Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n I-2, reguladora do imposto sobre actividades econmicas

Publicación provisional : 18-10-2000 BOP N 239 -- Publicación definitiva : 18-10-2000 BOP N 239
Aplicable desde 01-01-2008

Redacciones Redacciones
 - Artculo 1 .
 - Artculo 2 .
 - Artculo 3 .
 - Artculo 4 .
 - Disposicin final.
 - ANEXO
   
  Artculo 1 .   redacciones
 

De conformidade co previsto nos artigos 88 e 89 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, o coeficiente e a escala de ndices do Imposto sobre Actividades Econmicas aplicables neste Municipio quedan fixados nos termos que se establecen nos artigos seguintes.

   
  Artculo 2 .   redacciones
 

Para todas as actividades exercidas neste termo municipal, as cotas mnimas das Tarifas do Imposto sobre Actividades Econmicas sern modificadas mediante a aplicacin sobre estas do coeficiente nico 1.

   
  Artculo 3 .   redacciones
 

1. A os efectos previstos para a aplicacin da escala de ndices do artigo seguinte, as vas pblicas clasifcanse en 2 categoras fiscais.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un ndice alfabtico das vas pblicas deste Municipio con expresin da categora fiscal que corresponde a cada unha delas.
3. As vas pblicas que non aparezan sinaladas no ndice alfabtico sern consideradas de ltima categora, permanecendo cualificadas as ata o 1 de Janeiro do ano seguinte a aquel en que se aprobe polo Pleno desta Corporacin a categora fiscal correpondente e a sa inclusin no ndice alfabtico de vas pblicas.

   
  Artculo 4 .   redacciones
 

Sobre as cotas modificadas e atendendo categora fiscal da va pblica onde radique a actividade econmica, establcese a seguinte escala de ndices:
Indice para a categora 1.: 1,4
Indice para a categora 2.: 1

   
  Disposicin final.   redacciones
 

A presente Ordenanza fiscal, as como o anexo ndice alfabtico de vas pblicas, entrarn en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comenzarn a aplicarse a partir do da un de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO   redacciones
 

Indice provisional alfabtico de vas pblicas dentro de cada categora:
Categora 1.: Monte Forgoselo no lugar de Racamonde.
Polgono industrial, dende a ponte sobre o ro Xubia ata a estrada de San Sadurnio a Campolabrado.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios