Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NMERO 25, REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIN DA INFANCIA AS VIAS.

Publicación provisional : 03-06-2021 BOP N 103 -- Publicación definitiva : 11-08-2021 BOP N 151
Redacción Aplicable desde 01-09-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento legal.
 - Artigo 2..Natureza.
 - Artigo 3..Obrigados pago.
 - Artigo 4 ..Conta.
 - Artigo 5..Aplicacin dos prezos pblicos mensuais, exencins e bonificacins.
 - Artigo 6..Regras e definicins para a determinacin da renda per cpita mensual da unidade familiar.
 - Artigo 7..Obriga de pagamento.
 - Artigo 8..Normas de xestin.
 - Artigo 9..Actualizacin dos prezos, delegacin na Xunta de Goberno Local.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1..Fundamento legal.  
 

De conformidade co previsto no artigo 127, en relacin co artigo 41, do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin do servizo pblico do punto de atencin infancia que se rexer pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2..Natureza.  
 

Os prezos pblicos regulados nesta ordenanza constiten prestacins patrimoniais de carcter pblico que se satisfarn polos usuarios que voluntariamente soliciten a inclusin no programa desenvolto polo Concello de Cabanas no punto de atencin infancia das Vias.

   
  Artigo 3..Obrigados pago.  
 

Estn obrigados pago do prezo pblico regulado nesta ordenanza quen se beneficien dos servizos prestadas por este Concello a que se refire o artigo anterior. En concreto, os pais/nais, titores/ras e, en xeral, aquelas persoas que ostentan a patria potestade dos nenos/as, que estean matriculados no PAI.

   
  Artigo 4 ..Conta.  
 

1. A conta do prezo pblico regulado nesta ordenanza ser a fixada na tarifa seguinte:

A) Prezo servizo bsico de atencin educativa do centro de luns a venres (cinco das a semana).

O prezo pola atencin educativa en rxime de xornada completa de 8 horas no centro fxase en 164,01 mensuais.

Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as reducins que se especifican no artigo 5.2.A) desta ordenanza.

En rxime de media xornada, o prezo da atencin educativa reducirase no 50% do prezo que se corresponda aboar de acordo coa renda per cpita da unidade familiar. B) Prezo horario ampliado.

Con carcter excepcional os/as usuarios/as podern ampliar a sa xornada de atencin educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, sempre que acrediten a sa necesidade.

Ampliacin estancia de cada hora adicional do horario adxudicado: 20,50 /mes.

O prezo da hora adicional non estar suxeito a ningunha reducin C) Prezo por servizos complementarios.

BONOS por horas para todos os fogares, que por calquera circunstancia desexen deixar os seus nenos/as o coidado no PAI en momentos concretos (sempre e cando o permita a ocupacin). Estes BONOS tern un custo de:

35 para bonos de 10 horas (dez horas).

65 para bonos de 20 horas (vinte horas).

Para horas soltas o prezo ser de 5 hora.

Para tdolos usuarios que desexen que se lles de a alimentacin os seus fillos (a cal tern que traer cada da) establcese unha tarifa de 20 cada mes. No caso de das soltos a tarifa ser de 2 por da.

2. Prezo de matrcula.

Engadirase en concepto de matrcula o importe de 95 para a primeira matrcula no centro e 60 para renovacin en exercicios posteriores, que se far efectivo nun solo pago cada ano.

   
  Artigo 5..Aplicacin dos prezos pblicos mensuais, exencins e bonificacins.  
 

1. De conformidade co disposto no artigo 9 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os previstos expresamente en normas con rango de Lei, as como os establecidos nesta ordenanza.

2. Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 44.2 do referido texto refundido, establcense as seguintes exencins e bonificacins:

A) s contas dos prezos establecidos no artigo 4..1.A), aplicaranse reducins segundo a renda per capita mensual da unidade familiar:

Inferiores 50 por cento do IPREM: prezo da praza 0 .

Entre o 50 e inferiores ao 75 por cento do IPREM: prezo da praza 33,83 .

Entre o 75 e inferiores ao 100 por cento do IPREM: prezo da praza 67,65 .

Entre o 100 e inferiores ao 125 por cento do IPREM: prezo da praza 108,65 .

Entre o 125 e inferiores ao 150 por cento do IPREM: prezo da praza 129,16 .

Entre o 150 e o 200 por cento do IPREM, prezo da praza 142,49 .

Rendas superiores ao 200 por cento do IPREM: prezo da praza 164,01 .

B) Sobre as contas dos prezos establecidos no artigo 4..1.C), aplicaranse as seguintes bonificacins:

Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar:

Inferior 50 por cento do IPREM: bonificacin do 100%.

Entre o 50 e o 100 por cento do IPREM: bonificacin do 50%.

C) Ademais, segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o disposto nos artigos 5.2.A) e 5.2.B), aplicaranse as seguintes bonificacins que non son acumulables entre si:

Nenos/as pertencentes a familias monoparentais: bonificacin do 20%.

Matriculacin do segundo fillo ou filla e sucesivos/as da unidade familiar: bonificacin do 100%.

As familias acolledoras de menores con medidas administrativas de tutela ou garda gozarn, as mesmo, da exencin total da cota.

3. Entenderase por familia numerosa aquela que rena as condicins que determina a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de proteccin s familias numerosas. Para a aplicacin das bonificacins teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento de presentacin da solicitude de praza no PAI, que debern ser previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data da de indicacin da declaracin do IRPF.

   
  Artigo 6..Regras e definicins para a determinacin da renda per cpita mensual da unidade familiar.  
 

6.1. Para aplicacin dos prezos pblicos e reducins establecidos nesta ordenanza, a renda per cpita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cnxuxes non separados legalmente e:

I. Os/as fillos/as menores, con excepcin dos que, con consentimento dos/as pais/nais, vivan independentes destes/as.

II. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

III. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade superior ao 33 por cento.

A determinacin dos membros da unidade familiar realizarase atendendo situacin existente no 31 de decembro do ano a que se refiran os datos econmicos a que se refiren as seguintes regras.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que ser o resultado da agregacin das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas por agregacin da base impoible xeral coa base impoible do aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

O importe dos ingresos totais da unidade familiar ser acreditado, mediante a presentacin das copias certificadas pola Administracin tributaria das declaracins do IRPF ou a certificacin de ingresos das persoas que non presentasen as declaracins do IRPF.

c) O importe anterior dividirase polo nmero de membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar. Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un nico proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que mantea unha relacin anloga conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contriba economicamente ao seu sustento.

d) A renda per cpita mensual ser o resultado de dividir o importe anterior por doce.

   
  Artigo 7..Obriga de pagamento.  
 

A obrigacin de pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza nace dende que se inicie a prestacin do servizo.

   
  Artigo 8..Normas de xestin.  
 

O prezo de matrcula aboarase no momento de formalizar a inscricin.

A liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e deberase aboar polos interesados nos 10 primeiros das de cada mes, na entidade/s financeiras que indique o Concello, a tal efecto os usuarios preferentemente debern domicilia-los recibos.

Nos casos en que o ingreso no centro se produza con posterioridade ao da primeiro do mes, a cota correspondente ao dito mes ingresarase nos dez das naturais seguintes data de ingreso.

A falta de asistencia da nena ou do neno ao centro non supn reducin nin exencin da cota mentres non se formalice a baixa correspondente.

A falta de pagamento de das mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen prexuzo da sa exixencia polo procedemento administrativo de constrinximento, orixinar a perda do dereito praza.

No relativo ao pagamento da tarifa que corresponda perodo no suposto que o centro permanecera pechado por vacacins ou por calquera outro motivo, estarase ao disposto no Regulamento do servizo do PAI.

   
  Artigo 9..Actualizacin dos prezos, delegacin na Xunta de Goberno Local.  
 

No suposto que algunha actividade non se atope tarifada na presente Ordenanza ou resulte necesaria a modificacin ou actualizacin das contas segundo o IPC, delgase na Xunta de Goberno Local, conforme os artigos 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e 23.2.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, o establecemento da conta ou a actualizacin da mesma segundo o IPC, proposta do servizo tcnico correspondente co previo informe do Interventor municipal.

Os prezos pblicos establecidos nesta ordenanza actualizaranse cada curso escolar na mesma proporcin que a variacin interanual positiva experimentada polo ndice xeral de prezos de consumo para a Comunidade Autnoma de Galicia (IPC) no mes de xuo anterior.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente modificacin da ordenanza reguladora do prezo pblico pola prestacin do servizo do Punto de Atencin Infancia As Vias do Concello de Cabanas aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o 26 de maio de 2021, derroga a publicada no BOP n. 58, do 27 de marzo de 2015, e entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do da 1 do mes seguinte a sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios