Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N I-3, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA

Publicación provisional : 18-10-2000 BOP N 239 -- Publicación definitiva : 18-10-2000 BOP N 239
Redacción Aplicable desde 01-01-2015

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. IMPOSICIN E REGULACIN LEGAL
 - Artigo 2. FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3. SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 4. PERODO IMPOSITIVO
 - Artigo 5. XERACIN DA OBRIGA
 - Artigo 6. COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 7. EXENCINS E BONIFICACINS
 - Artigo 8- NORMAS DE XESTIN E COBRO DO IMPOSTO
 - Artigo 9. RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO 1: CADRO DE COTAS TRIBUTARIAS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1. IMPOSICIN E REGULACIN LEGAL  
 

1. O Concello de San Sadurnio, de conformidade co establecido nos artigos 15.2 e 59.1.c) e seguintes do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece o Imposto sobre os vehculos de traccin mecnica (IVTM). 2. Nomeadamente, o IVTM rexerase polo disposto no artigos 92 a 99, ambos inclusive, do citado RDL 2/2004, as como no resto de disposicins legais e regulamentarias que sexan de aplicacin, e especificamente polo establecido na presente ordenanza.

   
  Artigo 2. FEITO IMPOIBLE  
 

1. O IVTM un imposto directo que grava a titularidade dos vehculos de traccin mecnica que sexan aptos para circular polas vas pblicas, cal queira que sexa a sa clase e categora. 2. Considrase vehculo apto para a circulacin o que fora matriculado nos rexistros pblicos correspondentes e mentres non tea causado baixa neles. 3. Aos efectos deste Imposto, tamn se considerarn aptos os vehculos provistos de permisos temporais e matrcula turstica.

   
  Artigo 3. SUXEITOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, a cuxo nome conste o vehculo no permiso de circulacin.

   
  Artigo 4. PERODO IMPOSITIVO  
 

O perodo impositivo coincide co do ano natural, ags no caso da primeira adquisicin dos vehculos. Neste caso o perodo impositivo comezar no da en que se produza a dita adquisicin.

   
  Artigo 5. XERACIN DA OBRIGA  
 

O imposto xerarase o primeiro da do perodo impositivo.

   
  Artigo 6. COTA TRIBUTARIA  
 

O Concello de San Sadurnio aplicar un coeficiente de 1,25 sobre o cadro de tarifas includo no artigo 95 do RDL 2/2004. O importe da cota do IVTM ratearase por trimestres naturais nos casos da primeira adquisicin ou baixa definitiva do vehculo. dicir, se a adquisicin se produce no primeiro trimestre, satisfarase o 100% da cota; se se produce no segundo trimestre satisfarase o 75%; o 50% no terceiro trimestre; e o 25% no cuarto. En todos os casos en que proceda este rateo, aplicarase pola persoa interesada ao facer a correspondente declaracin-liquidacin do imposto, conforme o disposto na presente ordenanza. 1. No suposto de transferencia do vehculo ou de cambio de domicilio da persoa titular do mesmo con incidencia tributaria no Imposto, a cota non ser reducible, quedando obrigado ao pago do IVTM quen figure como persoa titular do vehculo no permiso de circulacin correspondente na data de xeracin da obriga.

   
  Artigo 7. EXENCINS E BONIFICACINS  
 

EXENCINS:

1. Estarn exentos do imposto:

a) Os vehculos oficiais do Estado, comunidades autnomas e entidades locais adscritos defensa nacional ou seguridade cidad.

b) Os vehculos de representacin diplomticas, oficinas consulares, axentes diplomticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en Espaa, que sexan sbditos dos respectivos pases, externamente identificados e a condicin de reciprocidade na sa extensin e grao.

As mesmo, os vehculos dos organismos internacionais con sede ou oficina en Espaa e dos seus funcionarios ou membros con estatuto diplomtico.

c) Os vehculos respecto dos que as se derive do disposto en tratados ou convenios internacionais.

d) As ambulancias e demais vehculos directamente destinados asistencia sanitaria, ou ao traslado de feridos ou enfermos.

e) Os vehculos para persoas de mobilidade reducida que se refire a letra A do anexo II do Regulamento xeral de vehculos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro.

As mesmo, estn exentos os vehculos matriculados a nome de discapacitados para o seu uso exclusivo. Esta exencin aplicarase en tanto se mantean as devanditas circunstancias, tanto aos vehculos conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu transporte.

As exencins previstas nos dous pargrafos anteriores non resultarn aplicables s suxeitos pasivos beneficiarios destas por mis dun vehculo simultaneamente.

Para os efectos do disposto neste pargrafo, se consideran persoas con discapacidade quen tea esa condicin legal en grao igual ou superior ao 33 por cento.

f) Os autobuses, microbuses e demais vehculos destinados ou adscritos ao servizo de transporte pblico urbano, sempre que tean unha capacidade que exceda de nove prazas, includa a do condutor.

g) Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos da libreta de inscricin agrcola.

2. Para poder gozar das exencins a que se refiren as letras e) e g) do apartado 1 deste artigo, os interesados debern instar sa concesin con anterioridade data de devengo do imposto, indicando as caractersticas do vehculo, a sa matrcula, a causa do beneficio. A notificacin na que se resolva a concesin da exencin servir de documento acreditativo da sa existencia. En caso de presentar a solicitude con posterioridade ao devengo do imposto a concesin da exencin ter efectos desde o perodo impositivo seguinte ao da solicitude. Xunto coa peticin de exencin regulada no segundo pargrafo do pargrafo e) do apartado 1 deste artigo os interesados debern xuntar a seguinte documentacin:

Vehculos conducidos por persoas con discapacidade:

1.- Fotocopia do certificado do grao de discapacidade expedido pola Consellera de Traballo e Benestar ou organismo equivalente no que conste o grao e a clase de discapacidade padecida. Na sa falta, acreditacin da condicin de pensionista da Seguridade Social que tea recoecida unha pensin de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez ou de pensionista de clases pasivas que tea recoecida unha pensin de xubilacin ou de retiro por incapacidade permanuente para o servizo ou inutilidade.

2.- Fotocopia do permiso de conducin (anverso e reverso). Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

3.- Fotocopia do permiso de circulacin a nome do discapacitado. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

4.- Fotocopia da pliza de seguro do vehculo na que figure o discapacitado como condutor habitual do mesmo. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

5.- Fotocopia do DNI.

6.- Fotocopia da ficha tcnica do vehculo.

7.- Declaracin do uso exclusivo do vehculo por parte do beneficiario da exencin.

8.- Xustificacin do empadroamento do discapacitado no Concello de San Sadurnio.

Queda condicionada esta concesin liquidacin de dbedas pendentes co Concello por tdolos conceptos.

Vehculos destinados ao transporte de discapacitados:

1.- Fotocopia do certificado do grao de discapacidade expedido pola Consellera de Traballo e Benestar ou organismo equivalente no que conste ademais do grao de discapacidade, que o discapacitado ten necesidade de asistencia de terceiras persoas ou que ten dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilizacin do transporte colectivo. Na sa falta, este documento poder ser substitudo polo correspondente informe do Concello acreditativo das devanditas circunstancias.

2.- Fotocopia do permiso de circulacin a nome do discapacitado. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

3.- Fotocopia da pliza de seguro do vehculo. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

4.- Fotocopia do DNI do discapacitado e do condutor habitual do vehculo.

6.- Fotocopia da ficha tcnica do vehculo.

7.- Declaracin do uso exclusivo do vehculo para o transporte do beneficiario da exencin.

8.- Xustificacin do empadroamento do discapacitado e do condutor habitual do vehculo no Concello de San Sadurnio.

Queda condicionada esta concesin, liquidacin de dbedas pendentes co Concello por tdolos conceptos.

As exencins que no seu caso se concedan en calquera dos dous supostos anteriores, non sern aplicables aos suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por mis dun vehculo simultaneamente.

BONIFICACINS

1. Gozarn dunha bonificacin do 100 por cento da cota incrementada do imposto os vehculos histricos e todos aqueles que tean unha antigidade mnima de vintecinco anos, contados a partir da data da sa fabricacin, tomando como tal, se esta non se coecera, a da sa primeira matriculacin ou, no seu defecto, a data en que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar. O peticionario deber atoparse corrente do pago do imposto.

2. Gozarn dunha bonificacin do 50% sobre a cota do IVTM os vehculos hbridos elctricos (vehculos que combinan motores elctricos e de combustin). Igualmente tern a mesma bonificacin os vehculos elctricos. O peticionario deste beneficio fiscal deber instar a sa concesin acompaando solicitude unha copia da ficha de caractersticas tcnicas do vehculo na que conste que este un vehculo de motor hbrido elctrico ou integramente elctrico. Achegarn tamn, unha copia do permiso de circulacin, aos efectos de acreditar a titularidade do vehculo. O peticionario deber atoparse corrente do pago do imposto.

Os acordos sobre os que se recoezan s persoas interesadas as bonificacins previstas nos apartados 1 e 2 anteriores, tern efectos a partir do exercicio seguinte ao da sa peticin, ags nos supostos de declaracin de alta dos vehculos de motor elctrico ou hbridos, en cuxo caso tern efectos no propio exercicio, sempre que a persoa titular solicite a bonificacin e acredite o dereito mesma, nos termos que se establecen nos apartados anteriores.

   
  Artigo 8- NORMAS DE XESTIN E COBRO DO IMPOSTO  
 

1. O cobro do imposto nos anos seguintes ao da primeira adquisicin do vehculo, transferencia do mesmo ou cambio de domicilio da persoa titular con incidencia tributaria, xestionarase a partir do Padrn do IVTM. Este padrn formarase anualmente e estar constitudo por todos os vehculos suxeitos ao tributo conforme ao disposto na presente Ordenanza. No padrn constarn a clase de vehculo, as sas caractersticas especiais, a sa matrcula ou placa de identificacin, os datos da persoa titular do vehculo, o domicilio fiscal, a cota tributaria e cantos outros datos se estimen convenientes para a mellor identificacin do obxecto tributario. 2. Unha vez aprobado o Padrn do IVTM, exporase ao pblico, por prazo dun mes, a fin de que as persoas interesadas poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacins oportunas dentro do dito prazo. 3. Aprobado de forma definitiva o Padrn, procederase a emitir os recibos correspondentes e cargaranse os mesmos, para o seu cobro en perodo voluntario, Recadacin municipal ou Administracin na que se delegue o cobro deste imposto. O inicio do procedemento de cobro en perodo voluntario anunciarase no Boletn oficial da provincia. 4. Con carcter xeral, o prazo de ingreso, en perodo voluntario, das dbedas tributarias correspondentes ao IVTM ser o aprobado no seu momento, polo Concello ou pola Administracin na que o Concello tea delegadas as facultades de ingreso. 5. O pagamento do imposto acreditarase mediante o impreso de declaracin-liquidacin ou o correspondente recibo, debidamente validado pola entidade recadadora.

   
  Artigo 9. RXIME SANCIONADOR  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como determinacin das sancins correspondentes, aplicarase o rxime sancionador regulado pola Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, as como polo RD 2063/2004, de 15 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral do Rxime Sancionador Tributario e o resto de disposicins ditadas para o desenvolvemento de ambas as normas.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

De conformidade co establecido na Disposicin Transitoria 5 da Lei 51/2002, as modificacins introducidas nesta Ordenanza entrarn en vigor o da 1 de xaneiro de 2015, unha vez sexan aprobadas de forma definitiva e se publique o seu contido no BOP da Corua.

   
  ANEXO 1: CADRO DE COTAS TRIBUTARIAS  
 

CLASE DE VEHCULO E CABALOS FISCAIS COTA () A) TURISMOS: De menos de 8 c.f. 15,77 De 8 ata 11,99 c.f. 42,6 De 12 ata 15,99 c.f. 89,92 De 16 ata 19,99 c.f. 112,01 De 20 c.f. en adiante 140,00 B) AUTOBUSES: De menos de 21 prazas 104,14 De 21 a 50 prazas 148,30 De mis de 50 prazas 185,37 C) CAMINS: De menos de 1.000 kg de carga til 52,85 De 1.000 a 2.999 kg de carga til 104,25 De mis de 2.999 a 9.999 kg de carga til 148,30 De mis de 9.999 kg de carga til 148,30 D) TRACTORES: De menos de 16 c.f. 22,09 De 16 a 25 c.f. 34,71 De mis de 25 c.f. 104,12 E) REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA De 750 kg de carga til a 1.000 kg de carga til 22,09 De 1.000 a 2.999 kg de carga til 34,71 De mis de 2.999 kg de carga til 104,12 F) OUTROS VEHCULOS Ciclomotores 5.52 Motocicletas de ata 125 c.c. 5,52 Motocicletas de mis de 125 ata 250 c.c. 9,46 Motocicletas de mis de 250 ata 500 c.c. 18,94 Motocicletas de mis de 500 ata 1.000 c.c. 37,86 Motocicletas de mis de 1.000 c.c. 75.72

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

CORRECCIN DE ERRO

Advertiuse un erro no anuncio publicado no Boletn Oficial da Corua n 215, do pasado da 10 de novembro de 2015, mediante o que foi exposto pblico o texto completo da Ordenanza Fiscal n 3, reguladora do Imposto sobre Vehculos de Traccin Mecnica, no seu artigo 7, relativo a exnecins e bonificacions, e na sa disposicin final.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios