Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-1: ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DO SUBMINISTRO DOMICILIARIO DE AUGA

Publicación provisional : 22-12-1998 BOP N 292 -- Publicación definitiva : 22-12-1998 BOP N 292
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Bases de imposicin e tipos de gravame
 - Artigo 6. Exencins
 - Artigo 7. Bonificacins
 - Artigo 8.- Xeracin
 - Artigo 9. Liquidacin e recadacin
 - Artigo 10. Infraccins e sancins
 - Artigo 11. Remisin ao regulamento do servizo
 - Disposicin adicional transitoria
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

En aplicacin do disposto nos artigos 15 a 27 e 58 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece a taxa pola prestacin do servizo do subministro domiciliario de auga potable, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, as como polo regulamento do servizo.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a prestacin do servizo do subministro domiciliario de auga potable, e nomeadamente a utilizacin da rede de fornecemento de auga polos predios conectados, os dereitos de acometida e o beneficio obtido polo mantemento dos contadores.

2. Para os efectos da aplicacin da taxa, diferenciaranse 2 tipos de consumo:

a. Usos domsticos: os vinculados aos edificios e propiedades particulares que tean a condicin de vivenda ou soar

b. Usos comerciais ou industriais: os vinculados a baixos comerciais e demais edificacins na que se desenvolvan actividades econmicas

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

Artigo 1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que sexan usuarias do servizo e as que resulten beneficiadas ou afectadas polo dito servizo, tanto para usos domsticos como para usos comerciais ou industriais.

Artigo 2. Ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do contribunte, a persoa propietaria das vivendas ou locais con subministro, que poder repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre as respectivas persoas beneficiarias do servizo.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

a. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 43 da Lei xeral tributaria.

b. Sern responsables subsidiarias as persoas administradoras das sociedades e as que asuman as tarefas de sindicacin, intervencin ou liquidacin de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Bases de imposicin e tipos de gravame   redacciones
 

a. As bases de imposicin e tipos de gravame son os contidos nas seguintes tarifas:

 

Conceptos

Importe (euros)

Cota fixa cada tres meses para usos domsticos

9,19

Cota fixa cada tres meses para usos comerciais ou industriais

15,32

Consumo entre 0 e 30 m cada tres meses

0,16 / m

Consumo entre 31 e 50 m cada tres meses

0,34 / m

Consumo de mis de 51 m cada tres meses

0,67 / m

Dereitos de acometida rede

137,85

Cota trimestral polo mantemento dos contadores

1,02

 

 

 

 

b. No referido aos dereitos de acometida, o importe indicado comprender a instalacin polo Concello da chave de paso, do colar e ata 15 metros de tubaxe. O resto das instalacins e obras necesarias sern por conta da persoa usuaria do servizo, e sern previamente revisadas polos servizos municipais.

 

c. No referente aos contadores, as persoas usuarias podern decidir se estes son da sa propiedade, e se encargan da sa compra, colocacin e mantemento, ou son propiedade do Concello. S neste ltimo caso os suxeitos pasivos tern que aboar a cota polo mantemento dos contadores.

 

d. As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) interanual.

   
  Artigo 6. Exencins  
 

Non se conceder ningunha exencin nin bonificacin na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 7. Bonificacins  
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos usuarios do servizo obxecto da presente ordenanza, que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten ser posuidores do Carn Xove. Esta bonificacin ser solicitada pola persoa usuaria en cada trimestre de exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 8.- Xeracin  
 

l. Xerarase a taxa e nacer a obriga de contribur dende o momento en que se inicie a prestacin do servizo.

m. Os suxeitos pasivos debern presentar a solicitude de alta ou baixa no servizo e, unha vez concedida a licenza de conexin rede, incorporaranse ao censo de suxeitos pasivos en concepto de taxa por subministracin de auga potable.

   
  Artigo 9. Liquidacin e recadacin  
 

As tarifas anteriores sern liquidadas por perodos trimestrais vencidos.

O perodo voluntario de cobramento ser de dous meses, a contar dende o da en que se poan os recibos ao cobro. Transcorrido o dito perodo sen se ter efectuado o ingreso, abrirase a va de constrinximento e reportarase o recargo do 20 por 100 da dbeda non ingresada as como o dos xuros de demora correspondentes a este, computndose no seu caso, como pagos a conta, as cantidades pagadas fra de prazo.

Este recargo ser do 10 por 100 cando a dbeda non ingresada se satisfaga antes de que fora notificada persoa debedora a providencia de constrinximento, e non se esixirn os xuros de demora reportados dende o comezo do perodo executivo.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase ao previsto na Lei xeral tributaria e disposicins concordantes.

   
  Artigo 11. Remisin ao regulamento do servizo  
 

En todo o non especialmente previsto nesta ordenanza estarase ao disposto no Regulamento do Servizo municipal de abastecemento domiciliario de auga potable de San Sadurnio.

   
  Disposicin adicional transitoria  
 

No momento de entrada en vigor desta ordenanza, os contadores das persoas usuarias existentes seguirn sendo da sa propiedade, e polo tanto debern encargarse do seu mantemento. En todo caso, en calquera momento podern solicitar ao Concello a instalacin dun novo contador, asumindo os servizos municipais o seu mantemento, e a persoa usuaria o pagamento da correspondente taxa peridica.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios