Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NMERO 4, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS

Publicación provisional : 23-11-2007 BOP N 271 -- Publicación definitiva : 09-01-2008 BOP N 7
Redacción Aplicable desde 01-01-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento legal.
 - Artigo 2..Natureza e feito impoible.
 - Artigo 3..Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 4..Exencins.
 - Artigo 5..Bonificacins.
 - Artigo 6..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 7..Cota tributaria e tarifas.
 - Artigo 8..Coeficientes de ponderacin.
 - Artigo 9..Coeficientes de situacin.
 - Artigo 10..Perodo impositivo e de reporte.
 - Artigo 11..Normas de xestin do imposto.
 - Artigo 12..Infraccin e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1..Fundamento legal.  
 

No uso das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais e, de conformidade co establecido nos artigos 15 e seguintes, 59.1.b) e 78 e seguintes, todos eles do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLFL), reglase mediante a presente Ordenanza fiscal o exercicio das facultades deste Concello sobre o Imposto sobre Actividades Econmicas.

   
  Artigo 2..Natureza e feito impoible.  
 

1.O Imposto sobre Actividades Econmicas, un tributo directo de carcter real, no que o feito impoible est constitudo polo mero exercicio neste Concello de actividades empresariais, profesionais ou artsticas, exrzanse ou non en local determinado e se atopen ou non especificadas nas tarifas do Imposto.

2.Considranse, aos efectos deste Imposto, actividades empresariais, cando tean carcter independente, as gandeiras, extractivas, industriais, comerciais e de servizos. Non teen, por conseguinte, tal consideracin as actividades agrcolas, as gandeiras dependentes, as forestais e as pesqueiras, non constitundo feito impobel polo imposto o exercicio de calquera delas.

Aos efectos do previsto no pargrafo anterior, ter a consideracin de actividade gandeira independente, o conxunto de cabezas de gando que se atope comprendido nalgn dos casos seguintes:

a) Que se paste ou se alimente fundamentalmente en terras que non sexan explotadas agrcola ou forestalmente polo dono do gando.

b) O estabulado fra das fincas rsticas.

c) O trashumante ou trasterminante.

d) Aquel que se alimente fundamentalmente con pensos non producidos na finca na que se cre.

3.Considrase que unha actividade se exerce con carcter empresarial, profesional ou artstico, cando supoa a ordenacin por conta propia de medios de producin e/ou de recursos humanos, coa finalidade de intervir na producin ou distribucin de bens ou servizos.

4.O contido das actividades gravadas est definido nas tarifas do Imposto.

5.O exercicio das actividades gravadas probarase por calquera medio admisible en dereito e, en particular, polos contemplados no art. 3 do Cdigo de Comercio.

   
  Artigo 3..Supostos de non suxeicin.  
 

Non constite feito impoible neste imposto o exercicio das seguintes actividades referidas no artigo 81 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  Artigo 4..Exencins.  
 

Estn exentos do imposto as Entidades e suxeitos pasivos que dispn o artigo 82 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, nos termos establecidos no devandito artigo.

   
  Artigo 5..Bonificacins.  
 

Aparte das bonificacins previstas no art. 88.1 do R.D. Lexislativo 2/2004, podern gozar de bonificacins acumulables na cota do imposto:

a) Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio de calquera actividade empresarial, e tributen por cota municipal, a partir do momento de entrada en vigor da presente Ordenanza, durante os cinco anos de actividade seguintes ao de conclusin do segundo perodo impositivo de desenvolvemento desta, de acordo coa seguinte tboa:

Perodo

Bonificacin

1. ano

25%

2. ano

20%

3. ano

15%

4. ano

10%

5. ano

5 %

A aplicacin da bonificacin requirir que a actividade econmica non se exercese anteriormente baixo outra titularidade dentro do termo municipal. Entenderase que a actividade se exerceu anteriormente baixo outra titularidade, entre outros, nos supostos de fusin, escisin ou achega de ramas de actividade.

O perodo de aplicacin da bonificacin caducar transcorridos cinco anos desde a finalizacin da exencin prevista no pargrafo b) do apartado 1 do art. 82 do TRLFL.

A bonificacin aplicarase cota tributaria, integrada pola cota da tarifa ponderada polo coeficiente de ponderacin establecido no art. 8 da presente ordenanza e o coeficiente de situacin fiscal previsto no art. 9. No suposto de que resulte aplicable a bonificacin a que alude o pargrafo a) do apartado 1 do art. 88 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, a bonificacin prevista nesta letra aplicarase cota resultante de aplicar a bonificacin do citado pargrafo do apartado 1.

A bonificacin establecida neste artigo de natureza regrada e ter carcter rogado, debendo ser solicitada expresamente polo suxeito pasivo ante a entidade local que tea asumida a xestin tributaria do imposto, debendo achegarse tempo de presenta-la solicitude de bonificacin, copia da declaracin de alta do suxeito pasivo na matrcula do imposto.

b) Os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que tean incrementado o seu nmero de traballadores con contrato indefinido medio anual durante o perodo impositivo inmediato anterior ao da aplicacin da bonificacin, en relacin co perodo anterior a aquel, gozarn da seguinte bonificacin sobre a cota tributaria:

Incremento porcentual do n. de traballadores con contrato indefinido

Bonificacin

Entre o 5,0% e o 10,0%

5%

Mis do 10,0% e ata o 20,0%

10%

Mis do 20,0%

15%

A documentacin acreditativa ser a seguinte:

Certificado/s da Tesourera Xeral da Seguridade Social da vida laboral da empresa, acreditativo dos extremos especificados neste artigo e apartado.

Fotocopia dos contratos laborais dos traballadores contratados no perodo impositivo inmediato anterior ao de aplicacin da bonificacin.

c) Bonificacin fomento implantacin e fixacin de empresas no territorio municipal.

1. Ao abeiro do establecido no artigo 88.2 do Texto Refundido da Lei Reguladoras de Facendas Locais, gozarn dunha bonificacin da cota ntegra do imposto aquelas actividades econmicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin, cumprindo as seguintes condicins mnimas:

As actividades econmicas debern estar implantadas no Polgono Industrial de Vilar do Colo e ha de constitur o centro de traballo no que se adoptan as medidas de fomento do emprego.

Unicamente proceder a declaracin de interese municipal para a implantacin dunha nova actividade econmica, entendendo por tal aquela que conleve a edificacin en solares baleiros, ou ben a ampliacin de instalacins ou edificacins de industrias existentes, sempre e cando conleve a creacin de novo emprego.

Acreditacin da alta no Censo de Actividades Econmicas, mediante a presentacin do modelo 036 ou equivalente.

A actividade deber contar con todas as licenzas ou permisos de actividade sectoriais precisos, as como contar, en todo caso, coa licenza de obras das edificacins dentro da parcela obxecto de bonificacin e de primeira ocupacin.

Deber acreditarse ter solicitada a alta das novas construcins na Direccin Xeral do Catastro.

Estar ao corrente no pago de tdolos tributos municipais, autonmicos e estatais, e obrigas coa Seguridade Social.

2. Para poder gozar desta bonificacin, as empresas interesadas debern achegar a correspondente solicitude de concesin de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego no Concello de Cabanas, acompaada da seguinte documentacin:

2.1. Memoria explicativa da solicitude na que se acrediten os seguintes aspectos.

Situacin da actividade, indicando o nmero de referencia catastral.

Descricin da actividade econmica, indicando os procesos produtivos que se van a desenvolver na parcela.

Nmero de traballadores da actividade que tean como centro de traballo as instalacins da parcela indicada. No suposto de solicitarse a bonificacin por ampliacin de instalacins, indicarase o nmero de traballadores existentes antes e despois da mesma. Haber que xustificar a inexistencia de relacin laboral dos traballadores coa persoa fsica ou xurdica contratante nos seis meses anteriores contratacin.

Para o clculo dos postos de traballo estes deben supoer a ocupacin permanente de postos de traballo de nova creacin a tempo completo. No caso de seren a tempo parcial o seu clculo levarase a cabo mediante a equivalencia destes con postos de trabalo a tempo completo.

Indicacin e descricin das autorizacins sectoriais precisos para o desenvolvemento da actividade econmica, indicando, no seu caso, o nmero de inscricin en rexistros autonmicos ou estatais.

Indicacin da data de concesin da licenza de obra polo Concello e no seu caso, de primeira ocupacin, as como comezo da nova actividade, ou no caso de ampliacin de instalacins, a das novas instalacins.

2.2. Certificado en vigor expedido pola Axencia Estatal de Administracin Tributaria de que a empresa est ao corrente coas sas obrigas tributarias.

2.3. Certificado en vigor expedido pola Tesourara Xeral da Seguridade Social de que a empresa est ao corrente coas sas obrigas.

2.4. Acreditacin da presentacin do modelo de alta das novas construcins e instalacins na Direccin Xeral do Catastro.

2.5. Acreditacin do nmero de postos de traballo creados mediante a aportacin da seguinte documentacin:

Copia dos contratos de traballo dos novos traballadores, no que quede acreditado que o centro de traballo correspndese co inmoble para o que se solicita a bonificacin.

Copia modelos RNT do derradeiro exercicio econmico dos novos traballadores.

Certificado de vida laboral dos traballadores.

3. O prazo para a presentacin da solicitude ser dun ano, contado a partires da notificacin da concesin de licenza de primeira ocupacin, transcorrido o cal, non haber lugar concesin dos traballadores.

4. A porcentaxe de bonificacin que dar lugar a concesin de declaracin de utilidade de especial interese ou utilidade municipal ser a seguinte, en funcin da acreditacin do nmero de novos postos de traballo creados.

At 10 postos de traballo creados: 50%.

De 11 a 20 postos de traballo creados: 75%.

Mis de 20 postos de traballo creados: 95%.

5. Unha vez informada a solicitude por Secretara-Intervencin formularase proposta ao Pleno da Corporacin, aos efectos de determinar se concorren as circunstancias para a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, que se acordar por maiora simple.

6. A bonificacin concedida ter unha duracin de tres perodos impositivos, sendo o primeiro no que surta efectos o inmediatamente seguinte data de concesin polo Pleno da declaracin de especial interese ou utilidade municipal.

O emprego comprometido deber manterse, cando menos, durante un perodo de tres anos desde o inicio ou ampliacin da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deber ser acreditada por esta ante a os servizos tributarios do Concello dentro dos 15 das hbiles seguintes ao remate de cada ano natural no que se gozou da bonificacin. O incumprimento dos requisitos precisos dar lugar ao inicio do correspondente expediente de reintegro.

   
  Artigo 6..Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o art. 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, sempre que realizan neste termo municipal calquera das actividades que orixinan o feito impoible.

   
  Artigo 7..Cota tributaria e tarifas.  
 

1.A cota tributaria ser a resultante de aplicar as tarifas do Imposto, de acordo cos preceptos contidos no R.D. Lexislativo 2/2004 e nas disposicins que a complementen e desenvolvan, e os coeficientes e bonificacins previstos por Lei e, no seu caso, acordados polo Concello e regulados na Ordenanza.

2.As tarifas do imposto regularanse polo establecido no art. 85 do R.D. Lexislativo 2/2004 que sinala o rxime de aprobacin, exaccin e modificacin das tarifas municipais, provinciais e nacionais do Imposto.

   
  Artigo 8..Coeficientes de ponderacin.  
 

De conformidade co previsto no artigo 86 do R.D. Lexislativo 2/2004 , sobre as cotas municipais, provinciais e nacionais fixadas nas tarifas do Imposto, aplicarase, en todo caso, un coeficiente de ponderacin determinado en funcin do importe neto de cifra de negocios do suxeito pasivo, segundo o cadro establecido en dito artigo.

   
  Artigo 9..Coeficientes de situacin.  
 

1.Aos efectos previstos para a aplicacin da escala de coeficientes que ponderan a situacin fsica do local do apartado 4 seguinte, atenderase categora da zona desta ordenanza.

2.As vas e tramos de vas pblicas que non aparezan sinaladas no citado apartado sern consideradas como da categora co coeficiente mis baixo, permanecendo as cualificadas ata o 1 de xaneiro do ano seguinte a aquel en que se aprobe polo Pleno da Corporacin categora correspondente e se incla no ndice de vas pblicas.

3.Para todas as actividades exercidas neste termo municipal, e suxeitas ao Imposto de Actividades Econmicas, establcense sobre as cotas modificadas pola aplicacin do coeficiente de ponderacin previsto no artigo 86 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, atendendo categora da va pblica onde radique, a aplicacin da seguinte escala de coeficientes de situacin fiscal:

Categora ou zona

Industrial

/ Zona 1

/ Resto

Coeficiente de situacin fiscal

1,75 /

1,40

/ 1,20

A zona Industrial ser a comprendida no polgono de Vilar do Colo; a zona 1 comprende o Paseo Magdalena, ra Areal e estrada N-651 en Pen (Laraxe) e resto comprende as restantes ras do Concello

4.A aquelas actividades que tributen por cotas provinciais ou nacionais, non lles sern aplicables nin o coeficiente de ponderacin nin o coeficiente de situacin fiscal regulados nesta ordenanza.

   
  Artigo 10..Perodo impositivo e de reporte.  
 

1.O perodo impositivo coincide co ano natural, ags cando se trate de declaracins de alta, en cuxo caso, abranguer desde a data de comezo da actividade ata o final do ano natural.

2.O imposto reportarase o primeiro da do perodo impositivo e as cotas sern irredutibles, ags:

a) Cando nos casos de declaracin de alta o da de comezo da actividade non coincida co ano natural,en cuxo caso as cotas calcularanse proporcionalmente ao nmero de trimestres naturais que restan para finalizar o ano, includo o de comezo do exercicio da actividade.

b) Nos casos de baixa por cese no exercicio da actividade, en cuxo caso as cotas sern rateables por trimestres naturais, excludo aquel en que se produza dito cese. A tal fin, os suxeitos pasivos podern solicitar a devolucin da parte da cota correspondente aos primeiros trimestres naturais nos que non se exercera a actividade.

3.Tratndose de espectculos, cando as cotas estean establecidas por actuacins illadas, o reporte prodcese pola realizacin de cada unha delas, debndose presentar as correspondentes declaracins na forma en que se estableza regulamentariamente.

   
  Artigo 11..Normas de xestin do imposto.  
 

1. A xestin tributaria e matrcula do imposto axustarase o disposto nos artigos 90 e 91 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e normas complementarias.

2. A vista da delegacin efectuada polo Concello na Excma. Deputacin Provincial, as solicitudes para o recoecemento de beneficios fiscais de carcter rogado presentaranse para o efecto nas oficinas de xestin, recadacin e inspeccin tributaria da Excma. Deputacin Provincial da Corua, acompaada da documentacin acreditativa do cumprimento dos requisitos esixidos.

   
  Artigo 12..Infraccin e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria, e disposicins sobre a materia.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza Fiscal, modificada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada en data 30 de maio de 2018, entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partires do 1 de xaneiro de 2019, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios