multas, recargas, taxas ou prezos pblicos, previa liquidacin nos casos necesarios.

2. Para facilitar o pagamento electrnico, a Administracin municipal poder acordar con outras Administracins pblicas ou entidades financeiras o emprego de pasarelas de pagamento electrnico, sempre e cando se asegure un intercambio de datos de forma segura e confidencial.

3. Os sistemas de pagamento electrnico que se habiliten emitirn o correspondente xustificante do pagamento realizado.

   
  DISPOSICINS ADICIONAIS  
 

Primeira. Creacin doutras sedes electrnicas

Sen prexuzo do disposto neste regulamento, os rganos e as entidades integrantes da Administracin municipal podern crear outras sedes electrnicas para o exercicio das sas competencias.

Segunda. Formacin

O Concello promover a formacin do persoal municipal no coecemento e a utilizacin de medios electrnicos para o desenvolvemento das sas actividades. As mesmo, promover o coecemento e o uso da Administracin electrnica por parte da cidadana.

Terceira. Actualizacin

A partir da entrada en vigor do presente regulamento calquera regulacin que se efecte de novos procedementos e trmites administrativos ou modificacin dos existentes, deber prever a posibilidade da sa tramitacin por medios electrnicos e axustarse aos requisitos previstos neste regulamento.

   
  DISPOSICINS TRANSITORIAS  
 

Primeira. Sede electrnica

A sede electrnica do Concello entrar en funcionamento desde o momento en que o Concello dispoa das capacidades tcnicas e organizativas necesarias para tal fin.

Segunda. Procedementos en curso

Este regulamento non se aplicar aos procedementos iniciados con anterioridade entrada en funcionamento da sede electrnica.

Terceira. Rexistro telemtico

O Rexistro telemtico do Concello entrar en funcionamento desde o momento da posta en funcionamento da sede electrnica.

Cuarta. Notificacin electrnica

O Concello por en marcha a notificacin electrnica, para os procedementos e trmites que o requiran, cando se puxeren en marcha os sistemas e as tecnoloxas correspondentes.

Quinta. Arquivo electrnico

O arquivo electrnico do Concello entrar en funcionamento cando o Concello poa en marcha os sistemas e as tecnoloxas correspondentes, as como a implantacin de xestin documental integral.

Sexta. Incorporacin de procedementos

A incorporacin de procedementos e servizos Administracin electrnica efectuarase de forma progresiva a partir da entrada en vigor deste regulamento, e sempre en atencin ao estado da tecnoloxa e sa dispoibilidade pola Administracin municipal, as como sa capacidade econmica.

   
  DISPOSICINS DERRADEIRAS  
 

Primeira. Habilitacin de desenvolvemento

Facltase Alcalda para ditar cantas disposicins sexan precisas para a execucin e desenvolvemento deste regulamento.

Segunda. Regulacin de novos procedementos e trmites

A partir da entrada en vigor deste regulamento, calquera regulacin que se efecte de novos procedementos e trmites administrativos, ou modificacin dos existentes, axustarase s condicins e aos requisitos previstos neste regulamento.

Terceira. Adaptacin normativa municipal

O Concello compromtese a adaptar a normativa municipal s previsins deste regulamento.

Cuarta. Entrada en vigor

Consonte o disposto na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, o presente regulamento entrar en vigor aos 15 das seguintes publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentodispn a sa entrada en vigor s 15das seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios