Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Baa A - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

Publicación provisional : 15-11-2016 BOP N 216 -- Publicación definitiva : 30-12-2016 BOP N 247
Redacción Aplicable desde 30-12-2016

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Feito impoible.
 - Artigo 2..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3..Responsables.
 - Artigo 4..Exencins e afeccins reais.
 - Artigo 5..Base impoible.
 - Artigo 6..Reducins.
 - Artigo 7..Base liquidable.
 - Artigo 8..Tipo de gravame.
 - Artigo 9..Bonificacins.
 - Artigo 10..Perodo impositivo e acreditacin do imposto.
 - Artigo 11..Rxime de declaracin e ingreso.
 - Disposicins
   
  Artigo 1..Feito impoible.  
 

Artigo 1..Feito impoible.

O feito impoible do IBI est constitudo pola titularidade dos seguintes dereitos sobre os bens inmobles:

Dunha concesin administrativa sobre os propios inmobles ou sobre os servizos pblicos a que estean afectos.

Dun dereito real de superficie.

Dun dereito real de usufruto.

Do dereito de propiedade.

A realizacin do feito impoible que corresponda de entre os definidos no apartado anterior pola orde establecida no mesmo, determinar a non suxeicin do inmoble urbano ou rstico s restantes modalidades no mesmo previstas. Nos inmobles de caractersticas especiais aplicarase esta mesma prelacin, salvo cando os dereitos de concesin que poidan recaer sobre o inmoble non esgoten a sa extensin superficial, suposto no que tamn se realizar o feito impoible polo dereito de propiedade sobre a parte do inmoble on afectada por unha concesin.

Teen a consideracin de bens inmobles de caractersticas especiais, os definidos como tales nas normas que regula o Catastro Inmobiliario (TRLCI), comprendidas nos seguintes grupos:

Os destinados producin de enerxa elctrica e gas e ao refino de petrleo e as centrais nucleares.

As presas, saltos de auga e embalses, includo o seu leito ou vaso, excepto as destinadas exclusivamente rego.

As autoestradas, estradas e tneles de peaxe

Os aeroportos e portos comerciais.

Teranse en conta as especificacins contidas no artigo 23 do Real decreto 417/2006, do 7 de abril.

   
  Artigo 2..Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos a ttulo de contribuntes as persoas naturais e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que ostenten a titularidade do dereito que, en cada caso, constita o feito imponible deste imposto.

No caso de bens inmobles de caractersticas especiais, cando a condicin de contribunte recaia en un ou varios concesionarios, cada un deles o ser pola sa cota, que se determinar en razn parte do valor catastral que corresponda superficie concedida e construcin ou parte do inmoble directamente vinculadas a cada concesin.

Para esta mesma clase de inmobles, cando o propietario tea a condicin de contribunte en razn superficie non afectada polas concesins, actuar como substituto do mesmo o ente ou organismo pblico ao que se refire o pargrafo segundo do nm. 1 do artigo 63 do TRLRFL, o cal non poder repercutir no contribunte o importe da dbeda tributaria satisfeita.

O disposto no apartado anterior ser de aplicacin sen prexuzo da facultade do suxeito pasivo de repercutir a carga tributaria soportada conforme s normas de dereito comn.

As administracins pblicas e os entes ou organismos considerados como suxeitos pasivos, repercutirn a parte da cota lquida do imposto que corresponda, en quen, non reunindo a condicin de suxeitos pasivos, fagan uso mediante contra prestacin dos seus bens demaniais ou patrimoniais, os cales estarn obrigados a soportar a repercusin, que se determinar en razn parte do valor catastral que corresponda superficie utilizada e construcin directamente vinculada a cada arrendatario ou cesionario do dereito de uso.

   
  Artigo 3..Responsables.  
 

Responden solidariamente das obrigacins tributarias todas as persoas que sexan causantes dunha infraccin tributaria ou que colaboren en cometela.

Os co-participantes ou co-titulares das entidades xurdicas ou econmicas a que se refire a Lei xeral tributaria respondern solidariamente en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias destas entidades.

No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as sas obrigas tributarias pendentes transmitiranse aos socios ou partcipes no capital, que respondern delas solidariamente e ata o lmite do valor da cota de liquidacin que se lle adxudicara.

A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 4..Exencins e afeccins reais.  
 

a) Exencins directas de aplicacin de oficio: as comprendidas no artigo 62.1 do TRLRFL.

b) Exencins directas de carcter rogado: as comprendidas no artigo 62.2 do TRLRFL.

c) Exencins potestativas:

c.1.Os bens inmobles de natureza urbana cuxa cota lquida sexa inferior a 1 .

c.2.Os bens de natureza rstica, no caso de que para cada suxeito pasivo a cota lquida correspondente totalidade dos bens rsticos, posudos no termo municipal sexa inferior a 5 .

c.3.Os bens dos que sexan titulares os centros sanitarios de titularidade pblica, sempre que estean directamente afectados ao cumprimento dos fins especficos dos referidos centros. A concesin de exencins ter efecto a partir do exercicio seguinte data da solicitude e non pode ter carcter retroactivo.

A afeccin real na transmisin e responsabilidade solidaria e subsidiaria rexerase polo disposto no artigo 64 do TRLRFL.

   
  Artigo 5..Base impoible.  
 

A base impoible est constituda polo valor catastral dos bens inmobles, que se determinar, notificar e ser susceptible de impugnacin conforme s normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

A base impoible dos bens inmobles de caractersticas especiais non ter reducin de forma xeral, salvo o disposto no artigo 67.2 do TRLRFL.

Estes valores podern ser obxecto de revisin, modificacin ou actualizacin nos casos e do xeito que a Lei prevea.

   
  Artigo 6..Reducins.  
 

A reducin da base impoible ser aplicable a aqueles bens inmobles urbanos e rsticos que se atopen nalgunha destas das situacins:

Inmobles cuxo valor catastral se incremente como consecuencia de procesos de valoracin colectiva, de carcter xeral, en virtude da aplicacin do novo relatorio total de valores aprobado con posterioridade 1-1-1997, ou aplicacin de sucesivos relatorios de valores que se aproben unha vez transcorrido o perodo de reducin establecido no artigo 67 e seguintes do TRLRFL.

Cando se aprobe un relatorio de valores que dera lugar aplicacin de reducin prevista, como consecuencia de aplicacin prevista anteriormente e de cuxo valor catastral se altere antes de finalizar o prazo de reducin por:

Procedemento de valoracin colectiva de carcter xeral.

Procedemento de valoracin colectiva de carcter parcial.

Procedemento simplificado de valoracin colectiva.

Procedemento de inscricin mediante declaracins, comunicacins, solicitudes e subsanacin de discrepancia e inspeccin catastral.

A reducin ser aplicable de oficio coas normas contidas nos artigos 67 a 70 do TRLRFL.

Estas reducins en ningn caso sern aplicables aos bens inmobles de caractersticas especiais, salvo as establecidas anteriormente e contidas en dito texto legal.

   
  Artigo 7..Base liquidable.  
 

A base liquidable ser o resultado de practicar, no seu caso, na impoible as reducins que legalmente se establezan.

A base liquidable, nos bens inmobles de caractersticas especiais, coincidir coa base impoible, salvo as especficas aplicacins que contemple a lexislacin.

A base liquidable notificarase conxuntamente coa base impoible nos procedementos de valoracin colectiva. Dita notificacin incluir a motivacin da reducin aplicada mediante a indicacin do valor base do inmoble as como o importe da reducin, no seu caso, e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do valor catastral.

O valor base ser a base liquidable conforme s normas do TRLCI.

A competencia nos distintos procedementos de valoracin ser a establecida no TRLCI.

   
  Artigo 8..Tipo de gravame.  
 

O tipo de gravame ser:

Para os bens inmobles de natureza rstica: 0,50%.

Para os bens inmobles de natureza urbana: 0,40%.

Para todos os grupos de bens inmobles de caractersticas especiais: 1%.

   
  Artigo 9..Bonificacins.  
 

1. Establcese unha bonificacin do 90 por cento sobre a cota tributaria ntegra aplicable aos bens inmobles de carcter residencial destinados a vivenda habitual, na que estn empadroados todos os membros da familia numerosa durante todo o ano de aplicacin da bonificacin pretendida, debendo o seu titular ser a persoa que figure como suxeito pasivo, e sempre que se cumpran ademais os seguintes requisitos:

a) Que a suma dos valores catastrais de tdolos bens inmobles sitos no termo municipal de A Baa, dos que sexan suxeitos pasivos o titular da familia numerosa ou algn dos membros da mesma, non exceda de 100.000 .

b) Que a renta dispoible da unidade familiar, tendo en conta o nmero de membros da mesma, non exceda dos lmites que figuran na columna dereita do seguinte cadro:

N. de membros U. familiar

Importe mximo de renda dispoible ()

3

20.000,00

4

30.000,00

5

35.000,00

6

39.000,00

7

42.000,00

8

44.000,00

9 ou mis

45.000,00

Para os efectos da aplicacin do cadro anterior, considrase renta dispoible a suma das bases impoibles dos membros da unidade familiar que obtean rentas suxeitas imposto sobre a renda das persoas fsicas. Considrase unidade familiar todos as persoas que estean empadroadas nun mesmo inmoble.

Os suxeitos pasivos que, cumprindo cos requisitos establecidos no apartado anterior, pretendan gozar da bonificacin, debern presentar a correspondente solicitude dirixida ao Presidente da Deputacin de A Corua, antes do 31 de marzo do ano correspondente perodo impositivo no que pretendan que forneza efectos.

Xuntamente co escrito deberase achegar a seguinte documentacin:

a) Copia compulsada do ttulo de familia numerosa expedido polo rgano competente.

b) Un certificado de empadroamento no que consten todos os residentes do inmoble obxecto desta bonificacin.

c) Copia compulsada das derradeiras declaracins do imposto sobre a renta das persoas fsicas presentadas por todos os membros da unidade familiar que obtean rentas suxeitas referido imposto.

vista da documentacin presentada, a Deputacin ditar resolucin concedendo ou denegando a bonificacin solicitada. A bonificacin concedida s fornecer efectos para o perodo impositivo no que se insta a sa concesin, debendo solicitarse a sa prrroga nos seguintes perodos impositivos, aportando de novo a documentacin que acredite que se seguen a cumpri-los requisitos para o seu goce. En calquera caso, a presentacin da solicitude fra do prazo establecido anteriormente, dar lugar sa inadmisin e a conseguinte denegacin da bonificacin instada.

2. Gozarn dunha bonificacin do 95 por cento da cota ntegra do imposto, aqueles inmobles nos que estean situadas unicamente construcins nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario, que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal declaracin.

No suposto que nun mesmo inmoble existan, ademais das construcins indicadas no pargrafo anterior, outras construcins destinadas a un uso distinto das actividades agrarias, gandeiras ou forestais, aplicarselle unha bonificacin do 50 por cento da cota ntegra do imposto.

Corresponder ao Pleno da Corporacin a declaracin de especial interese ou de utilidade municipal, previa solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto favorable da maiora simple dos seus membros.

A bonificacin ter carcter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo, e surtir efectos a partir do perodo impositivo seguinte da resolucin de dita solicitude.

Para poder gozar desta bonificacin, os interesados debern presentar a seguinte documentacin:

Certificado de Facenda no que conste a situacin censal do titular da actividade, que pode coincidir ou non co suxeito pasivo.

Acreditacin da titularidade catastral do inmoble.

Certificado de que o suxeito pasivo non ten dbedas coa Facenda estatal, autonmica e local; nin coa Seguridade Social.

Xustificante do recoecemento de explotacin ou licenza da actividade correspondente.

O Concello realizar de oficio todas as actuacins precisas para a comprobacin dos extremos expostos ao respecto de esta bonificacin.

Os obrigados tributarios debern comunicar no Concello calquera modificacin relevante das condicins ou requisitos esixibles para a aplicacin do beneficio fiscal. O rgano competente poder declarar, previa audiencia do obrigado tributario por un prazo de 10 das, contados a partir da notificacin da apertura de dito prazo, se procede ou non a continuacin da aplicacin do beneficio fiscal. De igual xeito se proceder cando a Administracin coeza por calquera medio a modificacin das condicins ou os requisitos para a aplicacin do beneficio fiscal.

   
  Artigo 10..Perodo impositivo e acreditacin do imposto.  
 

O perodo impositivo o ano natural.

O imposto devngase o primeiro da do ano.

As variacins de orde fsico, econmico ou xurdico, inclundo as modificacins de titularidade, teen efectividade a partir do ano seguinte a aquel no que se producen.

   
  Artigo 11..Rxime de declaracin e ingreso.  
 

Aos efectos previstos no artigo 76 do TRLRFL, os suxeitos pasivos estn obrigados a formalizar as declaracins de alta no suposto de novas construcins, as declaracins de modificacin de titularidade en caso de transmisin de ben, as como as restantes declaracins por alteracins de orde fsico, econmico ou xurdico nos bens inmobles que tean transcendencia a efectos deste imposto.

Contra os actos de xestin tributaria os interesados podern formular recurso de reposicin, previo ao contencioso administrativo, no prazo dun mes a partir da notificacin expresa ou da finalizacin do perodo de exposicin pblica dos padrns correspondentes. A interposicin do recurso non paraliza a accin administrativa para o cobro, a menos que dentro do prazo previsto para interpoer o recurso, o interesado solicite a suspensin da execucin do acto impugnado e acompae a garanta total da dbeda tributaria.

No caso de xestin delegada, as atribucins dos rganos municipais exerceranse pola Administracin delegada.

   
  Disposicins  
 

Disposicin derrogatoria

A partir da entrada en vigor desta ordenanza queda derrogados os anteriores acordos adoptados por esta concello que afecten regulacin do IBI.

Disposicin adicional

As modificacins producidas pola Lei de presupostos xerais do Estado ou outra norma de rango legal que afecten a calquera elemento deste imposto, sern de aplicacin automtica dentro do mbito desta ordenanza.

Disposicin final

Esta ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no BOP, e permanecer vixente ata a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios