Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - REGULAMENTO N R-6 DE ACOLLEMENTOS CIVS DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

Publicación provisional : 15-03-2013 BOP N 52 -- Publicación definitiva : 27-05-2013 BOP N 99
Redacción Aplicable desde 13-06-2013

Redacciones Redacciones
 - Limiar:
 - ARTIGO 1.- OBXECTO
 - ARTIGO 2.- DEFINICIN E FINALIDADE
 - ARTIGO 3.- RXIME XURDICO
 - ARTIGO 4.- REQUISITOS E PROCEDEMENTO
 - ARTIGO 5.- CELEBRACIN
 - ARTIGO 6. LIBRO DO REXISTRO
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
 - ANEXO I:
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Limiar:  
 

O Concello de San Sadurnio ten como obxectivo fundamental avanzar decididamente cara a un desenvolvemento sustentable, que promova a creacin de riqueza e emprego, a reducin das desigualdades, a mellora dos servizos e a conservacin dos recursos e ecosistemas naturais, segundo se recolle no seu Plan de accin da Axenda 21 Local.

Neste senso acredita no desenvolvemento social e na creacin dun marco vivencial e de relacins interpersoais aberto, respectuoso, e adaptable s diferenzas necesidades, sensibilidades e crenzas de cada unha das persoas que fan parte da nosa sociedade.

Malia que as dinmicas sociais principais non os teen moi en conta, os nenos e as nenas son unha parte fundamental da nosa sociedade, pois entre outras cousas, son os que podern manter a propia existencia da sociedade. E por iso cmpre ter medidas e procedementos que aseguren e garantan tanto o seu benestar, como os seus propios dereitos como membros activos da sociedade.

Por este motivo, o Concello de San Sadurnio fai propia a Declaracin Universal dos Dereitos do Neno/a, aprobada pola Asemblea Xeral das Nacins Unidas en 1959, as como o recollido na Convencin de Dereitos do Neno/a, aprobada en 1989, e asume a responsabilidade garantir os dereitos que de forma universal, indivisible e interdependente, teen todas as nenas e os nenos do mundo.

Para cumprir con estas obrigas o Concello debe fomentar, na medida das sas posibilidades, o respecto dignidade de todos os nenos e nenas, creando as condicins precisas para que poidan gozar dunha infancia plena, saudable, educativa e participativa.

Asemade, os concellos, xa que son as Administracins mis prximas s persoas, deben adoptar medidas para garantir o respecto liberdade de eleccin nos mbitos educativo, relixioso, cultural e poltico, as como fomentar unha educacin que tea os seus alicerces nos valores democrticos, na tolerancia, na tica laica e na plena participacin cidad.

Neste mbito, o Concello de San Sadurnio vn aprobar o presente regulamento de acollementos civs de nenos e nenas.

Os acollementos civs dos nenos e nenas son actos de benvida comunidade, no que os seus pais, nais, representantes legais, xunto cos padrios, madrias e o Concello, institucionalizan o seu compromiso en prol dos dereitos dos menores, que son o smbolo do progreso da humanidade.

Con este acto pretndese iniciar aos nenos e nenas do Concello no longo camio das actitudes cvicas, que lles leven por un porvir pacfico baseado nos valores indivisibles e universais da dignidade humana, a liberdade, a igualdade e a solidariedade.

   
  ARTIGO 1.- OBXECTO  
 

Constite o obxecto do presente regulamento a creacin no Concello de San Sadurnio dun Rexistro Municipal, de carcter administrativo, dos actos de acollemento civil que se celebren no Concello, as como a regulacin da sa celebracin.

   
  ARTIGO 2.- DEFINICIN E FINALIDADE  
 

O acollemento civil un acto de natureza civil e laica que ten por finalidade a presentacin dos nenos e nenas sociedade, coa pretensin de que se sintan integrados na comunidade e sexan partcipes dos dereitos, as liberdades e os deberes que a todos nos atinxen.

Estes actos de benvida comunidade dos nenos e nenas reafirman o compromiso do municipio, xunto coa sa familia, tanto de velar pola sa educacin e de defender e garantir os seus dereitos, como de avanzar cara a unha sociedade mis libre, xusta e democrtica, na que os dereitos dos nenos e das nenas gocen dunha proteccin preferente.

   
  ARTIGO 3.- RXIME XURDICO  
 

O acollemento civil non produce efectos legais nin presupn ningn privilexio ou preferencia do neno ou nena no acceso aos servizos municipais.

O rexistro municipal de acollemento civil ten natureza administrativa, rxese polas normas recollidas neste regulamento, as como por outras que, con carcter complementario, se poidan ditar.

A inscricin no rexistro de acollementos civs non ter en ningn caso cualificacin xurdica de acto, e unicamente ser unha constatacin administrativa dos acollementos civs que foren realizados no Concello de San Sadurnio.

   
  ARTIGO 4.- REQUISITOS E PROCEDEMENTO  
 

As inscricins e os acollementos realizaranse previa solicitude dos pais, nais ou titores legais, que debern cumprir os requisitos seguintes:

Que as persoas inscritas sexan nenos, nenas, mozos ou mozas menores de idade

Que as persoas solicitantes tean a condicin de pais, nais ou titores legais

Que algunha das persoas solicitantes sexa natural ou figure empadroada no Concello de San Sadurnio

O cumprimento dos dous primeiros requisitos anteriores quedar acreditado coa presentacin do libro de familia ou do documento acreditativo semellante (certificacin de nacemento do menor, acollemento ou adopcin).

A solicitude formalizarase mediante o modelo normalizado que figura como anexo I ao presente regulamento. Deber ser presentada con 40 das de antelacin, no Rexistro de Entrada do Concello, achegando tamn os documentos de identidade dos solicitantes.

A documentacin acreditativa do cumprimento dos requisitos aos que se refire este artigo poder presentarse con orixinais, copias autnticas ou compulsadas conforme lexislacin vixente.

Os pais podern designar das persoas como mximo que actuarn como padrios ou madrias na cerimonia, asumindo as ditas persoas os compromisos que aqueles en canto formacin do neno ou nena nos principios e valores democrticos, e debendo velar polo respecto dos seus dereitos.

Se a solicitude non reunise todos os requisitos, o Concello comunicar s persoas interesadas a non procedencia da sa tramitacin, e se lles facilitar un prazo de 15 das para que resolvan as deficiencias da sa solicitude.

No caso de que a solicitude estea completa tramitarase a peticin, comunicndose s persoas solicitantes, no prazo dun mes, o da e o lugar de celebracin do acto.

   
  ARTIGO 5.- CELEBRACIN  
 

O acto de celebracin do acollemento civil ter lugar na Casa do Concello, noutra instalacin municipal ou noutro local proposto polas persoas solicitantes sempre e cando sexa axeitado e as se aprobe previamente polo Concello.

Ser presidido polo alcalde ou alcaldesa, ou polo concelleiro ou concelleira en quen delegue.

Durante o acto procederase lectura dalgn artigo da Declaracin dos Dereitos do Neno/a ou da Convencin sobre os Dereitos do Neno/a, do artigo 24 da Carta dos dereitos fundamentais da Unin Europea, dos artigos 39.3 e 39.4 da Constitucin espaola, do artigo 4.2 do Estatuto de Autonoma de Galicia, sen prexuzo da posibilidade de que as persoas solicitantes, padrios, madrias ou autoridades poidan ler algn outro artigo ou texto relativo natureza do acto.

Os representante legais, e mailos padrios e/ou madrias, formularn o compromiso de educar o neno ou nena segundo os principios que se recollen neses textos e nas demais normas vixentes.

A celebracin dos actos de acollemento civil podern ser individuais ou colectivos, podendo asistir os familiares e amigos/as do neno ou nena, coas nicas limitacins que impoa o aforo da sala ou espazo non que se realice a cerimonia.

O presidente, ou persoa na que delegue, levantar acta, que ser asinada polos representantes legais do neno ou nena e, no seu caso, polos padrios e/ou madrias.

   
  ARTIGO 6. LIBRO DO REXISTRO  
 

O rexistro materializarase nun libro-rexistro municipal, constitudo por follas numeradas e seladas, legalizado coa sinatura da Secretara e da Alcalda.

No comezo e na fin do libro estenderanse as respectivas dilixencias de apertura e de peche.

O rexistro municipal non ten carcter pblico, expedndose certificacins dos seus asentos exclusivamente a instancia de calquera das persoas solicitantes, pais, nais ou titores legais, as como dos propios nenos ou nenas inscritos unha vez acadada a sa maiora de idade, ou dos xuces ou tribunais de Xustiza.

Nos asentos correspondentes incluiranse os seguintes datos:

a) N de inscricin

b) Lugar e data de celebracin da cerimonia

c) Respecto da persoa acollida: nome, apelidos, enderezo e data de nacemento

d) Respecto dos pais, nais ou titores: nome, apelidos, enderezo

e) Respecto dos padrios e/ou madrias: nome, apelidos, enderezo e documento de identidade

f) Lugar e da inscricin

Podern crearse libros auxiliares que sexan axeitados para o mellor funcionamento do rexistro.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn Oficial da Provincia, e transcorrido o prazo sinalado no artigo 65.2 en relacin co 70.2, mbolos dous da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local.

   
  ANEXO I:  
 

SOLICITUDE DE ACOLLEMENTO CIVIL E DE INSCRICIN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ACOLLEMENTOS CIVS

Don/Dona ......................................., con Documento de identidade n ... e Don/Dona .., con Documento de identidade n ............, empadroados en ..........................................................

EXPOEN

1. Que como pais/nais/titores da persoa menor de idade . desexan celebrar o seu acto de acollemento civil

2. Que renen todos os requisitos esixidos no artigo 4 do Regulamento de acollementos civs.

SOLICITAN

1. A celebracin do acto de acollemento civil para o da ..... de .............................. de 20....

2. Que sexa inscrito este acontecemento no Libro Rexistro de Acollementos Civs do Concello de San Sadurnio

San Sadurnio, .. de ..... do 20..

Asdo. (solicitantes)

Documentos que achegan (risquen a correspondente):

 Fotocopia cotexada do Documento de identidade das persoas solicitantes

 Fotocopia cotexada do libro de familia ou certificacin de nacemento, acollemento ou adopcin

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios