Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Regulamento n R-5 de identidade visual corporativa

Publicación provisional : 15-03-2013 BOP N 52 -- Publicación definitiva : 27-05-2013 BOP N 99
Redacción Aplicable desde 11-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN.
 - Artigo 2.ELEMENTOS BSICOS DA IDENTIDADE CORPORATIVA.
 - Artigo 3.RXIME DE USO DOS ELEMENTOS BSICOS DE IDENTIDADE.
 - Artigo 4.PAPELERA E PUBLICACINS.
 - Artigo 5.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
 - Artigo 6.VEHCULOS.
 - Artigo 7.UNIFORMES, ARTIGOS DE PROMOCIN E OUTROS SOPORTES.
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN.  
 

1. O obxecto deste regulamento aprobar a identidade corporativa institucional do Concello de San Sadurnio e regular o seu uso.

2. As diferentes reas e servizos da administracin municipal axustaranse ao previsto neste regulamento no concernente a:

a) A elaboracin e emisin de documentos, modelos normalizados e material impreso

b) As informacins, publicacins, comunicacins ou calquera tipo de expresin en todo tipo de soportes, includos os telemticos e audiovisuais, as como os carteis ou sinalizacins que elaboren ou utilicen

   
  Artigo 2.ELEMENTOS BSICOS DA IDENTIDADE CORPORATIVA.  
 

1. Os elementos bsicos da imaxe corporativa institucional do Concello de San Sadurnio son:

a) O escudo do Concello de San Sadurnio.

b) A marca do Concello de San Sadurnio, constituda polo smbolo ou imagotipo e polo logotipo corporativos.

2. O escudo oficial o aprobado pola Corporacin en sesin plenaria de 25 de maio de 1990, reproducido no anexo I.

3. A marca abrangue a unin do imagotipo co logotipo, coa composicin, disposicins e tipografas contidas no anexo II.

O imagotipo representa un carballo de sete follas, unha por cada unha das parroquias do Concello, asentadas sobre un tronco de rbore con forma de castelo, situado sobre dous trazos que representan os ros mis importantes do municipio. O conxunto dos elementos do imagotipo pretenden dar unha imaxe de robustez e fortaleza da entidade municipal, as como salientar os recursos naturais e culturais mis sobranceiros do noso territorio.

Pola sa banda, o logotipo a expresin escrita do nome do Concello, que ir sempre composto coa tipografa Myriad Pro.

4. Para as distintas manifestacins nas que se plasma a actividade do Concello de San Sadurnio poder engadirse a expresin tipogrfica do nome das reas ou dos distintos servizos municipais, respectando en todo caso a composicin, disposicins e tipografas contidas nos anexos deste regulamento.

   
  Artigo 3.RXIME DE USO DOS ELEMENTOS BSICOS DE IDENTIDADE.  
 

1. O uso da imaxe corporativa institucional do Concello de San Sadurnio privativo do Concello, e queda prohibida a sa utilizacin, ags o seu consentimento expreso.

En todo caso, quedan exceptuadas do requisito de consentimento previo as entidades beneficiarias das subvencins municipais, debido a que estas deben establecer de forma clara nos exemplares dos programas, carteis anunciadores, fotografas e demais material publicitario que editen con motivo do programa ou das actividades subvencionadas, mencin expresa do patrocinio do Concello de San Sadurnio, facendo uso dos elementos da imaxe corporativa municipal recollidos no anexo II.

2. A imaxe corporativa institucional deber figurar en todos os documentos administrativos e comunicacins de tipo xeral, quer en formato fsico quer en formato dixital, expedidos por cada unha das reas e servizos municipais.

Para iso farase uso da marca do Concello, consonte as determinacins sobre composicin, disposicins e tipografas recollidas no anexo II.

3. De cara a uniformizar a imaxe corporativa do Concello o uso do escudo oficial ficar reducido a elementos concretos nos que, polo seu valor patrimonial ou cultural, sexa mis oportuno o seu uso. Ser a Xunta de Goberno local a que decida sobre este asunto.

   
  Artigo 4.PAPELERA E PUBLICACINS.  
 

1. Os materiais de papelera e as publicacins do Concello debern empregar a Marca da imaxe corporativa institucional.

2. Nas expresins, informacins e comunicacins que se elaboren en soportes audiovisuais ou dixitais necesariamente deber figurar, as mesmo, a Marca da imaxe corporativa institucional.

   
  Artigo 5.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.  
 

1. Nos folletos de informacin ou divulgacin, en calquera soporte, as como nos anuncios institucionais en prensa, deber figurar a Marca da imaxe corporativa institucional.

2. Os edificios de titularidade municipal, tanto no exterior como no interior, as actuacins en infraestruturas, as vas municipais ou a sinalizacin de lugares, debern empregar a Marca da imaxe corporativa institucional, sen prexuzo do previsto no punto 3 do artigo 3..

   
  Artigo 6.VEHCULOS.  
 

Nos vehculos adscritos aos servizos municipais deber figurar a Marca da imaxe corporativa institucional.

   
  Artigo 7.UNIFORMES, ARTIGOS DE PROMOCIN E OUTROS SOPORTES.  
 

A indumentaria laboral do persoal municipal, as como os artigos de promocin e outros soportes que empregue o Concello, debern estar identificados cos elementos da Marca da imaxe corporativa.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA.

1. De cara a aplicar o indicado neste regulamento e xestionar unha imaxe corporativa nica, farase uso do Manual de documentacin corporativa para consultar como se aplican os seus diferentes elementos.

DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA.

1. Seguiranse utilizando, ata que se esgoten, as existencias de material impreso anteriores entrada en vigor do presente regulamento.

2. Con independencia do establecido na alia anterior, a imaxe corporativa institucional recollida neste regulamento empregarase sempre que se proceda adquisicin, reposicin ou reedicin de todo elemento que deba exhibila.

DISPOSICIN FINAL

O presente regulamento entrar en vigor unha vez transcorridos quince das hbiles a partir da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia.

   
  ANEXOS   redacciones
 

 

 

ANEXO I

 

ESCUDO OFICIAL DO CONCELLO DE SAN SADURNIO

 

 

    
 

 

missing

 

 

 

ANEXO II

 

 

15359.png 

 

15386.png 

 

 

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios   redacciones
 

 

A modificacin do regulamento non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

 

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios