Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n I-4, reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 18-10-2000 BOP N 239 -- Publicación definitiva : 18-10-2000 BOP N 239
Redacción Aplicable desde 01-01-2014

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 2.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 3.- BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO.
 - ARTIGO 4.- BONIFICACINS.
 - ARTIGO 5.- XESTIN TRIBUTARIA DO IMPOSTO.
 - ARTIGO 6: INSPECCIN E RECAUDACIN
 - ARTIGO 7: INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO
   
  ARTIGO 1.- FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constitese o feito imponible do imposto a realizacin, dentro do trmino municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obra urbanstica, obtivrase ou non dita licencia, ou para a que se esixa a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licencia ou a actividade de control corresponda concello da imposicin.

2. As construccins, instalacins e obras s que se refire o apartado anterior podern consistir, entre outras actuacins, en:

a) Movemento de terras.

b) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

c) Obras de demolicin.

d) Obras nos edificios, tanto as que modifique o seu interior como exterior.

e) Aliacins e rasantes.

f) Obras de fontanera e sumidoiros.

g) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica.

3. Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as CC.AA. ou as Entidades Locais, que estando suxeita ao imposto, vaia ser directamente destiada a carreteras, ferrocarrs, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto si se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

A concesin ou denegacin da exencin ser efectuada polo rgano competente previo informe dos servizos econmicos.

   
  ARTIGO 2.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuinte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as construccins, instalacins ou obras sempre que sexan donos das obras, nos demis casos considerarase contribuinte a quen ostente a condicin de dono da obra. Aos efectos do anteriormente descrito, ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o coste que comporte a sa realizacin.

2. Teen a consideracin de suxeitos pasivos sustitutos do contribuinte quenes soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras, si non foran os propios contribuintes. O substituto poder esixir do contribunte o importe da cuota tributaria satisfeita.

   
  ARTIGO 3.- BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO.  
 

1. A base imponible deste imposto est constituida polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra. Non forman parte da base impoible o IVE e demis impostos anlogos propios de rexmenes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calqueira outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.

2. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base imponible o tipo de gravamen.

3. O tipo de gravamen ser:

- 3,00% para construccins, instalacins e obras de carcter industrial, mercantil ou comercial, independentemente do tipo de solo no que se realicen.

- 2,40% para o resto das obras

4. O imposto devengase no momento de iniciarse a construccin, instalacin u obra, ainda cando non se obtivera a correspondente licencia.

   
  ARTIGO 4.- BONIFICACINS.  
 

1. Establcese unha bonificacin a prol das construccins, instalacins e obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal, por concorreren circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal declaracin; en concreto:

a) Do 50 % da cota do imposto; das realizadas por entidades sen nimo de lucro deste concello destiadas a asistencia ou integracin social, actividades culturais, deportivas ou de entidades veciais e das realizadas en bens cualificados como histrico-artsticos ou includos no correspondente catlogo.

b) Do 50% da cota do imposto; cando se trate de construccins, instalacins ou obras promovidas por agricultores ou gandeiros para o desenvolvemento da sa actividade agrcola ou gandeira, debendo demostrar o solicitante que sta a sa actividade econmica principal presentando a documentacin correspondente.

2. Establcese unha bonificacin a prol das construccins, instalacins e obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico de enerxa solar para autoconsumo non esixidos pola normativa vixente no momento do devengo do imposto. A bonificacin establcese no 10% dos gastos de execucin material dos sistemas de aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningn caso a deduccin poida exceder da porcentaxe do 30% da cota.

O suxeito pasivo deber aportar xunto coa solicitude da licenza, o proxecto tcnico visado polo colexio oficial correspondente, acreditativo da incorporacin construccin, instalacin ou obra de enerxa solar trmica ou de enerxa solar fotovoltaica para autoconsumo, as como da homologacin dos colectores empregados para a produccin de calor.

3. Establcese unha bonificacin do 50% a prol das construccins, instalacins e obras referentes a vivendas de proteccin oficial. Para o goce desta, o suxeito pasivo deber aportar, no momento previo retirada da licenza, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo IGVS ou organismo correspondente.

4. Establcese unha bonificacin a prol das construccins, instalacins e obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados non esixidas pola normativa vixente no momento do devengo do imposto. A bonificacin establcese no 10% dos gastos de execucin material das obras que favorezan as ditas condicins, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningn caso a deduccin poida exceder do 30% da cota. Para a aplicacin desta bonificacin ser necesario que os proxectos de obra contemplen explcitamente as medidas adicionais establecidas respecto s obrigatorias e mnimas na normativa autonmica para tal efecto.

5. No caso de que concorran das ou mis causas de bonificacin das establacidas nos apartados anteriores, aplicarase nicamente a que resulte mis vantaxosa econmicamente para o suxeito pasivo, o que se estimar polo rgano que resolva sobre as solicitudes formuladas.

6. Todas as bonificacins son potestativas, ou sexa, esixirn:

- Solicitude do interesado, acompaada da documentacin acreditativa necesaria.

- Informe tcnico e/ou xurdico municipal, e informe de Intervencin.

- Acordo do rgano competente.

7. As solicitudes de bonificacin debern presentarse xunto coa solicitude das correspondentes licenzas.

Para gozar da bonificacin que se refire o apartado 1-a), ser necesario que se solicite polo suxeito pasivo a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, o que deber facerse antes do inicio das construccins, instalacins ou obras, mediante escrito separado, ao tempo de presentar a solicitude de licenza municipal que autorice a sa realizacin ou en calquera momento anterior concesin de licenza pola administracin. A solicitude efectuada fora dos prazos establecidos anteriormente non surtir efectos.

Unha vez informadas a solicitude de exencin e a licenza municipal, formularase proposta ao Pleno da Corporacin aos efectos de determinar se concorren as circunstancias para a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, que se decidir por maioria simple. Outorgada, se procede, a declaracin, notificarase ao suxeito pasivo ao mesmo tempo que se xira a correspondente liquidacin provisional coa bonificacin correspondente.

As solicitudes indicadas nos apartados 1-b), 2, 3 e 4, sern resoltas pola Xunta de Goberno Local, vista da solicitude e da documentacin que se lle xunte.

   
  ARTIGO 5.- XESTIN TRIBUTARIA DO IMPOSTO.  
 

1. Cando se conceda a licencia preceptiva ou cando, non tndose solicitado, concedida ou denegada ainda dita licenza, se inicie a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base imponible:

a) En funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo.

b) Cando non se presente presuposto visado ou o presentado sexa manifestamente inferior custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, a critrio dos servizos tcnicos municipais, a base imponible determinarase por ditos servizos en funcin dos prezos modulares indicados no Anexo.

2. Unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra e tendo en conta o custe real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

Cando se produza calquera circunstancia que modifique o custe real e efectivo das obras, construccins ou instalacins que serviron de base para a determinacin da cota tributaria, os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar, no prazo dun mes, declaracin complementaria e a ingresar simultneamente o importe que resulte. As devolucins, cando procedan, axustaranse ao procedemento establecido para as devolucins de ingresos indebidos.

   
  ARTIGO 6: INSPECCIN E RECAUDACIN  
 

A inspeccin e recaudacin do imposto realizarase dacordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da matria, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  ARTIGO 7: INFRACCINS E SANCINS  
 

En todo o relativo calificacin das infraccins tributarias as como a determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

Para o non previsto nesta Ordenanza Fiscal estarase ao disposto no Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal derroga publicada no BOP o 21/12/2007, entrar en vigor o dia seguinte da publicacin da sa aprobacin definitiva no BOP, e comezar a aplicarse a partir de dita data, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO   redacciones
 

Cando non se presente xunto coa solicitude de licencia presuposto visado, o presentado sexa manifestamente inferior custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, a critrio dos servizos tcnicos municipais, ou non se presente solicitude de licencia, a base imponible determinarase por ditos servizos tcnicos en funcin dos prezos modulares establecidos no cadro seguinte.

PROPOSTA TCNICA DE PREZOS

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

ANEXO OBRAS MENORES

1.Demolicins:

1.1. Demolicin de muros exteriores: 17,04 /m.1.2. Demolicin de tabiques: 4,53 /m

1.3. Picado de soleiras: 4,95 /m

1.4. Picado de azulexados e revestimentos: 5,95 /m

1.5. Picado de revestimento exterior de muros de pedra: 13,55 /m

2.Movemento de terras e urbanizacin:

2.1. Desmontes incluida carga e transporte de terras a vertedeiro: 7,42 /m3

2.2. Desmontes sin incluir carga e transporte de terras a vertedeiro: 2,51 /m3

2.3. Recheos de terras: 3,51 /m3

2.4. Execucin zanxa de canalizacin instalacins includo tubaxe: 30,09 /m.l.

2.5. Acometidas (telefona, saneamento e electricidade): 99,30 /ud.

2.6. Arqueta de rexistro: 135,41 /ud.

2.7. Beirarra de baldosa hidrulica e bordos: 29,61 /m

2.8. Firme con rego superficial (rego superficial e semiprofundo): 24,63 /m

2.9. Soleira hormign exterior: 26,26 /m

2.10. Firme de zahorra compactada: 20,06 /m

3.Peches:

3.1. Peche de estacas e arame: 10,03 /m.l.

3.2. Peche de tea metlica con postes: 20,06 /m.l.

3.3. Peche de zcalo cego ata 70 cms e celosa ou reixa ata 1,80 m: 50,15 /m.l.

3.4. Colocacin de columna para contador da luz: 221,54 /ud.

3.5. Muro de contencin de terras en formign armado: 203,61 /m

3.6. Muro de contencin de cachotara: 101,30 /m

3.7. Porta cancela de entrada para vehculos: 2.845,62 /ud.

3. Porta cancela de entrada peonil: 834,60 /ud.

4.Cuberta:

4.1. Demolicin de cuberta de fibrocemento: 2,38 /m2

4.2. Demolicin de cuberta de tella ou lousa: 4,16 /m2

4.3. Cuberta de fibrocemento e tella: 52,66 /m2

4.4. Cuberta de tella: 43,34 /m2

4.5. Cuberta de lousa colocada sobre rastreis e entablado inluidos: 55,72 /m2

4.6. Cuberta de fibrocemento: 16,55 /m

4.6. Baixantes e canos para rercollida de augas: 18,05 /ml.

4.7. Illamento trmico en cubertas: 24,07 /ml.

5.Albanelera:

5.1. Tabique de bloque para revestir: 18,05 /m

5.2. Tabique sinxelo de ladrillo: 18,56 /m

5.3. Cerramento de dobre folla de ladrillo con cmara e illamento trmico: 41,10 /m

5.4. Celosa, balaustrada: 30,02 /m

5.5. Azulexado: 25,08 /m

5.6. Enfoscado ou enlucido con morterio de cemento/area ou cem./cal/area: 10,29 /m

5.7. Pintado de paramento interior: 6,52 /m

5.8. Pintado de paramento exterior con pintura plstica: 9,83 /m

5.9. Pintado de paramento exterior con pintura silicato: 14,04 /m

5.10. Chapado de fachadas con material ptreo (s en solo urbano): 30,09 /m

5.11. Rexuntado con morteiro de cal/cemento en fbricas de mampostera: 9,03 /m

5.12. Limpeza de fachadas con area ou auga a presin: 10,05 /m

5.13. Reparacin de fendas con grapas e malla de fibra de vidrio e enfoscado: 15,05 /m

5.14. Colocacin de verteaugas de pedra: 142,87 /ml.

5.15. Colocacin de xambas ou dinteis de pedra: 68,50 / ml.

5.16. Falso teito de escaiola: 12,15 /m

5.17. Falso teito de placas de carton xeso: 20,06 /m

5.18. Pavimento cermico: 30,09 /m

5.19. Pavimento madeira: 40,12 /m

6.Carpintera:

6.1. Porta de entrada: 351,05 /m

6.2. Porta interior: 152,66 /ud.

6.3. Fiestra ou porta balconeira de madeira incluido acristalamento: 216,15 /m

6.4. Fiestra ou porta balconeira de aluminio lacado incluido acristalamento: 199,60 /m

6.5. Fiestra en plano de tellado incluido acristalamento: 347,22 /m

6.6. Lixado e pintado ou vernizado de carpintera de madeira: 45,14 /m

6.7. Apertura de ocos de fachadas para aloxamento de carpintera: 79,01 /m

6.8. Varanda/balcn de madeira: 104,96 /ml.

6.9. Varanda/balcn metlico: 176,90 /ml

6.10. Pavemento de madeira: 54,08 /m2

7.Instalacin de fontanera e saneamento:

7.1. Instalacins completa en baos (sen aparatos sanit.): 229,58 /ud.

7.2. Instalacin completa en cocias: 197,83 /ud.

7.3 Lavado incluso billa: 197,83 /ud.

7.4. Inodoro: 213,69 /ud.

7.5. Bid incluso billa: 161,74 /ud.

7.6. Baera ou ducha incluso billa: 189,92 /ud.

8.Instalacin de electricidade:

8.1. Instalacin completa de electricidade en vivendas: 1.504,5 .

8.2. Instalacin completa de electricidade por estancia: 250,75 /ud.

9.Instalacin de calefaccin/solar:

9.1. Instalacin de calefaccin: 30,09 /m

9.2. Instalacin solar para ACS: 2.006 /vivenda

10.Pozos:

10.1. Pozo de barrena: 1.503,74 /ud.

10.2. Pozo artesiano: 1.978,59 /ud.

11.Depuracin:

11.1. Foxa sptica con pozo filtrante: 1.424,61 /ud.

12.Colocacin de estadas:

12.1. Colocacin de estada tubular(montaxe/desmontaxe/aluger): 17,05 /m alzado

12.2. Colocacin de estada tipo tesoira: 60,18 /m alzado

13.Varios:

13.1. Rehabilitacin integral de vivenda, sen afectar estructura: 601,8 /m

13.2 Reforma interior completa de vivenda sin afectar estructura: 451,35 /m

13.3 Galpn de bloque ou ladrillo recebado e pintado cuberta tella ou lousa: 300,09 /m

13.4 Galpn de madeira: 85,76 /m

Nota: Nestes prezos entndense incluidas as partes proporcionis de medios auxiliares, medidas de seguranza e hixiene, control de calidade e xestin de residuos.

Para as unidades de obra non relacionadas tomarase como referencia as especificadas para obras de rehabilitacin do IGVS no enlace http://igvs.xunta.es/web/actuamos/654.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios