Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n I-2, reguladora do imposto sobre actividades econmicas

Publicación provisional : 18-10-2000 BOP N 239 -- Publicación definitiva : 18-10-2000 BOP N 239
Redacción Aplicable desde 26-03-2019

Redacciones Redacciones
 - 1. Normativa aplicable
 - Artigo 2. A cota tributaria
 - Artigo 3. Tarifa do imposto
 - Artigo 4. O coeficiente de ponderacin
 - Artigo 5. O coeficiente de situacin
 - Artigo 6. Cadro do coeficiente de situacin
 - Disposicin final
 - ANEXO
   
  1. Normativa aplicable  
 

O Imposto sobre Actividades Econmicas rexerase neste municipio polas normas reguladoras recollidas no texto refundindo do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, e polas demais disposicins legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan a dita lei, as como pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. A cota tributaria  
 

A cota tributaria ser o resultado de aplicar tarifa do imposto a que se refire o artigo seguinte, o coeficiente de ponderacin regulado no RDL 2/2004 e o coeficiente de situacin regulado no artigo 6 da presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 3. Tarifa do imposto  
 

A tarifa ser a resultante de aplicarlle s actividades exercidas neste termo municipal as tarifas e instrucins do imposto aprobadas por Real decreto lexislativo.

   
  Artigo 4. O coeficiente de ponderacin  
 

De acordo co que prev o texto refundido do Real decreto lexislativo 2/2004, sobre as cotas municipais de tarifa aplicarase un coeficiente de ponderacin, determinado en funcin do importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo, recollido no devandito Real Decreto.

   
  Artigo 5. O coeficiente de situacin  
 

Aos efectos previstos para a aplicacin do coeficiente de situacin, as vas pblicas clasifcanse en das categoras fiscais.

Como anexo a esta ordenanza figura un ndice alfabtico das vas pblicas deste municipio con expresin da categora fiscal que corresponde a cada unha delas.

1. As vas pblicas que non aparezan sinaladas no ndice alfabtico sern consideradas de segunda categora, permanecendo cualificadas as ata o 1 de xaneiro do ano seguinte a aquel en que se aprobe polo Pleno desta Corporacin a categora fiscal correspondente e a sa inclusin no ndice alfabtico de vas pblicas.

   
  Artigo 6. Cadro do coeficiente de situacin  
 

Sobre as cotas modificadas polo coeficiente de ponderacin e atendendo categora fiscal da va pblica onde radique a actividade econmica, establcese a seguinte escala de coeficiente de situacin:

Categora da va

Coeficiente

Primeira

1,1

Segunda

1

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, as como o anexo co ndice alfabtico de vas pblicas, entrarn en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezarn a aplicarse a partir do da un de xaneiro de 2020, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO  
 

ndice alfabtico de vas pblicas dentro de cada categora:

Categora 1:

Monte Forgoselo, no lugar de Racamonde

Zona industrial da Bidueda (parroquia de San Sadurnio)

Categora 2:

a) Resto de vas municipais

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios