Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santiso - Ordenanza fiscal n 2, reguladora do imposto de vehculos de traccin mecnica IVTM)

Publicación provisional : 12-12-2008 BOP N 285 -- Publicación definitiva : 17-04-2009 BOP N 86
Redacción Aplicable desde 27-11-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..
 - Artigo 2..
 - Artigo 3..
 - Artigo 4..
 - Artigo 5..- Bonificacins.
 - Artigo 6..- Exencins.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1..  
 

De conformidade co previsto no artigo 95.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o imposto esixirase conforme s cotas do cadro de tarifas contidas no pargrafo 1 do mesmo artigo.

   
  Artigo 2..  
 

O pago do imposto acreditarase mediante declaracin-liquidacin ou recibo, debidamente validado pola entidade recadadora.

   
  Artigo 3..  
 

1) No caso de primeiras adquisicins de vehculos, ou cando estes se reformen de maneira que altere a sa clasificacin para os efectos do presente imposto, os suxeitos pasivos presentarn nos lugares que determine a Deputacin Provincial da Corua, no prazo de trinta das a contar dende a data de adquisicin ou reforma, declaracin-liquidacin segundo o modelo aprobado pola mesma Corporacin, acompaando a documentacin acreditativa da sa compra ou modificacin, certificado de caractersticas tcnicas do vehculo e documento nacional de identidade ou cdigo de identificacin fiscal do suxeito pasivo.
2) Simultneamente presentacin da declaracin-liquidacin a que se refire o apartado anterior, o suxeito pasivo ingresar o importe da cota do imposto resultante da mesma. Esta autoliquidacin ter a consideracin de liquidacin provisional en tanto que pola oficina xestora non se comprobe que a mesma se efectuou mediante a correcta aplicacin das normas reguladoras do imposto.

   
  Artigo 4..  
 

1) No caso de vehculos xa matriculados ou declarados aptos para a circulacin, a recadacin das correspondentes cotas realizarase mediante o sistema de padrn anual no que figurarn tdolos vehculos suxeitos imposto que se atopen inscritos no correspondente Rexistro Pblico a nome de persoas ou entidades domiciliadas neste trmino municipal.
2) O padrn do imposto exporse pblico anualmente para que os lextimos interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacins oportunas. A exposicin pblico anunciarase no Boletn Oficial da Provincia e producir os efectos de notificacin da liquidacin a cada un dos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 5..- Bonificacins.  
 

1.Gozar dunha bonificacin do 100 por 100 na cota do imposto os vehculos histricos ou que tean unha antigedade mnima de vinte e cinco anos, contados a partir da data da sa fabricacin ou, se esta non se coecese, tomando como tal a da sa primeira matriculacin en Espaa ou, no seu defecto, a data en que o correspondente tipo ou variante deixouse de fabricar.
Para a aplicacin da devandita bonificacin ser necesaria a solicitude do contribunte acreditando a antigedade do vehculo nos termos descritos.
A presente bonificacin non ter carcter retroactivo e para a sa aplicacin ter que solicitarse antes do inicio do devengo do imposto.

   
  Artigo 6..- Exencins.  
 

1.Estarn exentos do imposto:

a) Os vehculos oficiais do Estado, comunidades autnomas e entidades locais adscritos defensa nacional ou seguridade cidad.

b) Os vehculos de representacins diplomticas, oficinas consulares, axentes diplomticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en Espaa, que sexan sbditos dos respectivos pases, externamente identificados e a condicin de reciprocidade na sa extensin e grado.

Asimesmo, os vehculos dos organismos internacionais con sede ou oficina en Espaa e dos seus funcionarios ou membros con estatuto diplomtico.

c) Os vehculos respecto dos cales as se derive do disposto en tratados ou convenios internacionais.

d) As ambulancias e demis vehculos directamente destinados asistencia sanitaria ou traslado de feridos ou enfermos.

e) No suposto dos vehculos para persoas de mobilidade reducida, e de vehculos matriculados a nome de minusvlidos para o seu uso exclusivo:

* Fotocopia do permiso de circulacin.

* Certificado da minusvala emitido polo rgano competente. En relacin co disposto no pargrafo segundo do artigo 93.2 do Texto Refundido da Lei reguladora de facendas locais ( RDL 2/2004 ), os solicitantes da exencin por discapacidade debern achegar o certificado de discapacidade ( en grao igual o superior ao 33 por cento ) emitido polo rgano competente ou, na sa falta, acreditacin da condicin de pensionista da Seguridade Social que tea recoecida unha pensin de incapacidade no grao de total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensionista de clases pasivas que tea recoecida unha pensin de xubilacin ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

* Xustificante da exencin do Imposto especial sobre determinados medios de transporte (Imposto de matriculacin), de ser o caso.

* Certificado de empadroamento no Concello de Santiso.

* Informe dos servicios sociais do Concello de Santiso.

* Acreditacin de que o vehculo vai ser dedicado exclusivamente ao uso do minusvlido.

f) Os autobuses, microbuses e demis vehculos destinados ou adscritos servizo de transporte pblico urbano, sempre que tean unha capacidade que exceda de nove prazas, incluida a do conductor.

g) Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspeccin Agrcola.

2. Para poder aplicar as exenciones a que se refieren los prrafos e) y g) do apartado 1 deste artigo, os interesados debern instar a sua concesin indicando as caractersticas do vehculo, a sua matrcula e a causa do beneficio. Declarada a exencin pola Administracin municipal, se expedir un documento que acredite a sua concesin.

   
  Disposicin derradeira.  
 

Apresente ordenanza fiscal foi modificada polo Pleno do Concello en sesin celebrada o catorce de novembro de 2008 e entrar en vigor da seguinte da sa publicacin definitiva no BOP, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios