Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 2, REGULADORA DO IMPOSTO DE VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA

Publicación provisional : 03-11-2016 BOP N 208 -- Publicación definitiva : 26-12-2016 BOP N 243
Redacción Aplicable desde 01-01-2017

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento legal.
 - Artigo 2. Natureza e feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Bases e cota tributaria.
 - Artigo 5. Exencins.
 - Artigo 6. Bonificacins.
 - Artigo 7. Perodo impositivo e obriga de contribur.
 - Artigo 8. Normas de xestin.
 - Artigo 9. Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento legal.  
 

No uso das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais, e de conformidade, asemade, co establecido nos artigos 15 e seguintes, as como no Ttulo II, artigos 92 e seguintes, todos eles do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, reglase mediante a presente Ordenanza fiscal o exercicio das facultades deste Concello sobre o Imposto sobre Vehculos de Traccin Mecnica.

   
  Artigo 2. Natureza e feito impoible.  
 

1.- O Imposto sobre Vehculos de Traccin Mecnica un tributo directo que grava a titularidade dos vehculos desta natureza, aptos para circular pola vas pblicas, calquera que sexa a sa clase e categora.

2.-Considerarase vehculo apto para a circulacin o que se matriculou nos rexistros pblicos correspondentes e mentres non cause baixa neles. Para os efectos deste imposto, tamn se consideraran aptos os vehculos provistos de permisos temporais e matrcula turstica.

3.-Non estn suxeitos a este imposto os vehculos que, sendo dados de baixa nos rexistros por antigidade do seu modelo, poden ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasin de exhibicins, certames ou carreiras limitadas s desta natureza, as como, os remolques e semirremolques arrastrados por vehculos de traccin mecnica de carga til non superior a 750 quilos.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a cuxo nome conste o vehculo no permiso de circulacin.

   
  Artigo 4. Bases e cota tributaria.  
 

1.-De conformidade co previsto no artigo 95. 1 e 4 do Texto Refundido da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, o coeficiente de incremento das cotas e tarifas do IVTM aplicable neste Concello sern os seguintes:

Potencia y clase de vehculo

Coeficiente

Cota

A) Turismos

-De menos de 8 cabalos fiscais

1,20

15,14

-De 8 ata 11,99 cabalos fiscais

1,20

40,90

-De 12 ata 15,99 cabalos fiscais

1,20

86,33

-De 16 ata 19,99 cabalos fiscais

1,20

107,53

-De 20 cabalos fiscais en adiante

1,30

134,40

B) Autobuses

-De menos de 21 prazas

1,20

99,96

-De 21 a 50 prazas

1,20

142,37

-De mais de 50 prazas

1,20

177,96

C) Camins

-De menos de 1.000 Kg. de carga til

1,20

50,74

-De 1.000 a 2.999 Kg. de carga til.

1,20

99,96

-De 2.999 a 9.999 Kg. de carga til

1,20

142,37

-De mais de 9.999Kg. de carga til

1,20

177,96

D) Tractores

-De menos de 16 cabalos fiscais

1,20

21,20

-De 16 a 25 cabalos fiscais.

1,20

33,32

-De mais de 25 cabalos fiscais.

1,20

99,96

E) Remolques e semiremolques arrastrados por vehculos de traccin mecnica:

-De menos de 1.000 e mais de 750 Kg. de carga til

1,20

21,20

-De 1.000 a 2.999 Kg. de carga til.

1,20

33,32

-De mais de 2.999 Kg. de carga til.

1,20

99,96

F) Outros vehculos:

-Ciclomotores

1,40

6,19

-Motocicletas ata 125cc.

1,50

6,63

-Motocicletas de mais de 125cc ata 250cc.

1,40

10,60

-Motocicletas de mais de 250cc ata 500cc.

1,40

21.21

-Motocicletas de mais de 500cc ata 1.000cc.

1,40

42.41

-Motocicletas de mais de 1.000cc.

1,40

84,81

2.-A efectos de aplicacin das tarifas e determinacin das diversas clases de vehculos, estarase ao disposto no Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre Trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade vial, Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro polo que se aproba o regulamento xeral de vehculos e outras disposicins complementarias.

3.- En todo caso, a rbrica xenrica tractores a que se refire o epgrafe D) do cadro de tarifas comprender os tracto-camins e tractores de obras e servizos.

Os vehculos definidos como mixtos, todo terreo, mixtos adaptables, mixto todo terreo, furgoneta mixta, furgn mixto adaptable e semellantes polo literal da clave numrica reflectida na ficha tcnica, tributarn como turismo, pola sa potencia fiscal, ags nos seguintes casos:

-Se o vehculo est autorizado para o transporte de mis de nove persoas, includo o condutor, tributar como autobs.

-Se o vehculo est autorizado para o transporte de mis de 750 kg de carga til, tributar como camin.

- Os motocarros tributarn como outros vehculos no epgrafe F) segundo a sa potencia fiscal.

-Os vehculos articulados tributarn simultaneamente e por separado o vehculo que leve a potencia de arrastre e o/s remolque/s ou semirremolque/s arrastrados.

- Os vehculos denominados autocaravanas sern considerados como furgonetas aos efectos deste imposto.

   
  Artigo 5. Exencins.  
 

1. Estarn exentos do imposto:

a) Os vehculos oficiais do Estado, comunidades autnomas e entidades locais adscritos defensa nacional ou seguridade cidad.

b) Os vehculos de representacin diplomticas, oficinas consulares, axentes diplomticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en Espaa, que sexan sbditos dos respectivos pases, externamente identificados e a condicin de reciprocidade na sa extensin e grao.

As mesmo, os vehculos dos organismos internacionais con sede ou oficina en Espaa e dos seus funcionarios ou membros con estatuto diplomtico.

c) Os vehculos respecto dos cales as se derive do disposto en tratados ou convenios internacionais.

d) As ambulancias e demais vehculos directamente destinados asistencia sanitaria, ou ao traslado de feridos ou enfermos.

e) Os vehculos para persoas de mobilidade reducida que se refire a letra A do anexo II do Regulamento xeral de vehculos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro.

As mesmo, estn exentos os vehculos matriculados a nome de persoas con discapacidade, en aplicacin do disposto na Disposicin Adicional 8 da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s persoas en situacin de dependencia, en substitucin do termo minusvala, para o seu uso exclusivo. Esta exencin aplicarase en tanto se mantean as devanditas circunstancias, tanto aos vehculos conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu transporte.

As exencins previstas nos dous pargrafos anteriores non resultarn aplicables s suxeitos pasivos beneficiarios destas por mis dun vehculo simultaneamente.

Para os efectos do disposto neste pargrafo, se consideran persoas con discapacidade as que tean esta condicin legal en grao igual ou superior ao 33 por cento.

f) Os autobuses, microbuses e demais vehculos destinados ou adscritos ao servizo de transporte pblico urbano, sempre que tean unha capacidade que exceda de nove prazas, includa a do condutor.

g) Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos da cartilla de inspeccin agrcola.

2. Para poder gozar das exencin a que se refiren as letras e) e g) do apartado 1 deste artigo, os interesados debern instar sa concesin, con anterioridade ao devengo do imposto, indicando as caractersticas do vehculo, a sa matricula, a causa do beneficio e acreditar mediante a presentacin da documentacin na que consten a realidade do alegado. A notificacin na que se resolva a concesin da exencin servir de documento acreditativo da sa existencia. Esta solicitude deber renovarse cada ano presentando os documentos necesarios. En caso de presentar a solicitude con posterioridade ao devengo do imposto, a concesin da exencin ter efectos desde o perodo impositivo seguinte ao da solicitude.

Xunto coa peticin de exencin regulada no pargrafo e) do apartado 1 deste artigo os interesados debern adxunta - la seguinte documentacin:

Vehculos conducidos por persoas con discapacidade:

a). Fotocopia do certificado de discapacidade (en grao igual ou superior ao 33%) emitido polo rgano competente ou, na sa falta, acreditacin da condicin de pensionista da Seguridade Social que tea recoecida unha pensin de incapacidade no grao de total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensionista de clases pasivas que tea recoecida unha pensin de xubilacin ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou utilidade.

b). Fotocopia do permiso de conducin (anverso e reverso). Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

c). Fotocopia do permiso de circulacin a nome da persoa con discapacidade. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

d). Fotocopia da pliza de seguro do vehculo no que figure o condutor habitual do mesmo. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

e). Fotocopia DNI.

f). Fotocopia da ficha tcnica do vehculo.

g). Declaracin do uso exclusivo do vehculo para o transporte do beneficiario da exencin.

h). Estar empadroado no Concello de Cabanas.

En caso de que o que se solicite sexa unha renovacin da exencin, tan s debern aportarse os documentos indicados en a) e d). Para o suposto de ter recoecida unha pensin de incapacidade no grao de total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensionista de clases pasivas que tea recoecida unha pensin de xubilacin ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou utilidade, bastar coa presentacin dunha declaracin responsable do interesado no que se poa da manifesto o cumprimento de dita condicin.

Queda condicionada esta concesin, liquidacin de dbedas pendentes do Concello por todos os conceptos.

Vehculos destinados ao transporte de persoas con discapacidade:

a). Fotocopia do certificado de discapacidade (en grao igual ou superior ao 33%) emitido polo rgano competente ou, na sa falta, acreditacin da condicin de pensionista da Seguridade Social que tea recoecida unha pensin de incapacidade no grao de total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensionista de clases pasivas que tea recoecida unha pensin de xubilacin ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou utilidade, no que conste ademais do grao de discapacidade, si a persoa con discapacidade ten necesidade de asistencia de terceiras persoas e si ten dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilizacin do transporte colectivo.

b). Fotocopia do permiso de circulacin a nome da persoa con discapacidade. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

c). Fotocopia da pliza de seguro do vehculo. Exhibicin do orixinal no momento da presentacin.

d). Fotocopia DNI da persoa con discapacidade e do condutor habitual do vehculo.

e). Fotocopia da ficha tcnica do vehculo.

f). Declaracin do uso exclusivo do vehculo para o transporte do beneficiario da exencin.

g). Estar empadroado no Concello de Cabanas.

En caso de que o que se solicite sexa unha renovacin da exencin, tan s debern aportarse os documentos indicados en a) e c). Para o suposto de ter recoecida unha pensin de incapacidade no grao de total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensionista de clases pasivas que tea recoecida unha pensin de xubilacin ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou utilidade, bastar coa presentacin dunha declaracin responsable do interesado no que se poa da manifesto o cumprimento de dita condicin.

Queda condicionada esta concesin, liquidacin de dbedas pendentes do Concello por todos os conceptos, as como ao oportuno informe, en caso necesario da polica local.

As exencins que no seu caso se concedan en calquera dos dous supostos anteriores, non sern aplicables s suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por mis dun vehculo simultaneamente.

   
  Artigo 6. Bonificacins.  
 

1. Establcese unha bonificacin do 100 por cento da cota do imposto, para os vehculos histricos ou aqueles que tean unha antigidade mnima de vinte e cinco anos, contados a partir da data da sa fabricacin. Se non se coecese a data da sa fabricacin, tomarase como tal a da sa primeira matriculacin ou, no seu defecto, a data no que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar.

Para gozar desta bonificacin os interesados debern solicitar a sa concesin indicando as caractersticas do vehculo e matrcula achegando os documentos xustificativos que acrediten o dereito a bonificacin.

2. Establcese unha bonificacin do 25 por cento da cota do imposto para os vehculos elctricos e/ou de emisins nulas, con carcter indefinido, en tanto mantean as circunstancias de motor e emisins sinaladas.

3. Establcese unha bonificacin do 25 por cento da cota do imposto durante cinco anos naturais desde a sa primeira matriculacin, para os vehculos hbridos (motor elctrico-gasolina, elctrico-diesel ou elctrico-gas) que estean homologados de fbrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados sa clase e modelo, que minimicen as emisins contaminantes.

Para poder gozar das bonificacins fiscais recollidas nos puntos dous e tres deste artigo, as persoas interesadas debern instar a sa concesin acompaando solicitude a ficha tcnica do vehculo e a documentacin acreditativa dos requisitos, as como a copia do permiso de circulacin aos efectos de acreditar a titularidade do mesmo.

Si se desexa que a bonificacin produza efectos no mesmo perodo impositivo no que se produce a matriculacin, a solicitude deber presentarse no prazo dun mes desde a matriculacin. En caso de que a solicitude se presente con posterioridade, a bonificacin producir efectos para o perodo impositivo seguinte data da dita solicitude, e non alcanzar as cotas xeradas con anterioridade a esta.

As bonificacins reguladas no presente artigo non son aplicables simultaneamente. No caso de que o suxeito pasivo tea dereito a das ou mis, desfrutar da mis alta.

   
  Artigo 7. Perodo impositivo e obriga de contribur.  
 

1.-O perodo impositivo coincide co ano natural, ags no caso de primeira adquisicin dos vehculos. Neste caso, o perodo impositivo comezar o da no que se produza a adquisicin.

2.-O imposto percibirase no primeiro da do perodo impositivo.

3.-O importe da cota do imposto repartirase por trimestres naturais nos casos de primeira adquisicin ou baixa do vehculo.

4.-O pagamento do imposto acreditarase mediante a declaracin-liquidacin ou recibo debidamente validado pola entidade recadadora.

   
  Artigo 8. Normas de xestin.  
 

1.-A xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin, as como a revisin dos actos ditados en va de xestin tributaria corresponde Concello do domicilio no que conste o permiso de circulacin do vehculo, e por delegacin Deputacin Provincial da Corua.

2.-No caso de primeira adquisicin dun vehculo ou cando este se reformen de maneira que altere a sa clasificacin para os efectos do presente imposto, o suxeito pasivo presentar no lugar que determine a Deputacin Provincial da Corua, no prazo de trinta das, contados dende a data da adquisicin ou reforma, a declaracin-liquidacin por este imposto segundo o modelo aprobado pola mesma Corporacin. Achegarase a documentacin acreditativa da sa compra ou modificacin, o certificado das sas caractersticas tcnicas e o documento nacional de identidade ou o cdigo de identificacin fiscal do suxeito pasivo.

Simultaneamente presentacin da declaracin-liquidacin a que se refire o apartado anterior, o suxeito pasivo ingresar o importe da cota do imposto resultante dela. Esta autoliquidacin ter a consideracin de liquidacin provisional en tanto que a oficina xestora non comprobe que se efectuou mediante a correcta aplicacin das normas reguladoras do imposto. A autoliquidacin formulada polo suxeito pasivo supor a alta no correspondente padrn do imposto.

3.- No caso de vehculos xa matriculados ou declarados aptos para a circulacin en exercicios anteriores, a recadacin das correspondentes cotas tributarias realizarase mediante a expedicin de recibos en base a un padrn anual no que figurarn todos os vehculos suxeitos imposto que figuren inscritos no correspondente rexistro pblico a nome de persoas ou entidades domiciliadas neste termo municipal.

O padrn do imposto expoerase ao pblico por un prazo de vinte das para que os interesados poidan examinalo e, de ser o caso, formular as reclamacins oportunas.

Dita exposicin pblica anunciarase no Boletn Oficial da Provincia e producir os efectos de notificacin colectiva que se refire o artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Non ser necesaria a notificacin expresa das modificacins do padrn do imposto cando estas sexan consecuencia de declaracins, documentos ou impresos presentados polo suxeito pasivo.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria, e a sa normativa de desenvolvemento.

O incumprimento da condicin de uso exclusivo para a persoa ou persoas con discapacidade determinar a perda da exencin, sen prexuzo do reintegro do importe da exencin aplicada.

   
  Disposicin adicional  
 

As modificacins producidas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou calquera outra norma de rango legal que afecte a calquera elemento do presente imposto ser de aplicacin dentro do mbito desta Ordenanza.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza fiscal derroga a publicada no BOP do 31 de decembro de 2009, entrar en vigor o da seguinte da publicacin de aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2017, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios