Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL CORPORATIVA

Publicación provisional : 08-04-2021 BOP N 64 -- Publicación definitiva : 02-06-2021 BOP N 102
Redacción Aplicable desde 23-06-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Obxecto e mbito de aplicacin
 - Artigo 2. Elementos bsicos da identidade corporativa.
 - Artigo 3. Rxime de uso dos elementos bsicos de identidade.
 - Artigo 4. Papelera e publicacins.
 - Artigo 5. Publicidade institucional
 - Artigo 6. Vehculos.
 - Artigo 7. Uniformes, artigos de promocin e outros soportes.
 - DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA
 - DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1. Obxecto e mbito de aplicacin  
 

1. O obxecto deste regulamento aprobar a identidade corporativa institucional do Concello de Cabanas e regular o seu uso.

2. As diferentes reas e servizos da Administracin municipal axustaranse ao previsto neste regulamento no concernente a:

a. elaboracin e emisin de documentos, modelos normalizados e material impreso.

b. s informacins, publicacins, comunicacins ou calquera tipo de expresin en todo tipo de soportes, includos os telemticos e audiovisuais, as como os carteis ou sinalizacins que se elaboren ou utilicen.

   
  Artigo 2. Elementos bsicos da identidade corporativa.  
 

1. Os elementos bsicos da imaxe corporativa institucional do Concello de Cabanas son:

a. O escudo herldico do Concello de Cabanas.

b. A marca do Concello de Cabanas, constituda polo smbolo e polo logotipo corporativos.

2. O escudo herldico do Concello de Cabanas o aprobado no Decreto 16/1996, do 12 de xaneiro (DOG n 20 do 29 de xaneiro de 1996), reproducido no Anexo I.

3. A marca abrangue a unin do smbolo e o logotipo, coa composicin, disposicin e tipografas contidas no Anexo II.

O smbolo a representacin grfica do escudo, elemento esencial da identidade do Concello de Cabanas. Nel represntase o Pieiral da Madalena, as ondas do mar e ro, e as sete parroquias do concello.

Pola sa banda, o logotipo a expresin escrita do nome do Concello, que ir sempre composto coa tipografa Gill Sans.

4. Para as distintas manifestacins nas que se plasma a actividade do Concello de Cabanas poder engadirse a expresin tipogrfica do nome das reas ou dos distintos servizos municipais, respectando en todo caso a composicin, disposicin e tipografas contidas no Anexo II deste regulamento.

   
  Artigo 3. Rxime de uso dos elementos bsicos de identidade.  
 

1. O uso da imaxe corporativa institucional do Concello de Cabanas privativo do Concello, e queda prohibida a sa utilizacin, ags o seu consentimento expreso.

Quedan exceptuadas do requirimento de consentimento previo as entidades beneficiarias das subvencins municipais, debido a que estas deben establecer de forma clara nos exemplares dos programas, carteis, fotografas e demais material publicitario que editen con motivo do programa ou das actividades subvencionadas, mencin expresa do patrocinio do Concello de Cabanas, facendo uso dos elementos a imaxe corporativa municipal recollidos no Anexo II.

2. A imaxe corporativa institucional deber figurar en todos os documentos administrativos e comunicacins de tipo xeral, ben sexa en formato fsico ou dixital, expedidos por cada unha das reas ou servizos municipais.

Para iso, farase uso da marca do Concello, consonte s determinacins sobre composicin, disposicin e tipografas recollidas no Anexo II.

3. De cara a uniformizar a imaxe corporativa do Concello de Cabanas, o uso do escudo herldico oficial ficar reducido a elementos concretos nos que, polo seu valor patrimonial ou cultural, sexa mis oportuno o seu uso. Ser a rea delegada de comunicacin quen decida sobre este asunto.

   
  Artigo 4. Papelera e publicacins.  
 

1. Os materiais de papelera e as publicacins do Concello de Cabanas debern empregar a marca da imaxe corporativa institucional.

2. Nas expresins, informacins e comunicacins que se elaboren en soportes audiovisuais ou dixitais, necesariamente deber figurar, as mesmo, a marca da imaxe corporativa institucional.

   
  Artigo 5. Publicidade institucional  
 

1. Nos folletos de informacin ou divulgacin, en calquera soporte, as como nos anuncios institucionais en prensa, deber figurar a marca da imaxe corporativa institucional.

2. Os edificios de titularidade municipal, tanto no exterior como no interior, as actuacins de infraestruturas, as vas municipais ou a sinalizacin de lugares, debern empregar a marca da imaxe corporativa institucional, sen prexuzo do previsto no punto 3 do artigo 3.

   
  Artigo 6. Vehculos.  
 

1. Nos vehculos adscritos aos servizos municipais deber figurar a marca da imaxe corporativa institucional.

   
  Artigo 7. Uniformes, artigos de promocin e outros soportes.  
 

A indumentaria laboral do persoal municipal, as como os artigos de promocin e outros soportes que empregue o Concello de Cabanas, debern estar identificados coas elementos da marca da imaxe corporativa.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA  
 

De cara a aplicar o indicado neste regulamento e xestionar unha imaxe corporativa nica, farase uso do Manual de Identidade Corporativa do Concello de Cabanas, para consultar como se aplican os seus diferentes elementos.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA  
 

1. Seguiranse utilizando, at se esgotaren, as existencias de material impreso anteriores entrada en vigor do presente regulamento.

2. Con independencia do establecido na lia anterior, a imaxe corporativa institucional recollida neste regulamento empregarase sempre que se proceda adquisicin, reposicin ou reedicin de todo elemento que deba exhibila.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez transcorridos quince das hbiles a partir da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia da Corua.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios