Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - Ordenanza fiscal n 1, reguladora do impostos de bens inmobles (IBI)

Publicación provisional : 17-11-2007 BOP N 266 -- Publicación definitiva : 31-12-2007 BOP N 300
Redacción Aplicable desde 27-11-2018

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. TIPO IMPOSITIVO
 - ARTIGO 2 EXENCIONS
 - ARTIGO 3 BONIFICACIONS OBRIGATORIAS
 - ARTIGO 4 BONIFICACIONS POTESTATIVAS POR ORDENANZA FISCAL
 - ARTIGO 5 - XESTION LIQUIDACIN
 - Artigo 6 - INFRACCINS E SANCINS
 - Artigo 7 - NORMATIVA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1. TIPO IMPOSITIVO  
 

De conformidade co previsto no artigo 72 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais:
a.- O tipo de gravame do imposto sobre Bens Inmobles aplicable s bens urbanos, queda fixado no 0,45.
b.- O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable s bens rsticos queda fixado no 0,35.
c.- O tipo de gravame do Imposto sobre bens inmobles de carctersticas especiales ser de 1,3.

   
  ARTIGO 2 EXENCIONS   redacciones
 

1.- Gozarn de exencin os inmobles previstos no artigo 62.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
2.Igualmente, previa solicitude, que deber ser presentada antes da data do devengo, inclundo a acreditacin do cumprimento dos requisitos esixibles para a aplicacin da exencin, estarn exentos:

a) Os bens inmobles que se destinen ensino por centros docentes acollidos, total ou parcialmente, rxime de concerto educativo, en canto superficie afectada ensino concertado. Esta circunstancia acreditarase mediante:

Certificado da Administracin educativa correspondente, acreditativa da condicin de centro concertado, asinable s edificios e instalacins destinadas directa e exclusivamente s actividades docentes obxecto de concerto.

Informe da Direccin Xeral do Centro de Xestin Catastral e Cooperacin Tributaria acreditativo das superficies dos edificios ou conxuntos urbansticos, adscritos exclusivamente actividade educativa ou a servizos complementarios da ensinanza e de asistencia docente de carcter necesario, coa indicacin do valor catastral asignado a cada un dos elementos citados.

Esta exencin deber ser compensada pola Administracin competente.

b) Os declarados expresa e individualmente monumento ou xardn histrico de interese cultural, mediante Real decreto na forma establecida polo artigo 9 da Lei 16/1985, do 25 de xuo, do Patrimonio Histrico Espaol, e inscritos no rexistro xeral a que se refire o artigo 12 como integrantes do Patrimonio Histrico Espaol, as coma os comprendidos nas disposicins adicionais primeira, segunda e quinta da dita lei.

Esta exencin ter os lmites previstos no artigo 62.2.b) do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por R.D. Lex. 2/2004.

c) A superficie dos montes nos que se realicen repoboacins forestais ou rexeneracin de masas arboradas suxeitas a proxectos de ordenacin ou plans tcnicos aprobados pola Administracin forestal. Esta circunstancia acreditarse mediante certificacin acreditativa emitida pola Delegacin Provincial da Direccin Xeral de Montes. Esta exencin ter unha duracin de 15 anos, contados a partir do perodo impositivo seguinte a aquel no que se realice a sa solicitude.

3.Estn exentos os bens inmobles situados no termo municipal deste Concello dos que sexan titulares os centros sanitarios de titularidade pblica, sempre que estean afectos cumprimento dos fins especficos dos referidos centros. Esta circunstancia documentarase mediante certificado do organismo titular do centro sanitario, acreditando a afectacin do centro ao cumprimento dos fins especficos destes.

4.Por ltimo, e segundo o establecido no ttulo I, captulo III, artigo 15, da Lei 49/2002, do 23 de decembro, do Rxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenazgo, estarn exentos os bens dos que sexan titulares as entidades sen fins lucrativos, excepto os afectos a explotacins econmicas non exentas do imposto sobre sociedades. Para gozar da exencin, as ditas entidades debern comunicar Concello, antes da data do devengo do imposto, a opcin regulada no artigo 14.1. da Lei 49/2002.

   
  ARTIGO 3 BONIFICACIONS OBRIGATORIAS  
 

1.- Gozarn dunha bonificacin do 50 por 100 na cota do imposto os inmobles que constitan o obxecto da actividade das empresas de urbanizacin, construccin e promocin inmobiliaria, tanto de obra nova como de rehabilitacin equiparable a esta, e que non figuren entre os bens do seu inmobilizado.
O prazo de aplicacin desta bonificacin comprender dende o perodo impositivo seguinte a aquel en que comencen as obras ata o posterior remate das mesmas, sempre que durante ese tempo se realicen obras de urbanizacin ou construccin efectiva, e sen que, en ningn caso, poida exceder de tres perodos impositivos. A solicitude da bonificacin dbese formular antes do inicio das obras
Para disfrutar da citada bonificacin, os interesados debern presentar a documentacin seguinte:
A) Certificacin ou copia cotexada da preceptiva licencia municipal que autorice a realizacin das obras.
B) Copia do recibo en concepto de Imposto sobre Bens Inmobles, correspondente inmoble que se refire a solicitude de exencin. No seu defecto: Certificacin expedida pola Xerencia Territorial do Catastro de A Corua- provincia, na que se faga constar a referencia catastral do referido inmoble.
C) Certificacin do Tcnico-Director das obras de construccin, visada polo Colexio Oficial competente, na que se indique a data de inicio das obras.
D) Documentacin que acredite que o inmoble anteriormente mencionado polo que se solicita a bonificacin non figura entre os bens do inmobilizado da empresa: cdula de calificacin provisional, si se trata de vivendas de proteccin oficial; fotocopia do ltimo balance de situacin presentado ante Facenda; o certificacin do censor jurado de contas, na que conste tal circunstancia.
E) Documentacin na que se acredite que os inmobles cuias obras teen principiado constiten o obxeto da empresa de urbanizacin, construccin ou promocin inmobiliaria: fotocopia dos Estatutos Sociais ou fotocopia da declaracin de Alta no Imposto sobre Actividades Econmicas.
En calquera caso, a presentacin da solicitude fra do prazo establecido determinar a denegacin da bonificacin instada.
2.- As vivendas de proteccin oficial , e as equiparables a estas segundo a lei da Comunidade Autnoma, disfrutarn dunha bonificacin do 50 por 100 durante o prazo de tres anos, contados dende o exercicio seguinte do outorgamento da cualificacin definitiva. Esta bonificacin ter que ser solicitada polo interesado en calquera momento anterior a terminacin do prazo de tres anos e ter efectos desde o perodo seguinte ao da solicitude.
Os solicitantes presentarn a cdula de cualificacin definitiva como Vivenda de Proteccin Oficial do inmoble e a documentacin acreditativa da titularidade do devandito inmoble.
3.- Tern dereito a unha bonificacin do 95% da cuota integra e no seu caso do recargo do imposto o que se refire o artigo 153 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais ( RDLex 2/2004) os bens rsticos das cooperativas agrarias e de explotacin comunitaria da terra nos termos establecidos na Lei 20/1990 de 19 de decembro sobre Rximen Fiscal das Cooperativas.

   
  ARTIGO 4 BONIFICACIONS POTESTATIVAS POR ORDENANZA FISCAL   redacciones
 

1.Gozarn dunha bonificacin do 95 por cento da cota ntegra do imposto, aqueles inmobles nos que estean ubicadas unicamente construcins nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario, que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal declaracin.

No suposto que nun mesmo inmoble existan, ademais das construcins indicadas no pargrafo anterior, outras construcins destinadas a un uso distinto das actividades agrarias, gandeiras ou forestais, aplicarselle unha bonificacin do 50 por cento da cota ntegra do imposto. Se nese mesmo inmoble se desenvolve unha actividade econmica distinta agraria, gandeira ou forestal non se poder conceder bonificacin algunha.

Para poder aplicar esta bonificacin construcin cuxa existencia motiva a sa solicitude, deber estar dada de alta debidamente en Catastro e ter asinado un valor catastral econmico.

Corresponder ao Pleno da Corporacin a declaracin de especial interese ou de utilidade municipal, previa solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto favorable da maiora simple dos seus membros.

A bonificacin ter carcter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo, e surtir efectos a partir do perodo impositivo seguinte ao de presentacin de solicitude.

Para poder gozar desta bonificacin, os interesados debern presentar a seguinte documentacin:

Declaracin responsable do titular da actividade, que pode coincidir ou non co suxeito pasivo, de que est desenvolvendo a actividade agraria, gandeira ou forestal, as como Certificado de Facenda no que conste a sa situacin censal.

Acreditacin da titularidade catastral do inmoble.

Certificado de non ter dbedas coa Facenda estatal, autonmica e local; nin coa Seguridade Social.

Xustificante do recoecemento de explotacin ou licenza da actividade correspondente.

O Concello realizar de oficio todas as actuacins precisas para a comprobacin dos extremos expostos ao respecto de esta bonificacin.

Os obrigados tributarios debern comunicar no Concello calquera modificacin relevante das condicins ou requisitos esixibles para a aplicacin do beneficio fiscal. O rgano competente poder declarar, previa audiencia do obrigado tributario por un prazo de 10 das, contados a partir da notificacin da apertura de dito prazo, se procede ou non a continuacin da aplicacin do beneficio fiscal. De igual xeito se proceder cando a Administracin coeza por calquera medio a modificacin das condicins ou os requisitos para a aplicacin do beneficio fiscal.

   
  ARTIGO 5 - XESTION LIQUIDACIN  
 

vista da documentacin presentada no referente a bonificacins obrigatorias reguladas no artigo 3 desta Ordenanza , a Excma. Deputacin Provincial de A Corua dictar resolucin concedendo ou denegando a bonificacin solicitada. A bonificacin concedida s producir efectos para o perodo impositivo no que se insta a sa concesin, debendo solicitarse a sa prrroga nos seguintes periodos impositivos, presentando de novo a documentacin que acredite que se seguen a cumprir os requisitos para o seu goce. En calquera caso, a presentacin da solicitude con posterioridade 31 de marzo de cada ano, dar lugar a sa inadmisin e conseguinte denegacin da bonificacin instada.

   
  Artigo 6 - INFRACCINS E SANCINS  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, Xeneral Tributaria

   
  Artigo 7 - NORMATIVA  
 

Para o que non est expresamente regulado na presente Ordenanza ser de aplicacin os preceptos contidos no Capitulo II Seccin 3 Subseccin 2 artigos 60 a 77 do Texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo concordantes e complementarios da mesma de demais leis estatais reguladoras da materia asi como disposicins dictadas para o seu desenrrolo.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

A presente ordenanza fiscal foi modificada polo Pleno do Concello en sesin celebrada o catorce de marzo de 2008 e entrar en vigor o dia seguinte da sa publicacin definitiva no BOP, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas .

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios