Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 3, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA.

Publicación provisional : 05-04-2008 BOP N 78 -- Publicación definitiva : 24-06-2008 BOP N 144
Redacción Aplicable desde 25-06-2008

Redacciones Redacciones
 - Fundamento legal.
 - Artigo 1.
 - Natureza e feito impoible
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.-
 - Exencins.
 - Artgo5
 - Artigo 6
 - Suxeitos pasivos
 - Artigo 7.
 - Base impoible.
 - Artigo 8.
 - Dbeda tributaria
 - Artigo 9. Cota tributaria
 - Artigo 10. Bonificacins.
 - Devengo.
 - Artigo 11.
 - Artigo 12. Normas especiais
 - Perodo impositivo
 - Artigo 13
 - Xestin do Imposto
 - Artigo 14. Obrigas materiais e formais.
 - Artigo 15.
 - Artigo 16.
 - Artigo 17.
 - Artigo 18.
 - Artigo 19
 - Inspeccin e recadacin
 - Artigo 20.
 - Infraccins e Sancins
 - Artigo 21.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final.
   
  Fundamento legal.  
 

   
  Artigo 1.  
 

No uso das facultades outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais, e de conformidade co establecido nos artigos 15 e seguintes, do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), este Concello establece o imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana que se rexer pola presente Ordenanza fiscal en concordancia co previsto nos artigos 104 e seguintes do TRLRFL

   
  Natureza e feito impoible  
 

   
  Artigo 2.  
 

1. O imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana un tributo directo, que non ten carcter peridico.
2. Constite o feito impoible do imposto o incremento de valor que experimenten os terreos de natureza urbana manifestado a consecuencia da transmisin da sa propiedade por calquera ttulo ou da constitucin ou transmisin de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os referidos bens.
3. O ttulo a que se refire o apartado anterior poder consistir en:
a) Negocio xurdico mortis causa, tanto sucesin testada como ab intestato.
b) Negocio xurdico inter vivos, tanto oneroso como gratuto.
c) Alleamento en poxa pblica.
d) Expropiacin forzosa.

   
  Artigo 3.  
 

1.-Tern a consideracin de terreos de natureza urbana a efectos deste imposto: o solo urbano, o solo urbanizable ou asimilado pola lexislacin autonmica por contar coas facultades urbansticas inherentes solo urbanizable na lexislacin vixente, os terreos que dispoan de vas pavimentadas ou encintado de beirarras e tean ademais servizos de sumidoiros, subministro de auga, electricidade e iluminacin pblica, ademais dos ocupados por construccins de natureza urbana.
A efectos deste imposto, estar as mesmo suxeito mesmo o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nos bens inmobles clasificados como de caractersticas especiais a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.

   
  Artigo 4.-  
 

Non est suxeito a este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos que tean a consideracin de rsticos a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles. En consecuencia s estar suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos que deban ter a consideracin de urbanos, s efectos de dito Imposto sobre Bens Inmobles, con independencia de que estean ou non contemplados como tales no Catastro ou no Padrn de aquel.
Non se producir a subxeccin imposto nos supostos de achegas de bens e dereitos realizadas polos cnxuxes sociedade conxugal, adxudicacins que seu favor e en pago delas se verifiquen e transmisins que se fagan s cnxuxes en pago dos seus haberes comns.
Tampouco se producir a subxeccin imposto nos supostos de transmisins de bens inmobles entre cnxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade, separacin ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o rxime econmico matrimonial.

   
  Exencins.  
 

   
  Artgo5  
 

Exencins obxectivas.- Estn exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten como consecuencia dos actos seguintes:
a) A constitucin e transmisin de dereitos de servidume.
b) As transmisins de bens que se atopen dentro do permetro delimitado como Conxunto Histrico-Artstico, ou fosen declarados individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1985, de 25 de Xuo, do Patrimonio Histrico Espaol, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que realizaron seu cargo obras de conservacin, mellora ou rehabilitacin en ditos inmobles.
Para gozar desta exencin deberase acreditar a declaracin individual de interese cultural mediante invocacin da norma de rango suficiente na que se contea a sa situacin concreta dentro do permetro delimitado como Conxunto Histrico-Artstico, mediante Real Decreto ou norma de rango superior. As mesmo, acreditarase a execucin de proxectos de conservacin, mellora ou rehabilitacin debidamente autorizados, para o cal presentarase o proxecto, as licencias e permisos preceptivos e o certificado de fin de obra correspondente. Os servizos tcnicos municipais incorporarn un informe respecto da necesidade ou utilidade das obras para a conservacin do Patrimonio. O suxeito pasivo deber estar ao corrente das sas obrigas tributarias co Concello de Cabanas respecto dos tributos que gravan o inmoble en cuestin e presentar declaracin respecto de ter realizado ao seu cargo as obras.

   
  Artigo 6  
 

Exencins subxectivas.- 1. Estarn exentos deste imposto os correspondentes incrementos de valor cando a obriga de satisface-lo IVTNU recaia sobre as seguintes persoas ou entidades:
a) O Estado e os seus organismos autnomos de carcter administrativo.
b) A Comunidade Autnoma de Galicia, a Deputacin Provincial da Corua, e os Organismos Autnomos de carcter administrativo de tdalas entidades expresadas.
c) Este municipio e as entidades locais integradas no mesmo ou que formen parte del, as como os seus respectivos organismos autnomos de carcter administrativo.
d) As institucins que tean a cualificacin de benficas ou benfico-docentes.
e) As Entidades Xestoras da Seguridade Social e as Mutualidades de Previsin Social reguladas pola Lei 30/1995, de 8 de novembro de Ordenacin e Supervisin dos Seguros Privados.
f) As persoas ou Entidades s que se lles recoecese a exencin en Tratados ou Convenios Internacionais.
g) Os titulares de concesin administrativas reversbeis respecto dos terreos afectados s mesmas.
h) A Cruz Vermella Espaola.

   
  Suxeitos pasivos  
 

   
  Artigo 7.  
 

1.-Tern a condicin de suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte:
a) Nas transmisins de terreos ou na constitucin ou transmisin de dereitos reais de goce limitativos do dominio, a ttulo lucrativo a persoa fsica ou xurdica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei Xeral Tributaria 58/03 de 17 de decembro, que adquira o terreo ou a cuxo favor se constita ou transmita o dereito real de que se trata.
b) Nas transmisins de terreos ou na constitucin ou transmisin de dereitos reais de goce limitativos do dominio, a ttulo oneroso, a persoa fsica ou xurdica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria 58/03, que transmita o terreo, ou que constita ou transmita o dereito real de que se trate.
2.-Nos supostos a que se refire a letra b) do apartado anterior, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do contribunte, a persoa fsica ou xurdica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria 58/03, que adquira o terreo ou a cuxo favor se constita ou transmita o dereito real de que se trate, cando o contribunte sexa unha persoa fsica non residente en Espaa.

   
  Base impoible.  
 

   
  Artigo 8.  
 

1. Base impoible. A base impoible deste imposto est constituda polo incremento do valor dos terreos, posto de manifesto no momento do devengo e experimentado longo dun perodo mximo de vinte anos.
s efectos da determinacin da base impoible, haber de terse en conta o valor do terreo no momento do devengo de acordo co previsto nos apartados 2 e 3 deste artigo, e a porcentaxe que corresponda en funcin do previsto no apartado 4.
2. O valor do terreo. O valor do terreo no momento do devengo resultar do establecido nas seguintes regras:
A). Nas transmisins de terreos, o valor dos mesmos no momento do devengo ser o que tean determinado en dito momento s efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.
Non obstante, cando dito valor sexa consecuencia dunha ponencia de valores que non reflicta modificacins de planeamento aprobadas con posterioridade aprobacin da citada ponencia, poderase liquidar provisionalmente este imposto de acordo co mesmo.
Nestes casos, na liquidacin definitiva aplicarase o valor dos terreos unha vez se obtea conforme s procedementos de valoracin colectiva que se instran, referido data do devengo. Cando esta data non coincida coa de efectividade dos novos valores catastrais, estes corrixiranse aplicando os coeficientes de actualizacin que correspondan, establecidos efecto nas Leis de Presupostos Xerais do Estado.
Cando o terreo, anda sendo de natureza urbana ou integrado nun ben inmoble de caractersticas especiais, no momento do devengo do imposto non tea determinado valor catastral en dito momento, o Concello poder practica-la liquidacin cando o referido valor catastral sexa determinado, referindo dito valor momento do devengo.
B). Na constitucin e transmisin de dereitos reais de goce limitativos do dominio, as porcentaxes anuais contidas no apartado 4, aplicaranse sobre a parte do valor definido na letra anterior que represente, respecto do mesmo, o valor dos referidos dereitos calculado mediante a aplicacin das normas fixadas a efectos do Imposto sobre Transmisins Patrimoniais e Actos Xurdicos Documentados, aplicando as seguintes normas:
a).-No caso de usufructo temporal, entenderase que o valor do usufructo e dereito de superficie temporal proporcional valor do terreo, a razn do 2% do valor catastral do terreo por cada perodo dun ano, sen que poda exceder do 70% de dito valor catastral..
b).- Se o usufructo fose vitalicio, o seu valor, no caso de que o usufructuario tivese menos de 20 anos, ser equivalente 70% do valor catastral do terreo, minorndose esta cantidade nun 1% por cada ano que exceda de dita idade, ata o lmite mnimo do 10% do expresado valor catastral.
c) Se o usufructo se establece en favor dunha persoa xurdica, por un prazo indefinido ou superior a 30 anos, considerarase como unha transmisin da propiedade plena do terreo suxeita a condicin resolutoria, e o seu valor equivaler ao 100% do valor catastral do terreo usufructuado.
d) Cando se transmita un dereito de usufructo xa existente, as porcentaxes expresadas nas letras a), b) e c) anteriores, aplicaranse sobre o valor catastral do terreo no momento de dita transmisin.
e) Cando se transmita o dereito dunha propiedade, o seu valor ser igual diferencia entre o valor catastral do terreo e o valor do usufructo, calculado este ltimo segundo as regras anteriores.
f) O valor dos dereitos de uso e habitacin ser o que resulte de aplicar ao 75% do valor catastral dos terreos sobre os que se constitan tales dereitos, de acordo coas regras correspondentes valoracin dos usufructos temporais ou vitalicios, segundo os casos.
g) Na constitucin ou transmisin de calquera outro dereito real de goce limitativo do dominio, distinto dos enumerados nas letras a), b), c), d) e f) deste artigo e no apartado seguinte, considerarase como valor dos mesmos, aos efectos deste imposto:
- O capital, prezo ou valor pactado ao constitulo, se fose igual ou maior que o resultado da capitalizacin ao tipo de xuro bsico do Banco de Espaa da sa renda ou pensin anual.
- Este ltimo, se aquel fose menor.
C).Na constitucin ou transmisin do dereito a elevar unha ou mis plantas sobre un edificio ou terreo, ou do dereito a realizar a construccin baixo solo sen implicar a existencia dun dereito real de superficie, a porcentaxe correspondente aplicarase sobre a parte do valor catastral que represente, respecto ao mesmo, o mdulo de proporcionalidade fixado na escritura de transmisin ou, no seu defecto, o que resulte de establecer a proporcin entre a superficie ou volume das plantas a construr en voo ou en subsolo e a total superficie ou volume edificados, unha vez construdas aquelas.
D). Nos supostos de expropiacins forzosas, as porcentaxes anuais contidas no artigo 8 aplicaranse sobre a parte do xustiprezo que corresponda valor do terreo, salvo que o valor definido no pargrafo A) do apartado 2 anterior fose inferior, prevalecendo neste caso, este ltimo sobre o xustiprezo.
3. Actualizacin do valor catastral. Cando se modifiquen os valores catastrais como consecuencia dun procedemento de valoracin colectiva de carcter xeral, tomarase como valor do terreo, ou da parte deste que corresponda segundo as regras contidas no apartado anterior, o importe que resulte de aplicar s novos valores catastrais a reduccin do 40 por 100, que se aplicar respecto de cada un dos cinco primeiros anos de efectividade dos novos valores catastrais.
A reduccin prevista neste apartado non ser de aplicacin s supostos nos que os valores catastrais resultantes do procedemento de valoracin colectiva a que o mesmo se refire sexan inferiores s ata entn vixentes.
O valor catastral reducido en ningn caso poder ser inferior valor catastral do terreo antes do procedemento de valoracin colectiva.
4. Porcentaxes anuais. Sobre o valor do terreo no momento do devengo, derivado do disposto no artigo anterior, aplicaranse as seguintes porcentaxes anuais:
a.- Perodo de un ata cinco anos:
3,10
b.- Perodo de ata dez anos:
2,80
c.- Perodo de ata quince anos:
2,60
d.- Perodo de ata vinte anos
2,50
Para determina-la porcentaxe, aplicaranse as seguintes regras:
1.- O incremento de valor de cada operacin gravada polo imposto determinarase segundo porcentaxe anual fixada para o perodo que comprenda o nmero de anos longo dos cales se puxo de manifesto dito incremento.
2.- A porcentaxe a aplicar sobre o valor do terreo no momento do devengo ser o resultante de multiplicar a porcentaxe anual aplicable a cada caso concreto polo nmero de anos longo dos cales se puxo de manifesto o incremento do valor.
3.- Para determinar a porcentaxe anual aplicable a cada operacin concreta conforme regra 1 e para determinar o nmero de anos polos que se debe de multiplicar dita porcentaxe anual conforme regra 2, s se considerarn os anos completos que integren o perodo de posta de manifesto do incremento de valor, sen que a tales efectos poidan considerarse as fraccins de anos de dito perodo.
As porcentaxes anuais fixadas neste apartado podern ser modificadas polas Leis de Orzamentos Xerais do Estado.

   
  Dbeda tributaria  
 

   
  Artigo 9. Cota tributaria  
 

1.- A cota ntegra deste imposto ser a resultante de aplicar base impoible o tipo de gravame do 22,00%, en relacin co disposto no artigo 108, apartado 2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.
2.- A cota lquida do imposto ser o resultado de aplicar sobre a cota ntegra no seu caso, a bonificacin a que se refire o artigo 9 desta ordenanza de acordo co disposto no artigo 108, apartado 3 do TRLRFL

   
  Artigo 10. Bonificacins.  
 

Establcese unha bonificacin de ata o 95 por 100 da cota ntegra do imposto, nas transmisins de terreos, e na transmisin ou constitucin de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a ttulo lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cnxuxes e os ascendentes e adoptantes, de acordo co seguinte cadro:
Cota ntegra
Porcentaxe de bonificacin
Ata 3.000,00 euros
95%
Dende 3.000,01 ata 10.000,00 euros
75%
Mais de 10.000,00 euros
50%

   
  Devengo.  
 

   
  Artigo 11.  
 

1. O imposto devngase:
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a ttulo oneroso ou gratuto, entre vivos ou por causa de morte, na data da transmisin.
b) Cando se constita ou transmita calquera dereito real de goce limitativo do dominio, na data en que tea lugar a constitucin ou transmisin.
2. s efectos do disposto no apartado anterior considerarase como data da transmisin:
a) Nos actos ou contratos entre vivos, a do outorgamento do documento pblico e, cando se trate de documentos privados, a da sa incorporacin ou inscricin nun Rexistro Pblico ou a da sa entrega a un funcionario pblico por razn do seu oficio.
b) Nas transmisins por causa de morte, a do falecemento do causante.
c) Nas poxas xudiciais, administrativas ou notariais, se tomar excepcionalmente a data do auto ou providencia aprobando o remate se no mesmo queda constancia da entrega do inmoble. En calquera outro caso, estarase a data do documento pblico.
d) Nas expropiacins forzosas, a data da acta de ocupacin e pago.

   
  Artigo 12. Normas especiais  
 

1. Cando se declare ou recoeza xudicial ou administrativamente por resolucin firme a nulidade, rescisin ou resolucin do acto ou contrato determinante da transmisin do terreo ou da constitucin ou transmisin do dereito real de goce sobre o mesmo, o suxeito pasivo ter dereito devolucin do imposto satisfeito, sempre que dito acto ou contrato non lle tivera producido efectos lucrativos e que reclame a devolucin no prazo de cinco anos dende que a resolucin quedou firme, entendndose que existe efecto lucrativo cando non se xustifique que os interesados deban efectuar as recprocas devolucins a que se refire o artigo 1.295 do Cdigo Civil. Anda que o acto ou contrato non produza efectos lucrativos, si a rescisin ou resolucin se declarase por incumprimento das obrigas do suxeito pasivo do imposto, non proceder devolucin algunha.
2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes contratantes, non proceder a devolucin do imposto satisfeito e considerarase como un acto novo suxeito a tributacin. Como tal mutuo acordo estimarase a avinza en acto de conciliacin e a simple conformacin coa demanda.
3. Nos actos ou contratos en que medie algunha condicin, a sa cualificacin farase de acordo coas prescricins contidas no Cdigo Civil. Se fose suspensiva non se liquidar o imposto ata que esta se cumpra. Se a condicin fose resolutoria, esixirase o imposto, a reserva, cando a condicin se cumpra, de facer a oportuna devolucin segundo a regra do apartado 1 anterior.

   
  Perodo impositivo  
 

   
  Artigo 13  
 

O perodo de imposicin comprende o nmero de anos o longo dos cales ponse de manifesto o incremento real do valor dos terreos de natureza urbana e computarase desde o devengo inmediato anterior do Imposto, co lmite mximo de vinte anos.

   
  Xestin do Imposto  
 

   
  Artigo 14. Obrigas materiais e formais.  
 

1. Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar ante este Concello declaracin segundo o modelo determinado polo mesmo, contendo os elementos da relacin tributaria imprescindibles para practica-la liquidacin procedente.
2. Dita declaracin presentarase nos seguintes prazos, a contar dende a data en que se produza o devengo do imposto:
a) Cando se trate de actos <inter vivos>, o prazo ser de trinta das hbiles.
b) Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo ser de seis meses prorrogables ata un ano a solicitude do suxeito pasivo. A solicitude deber expresar os bens da herdanza do causante cuxa transmisin estea suxeita a este imposto e a identificacin dos suxeitos pasivos, expresando o seu nome, domicilio e NIF. No caso de non ser resolta a solicitude de prrroga no prazo de un mes, a contar desde a sa presentacin, entenderase concedida por silencio administrativo.
3. Coa declaracin acompaaranse os documentos no que consten os actos ou contratos que orixinan a imposicin.

   
  Artigo 15.  
 

Establecese o sistema de autoliquidacin polo suxeito pasivo, a cal ter carcter provisional e que levar consigo o ingreso da cota resultante da mesma na entidade bancaria designada polo Concello dentro dos prazos previstos no artigo 13, excepto cando se trate do suposto a que se refire o pargrafo A) do apartado 2 do artigo 7 ( que o terreo non tea asinado valor catastral).

   
  Artigo 16.  
 

Con independencia do disposto no apartado primeiro do artigo 13 estn igualmente obrigados a comunicar Concello a realizacin do feito impoible nos mesmos prazos que os suxeitos pasivos:
a) Nos supostos contemplados na letra a) do artigo 6 da presente Ordenanza, sempre que se producisen por negocio xurdico entre vivos, o donante ou a persoa que constita ou transmita o dereito real de que se trate.
b) Nos supostos contemplados na letra b) de dito artigo, o adquirente ou a persoa a favor da cal se constita ou transmita o dereito real de que se trate.

   
  Artigo 17.  
 

Asemade os Notarios estarn obrigados a remitir Concello, dentro da primeira quincena de cada trimestre, relacin ou ndice comprensivo de tdolos documentos por eles autorizados no trimestre anterior, nos que se contean feitos, actos ou negocios xurdicos que poan de manifesto a realizacin do feito impoible deste imposto, con excepcin dos actos de ltima vontade. Tamn estarn obrigados a remitir, dentro do mesmo prazo, relacin dos documentos privados comprensivos dos mesmos feitos, actos ou negocios xurdicos, que lles fosen presentados para coecemento ou lexitimacin de firmas. O prevido neste apartado entndese sen prexuzo do deber xeral de colaboracin establecido na Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 18.  
 

A Administracin municipal comprobar as autoliquidacins presentadas por este imposto e no caso de son de conformidade co disposto nesta ordenanza, practicar liquidacin definitiva rectificando os datos que correspondan, as como, de selo caso, os intereses de demora e sancins que procedan.

   
  Artigo 19  
 

As liquidacins do imposto notificaranse integramente aos suxeitos pasivos, con indicacin do prazo de ingreso e expresin dos recursos procedentes.

   
  Inspeccin e recadacin  
 

   
  Artigo 20.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co prevido na Lei Xeral Tributaria e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento

   
  Infraccins e Sancins  
 

   
  Artigo 21.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e a desenvolvan.

   
  Disposicin adicional.  
 

Para o non previsto nesta Ordenanza fiscal estarase disposto no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza fiscal aprobada polo pleno da Corporacin en data 12 de marzo de 2008, derroga a publicada no BOP do 30 de decembro de 1989 e modificacin publicada o 26 de febreiro de 1994, entrar en vigor o da seguinte da publicacin de aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir da sa entrada en vigor, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios