Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 5, REGULADORA DO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS.

Publicación provisional : 06-07-2010 BOP N 126 -- Publicación definitiva : 19-08-2010 BOP N 158
Redacción Aplicable desde 01-01-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento legal.
 - Artigo 2..Natureza e Feito impoible.
 - Artigo 3..Construcins, instalacins e obras suxeitas.
 - Artigo 4..Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 5..Exencins.
 - Artigo 6..Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.
 - Artigo 7..Base impoible.
 - Artigo 8..Tipo de gravame e cota tributaria.
 - Artigo 9..Devengo do imposto.
 - Artigo 10..Bonificacins.
 - Artigo 10..Bonificacins.
 - Artigo 11..Normas de xestin.
 - Artigo 12..Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 13..Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional
 - Disposicin final
 - ANEXO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS
   
  Artigo 1..Fundamento legal.  
 

No uso das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, de acordo co establecido nos artigo 105 e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais e, de conformidade, co establecido nos artigos 15.1 e 59.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece o Imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras, que se rexer polo disposto na devandita Lei e pola presente Ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2..Natureza e Feito impoible.  
 

O imposto sobre construcins instalacins e obras, un tributo indirecto cuxo feito impoible est constitudo pola realizacin no termo municipal de Cabanas, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licenza, ou para a que se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licenza ou da actividade de control corresponda ao Concello de Cabanas.

   
  Artigo 3..Construcins, instalacins e obras suxeitas.  
 

1. Son construcins, instalacins e obras suxeitas ao Imposto todas aquelas cuxa execucin implique a realizacin do feito impoible definido no artigo anterior e, en particular as seguintes:

a) As obras da nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten a estrutura, o aspecto exterior ou a disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construcin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construcins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto s obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstrucin ou arranxo do estragado coas calas mencionadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplenados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valos, as estadas e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

l) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valos que tean publicidade ou propaganda.

ll) As instalacins subterrneas dedicadas aos aparcadoiros, s actividades industriais, mercants ou profesionais, aos servizos pblicos ou a calquera outro uso a que se destine ao subsolo.

m) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipais, sempre que se trate de construcins, instalacins ou obras.

n) Derrubamentos.

) Aliacins e rasantes.

o) As que se realicen en cemiterios.

p) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que precise licenza de obra ou urbanstica ou da preceptiva comunicacin previa.

Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licenza aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo persoa interesada.

   
  Artigo 4..Supostos de non suxeicin.  
 

Non estarn suxeitas ao imposto regulado na presente ordenanza:

a) As obras, construcins e instalacins que, debendo ser entregadas ao Patrimonio Municipal, fosen executadas por outras administracins pblicas en virtude de convenio de colaboracin ou cooperacin co Concello.

b) As obras, construcins e instalacins realizadas por entidades de interese pblico ou asociacins veciais en bens de uso ou servizo pblico municipal, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

c) As obras que consistan en construcin e reconstrucin de muros, como consecuencia da necesidade de ensanche das vas pblicas si se efectuou a cesin gratuta dos terreos polos propietarios, sempre e cando non se trate dunha urbanizacin obrigatoria establecida pola normativa urbanstica.

   
  Artigo 5..Exencins.  
 

Esta exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeitas a este, sexan directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto si se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 6..Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos das construcins, instalacins ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realicen aquelas.

Os efectos deste punto tern a consideracin de donos das construcins instalacins ou obras quen soporten os gastos ou custes que comporten a sa realizacin.

2. No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quen solicite as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas ou quen realice as construcins, instalacins ou obras.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 7..Base impoible.  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra e, entndese por tal, a estes efectos, o custe de execucin material daquela.

Non forman parte da base impoible o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custe de execucin material.

   
  Artigo 8..Tipo de gravame e cota tributaria.  
 

A cota tributaria ntegra do imposto vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible. O tipo de gravame queda fixado no 3,00 por cento.

2.-A cota tributaria lquida do imposto ser, no seu caso, o resultado de aplicar cota tributaria ntegra, as bonificacins que establecesen no artigo 10 desta ordenanza.

   
  Artigo 9..Devengo do imposto.  
 

A obriga de contribur nace no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que comece sen ter obtido a licenza ou non se presentara a declaracin responsable ou comunicacin previa ante o Concello.

   
  Artigo 10..Bonificacins.  
 

De acordo co establecido no artigo 103.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, establcense as seguintes bonificacins a aplicar na cota correspondente:

a) Establcese unha bonificacin do 50 por cento sobre a cota do imposto, a favor das construcins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial.

b) Establcese unha bonificacin a favor das construcins, instalacins e obras que, en edificacins e instalacins xa existentes, favorezan as condicins de acceso e habitabilidade das persoas con discapacidade. A bonificacin establcese no 50 por cento dos gastos de execucin material e aplicarase cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificacin a que ser refire o pargrafo anterior.

As bonificacins previstas nas letras anteriores esixirn:

Solicitude da persoa interesada.

Informe dos servizos municipais correspondentes (Urbanismo, Intervencin, Servizos Sociais).

Acordo do rgano competente.

As solicitudes de bonificacin includas nos puntos a) e b) debern presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licenzas.

As bonificacins aplicaranse sobre a cota ntegra do imposto e sern compatibles pero, en todo caso, as bonificacins aplicadas de forma acumulativa neste artigo en ningn caso podern exceder do 75% da cota ntegra.

c) Gozarn de bonificacin as edificacin, instalacins ou obras dedicadas implantacin dunha nova actividade econmica ou empresarial no Polgono Industrial de Vilar do Colo, que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin, cumprindo as seguintes condicins:

As actividades econmicas debern estar implantadas no Polgono Industrial de Vilar do Colo e ha de constitur o centro de traballo no que se adoptan as medidas de fomento do emprego.

Unicamente proceder a declaracin de interese municipal para a implantacin dunha nova actividade econmica, entendendo por aquela que conleve a edificacin en solares baleiros, ou ben a ampliacin de instalacins ou edificacins de industrias existentes, sempre e cando conleve a creacin de novo emprego.

Deberase acreditar a alta no Censo de actividades econmicas, mediante a presentacin do modelo 036 ou equivalente.

A actividade deber contar con todas as licenzas ou permisos sectoriais precisos, as como en todo caso contar coa licenza de obra das edificacins obxecto de bonificacin e de primeira ocupacin.

Deber acreditarse ter solicitado a alta das novas construcins ou instalacins na Direccin Xeral do Catastro.

Estar ao corrente no pago de todos os tributos municipais e estatais, as como ao corrente no pago das sas obrigas coa Seguridade Social.

Para o poder gozar desta bonificacin, as persoas interesadas debern presentar solicitude de concesin de especial utilidade ou interese municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, xunto coa solicitude de licenza de obra ou urbanstica, ou declaracin responsable ou comunicacin previa, acompaada duna memoria explicativa na que se achegue a seguinte documentacin:

Situacin da parcela na que se executar o proxectado, indicando o nmero de referencia catastral.

Descricin da actividade econmica e das actividades previstas, indicando os procesos produtivos que se desenvolvern na mesma, as como a utilidade das obras e instalacins proxectadas para a creacin dos postos de traballo.

Nmero previsto de creacin de postos de traballo da actividade que tean como centro de traballo as instalacins na parcela indicada. No suposto de solicitarse a bonificacin por ampliacin de instalacins, indicarase o nmero previsto de traballadores existentes antes e despois da mesma. Haber que xustificar a inexistencia de relacin laboral dos traballadores coa persoa fsica ou xurdica contratante nos seis meses anteriores contratacin. Para o clculo dos postos de traballo estes deben supoer a ocupacin permanente de postos de traballo de nova creacin a tempo completo. No caso de seren a tempo parcial o seu clculo levarase a cabo mediante a equivalencia destes con postos de traballo a tempo completo.

Unha vez informada a solicitude e licenza municipal formularase proposta ao Pleno da Corporacin aos efectos de determinar se concorren as circunstancias para a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, o cal decidir por maiora simple. Outorgada se procede a declaracin, resolverase polo rgano competente e notificarase ao suxeito pasivo ao mesmo tempo que se xirar a correspondente liquidacin provisional.

A porcentaxe de bonificacin que dar lugar a concesin da declaracin de especial interese ou utilidade municipal ser a seguinte en funcin da acreditacin do nmero de postos de traballo creados:

At 10 postos de traballo creados: 50%.

De 11 a 20 postos de traballo creados: 75%.

Mis de 20 postos de traballo creados: 95%.

O importe da bonificacin aplicarase trala aprobacin da liquidacin definitiva do imposto, unha vez rematada a obra e obtida a preceptiva licenza de primeira ocupacin, para o cal o suxeito pasivo deber presentar, xunto coa documentacin acreditativa do custe real e efectivo da obra, a seguinte documentacin que acredite a creacin efectiva dos novos postos de traballo:

Certificado en vigor expedido pola Axencia Estatal de Administracin de que a empresa est ao corrente coas sas obrigas tributarias.

Certificado en vigor expedito pola Tesourara Xeral da Seguridade Social de que a empresa est ao corrente coas sas obrigas.

Acreditacin da presentacin do modelo de alta das novas construcins e instalacin na Direccin Xeral do Catastro.

Indicacin e descricin das autorizacins sectoriais posudas para o desenvolvemento da actividade econmica, indicando no seu caso o nmero de inscricin en rexistros autonmicos ou estatais.

Acreditacin do nmero de postos de traballo creados mediante a aportacin da seguinte documentacin:

Copia dos contratos de traballo dos novos traballadores, no que quede acreditado que o centro de traballo correspndese co inmoble para o que se solicita a bonificacin.

Copia dos modelos RNT do derradeiro exercicio econmico dos novos traballadores.

Certificado de vida laboral dos traballadores

O emprego comprometido deber manterse, cando menos, un perodo de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deber acreditarse dentro dos 15 das seguintes ao remate de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito dar lugar ao inicio do correspondente expediente de reintegro.

Non dar lugar aplicacin da bonificacin concedida:

1.. A non acreditacin suficiente da creacin de novos postos de traballo comprometidos na solicitude inicial.

2.. A prescricin do prazo para practicar a liquidacin definitiva do imposto.

3.. A declaracin de caducidade da licenza de obra concedida ou do transcurso do prazo mximo de vixencia da mesma.

4.. A denegacin da concesin da licenza de primeira ocupacin das obras obxecto de licenza por non cumprir as condicins da licenza outorgada ou incumprimento das condicins establecidas na comunicacin previa.

5.. Non proceder outorgar a bonificacin a aquelas construcins, instalacins e obras que empezasen ou rematasen sen ter solicitado a correspondente licenza de obras municipal, as como no caso de comisin doutra infraccin urbanstica.

   
  Artigo 10..Bonificacins.  
 

De acordo co establecido no artigo 103.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, establcense as seguintes bonificacins a aplicar na cota correspondente:

a) Establcese unha bonificacin do 50 por cento sobre a cota do imposto, a favor das construcins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial.

b) Establcese unha bonificacin a favor das construcins, instalacins e obras que, en edificacins e instalacins xa existentes, favorezan as condicins de acceso e habitabilidade das persoas con discapacidade. A bonificacin establcese no 50 por cento dos gastos de execucin material e aplicarase cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificacin a que ser refire o pargrafo anterior.

As bonificacins previstas nas letras anteriores esixirn:

Solicitude da persoa interesada.

Informe dos servizos municipais correspondentes (Urbanismo, Intervencin, Servizos Sociais).

Acordo do rgano competente.

As solicitudes de bonificacin includas nos puntos a) e b) debern presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licenzas.

As bonificacins aplicaranse sobre a cota ntegra do imposto e sern compatibles pero, en todo caso, as bonificacins aplicadas de forma acumulativa neste artigo en ningn caso podern exceder do 75% da cota ntegra.

c) Gozarn de bonificacin as edificacin, instalacins ou obras dedicadas implantacin dunha nova actividade econmica ou empresarial no Polgono Industrial de Vilar do Colo, que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin, cumprindo as seguintes condicins:

As actividades econmicas debern estar implantadas no Polgono Industrial de Vilar do Colo e ha de constitur o centro de traballo no que se adoptan as medidas de fomento do emprego.

Unicamente proceder a declaracin de interese municipal para a implantacin dunha nova actividade econmica, entendendo por aquela que conleve a edificacin en solares baleiros, ou ben a ampliacin de instalacins ou edificacins de industrias existentes, sempre e cando conleve a creacin de novo emprego.

Deberase acreditar a alta no Censo de actividades econmicas, mediante a presentacin do modelo 036 ou equivalente.

A actividade deber contar con todas as licenzas ou permisos sectoriais precisos, as como en todo caso contar coa licenza de obra das edificacins obxecto de bonificacin e de primeira ocupacin.

Deber acreditarse ter solicitado a alta das novas construcins ou instalacins na Direccin Xeral do Catastro.

Estar ao corrente no pago de todos os tributos municipais e estatais, as como ao corrente no pago das sas obrigas coa Seguridade Social.

Para o poder gozar desta bonificacin, as persoas interesadas debern presentar solicitude de concesin de especial utilidade ou interese municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, xunto coa solicitude de licenza de obra ou urbanstica, ou declaracin responsable ou comunicacin previa, acompaada duna memoria explicativa na que se achegue a seguinte documentacin:

Situacin da parcela na que se executar o proxectado, indicando o nmero de referencia catastral.

Descricin da actividade econmica e das actividades previstas, indicando os procesos produtivos que se desenvolvern na mesma, as como a utilidade das obras e instalacins proxectadas para a creacin dos postos de traballo.

Nmero previsto de creacin de postos de traballo da actividade que tean como centro de traballo as instalacins na parcela indicada. No suposto de solicitarse a bonificacin por ampliacin de instalacins, indicarase o nmero previsto de traballadores existentes antes e despois da mesma. Haber que xustificar a inexistencia de relacin laboral dos traballadores coa persoa fsica ou xurdica contratante nos seis meses anteriores contratacin. Para o clculo dos postos de traballo estes deben supoer a ocupacin permanente de postos de traballo de nova creacin a tempo completo. No caso de seren a tempo parcial o seu clculo levarase a cabo mediante a equivalencia destes con postos de traballo a tempo completo.

Unha vez informada a solicitude e licenza municipal formularase proposta ao Pleno da Corporacin aos efectos de determinar se concorren as circunstancias para a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, o cal decidir por maiora simple. Outorgada se procede a declaracin, resolverase polo rgano competente e notificarase ao suxeito pasivo ao mesmo tempo que se xirar a correspondente liquidacin provisional.

A porcentaxe de bonificacin que dar lugar a concesin da declaracin de especial interese ou utilidade municipal ser a seguinte en funcin da acreditacin do nmero de postos de traballo creados:

At 10 postos de traballo creados: 50%.

De 11 a 20 postos de traballo creados: 75%.

Mis de 20 postos de traballo creados: 95%.

O importe da bonificacin aplicarase trala aprobacin da liquidacin definitiva do imposto, unha vez rematada a obra e obtida a preceptiva licenza de primeira ocupacin, para o cal o suxeito pasivo deber presentar, xunto coa documentacin acreditativa do custe real e efectivo da obra, a seguinte documentacin que acredite a creacin efectiva dos novos postos de traballo:

Certificado en vigor expedido pola Axencia Estatal de Administracin de que a empresa est ao corrente coas sas obrigas tributarias.

Certificado en vigor expedito pola Tesourara Xeral da Seguridade Social de que a empresa est ao corrente coas sas obrigas.

Acreditacin da presentacin do modelo de alta das novas construcins e instalacin na Direccin Xeral do Catastro.

Indicacin e descricin das autorizacins sectoriais posudas para o desenvolvemento da actividade econmica, indicando no seu caso o nmero de inscricin en rexistros autonmicos ou estatais.

Acreditacin do nmero de postos de traballo creados mediante a aportacin da seguinte documentacin:

Copia dos contratos de traballo dos novos traballadores, no que quede acreditado que o centro de traballo correspndese co inmoble para o que se solicita a bonificacin.

Copia dos modelos RNT do derradeiro exercicio econmico dos novos traballadores.

Certificado de vida laboral dos traballadores

O emprego comprometido deber manterse, cando menos, un perodo de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deber acreditarse dentro dos 15 das seguintes ao remate de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito dar lugar ao inicio do correspondente expediente de reintegro.

Non dar lugar aplicacin da bonificacin concedida:

1.. A non acreditacin suficiente da creacin de novos postos de traballo comprometidos na solicitude inicial.

2.. A prescricin do prazo para practicar a liquidacin definitiva do imposto.

3.. A declaracin de caducidade da licenza de obra concedida ou do transcurso do prazo mximo de vixencia da mesma.

4.. A denegacin da concesin da licenza de primeira ocupacin das obras obxecto de licenza por non cumprir as condicins da licenza outorgada ou incumprimento das condicins establecidas na comunicacin previa.

5.. Non proceder outorgar a bonificacin a aquelas construcins, instalacins e obras que empezasen ou rematasen sen ter solicitado a correspondente licenza de obras municipal, as como no caso de comisin doutra infraccin urbanstica.

   
  Artigo 11..Normas de xestin.  
 

Cando se conceda a licenza preceptiva, se presente a declaracin responsable ou a comunicacin previa ou cando, non solicitndose, concedido ou denegado anda aquela ou presentada estas, se inicie a construcin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base impoible en funcin do orzamento presentado polos interesados, sempre que fora visado polo colexio oficial correspondente cando elo constita un requisito preceptivo; noutro caso, a base impoible determinarase pola oficina tcnica municipal en funcin de los mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo da mesma.

Unha vez finalizada a construcin, instalacin ou obra, e tendo en conta o seu custo real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

No caso de que se modificara o proxecto inicial das construcins, instalacins ou obras e se incrementara o orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal os suxeitos pasivos estn obrigados a facer o ingreso da liquidacin complementaria pola diferenza entre o orzamento inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados ao efecto.

No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa licenza ou comunicacin previa presentada.

De non mediar solicitude licenza ou presentacin da comunicacin previa antes do inicio das obras, a conduta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 13 desta Ordenanza.

   
  Artigo 12..Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 13..Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin adicional  
 

Para o non previsto nesta Ordenanza fiscal estarase disposto no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada en data 30 de maio de 2018, entrar en vigor no momento da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, sendo de aplicacin a partir do da seguinte, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS  
 

Relacin de prezos medios de execucin material definida polos servizos tcnicos municipais achegada presente Ordenanza

Uds.

Descricin

Euros

1.

LIMPEZAS E MOVEMENTOS DE TERRAS

m2

Limpeza e nivelacin de terreos (medios manuais).

8,50 /m2

m2

Limpeza e nivelacin de terreos (medios mecnicos).

4,50 /m2

m3

Escavacin de terras.

2,50 /m3

m3

Recheo e compactado de terras.

7,50 /m3

m3

Escavacin de gabias.

4,50 /m3

m3

Recheo de gabias.

10,50 /m3

m3

Carga e transporte de terras a vertedoiro.

5,50 / m3

m3

Terrapln compactado con solo seleccionado.

12,50 /m3

2.

DEMOLICINS / DESMONTAXES

Euros

m3

Demolicin de muro de carga de ladrillo.

18,00 /m3

m3

Demolicin de muro de carga de formign.

28,00 /m3

m3

Demolicin de muro de carga de mampostera.

25,00 /m3

m2

Demolicin de tabiques.

5,50 /m2

m2

Apertura de ocos.

85,50 /m2

m2

Levantado de soleiras de formign armado.

6,00 /m2

m2

Levantado de instalacins de fontanera (Sup. ≤ 100 m2).

6,50 /m2

m2

Levantado de instalacins de fontanera (Sup. > 100 m2).

8,50 /m2

m2

Levantado de instalacins de saneamento (Sup. ≤ 100 m2).

5,50 /m2

m2

Levantado de instalacins de saneamento (Sup. > 100 m2).

7,50 /m2

m2

Levantado de instalacins de electricidade / telecomunicacins (Sup. ≤ 100 m2).

4,50 /m2

m2

Levantado de instalacins de electricidade / telecomunicacins (Sup. > 100 m2).

6,50 /m2

m2

Desmontaxe de materiais de cuberta.

6,50 /m2

m2

Demolicin de falsos teitos.

4,00 /m2

m2

Picado de masas ou alicatados.

6,50 /m2

m2

Picado ou levantamento de pavimentos.

4,50 /m2

Ud.

Levantamento de carpintera interior.

5,00 /ud.

Ud.

Levantamento de carpintera exterior.

7,00 /ud.

3.

CERRAMENTOS DE PARCELA

Euros

m

Cerramento de estacas e arame.

4,50 /m

m

Cerramento de tea metlica con postes.

20,00 /m

m

Cerramento de zcalo de fbrica e tea metlica con postes (zcalo ata 0,40 metros de altura).

35,00 /m

m2

Cerramento metlico.

37,00 /m2

m2

Cerramento de fundicin.

59,00 /m2

m

Cerramento vexetal.

15,00 /m

m2

Porta metlica de entrada a parcela.

60,00 /m2

m2

Porta de fundicin de entrada a parcela.

133,00 /m2

Ud.

Entrada a parcela, i/canalizacin.

45,00 /ud.

Ud.

Colocacin de columna para ubicacin de contadores.

220,00 /ud.

4.

INSTALACINS EXTERIORES DE SANEAMENTO, SUBMINISTRO DE AUGA, ELCTRICIDADE, TELECOMUNICACINS, GAS E OUTROS SERVIZOS

Euros

Ud.

Acometida domiciliaria de saneamento.

300,00 /ud.

Ud.

Acometida domiciliaria de subministro de auga.

450,00 /ud.

Ud.

Acometidas (Telec./Electr./Gas /Outros).

500,00 /ud.

m

Tubos de canalizacins.

10,00 /m

m3

Depsito de auga.

25,50 /m3

5.

FBRICAS

Euros

m3

Formign en masa.

12,00 /m3

m2

Muro/cerramento de formign armado.

65,00 /m2

m2

Muro/cerramento de cachotera (sillera, mampostera).

85,50 /m2

m2

Muro/cerramento con fbrica de pedra ou lousa (ata 0,30 metros de espesor).

45,00 /m2

m2

Muro/cerramento de bloque de formign para revestir.

35,50 /m2

m2

Muro/cerramento de bloque de formign tipo split.

40,00 /m2

m2

Muro de dobre folla de ladrillo.

45,50 /m2

m2

Tabique de ladrillo.

18,50 /m2

m2

Tabique de cartn-xeso.

11,50 /m2

m2

Celosas, balaustradas.

32,50 /m2

m2

Colocacin de xambas ou dinteis de pedra.

52,50 /m2

m2

Soleiras.

26,50 /m2

6.

ACABADOS / TRATAMENTOS

Euros

m2

Enfoscado maestreado e alisado.

12,50 /m2

m2

Recebado en paramentos exteriores.

15,50 /m2

m2

Recebado con morteiro monocapa.

20,50 /m2

m2

Chapeado de pedra.

90,50 /m2

m2

Rexuntado con morteiro en mamposteras.

25,00 /m2

m2

Falso teito de escaiola.

18,50 /m2

m2

Pavimento de formign ou terrazo.

16,00 /m2

m2

Pavimento de gres, PVC ou moqueta.

20,50 /m2

m2

Pavimento de pedra ou mrmore.

45,00 /m2

m2

Pavimento de madeira.

38,00 /m2

m2

Azulexado.

22,50 /m2

m2

Impermeabilizacin de fachadas con fibra.

6,50 /m2

m2

Illamento trmico de fachadas.

25,50 /m2

m2

Reparacin de gretas e humidades.

6,50 /m2

m2

Limpeza de fachadas con area ou auga a presin.

11,50 /m2

7.

PINTURAS

Euros

m2

Revestimento de paramentos verticais interiores con pintura plstica (2 mans).

6,50 /m2

m2

Revestimento de paramentos verticais exteriores con pintura plstica impermeable (2 mans).

9,50 /m2

8.

CARPINTERAS

Euros

m2

Porta de entrada de madeira.

275,50 /m2

m2

Porta interior de madeira.

130,00 /m2

m2

Fiestra en cuberta.

180,50 /m2

m2

Galeras.

190,50 /m2

m

Varanda de madeira.

120,50 /m

m

Varanda metlica.

175,50 /m

m2

Substitucin carpintera de madeira.

220,00 /m2

m2

Substitucin carpintera de aluminio.

185,50 /m2

m2

Substitucin carpintera de PVC.

160,50 /m2

m2

Substitucin carpintera aceiro/ferro.

120,00 /m2

m2

Persianas de PVC ou aluminio.

72,50 /m2

m2

Peche metlico de seguridade (reixas).

75,00 /m2

m2

Fronte de portal.

250,50 /m2

9.

CUBERTAS

Euros

m

Substitucin de viguetas de formign (ata un mximo de 3 unidades).

12,50 /m

m

Substitucin de viguetas metlicas (ata un mximo de 3 unidades).

15,00 /m

m

Substitucin de viguetas de madeira (ata un mximo de 3 unidades).

10,00 /m

m2

Cuberta de fibrocemento sen cor (material de cubricin).

21,50 /m2

m2

Cuberta de fibrocemento con cor (material de cubricin).

25,50 /m2

m2

Cuberta de tella (material de cubricin).

35,50 /m2

m2

Cuberta de lousa (material de cubricin).

58,50 /m2

m2

Cuberta metlica (material de cubricin).

45,50 /m2

m2

Illamento trmico de cubertas.

30,50 /m2

m2

Impermeabilizacin de terraza.

18,50 /m2

m

Cano das augas (canln).

18,50 /m

m

Baixante.

15,50 /m

m2

Limpeza de cubertas.

6,50 /m2

m

Limpeza de canlns.

4,60 /m

10.

ENGADIDOS NAS FACHADAS

Euros

m2

Toldo de tela con brazos extensibles.

160,00 /m2

m2

Marquesia.

177,00 /m2

m2

Rtulo opaco.

259,50 /m2

m2

Rtulo luminoso.

359,50 /m2

m2

Carteleira publicitaria.

27,50 /m2

m2

Pintura de anuncios, rtulos, etc.

112,50 /m2

11.

INSTALACINS DE FONTANERA E SANEAMENTO

Euros

Ud.

Instalacin de auga fra e quente.

350,00 /ud.

Ud.

Instalacin de saneamento de aseos.

210,00 /ud.

Ud.

Instalacin de saneamento de baos.

290,00 /ud.

Ud.

Instalacin de saneamento de cocias.

300,00 /ud.

Ud.

Lavabo i/billame.

220,00 /ud.

Ud.

Baeira i/billame.

190,50 /ud.

Ud.

Bid i/billame.

165,00 /ud.

Ud.

Inodoro i/billame.

250,00 /ud.

m2

Reforma de aseo completa.

400,00 /m2

m2

Reforma de bao completa.

600,00 /m2

m2

Reforma de cocia completa.

750,00 /m2

12.

INSTALACINS DE ELECTRICIDADE

Euros

Ud.

Instalacin de electricidade (Sup. ≤ 100 m2).

1.100,00 /ud.

Ud.

Instalacin de electricidade (Sup. > 100 m2).

1.500,00 /ud.

13.

INSTALACINS DE CALEFACCIN

Euros

Ud.

Instalacin de calefaccin (Sup. ≤ 100 m2).

3.200,00 /ud.

Ud.

Instalacin de calefaccin (Sup. > 100 m2).

4.500,00 /ud.

14.

MEDIOS AUXILIARES

Euros

Ud.

Instalacin guindastre pluma.

850,00 /ud.

Ud.

Instalacin guindastre torre.

1.500,00 /ud.

Ud.

Instalacin guindastre torre auto montante.

1.000,00 /ud.

Ud.

Andamiaxes (mdulo).

150,00 /ud.

15.

URBANIZACIN

Euros

m2

Roza e limpeza de terreos (medios manuais).

6,50 /m2

m2

Roza e limpeza de terreos (medios mecnicos).

1,50 /m2

Ud.

Corta e descoutado de rbores.

60,00 /ud.

m2

Demolicin e levantamento de pavimentos.

7,50 /m2

m3

Apertura de gabias a man.

18,50 /m3

m3

Apertura de gabias a mquina.

24,50 /m3

m3

Apertura de gabias para saneamento.

20,50 /m3

m2

Balastro natural en sub base.

12,50 /m2

m2

Reposicin de pavimentos e beirarras.

20,50 /m2

m2

Formacin de beirarras con baldosa hidrulica e bordo.

30,00 /m2

m2

Pavimento continuo de formign.

15,50 /m2

m2

Pavimento de lastros de granito.

32,00 /m2

m

Colocacin de cables soterrados.

48,50 /m

m

Colocacin de canalizacin soterrada de fibrocemento na va pblica.

132,00 /m

m

Colocacin de canalizacin soterrada de polietileno na va pblica.

40,00 /m

m

Colocacin de canalizacin soterrada de polister reforzado con fibra de vidro na va pblica.

185,50 /m

m

Colocacin de canalizacin soterrada de fundicin na va pblica.

75,00 /m

m

Colocacin de canalizacin soterrada de PVC na va pblica.

25,00 /m

Ud.

Colocacin de bculo na va pblica.

550,00 /ud.

Ud.

Colocacin de columna na va pblica.

380,50 /ud.

Ud.

Colocacin de brazo inclinacin 15. na va pblica.

275,00 /ud.

Ud.

Colocacin de torre de celosa na va pblica.

4.500,00 /ud.

Ud.

Arqueta de rexistro de obra.

150,00 /ud.

Ud.

Pozo de rexistro de obra.

280,00 /ud.

m2

Xeotextil.

22,00 /m2

m2

Impermeabilizacin a base de lmina de PVC.

16,00 /m2

m2

Impermeabilizacin a base de lmina bituminosa.

9,00 /m2

m2

Impermeabilizacin a base de emulsin bituminosa.

6,00 /m2

m2

Drenaxes.

50,00 /m2

16.

GALPNS

Euros

m2

Galpn de bloque ou ladrillo (Sup. ≤ 50 m2).

220,50 /m2

m2

Galpn de madeira (Sup. ≤ 50 m2).

90,50 /m2.

17.

INVERNADOIROS

Euros

m2

Invernadoiro prefabricado.

60,00 /m2

18.

POZOS

Euros

Ud.

Pozo de barrena.

900,00 /ud.

Ud.

Pozo artesiano.

1.300,00 /ud.

19.

DEPURACIN

Euros

Ud.

Instalacin de fosa sptica.

750,50 /ud.

Ud.

Instalacin de fosa sptica e pozo filtrante (prefabricada).

1.120,00 /ud.

20.

PISCINAS

Euros

Ud.

Instalacin de piscina completa (prefabricada).

12.500,00 /ud.

21.

VARIOS

Euros

Ud.

Antena parablica.

650,00 /ud.

m

Sadas de fumes de estufas e cocias.

15,00 /m.

m

Condutos de ventilacin de baos e cocias.

10,50 /m.

22.

MDULOS XERAIS

Euros

m2

Reforma interior de vivenda unifamiliar.

475,00 /m2

m2

Reforma interior de garaxes, sotos e semisotos.

180,00 /m2

m2

Reforma interior de locais uso industrial.

275,00 /m2

m2

Reforma interior de locais uso terciario.

350,00 /m2

m2

Reforma interior de locais comerciais.

400,00 /m2

NOTA.No suposto de construcins, instalacins ou obras non encadradas nas partidas anteriores aplicarselles o prezo medio que mis se aproxime por similitude aos supostos tipificados.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios