Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NMERO 1, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

Publicación provisional : 03-11-2016 BOP N 208 -- Publicación definitiva : 26-12-2016 BOP N 243
Redacción Aplicable desde 01-01-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento legal.
 - Artigo 2..Natureza.
 - Artigo 3..Feito impoible.
 - Artigo 4..Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 5..Exencins.
 - Artigo 6..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 7..Afeccin real e responsabilidade.
 - Artigo 8..Base impoible.
 - Artigo 9..Base liquidable.
 - Artigo 10..Cota ntegra.
 - Artigo 11..Cota lquida.
 - Artigo 12..Tipo de gravame.
 - Artigo 13..Bonificacins.
 - Artigo 13. bis.Bonificacin para o fomento do emprego.
 - Artigo 14..Perodo impositivo e devengo.
 - Artigo 15..Declaracins catastrais.
 - Artigo 16..Xestin do imposto.
 - Artigo 17..Revisin.
 - Disposicins
   
  Artigo 1..Fundamento legal.  
 

No uso das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais e, de conformidade co establecido nos artigos 15 e seguintes, as como no Ttulo II, artigos 60 e seguintes, todos eles do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en adiante RDL 2/2004, do 5 de marzo, reglase mediante a presente Ordenanza fiscal o exercicio das facultades deste Concello sobre o Imposto sobre Bens Inmobles.

   
  Artigo 2..Natureza.  
 

O imposto sobre bens inmobles un tributo directo de carcter real que grava o valor dos bens inmobles nos termos establecidos no RDL 2/2004, do 5 de marzo, e na presente Ordenanza.

   
  Artigo 3..Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible do imposto a titularidade dos seguintes dereitos sobre os bens inmobles rsticos e urbanos e sobre os inmobles de caractersticas especiais:

a) Dunha concesin administrativa sobre os propios bens inmobles ou sobre os servizos pblicos a que se achen afectos.

b) Dun dereito real de superficie.

c) Dun dereito real de usufruto.

d) Dun dereito de propiedade.

2. A realizacin do feito impoible que corresponda, dos definidos no apartado anterior pola orde nel establecido, determinar a non suxeicin do inmoble s restantes modalidades previstas neste. Nos inmobles de caractersticas especiais aplicarase esta mesma prelacin, salvo cando os dereitos de concesin que podan recaer sobre o inmoble non esgoten a sa extensin superficial, suposto no que tamn se realizar o feito impoible polo dereito de propiedade sobre a parte do inmoble non afectada por unha concesin.

3. Aos efectos deste imposto, tern a consideracin de bens inmobles rsticos, de bens inmobles urbanos e de bens inmobles de caractersticas especiais os definidos como tales nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

4. No caso de que un mesmo inmoble se atope localizado en distintos termos municipais, entenderase, para os efectos deste imposto, que pertence a cada un deles pola superficie que ocupe no respectivo termo municipal.

   
  Artigo 4..Supostos de non suxeicin.  
 

Non estn suxeitos ao imposto:

1. As estradas, os camios, as demais vas terrestres e os bens de dominio pblico martimo - terrestre e hidrulico, sempre que sexan de aproveitamento pblico e gratuto.

2. Os seguintes bens inmobles propiedade deste Concello:

Os de dominio pblico afectos ao uso pblico.

Os de dominio pblico afectos a un servizo pblico, xestionado directamente polo Concello, e os bens patrimoniais, excepto cando se trate de bens inmobles cedidos a terceiros mediante contraprestacin.

   
  Artigo 5..Exencins.  
 

1. Estarn exentos os inmobles enumerados no artigo 62.1 do RDL 2/2004, do 5 de marzo.

2. Estarn exentos, previa solicitude, os inmobles do artigo 62.2 RDL 2/2004, do 5 de marzo.

3. Estarn exentos os bens inmobles de natureza urbana que tean unha cota lquida inferior ou igual a 5,00 euros.

4. Estarn exentos os bens inmobles de natureza rstica dun mesmo suxeito pasivo sitos neste municipio que tean unha cota lquida agrupada, segundo o previsto no artigo 77.2 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, inferior ou igual a 5,00 euros.

   
  Artigo 6..Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos, a ttulo de contribuntes, as persoas naturais e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que tean a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa constitutivo do feito impoible deste imposto, conforme disposto nesta ordenanza fiscal.

No suposto de concorrencia de varios concesionarios sobre un mesmo inmoble de caractersticas especiais ser substituto do contribunte o que deba satisfacer o maior canon.

2. O disposto no apartado anterior ser de aplicacin sen prexuzo da facultade do suxeito pasivo de repercutir a carga tributaria soportada, conforme as normas de dereito comn.

3. O substituto do contribunte a que se refire o apartado 1, poder repercutir sobre os demais concesionarios a parte da cota lquida que lle corresponda en proporcin s canons que deba satisfacer cada un deles.

4. O Concello repercutir a totalidade da cota lquida do imposto en quen, non reunindo a condicin de suxeitos pasivos deste, fagan uso mediante contraprestacin dos seus bens demaniais ou patrimoniais.

   
  Artigo 7..Afeccin real e responsabilidade.  
 

1. Nos supostos de cambio, por calquera causa, na titularidade dos dereitos que constiten o feito impoible deste imposto, os bens inmobles obxecto dos ditos dereitos quedarn afectos ao pagamento da totalidade da cota tributaria, en rxime de responsabilidade subsidiaria, nos termos previstos la Lei Xeral Tributaria.

2. Para os efectos anteditos, os notarios solicitarn informacin e advertirn expresamente aos comparecentes nos documentos que autoricen sobre as dbedas pendentes polo Imposto de Bens Inmobles asociadas ao inmoble que se transmite, sobre o prazo dentro do cal estn obrigados os interesados a presentar declaracin do imposto, cando tal obrigacin se mantea por non terse aportado a referencia catastral do inmoble, conforme o apartado 2 do artigo 43 do Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e outras normas tributarias, sobre a afeccin dos bens ao pago da dbeda tributaria e, as mesmo, sobre as responsabilidades en que incorran pola falta de presentacin de declaracins, o non efectualas en prazo ou a presentacin de declaracins falsas, incompletas ou inexactas, conforme o previsto no artigo 70 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e outras normas tributarias.

3. Respondern de xeito solidario da cota deste imposto, en proporcin s sas respectivas participacins, os copartcipes ou cotitulares das entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, se figuran inscritos coma tales no Catastro Inmobiliario. De non figurar inscritos, a responsabilidade esixirase por partes iguais en todo caso.

   
  Artigo 8..Base impoible.  
 

A base impoible deste imposto estar constituda polo valor catastral dos bens inmobles, que se determinar, notificar e ser susceptible de impugnacin conforme o disposto nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

   
  Artigo 9..Base liquidable.  
 

1. A base liquidable deste imposto ser o resultado de practicar na base impoible a reducin que se refiren os artigos 67, 68, 69 e 70 do RDL 2/2004, do 5 de marzo.

2. A base liquidable notificarase conxuntamente coa impoible nos procedementos de valoracin colectiva. A referida notificacin incluir a motivacin da reducin aplicada mediante a indicacin do valor base que corresponda ao inmoble, as coma dos importes da dita resolucin e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do novo valor catastral neste imposto.

Sen prexuzo do anterior, que ser aplicable nos procedementos de valoracin colectiva de carcter xeral, nos casos de carcter parcial e simplificado, a motivacin consistir na expresin dos datos indicados no pargrafo anterior, referidos ao exercicio no que se practique a notificacin.

3. Nos procedementos de valoracin colectiva, a determinacin da base liquidable ser competencia da Direccin Xeral do Catastro, e recorrible perante os tribunais econmico administrativos do Estado.

   
  Artigo 10..Cota ntegra.  
 

A cota ntegra deste imposto ser o resultado de aplicar base liquidable o tipo de gravame ao que se refire o artigo 12. desta Ordenanza.

   
  Artigo 11..Cota lquida.  
 

A cota lquida deste imposto ser o resultado de minora-la cota ntegra co importe das bonificacins previstas nos artigos seguintes.

   
  Artigo 12..Tipo de gravame.  
 

De acordo co previsto no artigo 72.3 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, o tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles neste municipio queda fixado nos seguintes termos:

1.-O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable aos bens de natureza urbana queda fixado no 0,55 por cento.

2.- O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable aos bens de natureza rstica queda fixado no 0,55 por cento.

3.- O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable os bens inmobles de caractersticas especiais, definidos no artigo 8 do Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, e sitos no termo municipal de Cabanas, queda fixado no 1,3 por cento.

   
  Artigo 13..Bonificacins.  
 

1. En virtude do artigo 73.1 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, aplicarase unha bonificacin do 50 % na cota ntegra do imposto, sempre que as se solicite polos interesados antes do inicio das obras, para os inmobles que constitan o obxecto da actividade das empresas de urbanizacin, construcin e promocin inmobiliaria, tanto de obra nova como de rehabilitacin equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

O prazo de aplicacin desta bonificacin comprender dende o perodo impositivo seguinte a aquel en que se inicien as obras ata o posterior terminacin das mesmas, sempre e cando durante ese perodo se realicen obras de urbanizacin ou construcin efectiva, e sen que, en ningn caso, poida exceder de tres perodos impositivos.

Para aproveitar a citada bonificacin, os interesados debern de cumprir os seguintes requisitos:

a) Acreditacin da data de inicio das obras de urbanizacin ou construcin de que se trate, a que se far mediante certificacin do Tcnico-Director competente delas, visado polo Colexio Profesional.

b) Acreditacin de que a empresa se dedica actividade de urbanizacin, construcin e promocin inmobiliaria mediante a presentacin dos Estatutos da Sociedade.

c) Acreditacin de que o inmoble obxecto da bonificacin non forma parte do inmobilizado mediante a presentacin de certificacin do Administrador da Sociedade, ou fotocopia do ltimo balance presentado ante a A.E.A.T., a efectos do Imposto sobre Sociedades.

d) A solicitude da bonificacin pdese formular dende o momento no que se pode acreditar o inicio das obras.

2. Segundo o disposto no artigo 73.2 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, aplicarase unha bonificacin do 50% na cota ntegra do imposto, durante os tres perodos impositivos seguintes ao outorgamento da cualificacin definitiva, para as vivendas de proteccin oficial e as que resulten equiparables a estas conforme a normativa da Comunidade Autnoma de Galicia. Dita bonificacin concederase a peticin do interesado que poder efectuarse en calquera momento anterior ao remate dos tres perodos impositivos de duracin da mesma e producir efectos no seu caso dende o perodo impositivo seguinte a aquel no que se solicite.

3. Segundo o disposto no artigo 73.3 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, tern dereito a unha bonificacin do 95 % da cota ntegra e, no seu caso, do recargo do imposto a que se refire o artigo 153 da referida Lei, os bens rsticos das cooperativas agrarias e de explotacin comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Rxime Fiscal das Cooperativas.

4. Segundo o disposto no artigo 74.1 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, establcese unha bonificacin do 30% sobre a cota ntegra do imposto aos bens inmobles urbanos emprazados no Parque Natural das Fragas do Eume, total ou parcialmente, entre os que se atopan, os seguintes ncleos:

Na parroquia de Soaserra: Os Lamas, Xabariz e Os Durs.

Na parroquia de Sta. Cruz: O Barqueiro, Valedoso e A Lagoa.

5. En virtude do establecido no artigo 74.2 quter, gozarn dunha bonificacin do 95 por cento da cota ntegra do imposto, aqueles inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente, actividades agrarias, gandeiras, pesqueiras ou forestais pertencentes ao sector primario, as como actividades econmicas do sector naval, e que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal declaracin.

Corresponder ao Pleno da Corporacin a declaracin de especial interese ou de utilidade municipal, previa solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto favorable da maiora simple dos seus membros.

A bonificacin ter carcter rogado e surtir efectos a partir do perodo impositivo seguinte ao da presentacin da solicitude.

Para poder gozar desta bonificacin os interesados debern presentar a seguinte documentacin:

Declaracin responsable do titular da actividade, que pode coincidir ou non co suxeito pasivo, de que est desenvolvendo a actividade agraria, gandeira, forestal, pesqueira ou naval, as como Certificado de Facenda no que conste a sa situacin censual.

Declaracin de que no inmoble para o que se solicita a bonificacin non se est a desenvolver unha actividade econmica distinta agraria, gandeira, forestal, pesqueira ou naval. Dita declaracin deber vir asinada polo suxeito pasivo.

Acreditacin da titularidade catastral do inmoble.

Certificado de que o suxeito pasivo non ten dbedas coa Facenda estatal, autonmica e local, nin coa Seguridade Social.

Xustificante de recoecemento da explotacin ou licenza da actividade correspondente.

6. En virtude do artigo 74.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aplicaranse bonificacins na cota ntegra do imposto a favor daqueles suxeitos pasivos que ostenten a condicin de titulares de familia numerosa, previa solicitude do interesado e previa acreditacin por parte do mesmo desa condicin.

As mesmo deber acreditarse por parte do interesado, que o inmoble sobre o que pretende que se lle aplique a bonificacin, constite a sa vivenda habitual, e que estn empadroados nela todos e cada un dos membros que constiten a unidade familiar numerosa.

Conforme ao establecido na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de proteccin s familias numerosas, e demais normativa concordante, gozarn, na conta e condicins que se regulan neste artigo, dunha bonificacin na cota integra do imposto correspondente vivenda habitual da familia.

A tal efecto, entenderase por vivenda habitual a finca urbana de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer a necesidade permanente de vivenda do suxeito pasivo e a sa familia.

Presumirase que a vivenda habitual da familia numerosa aquela na que figura empadroada a familia.

No suposto de que o suxeito pasivo beneficiario sexa titular de mais dun inmoble radicado no Concello de Cabanas, a bonificacin quedar referida a unha nica finca urbana, sempre que, ademais, constita a vivenda habitual da unidade familiar, sen que poida gozarse de mais dunha bonificacin anda que foran varias as vivendas das que dispoa o suxeito pasivo ou a sa familia.

As bonificacins por esta condicin quedan establecidas no seguinte xeito:

Categora familia numerosa

Porcentaxe bonificacin para unidades familiares con ingresos de ata 3 veces o SMI

Porcentaxe bonificacin para unidade familiar con ingresos de mais de 3 veces o SMI e que non o superen en 5 veces

Xeral (tres ou catro fillos)

50,00%

25,00%

Especial (cinco ou mais)

90,00%

60,00%

A bonificacin establcese de xeito anual e prorrogable, sempre e cando os bens inmobles sobre os que se pretenda aplicar a bonificacin non tean un valor catastral superior aos 32.000,00 euros.

Os suxeitos pasivos que cumprindo cos requisitos establecidos pretendan desfrutar desta bonificacin debern presentar a correspondente solicitude, que debern achegar a seguinte documentacin:

Copia compulsada do ttulo de familia numerosa expedido polo rgano competente.

Un certificado de empadroamento no que consten todos os residentes do inmoble obxecto de bonificacin.

Copia do Imposto da Renda das Persoas Fsicas ou, no seu caso, dos ingresos da unidade familiar.

Esta bonificacin compatible coa regulada no apartado 13.2 da presente ordenanza.

7. En virtude do establecido no artigo 74.5 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, tern dereito a unha bonificacin do 30% na cota ntegra do imposto, os bens inmobles destinados a vivenda habitual dos suxeitos pasivos deste imposto, en calquera dos seguintes supostos:

a) Que se instalaron sistemas para o aproveitamento trmico e elctrico da enerxa proveniente do sol para autoconsumo.

Ser necesario, en todo caso, que os sistemas de aproveitamento trmico instalados dispoan dunha superficie mnima de captacin solar til de 4 m2 por cada 100 m2 de superficie construda e que os sistemas de aproveitamento elctrico dispoan dunha potencia instalada mnima de 5 Kw por cada 100 m2 de superficie construda.

A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalacins para producin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin pola Administracin competente. As mesmo, deber acreditarse que se solicitou e concedido a oportuna licenza municipal.

b) Cando logo de pasar os controis administrativos e tcnicos pertinentes, o inmoble sexa certificado coa mis alta cualificacin da sa eficiencia enerxtica.

Ningunha das anteriores bonificacins se outorgar cando a instalacin destes sistemas de aproveitamento da enerxa solar ou a propia certificacin enerxtica sexa obrigatoria a tenor da normativa especfica na materia.

Estas bonificacins tern carcter rogado e producirn efectos, no seu caso, desde o perodo impositivo seguinte a aquel en que se solicite, sempre que, previamente, rena as condicins e se acredite ante o Concello o cumprimento dos requisitos esixidos para o seu outorgamento.

O outorgamento da bonificacin por instalacin de sistemas de aproveitamento trmico e elctrico da enerxa solar estar condicionado a que o cumprimento dos anteriores requisitos quede acreditado mediante a achega do proxecto tcnico ou memoria tcnica, do certificado de montaxe, no seu caso, e do certificado de instalacin debidamente dilixenciados polo organismo autorizado pola Comunidade Autnoma. As mesmo, deber acreditarse que se solicitou e concedido a oportuna licenza municipal, aportando a seguinte documentacin:

A licenza de obras, comunicacin previa ou declaracin responsable da obra e instalacin dos sistemas de producin de enerxa renovable, segundo precsese para cada caso.

A carta de pago da taxa pola licenza de obras que se tramitou.

O certificado final das obras.

A carta de pago polo imposto sobre construcins, instalacins e obras.

Especificacins tcnicas dos sistemas instalados.

No caso de edificios con certificacin enerxtica ser necesario aportar o Certificado de eficiencia enerxtica validado por unha Entidade de Control da Edificacin debidamente rexistrado, de acordo coa Orde de 3 de setembro de 2009 pola que se desenvolve o procedemento, a organizacin e o funcionamento do Rexistro de Certificados de eficiencia Enerxtica de Edificios da Comunidade Autnoma e disposicins complementarias.

As bonificacins s que fan referencia os apartados anteriores deste artigo tern carcter rogado, e ser necesaria a acreditacin do suxeito pasivo de estar incurso nalgn ou en varios dos supostos establecidos para cada unha delas, presentando a documentacin demostrativa dos mesmos.

Con carcter xeral, o efecto da concesin das bonificacins comezar a partir do exercicio seguinte data da solicitude e non tern carcter retroactivo.

No caso de concorrer simultaneamente mais dun suposto dos referidos nos pargrafos anteriores, aplicarase a bonificacin que resulte mis vantaxosa para o suxeito pasivo.

Os obrigados tributarios debern comunicar no Concello de Cabanas calquera modificacin relevante das condicins ou requisitos esixibles para a aplicacin do beneficio fiscal. O rgano competente poder declarar, previa audiencia do obrigado tributario por un prazo de 10 das, contados a partir da notificacin de apertura de dito prazo, se procedo ou non a continuacin da aplicacin do beneficio fiscal. De igual xeito se proceder cando a Administracin coeza por calquera medio a modificacin das condicins ou os requisitos para a aplicacin do beneficio fiscal.

Para ser beneficiario das bonificacins previstas nos nmeros anteriores o contribunte debe estar ao corrente nas dbedas co Concello de Cabanas.

   
  Artigo 13. bis.Bonificacin para o fomento do emprego.  
 

1. Ao abeiro do establecido no artigo 74.2 quter do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, gozarn dunha bonificacin da cota ntegra do imposto aqueles inmobles nos que se desenvolvan actividades econmicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin, cumprindo as seguintes condicins:

a) As actividades industriais debern estar implantadas no Polgono Industrial de Vilar do Colo e ha de constitur o centro de traballo no que se adoptan as medidas de fomento do emprego.

b) Unicamente proceder a declaracin de interese municipal para a implantacin dunha nova actividade econmica, entendendo por tal aquela que conleve a edificacin en solares baleiros, ou ben a ampliacin de instalacins ou edificacins de industrias existentes, sempre e cando conleve a creacin de novo emprego.

c) O titular da actividade econmica deber ser suxeito pasivo do IBI no inmoble no que se exerce a actividade para a que se solicita a bonificacin.

d) O uso que figure no Censo catastral ser axustado actividade realizada.

e) Acreditacin da alta no Censo de actividades econmicas, mediante a presentacin do modelo 036 ou equivalente.

f) A actividade deber contar con todas as licenzas ou permisos de actividade sectoriais precisas, as como en todo caso, contar coa licenza de obra, primeira ocupacin e, no seu caso, actividade, das edificacins dentro da parcela obxecto de bonificacin.

g) Deber acreditarse ter solicitada a alta das novas instalacins na Direccin Xeral do Catastro.

h) Estar ao corrente no pago de tdolos tributos municipais, autonmicos e estatais, as como ao corrente no pago das sas obrigas coa Seguridade Social.

2. Para o desfrute desta bonificacin, os interesados debern presentar a correspondente solicitude de concesin de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, acompaada da seguinte documentacin:

a) Memoria explicativa da solicitude, na que consten os seguintes termos:

Situacin da actividade, indicando o nmero de referencia catastral.

Descricin da actividade econmica, indicando os procesos produtivos que se desenvolvan na parcela.

Nmero de traballadores que tean como centro de traballo as instalacins do inmoble para o que se solicita a bonificacin. No suposto de solicitarse a bonificacin por ampliacin de instalacins, indicarase o nmero previsto de traballadores existentes antes e despois da mesma. Haber que xustificar a inexistencia de relacin laboral dos traballadores coa persoa fsica ou xurdica contratante nos seis meses anteriores contratacin. Para o clculo dos postos de traballo estes deben supoer a ocupacin permanente de postos de traballo de nova creacin a tempo completo. No caso de seren a tempo parcial o seu clculo levarase a cabo mediante a equivalencia destes con postos de traballo a tempo completo.

Indicacin e descricin das autorizacins sectoriais precisas para o desenvolvemento da actividade econmica, indicando o nmero de inscricin en Rexistros autonmicos ou estatais.

Indicacin da data de concesin da licenza de obra polo concello, primeira ocupacin e, no seu caso, actividade. No caso de novas instalacins indicarase os mesmos datos en relacin s novas instalacins.

b) Certificado en vigor expedido pola Axencia Estatal da Administracin Tributaria de que a empresa est ao corrente coas sas obrigas tributarias.

c) Certificado en vigor expedido pola Tesourara Xeral da Seguridade Social de que a empresa se atopa ao corrente coas sas obrigas.

d) Copia do ltimo recibo do IBI do inmoble sobre o que se solicita a bonificacin.

e) Acreditacin da presentacin do modelo de alta nas novas construcins e instalacins na Direccin Xeral do Catastro.

f) Acreditacin do nmero de postos de traballo creados, mediante a achega da seguinte documentacin:

Copia dos contratos de traballo dos novos traballadores, no que quede acreditado que o centro de traballo correspndese co inmoble para o que se solicita a bonificacin.

Copia dos modelos RNT do derradeiro exercicio econmico dos novos traballadores.

Certificado de vida laboral dos traballadores.

O emprego comprometido deber manterse, cando menos, un perodo de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deber acreditarse dentro dos 15 das seguintes ao remate de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito dar lugar ao inicio do correspondente expediente de reintegro.

3. O prazo de presentacin da solicitude ser de un ano, contado a partires da notificacin da concesin de licenza de primeira ocupacin, transcorrido o cal, non haber lugar concesin da mesma.

4. A porcentaxe de bonificacin a que dar lugar concesin da declaracin de utilidade de especial interese ou utilidade municipal ser a seguinte en funcin da acreditacin do nmero de postos de traballo creados:

At 10 postos de traballo creados: 50%.

De 11 a 20 postos de traballo creados: 75%.

Mis de 20 postos de traballo creados: 95%.

5. Unha vez informada a solicitude pola Secretara-Intervencin, formularase proposta ao Pleno da Corporacin aos efectos de determinar se concorren as circunstancias para a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, decidindo tal asunto por maiora simple.

6. A bonificacin concedida ter unha duracin de tres perodos impositivos, sendo o primeiro en que surta efecto o inmediatamente seguinte data de concesin polo Pleno da Corporacin da declaracin de especial interese ou utilidade municipal.

   
  Artigo 14..Perodo impositivo e devengo.  
 

1.O imposto devengarase o primeiro da do perodo impositivo.

2.O perodo impositivo coincide co ano natural.

3.Os feitos, actos e negocios que deben ser obxecto de declaracin ou comunicacin perante o Catastro Inmobiliario, tern efectividade no devengo deste imposto inmediatamente posterior ao momento no que produzan efectos catastrais. A efectividade das inscricins catastrais resultantes dos procedementos de valoracin colectiva e de determinacin do valor catastral dos bens inmobles de caractersticas especiais coincidir coa prevista nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

   
  Artigo 15..Declaracins catastrais.  
 

As alteracins referidas aos bens inmobles susceptibles de inscricin catastral que tean transcendencia para os efectos deste imposto determinarn a obriga dos suxeitos pasivos de formaliza-las declaracins conducentes sa inscricin no catastro inmobiliario, conforme o establecido na sa normativa reguladora.

   
  Artigo 16..Xestin do imposto.  
 

A xestin, liquidacin, inspeccin, recadacin e revisin dos actos ditados en virtude da xestin tributaria deste imposto levaranse a cabo conforme establecido nos artigos 7, 8 e 77 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, as como nas demais disposicins que resulten de aplicacin.

   
  Artigo 17..Revisin.  
 

1. Os actos de xestin e inspeccin catastral do imposto sern revisables nos termos e de acordo cos procedementos sinalados no RDL 2/2004, do 5 de marzo e no Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

2. Os actos de xestin tributaria do imposto sern revisables conforme o preceptuado no artigo 14 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, e demais concordantes de aplicacin.

   
  Disposicins  
 

Disposicin adicional primeira

Para o non previsto nesta Ordenanza fiscal estarase ao disposto no RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Disposicin adicional segunda

As modificacins producidas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou calquera outra norma de rango legal que afecte a calquera elemento do presente imposto ser de aplicacin dentro do mbito desta Ordenanza.

Disposicin final

A modificacin da presente Ordenanza fiscal, aprobada na sesin plenaria de data 30 de maio de 2018, entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2019, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios